hlavna stranka

Protest proti degradácii tradičnej rodiny a práv dieťaťa v Európe

Protest proti degradácii tradičnej rodiny a práv dieťaťa v Európe
 
Európsky súd pre ľudské pravá (ESLP) dňa 21.01.2008 rozhodol, že homosexuáli
majú v Európe pravo na adopciu deti.
 
Dôsledky tohto rozhodnutia:

1. ESLP nezohľadnil pravá dieťaťa na zdravé rodinné prostredie. Toto
rozhodnutie bude ma vážný dopad na identitu deti a na ich vnímanie modelu
rodiny.
2. Podľa ESLP rodina založená  manželstvom muža a ženy už nie je
najvhodnejším miestom pre prijatie a výchovu detí.
3. ESLP účelovo prekrútil výklad Európskeho dohovoru o ľudských právach.
Ide výlučné o ideologické a politické rozhodnutie.

Vyzývame preto k celoeurópskemu protestu voči rozhodnutiu ESLP, ktoré
degradovalo tradičnú rodinu a pravá deti v Európe.

Pridajte sa a zašlite svoj protest prostredníctvom http://www.pastorbonus.sk
Buďme spolu  hlasom, ktorý bude v Európe počuť.

Marek Nikolov
Predseda OZ Pastor bonus

----------------------------------------------------------------------------------------

Protest Against Degradation of Traditional Family and Rights of Child in Europe
 
 
European Court of Human Rights (ECHR) 21.01.2008 decided that
homosexuals have the right to adopt children.
 
Consequences:

1. ECHR did not take into account the right of the child to a healthy family
environment. This decision will have a serious impact on the identity
of children and their perception of the family model.
2. According to ECHR, a family based on the marriage of man and woman is not
the most suitable place for the welcoming and upbringing of children
  anymore.
3. ECHR purposefully twisted the interpretation of the European Convention on Human Rights for ideological and political reasons.

Thus we make an appeal for an all-European protest against the decision of ECHR, which has degraded the traditional family and the rights of children in Europe. Join us and send your protest from http://www.pastorbonus.sk/home/?lang=en

Let our voice be heard in Europe.

Marek Nikolov
Chairman of Pastor Bonus

hlavna stranka