hlavna stranka

Kázeň z Rímskokatolíckej sv. omše v Kostole sv. rodiny v Bratislave - Petržalke  

 Mgr., ThLic. Daniel D I A N - šéfredaktor Revue pre teológiu a duchovný život - D U C H O V N Ý    P A S T I E R

Kázeň vo formáte mp3

20. 04. 2008
5.veľkonočná  nedeľa  v  cezročnom  období 

Najmilší, 

žijeme  v  3.tisícročí,  v  tisícročí  a  storočí,  ktoré  je  skrz-naskrz  preniknuté  masmédiami.  A  v  nich  často  rezonuje  otázka,  aké  miesto  a  postavenie  má  Cirkev  v  súčasnej  spoločnosti.  Má  Cirkev  čo  robiť  v  spoločenskom  živote?  V  iných  je  otázka:  Prečo  sa  Cirkev  nestiahne  do  kostola?  Tam  je  jej  miesto.  A  čo  si  myslíte  vy,  tu  v  chráme  i  vy,  drahí  rozhlasoví  poslucháči?  Kam  patrí  Cirkev?  Ja  by  som  si  dnes  trúfol  povedať,  že  odpoveď  na  túto  otázku  nám  dáva  čítanie  zo  Skutkov  apoštolov,  stať,  ktorú  sme  si  vypočuli,  keď  apoštoli  nestíhajú  ohlasovať  Božie  slovo,  a  preto  spomedzi  svojich  učeníkov  si  vyberajú  jedných,  ktorých  označili  ako  diakoni,  a  týmto  zverili  na  starosť  rozdeľovanie  toho,  čo  veriaci  prinášali  so  sebou  a  kládli  k  nohám  apoštolov,  aby  sa  to  rozdávalo  tým,  ktorí  nič  nemali.  V  prvom  čítaní  je  hneď  odpoveď,  že  Cirkev  patrí  do  verejného  života  a  nemá  len  rozdávať  alebo  odkrývať  stôl  slova  Božieho,  ale  má  za  úlohu  starať  sa  aj  o  to,  čo  človeka  robí  človekom,  čo  zvyšuje  jeho  dôstojnosť.  Cítiť,  navštevovať  chorých,  väzňov,  starať  sa  o  zomierajúcich  a  podobne.  My  túto  úlohu  Cirkvi  dnes  nazývame  sociálnym  konaním  a  Cirkev  koná  na  základe  sociálnej  náuky,  ktorá  v  Cirkvi  je.  A  je  zakorenená  od  samého  začiatku  svojej  existencie.  Keď  sa  ma  študenti  na  prednáškach  pýtajú,  ktorý  je  prvý  sociálny  zákon,  ktorý  Boh  dal  človekovi,  nachádzame  ho  už  v  Knihe  Genezis,  v  knihe,  ktorá  opisuje  stvorenie  sveta.  Tam  je  prvý  sociálny  zákon.  V  siedmy  deň  Boh  odpočíval  od  všetkých  prác  a  siedmy  deň  zasvätil.  To  je  prvý  sociálny  zákon.  Lebo  ak  je  človek  stvorený  na  obraz  Boha,  má  konať  aj  Božie  skutky,  má  nasledovať  aj  Boha  v  sociálnom  konaní.  Celé  Sv.  Písmo  je  skrz  naskrz  preniknuté  sociálnymi  skutkami,  ku  ktorým  Boh  vyzýva.  Je  preniknuté  sociálnymi  skutkami,  ktoré  koná  Ježiš,  lebo  ak  si  dopodrobna  preštudujeme  život  a  dielo  Ježiša  Krista,  vidíme,  že  Ježiš  sa  zaujímal  o  celého  človeka.  Nerozčleňoval  človeka  na  sféru  duchovného  života  a  telesného.  Keď  apoštoli  hovoria  Ježišovi:  rozpusť  zástupy,  nech  si  idú  nakúpiť  chlieb,  aby  cestou  nepoomdlievali  od  hladu,  Ježiš  sa  obráti  na  nich  a  hovorí:  Vy  im  dajte  jesť.  A  ak  Ježiš  zakladá  Cirkev  na  apoštolovi  Petrovi  ako  skale,  zaiste  Peter  akceptuje  aj  túto  skutočnosť  a  realitou  toho  je,  že  už  hneď  od  začiatku  ohlasovania  Evanjelia  pochopili,  že  súčasťou  života  rodiacej  sa  Cirkvi  je  aj  sociálna  oblasť.  A  tak  Cirkev  právom  patrí  do  verejného  života  i  v  3.tisícročí.  Premeniť  sociálnu  skutočnosť  ľudstva  silou  Evanjelia,  o  ktorom  svedčia  ženy  i  muži  verní  Kristovi,  vždy  bolo  a  je  aj  doteraz  výzvou,  aj  na  začiatku  3.tisícročia  tejto  kresťanskej  doby.  Ohlasovanie  Krista,  radostnú  zvesť  spásy,  lásku,  spravodlivosť  a  pokoj,  neprijíma  súčasný  svet,  ktorý  je  stále  pustošený  vojnami,  biedou,  nespravodlivosťami.  Nechce  ju  prijímať,  alebo  ju  neprijíma  aspoň  ľahko.  A  predsa  práve  dnešný  človek  potrebuje  Evanjelium  v  sociálnej  oblasti  viac  ako  kedykoľvek  predtým.  Potrebuje  mať  vieru,  ktorá  spasí,  nádej,  ktorá  osvecuje,  i  lásku,  ktorá  miluje.  A  preto  Cirkev,  skúsená  v  práci  s  ľuďmi,  v  dôverčivom  a  zároveň  aj  činnom  očakávaní  pokračuje  v  tom  nazeraní  na  nové  nebo  a  novú  zem  a  ukazuje  ich  každému  človeku,  aby  mu  pomohla  prežívať  jeho  život  v  pravom  zmysle.  Božou  slávou  je  žijúci  človek,  človek  žijúci  naplno  podľa  svojej  dôstojnosti,  ktorý  oslavuje  Boha,  ktorý  mu  daroval  život.  A  práve  týmto  dokazuje  Cirkev  svoje  právo  byť  v  centre  každodenných  udalostí.  Cirkev,  ktorá  je  zložená  nielen  z  pápeža,  biskupov,  kňazov,  rehoľníkov  či  rehoľníčok,  ale  aj  z  laikov,  ktorí  tvoria  väčšinu  Cirkvi,  a  títo  sú  rovnako  ako  diakoni  povolaní  k  sociálnej  službe.  A  tak  Cirkev  neprestáva  hlásať  všetkým  národom,  že  spásu,  ktorú  Ježiš  získal  za  drahú  cenu  svojej  krvi,  sa  uskutočňuje  v  novom  živote,  ktorý  čaká  spravodlivých  po  smrti,  ale  zahŕňa  aj  tento  svet  v  ekonomických  skutočnostiach  a  v  práci,  v  technike  i  v  komunikácii,  v  spoločnosti  a  politike,  v  medzinárodných  spoločenstvách  a  vzťahoch  medzi  kultúrami  a  národmi.  Ježiš  prináša  úplnú  spásu,  ktorá  má  zachytiť  celého  človeka,  všetkých  ľudí  otvoriť  a  otvoriť  im  poznanie  horizontu:  všetci  sme  Božie  deti.  Na  prahu  nového  tisícročia  Cirkev  ohlasuje  Evanjelium,  ktoré  prináša  spásu  a  skutočnú  slobodu  aj  v  časných  veciach  a  pripomína  vynikajúcu  radu,  ktorú  venoval  sv.  Pavol  Timotejovi:  "Hlásaj  slovo,  naliehaj  vhod  i  nevhod,  usvedčuj,  karhaj  a  povzbudzuj  so  všetkou  trpezlivosťou  a  múdrosťou,  lebo  príde  čas,  keď  neznesú  zdravé  učenie,  ale  nazháňajú  si  učiteľov  podľa  svojich  chúťok,  aby  im  šteklili  uši,  odvrátia  sluch  od  pravdy  a  obrátia  sa  k  bájkam.  Ty  však  buď  vo  všetkom  triezvy,  znáša  j  útrapy,  konaj  dielo  evanjelistu  a  plň  svoju  službu."  Preto  Cirkev  hovorí.  A  Cirkev  to  je  spoločenstvo  kléru  s  laikmi.  Preto  hovorí  aj  do  vecí  verejných  a  aj  do  vecí  takých,  ako  sú  návrhy  rôznych  zákonov.  Cirkev  má  aj  právo  aj  povinnosť  hovoriť.  Preto,  ak  dnes,  drahí  bratia  a  sestry,  chce  niekto  hovoriť,  že  Cirkev  tomu  či  onomu  nerozumie,  veľmi  sa  mýli.  Cirkev  je  vo  všetkých  oblastiach  ľudského  života.  Ilustrujem  to  na  jednom  príklade.  Keď  sa  v  súvislosti  s  návrhom  zákona  o  ochrane  sexuálneho  a  reprodukčného  zdravia  veľa  hovorí  a  hovorí  sa  najmä  zo  strany  tých,  ktorí  to  predkladajú,  že  Cirkev  ideologicky  vystupuje  a  pod.  Často  sú  to  vyslovene  polopravdy,  ako  aj  v  tomto  prípade.  Keď  otec  biskup  Tondra  30.  marca  pánovi  ministrovi  predkladal  stanovisko  KBS,  nepodal  ho  ako  stanovisko  kléru,  ale  podal  ho  ako  odborné  stanovisko,  ktoré  vypracovali  profesori  medicínskych  vied  -  lekári,  vysokoškolskí  pedagógovia  z  oblasti  demografie,  odborníci  s  akademickými  titulmi  v  oblasti  pedagogiky,  lebo  v  takomto  zložení  pracuje  teologická  komisia  a  subkomisia  pre  bioetiku  KBS,  na  čele  ktorej  stojí  otec  biskup  František  Tondra.  Cirkev  predložila  nie  ideologické  argumenty  proti  tomuto  návrhu  zákona,  ale  predložila  logické  argumenty.  Tu  ide  naozaj  o  logické  argumenty.  A  ak  sa  k  návrhu  zákona  mohli  vyjadriť  v  zozname  viac  ako  sto  inštitúcií  napr.  Zväz  živnostníkov  či  Komora  optikov,  prečo  do  tohto  zoznamu  neboli  vložené  aj  cirkvi?  Nehovorím  len  o  katolíckej  cirkvi.  Cirkev  ako  nositeľka  morálnych  hodnôt  nemá  právo  vyjadrovať  sa  k  tomu,  čo  sa  dotýka  života  jej  detí?  A  tak  sa  jej  deti  vyjadrili  a  vyzvali  ministerstvo,  aby  zvážilo  predkladaný  návrh.  A  nie  na  základe  argumentov,  že  je  to  v  protiklade  k  Evanjeliu.  Ale  na  základe  argumentov,  ktoré  vypracovali  odborníci  a  Cirkev  to  zastrešili  aj  náukou  Evanjelia.  Preto  pán  biskup  Tondra  nepredložil  pánu  ministrovi  návrh  na  kozmetickú  úpravu,  ale  vyjadril  nesúhlasné  stanovisko  odborníkov  a  Cirkvi  k  tomuto  návrhu  zákona. 

Cirkev  sa  rovnakým  spôsobom  angažuje  aj  v  oblasti  životného  prostredia.  Hovorí,  že  príroda  je  dar  od  Boha,  ktorý  máme  chrániť  .  Teším  s,  že  som  zbadal  v  televízii  reklamu,  ktorá  hovorila  o  tom,  že  vy  nám  označte,  kde  je  čierna  skládka  a  my  ju  odstránime.  Ja  by  som  povedal:  nerobme  čierne  skládky,  lebo  zabíjame  seba  samých,  otravujeme  pramene  vôd.  Musíme  si  konečne  uvedomiť  svoju  zodpovednosť  a  disciplínu.  A  ak  ja  toto  hovorím,  miešam  sa  do  politiky?  Chránim  človeka,  chránim  život  človeka.  Možno  všetci  ochranári  povedia:  Konečne  aj  kňaz  z  kazateľnice  hovorí  o  životnom  prostredí.  Ale  my  o  tom  hovoríme  stále.  Veď  Boh  nás  učí  a  vedie  k  tomu,  aby  sme  si  vážili  jeho  dielo.  Hovoríme  veľmi  jasne:  každý  kto  znečisťuje  životné  prostredie,  vážne  sa  previňuje  voči  vzťahu  k  Bohu.  A  istým  spôsobom  je  to  veľmi  závažná  matéria,  ktorá  patrí  do  spovednice.  My  nemôžeme  oddeliť  vzťah  k  prírode  od  úcty  k  dielu,  ktoré  stvoril  Boh. 

Cirkev  rieši aj  otázku  Rómov.  V  KBS  máme  otca  biskupa  Bernarda  Bobera,  ktorý  rieši  túto  pálčivú  problematiku  života  našich  spoluobčanov.  Robíme  niečo,  čo  by  bolo  proti  tejto  spoločnosti?  Cirkev  vidí  a  vníma  aj  týchto  ľudí  ako  Božie  deti.  A  tak  Cirkev,  ak  niekto  chce  hovoriť,  že  sa  nemá  miešať  do  politiky,  potom  musia  odísť  z  parlamentu  aj  z  vlády  tí,  ktorí  sú  kresťania,  lebo  aj  oni  tvoria  Cirkev.  Všetci  poslanci,  všetci  členovia  vlády,  ktorí  o  sebe  hovoria  a  potvrdzujú  to  účasťou  na  bohoslužbách,  že  sú  kresťania,  sú  v  politike.  A  tak  Cirkev  je  stále  v  dianí  vecí  verejných.  A  potrebujeme  si  to  uvedomiť  všetci.  Všetci  sme  zodpovední  za  zachovanie  dôstojnosti  človeka,  všetci  sme  zodpovední  za  odstraňovanie  bied,  ktoré  sužujú  tento  svet.  Nie  preto,  že  by  to  Boh  chcel,  ale  preto,  že  poniektorí  ľudia  začali  viac  hľadieť  na  seba  a  nechali  sa  strhnúť  svojím  egoizmom  a  priviedli  mnohých  ľudí  na  okraj  biedy.  Máme  veľa  o  tom  hovoriť?  Myslím  si,  že  netreba,  veď  každý  deň  nám  noviny  hovoria,  ako  sa  sprivatizovalo,  ako  sa  priviedlo  ku  krachu,  ako  na  trápení  mnohých  niektorí  zbohatli  a  majú  miliardové  majetky.  Kedysi  šľachtici  zbierali  majetky  cez  stáročia.  A  dnes  tu  máme  miliardárov  za  pár  rokov,  ktoré  uplynuli  od  revolúcie.  Nežnej  revolúcie.  A  keď  Cirkev  hovorí  a  vyzýva  vo  svojej  sociálnej  náuke,  že  treba  spravodlivo  prerozdeľovať  všetky  prostriedky,  lebo  Boh  na  počiatku  sveta  zem,  jej  výdobytky,  jej  dary  dal  do  užívania  všetkým  ľuďom,  sme  v  politike?  Cirkev  si  len  plní  svoje  poslanie  ohlasovania  Evanjelia  a  potvrdzuje  právo  človekovi  v  Kristovom  mene  na  jeho  dôstojnosť,  právo  na  dôstojný  život.  Nový  zákon  lásky,  ktorý  prináša  Ježiš,  zahŕňa  celý  svet,  a  nepozná  hranice.  Lebo  ohlasovanie  spásy  v  Kristovi  sa  rozšírilo  až  po  samý  kraj  zeme.  A  preto  aj  diakoni  nerobili  rozdiel,  pri  lámaní  chleba  dávali  všetkým.  A  Cirkev  sa  nikdy  nepýtala,  či  človek,  ktorý  je  chorý  a  ide  do  hospicu,  je  katolík  alebo  je  protestant  alebo  dokonca  človek  bez  viery. 

V  stredoveku,  keď  mnohé  revolúcie  zmietali  svetom,  rozvrátila  sa  aj  sociálna  sieť.  Keď  sa  likvidovali  kláštory,  ničili  sa  hospice,  sirotince,  domovy,  v  ktorých  starý  človek  mohol  dôstojne  zomrieť.  To  bol  výsledok  mnohých  revolúcií.  Svet  bol  ožobračený,  lebo  zlikvidoval  časť  Cirkvi.  Aj  u  nás  by  mnohí  vedeli  hovoriť,  aké  to  boli  podmienky  života  v  nemocniciach,  keď  odtiaľ  museli  odísť  rehoľné  sestry,  ako  ich  po  revolúcii  do  nemocníc  pýtali.  Len  kde  ich  vziať?  Človek  stratil  v  sebe  zmysel  pre  obetu.  A  preto  aj  rehoľné  sestry  dnes  už  pomaly  sú  zriedkavé,  alebo  ich  zriedkavo  objavíte  v  nemocniciach,  hoci  práve  tam  by  boli  najviac  potrebné.  Medzi  prioritami  Cirkvi  musí  byť  vždy  človek  v  núdzi.  Tak  ako  človek  v  núdzi  bol  prioritou  Ježišovho  ohlasovania  Evanjelia.  Núdzni  čakajú  na  pomoc.  Je  mnoho  utláčaných,  ktorí  čakajú  na  spravodlivosť.  Je  mnoho  nezamestnaných,  ktorí  čakajú  na  prácu.  Mnohé  národy  očakávajú  na  právo  byť  na  mape  sveta.  Je  možné,  aby  v  našich  časoch  ešte  toľko  ľudí  zomieralo  od  hladu?  Je  možné,  aby  niekto  ostával  odsúdený  k  negramotnosti,  aby  niekomu  chýbala  základná  starostlivosť  o  neho?  Aby  niekto  nemal  domov,  do  ktorého  by  sa  uchýlil?  A  práve  tu,  pri  zdôvodňovaní  práva  na  tieto  skutočnosti,  je  na  prvom  mieste  Cirkev.  Ona  na  základe  Evanjelia,  na  základe  náuky  Ježiša  Krista  ľuďom  hovorí  veľmi  jasne,  že  každý  má  právo  na  dôstojný  život  na  tejto  zemi.  Akoby  sme  mohli  byť  nevšímavý  k  hroziacemu  ekologickému  rozvratu?!  Ako  byť  nevšímavý  voči  problémom  pokoja,  často  ohrozovaného  nebezpečenstvom  katastrofálnych  vojen?!  Alebo  voči  znevažovaniu  základných  ľudských  práv  mnohých  ľudí,  zvlášť  detí?!  Ak  ešte  niekto  má  problém  s  tým,  či  Cirkev  patrí  do  súčasného  života,  do  spoločenského  života,  do  života,  ktorý  sa  volá  politika,  možno  si  našiel  odpoveď. 

Kresťanská  láska  povzbudzuje  k  ohlasovaniu  Evanjelia,  radostnej  zvesti,  prijatia  posolstva  spásy,  a  preto,  drahí  bratia  a  sestry,  sociálna  náuka  cirkvi  je  náukou,  ktorá  nás  volá  k  aktívnemu  životu  Evanjelia.  Potrebujeme  svedčiť  o  plodnosti  stretnutia  medzi  Evanjeliom  a  problémami,  ktoré  sužujú  náš  svet.  V  nedeľu  o  týždeň  bude  púť  k  sv.  Jane  v  Rajeckých  Tepliciach.  K  žene,  ktorá  je  veľkou  výzvou  pre  dnešný  svet,  lebo  pri  pôrode  4.dieťaťa  týždeň  po  jeho  narodení  zomiera.  Robí  všetko  pre  ochranu  ľudského  života.  A  ona  je  dnes  veľkou  výzvou  pre  všetkých,  aby  sme  si  uvedomili  cenu  ľudského  života.  Za  nový  ľudský  život  treba  vedieť  obetovať  aj  ten  svoj.  Toto  je  burcujúce  posolstvo  týchto  ľudí,  ktorí  to  dokázali  a  dnes  sú  nám  vzorom.  Ľudí,  ktorí  nasadili  všetko  pre  to,  aby  zachránili  iného  človeka.  Napr.  blahoslavený  biskup  Vasil  alebo  blahoslavená  sestra  Zdenka  či  svätá  Jana.  A  čo  my?  Máme  právo  v  boji  za  dôstojnosť  človeka,  za  právo  na  jeho  život  cúvnuť?  Práve  Evanjelium,  prijatie  Krista  nás  k  tomu  uschopňuje.  A  tak  prijmime  Krista,  prijmime  jeho  Evanjelium  a  poďme.  Sme  Cirkev,  ktorá  má  svoju  náuku  a  musíme  byť  Cirkev,  ktorá  túto  náuku  žije.  

Amen.

hlavna stranka