hlavna stranka

Český senát zamietol návrh novelizácie Trestného zákona – výslovný zákaz propagácie nacizmu a komunizmu a ich  symbolov

Kdo uznává komunisty a komunismus – uznává fašisty a fašismus!

Příspěvek do diskuse k Návrhu novelizace Trestního zákona – výslovný zákaz propagace nacismu a komunismu a jejich symbolů

Autor: Jiří Nedoma            


Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři Parlamentu České republiky, vážení hosté, dámy a pánové.
 
Ve svém příspěvku chci uvést důvody proč je novelizace trestního zákona o výslovný zákaz propagace komunismu a nacismu nutná pro bezpečný demokratický vývoj naší země i celé Evropské unie.
 
V uplynulých dnech jsme si připomínali 60té výročí únorových událostí a převzetí moci komunisty v naší zemi, v září si budeme připomínat 70té výročí Mnichova, dvě výročí tak tragická pro náš národ.   
 
Nejprve uveďme několik čísel:
 
K 1.4.1949 bylo vězněno 6.788 politických vězňů, k 1.4.1950 bylo vězněno 9.162 politických vězňů, k 15.5.1950 již 11.026 politických vězňů a k 1.3.1951 15125 politických vězňů. V průběhu této doby bylo uloženo v roce 1949 57 trestů smrti, 111 doživotí, úhrnný počet let trestů 22.395,5 roků, 30 330 mil. Kčs peněžitých trestů, 1.255 konfiskací, 2.909 ztrát občanských práv, v roce 1950 59 trestů smrti (58 mužů a 1 žena - paní Dr. Milada Horáková), 191 doživotí, úhrnný počet let trestů 49.455 roků 10 měsíců, peněžitých trestů ve výši 78 335.600 Kčs, 3.816 konfiskací, v roce 1951 57 trestů smrti, 45 doživotí, úhrnný počet let trestů 32.261 roků 3 měsíce, výše uložených peněžitých trestů 43 352.500 Kč, počet konfiskací 2.807, v roce 1952 68 trestů smrti, 74 doživotí, úhrnný počet let trestů 9.877 roků 4 měsíce, výše uložených peněžitých trestů 5 102.500 Kčs. Uvedená data jsou oficiální data Státního soudu z výše uvedených let a byla převzata z materiálů ÚDV ZK (Čs. Justice v letech 1948-1953 v dokumentech, 2003) a ze Sborníku Mezinárodní konference o zločinech komunismu 1991. Celkový odhad je přes 10.000 popravených, zastřelených na útěku, ubitých při výslechu, ubitých ve vězení a umučených ve věznicích převážně v letech 1948-1952 a několik set tisíc vězněných   ve věznicích a v PTP táborech, což byla jiná forma vězení nepohodlných oponentů režimu. V roce 1949 bylo z vysokých škol vyloučeno na 10 tis. studentů a na 600 profesorů, docentů a učitelů vysokých škol (mezi jinými Prof. Dr. Karel Engliš, poslední demokraticky zvolený rektor Karlovy University, prof. Otto Wichterle a další) a středních škol a desítky tisíc studentů bylo vyloučeno ze studií nebo se na střední nebo vysokou školu během dalších 40 let nedostali. Tyto akce spoluorganizovali i někteří tzv. reformní komunisté, např. předseda Ústředního akčního výboru vysokých škol Jiří Pelikán, Prof. Vilibald Bezdíček, předseda ÚAV NF a další. Represe komunistického režimu vrcholila v r. 1951 za vedení Rudolfa Slánského a jeho spolupracovníků.  
 
Podobně tomu bylo i v dalších státech komunistického bloku. Odhady (např. Černá kniha komunismu) uvádějí, že počet zabitých komunistickými režimy činí více jak 100 mil. obětí, z toho v jednotlivých zemích – v Sovětském svazu ~20-25mil., v Číně ~65-80mil., ve Vietnamu ~1 mil., v Severní Koreji ~2 mil., v Kambodži ~2 mil., ve východní Evropě ~1 mil., v Africe ~1.7 mil., v Jižní Americe ~150.000, v Afgánistánu ~1.5 mil., celkové počty obětí zahrnují jak popravy jednotlivců a hromadné popravy, tak úmrtí v koncentračních táborech a během deportací, ale i oběti hladomorů (např. uměle vyvolaného hladomoru na Ukrajině, hladomorů v Severní Koreji, v Číně, apod.). A obětí v řadě těchto států neustále přibývá.   
 
Za nacismu celkové odhady činí okolo 20mil. obětí, včetně válečných obětí. Z výpovědí advokáta Hanse Franka a Rudolfa Hesse vyplynulo, že koncentrační tábory “produkovaly” 2.000 vražd denně, ale byly schopny “vyprodukovat” až 10.000 vražd denně, pouze problémem bylo spálení jejich těl. V černé knize komunismu se odhaduje, že v zemích kde vládli komunisté bylo zavražděno ≈100mil lidí v průběhu sedmdesáti let, což činí ≈3.900 lidí denně.   
 
Je zajímavé srovnat názory a výpovědi předních komunistů dnes a nacistů během Norimberského procesu. Veřejně presentované názory p. Jiřího Dienstbiera v případě bývalého srbského prezidenta Miloševiče (LN 13.3.2006), p. poslance Vojtěcha Filipa v případě bývalého prezidenta Gottwalda (rozhovor s Alexandrem Kremerem, Právo, září 2005), p. ing. Petra Uhla v Právu dne 25.3.2006 v rubrice Publicistika “Ústavní soud uznal třídní boj” v případě osvobození p. Vl. Hučína, reakce komunistů Prof. Jičínského, předsedy KSČM JUDr. Filipa a předsedy klubu KSČM v Poslanecké sněmovně Parlamantu ČR Pavla Kováčika na udělení medaile bratřím Mašínům a Milanu Paumerovi předsedou vlády Mirkem Topolánkem v Ozvěnách dne na Radiožurnálu a souhlasné názory pp. JUDr. Rychetského a Prof. JUDr. Jičínského, že oba, Miloševič a Gottwald, nikoho osobně nezabili, nemučili, ani vyšetřovali, žalovali či odsoudili, jsou zvrácené, vždyť ani Hitler nikoho osobně nezabil, nemučil, vyšetřoval, žaloval či odsoudil, jak tvrdili nacističtí pohlaváři v Norimberku. Hlavní nacistický filosof a ministr pro obsazené východní země Alfréd Rosenberg z 15.-16.12.1945 (viz G.M. Gilbert, Norimberský deník)   „Samozřejmě, to je strašné – neuvěřitelné. Nikdy bych byl nevěřil, že se všechno takto zvrátí. – Nevím. – Strašné! …. Na začátku jsme neměli v úmyslu nikoho zabíjet ; o tom vás mohu ujistit. Vždy jsem byl zastáncem mírového řešení.“ Ministr zahraničních věcí Joachim von Ribbentrop (z 23.12.1945): „Proč to nemohou vítězi akceptovat jako historickou tragédii, které se nedalo vyhnout a proč se nepokusí najít mírové řešení? Nemá význam hromadit nenávist na nenávist. … Ale všechna pronásledování a hrůzy nás rozhořčují, o tom Vás ujišťuji. To prostě není německé. Dovedete si představit, že bych někoho zabil? Vy jste přece psycholog. Povězte mně upřímně, vypadá někdo z nás jako vrah? Nedovedu si představit, že by Hitler přikazoval takové věci. Nemohu věřit, že by o nich věděl. Dokázal být tvrdý, vím – ale věřil jsem mu z celého srdce. Dovedl být skutečně laskavý. Byl jsem ochoten pro něj vše udělat.“ Říšský ministr vnitra Wilhelm Frick: „Celá obžaloba spočívá na předpokladu vymyšlené konspirace.“ Nejsou názory nacistů souzených v Norimberku podobné názorům našich komunistů a nejenom našich?  
 
Každý kdo podepisoval nebo spolupodepisoval rozsudky smrti nad nevinně odsouzenými politickými vězni, případně jako specialista na ústavní právo vytvářel zákonné normy a zákony umožňující tyto zločiny páchat, ať již v Německu nebo v komunistických totalitních státech, je stejný vrah, jako ten kdo vraždil občany těchto států ve věznicích či na hranicích s demokratickými státy, i jako ten kdo vraždí pro zisk či v důsledku své morální zvrácenosti, neboť podle Zásad mezinárodního práva přijatých Valným shromážděním OSN 177/II Komise pro mezinárodní právo č. 2 z r. 1950, „(i) každý kdo spáchal čin, zakládající zločin podle mezinárodního práva, odpovídá za tento čin a podléhá trestu; (ii) jestliže někdo o své vůli (svobodně) vstoupí do jakékoliv organizace, pravidelně ji podporuje členskými příspěvky, ztotožňuje se s jejím politickým programem, zásadami, metodami a stylem práce, nemůže býti, je-li svéprávný, nezodpovědný za činy, které tato organizace provádí. Míru odpovědnosti musí v daných případech určit objektivní soud.” Proto všichni bývalí členové KSČ a členové její nástupkyně, kam všichni vstoupili o své vůli, svobodně a s uvážením, ztotožnili se s jejím politickým programem, zásadami, stylem práce a metodami, jsou tedy spoluzodpovědní za těch asi 10.000 popravených, zastřelených na útěku, ubitých při výslechu, ubitých ve vězení a umučených ve věznicích a za několik set tisíc vězněných ve věznicích a v PTP táborech. To, že pak někteří z nich byli v disentu nic nemění na jejich spoluzodpovědnosti za zločiny z 50tých let, neboť jim nešlo o nápravu, jak to dnes vidíme, ale jen o mocenský boj ve vlastní straně. Tito lidé nemají co dělat v politice, v soudní oblasti, ani v nejvyšších funkcích v hospodářské oblasti, ani nemohou zpracovávat historii národa této doby. Nechť se živí poctivou prací a nechť uhradí všechny ztráty, které vznikly postiženým za jejich minulé činnosti.
 
V pořadu „Setkání s předsedou Ústavního soudu ČR Pavlem Rychetským“ (čtvrtek 23.2.2006 stanice Praha, 11.05-12.00 hod), p. předseda JUDr. Pavel Rychetský dokladoval nutnost kontinuity práva z let před r. 1989. Ovšem kontinuita nekvalitního práva, jakým právní normy a zákony před r. 1989 byly, má pak za následek jejich úpravu řadou vyhlášek a dodatků, dílčích i větších změn prostřednictvím právě v parlamentu schvalovaných zákonů, které s původním zákonem nesouvisely a jež činí současný právní systém neprůhledný, a ve svém důsledku umožňující značnou korupci. Z morálního hlediska není možno navazovat na právní systémy, které mají na svědomí smrt více jak 100 mil. lidských obětí. Jediné řešení je v přerušení kontinuity práva z doby před r. 1989 a nahradit je kvalitním právem s úpravami odpovídajícími právnímu systému sjednocující se Evropy. To však musí provést skuteční odborníci na ústavní právo, ne však právní experti vyškolení komunistickým právním systémem, navíc “právní odborníci”, kteří sami byli spolutvůrci všech komunistických ústav, a tedy jsou spoluzodpovědní za páchané zločiny. Jediné řešení je v procesu popsaném v dokumentu nazvaném „Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů“, který švédský poslanec p. Göran Lindblad prosadil v Politickém výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy a který má zhodnotit a odsoudit činnost komunistických stran, podobně jako hodnotil činnost nacismu Norimberský proces. Proto je nutná novelizace trestního zákona ve smyslu výslovného zákazu propagace komunismu a nacismu a jejich symbolů, jako první krok k nápravě trestního zákona.  
 
Závěrem chci říci jen tolik, že má-li se prosadit návrh p. poslance Görana Lindblada, musí být vůle všech demokratických stran tyto myšlenky prosazovat. Minulý měsíc jsme si připomínali 60té výročí únorových událostí z r. 1948. Každá politická naivita a nejednotnost pravicových demokratických stran se národu může opět na řadu desítek let vymstít novou totalitou. Nacisté i komunisté se vždy dovolávají demokracie pokud nejsou u moci, pokud se dostanou k moci pak vraždí jak ukazují výše uvedená čísla.
 
Děkuji Vám za pozornost.  

 
Z myšlenek, které zazněly:
 
Topolánek i Bém prohlásili, že zákon podpoří – ovšem to bylo v roce 2005, kdy potřebovali eliminovat vliv ČSSD před volbami – KSČM dodržela úmluvu při volbě prezidenta, v Senátu její část ODS také dodržela – zákon o retroaktivitě, navržený vládou: § 35 je pojistkou netrestnosti komunistů – Václav Klaus otevřel dveře KSČM do politiky – jen díky hlasům ODS mohl být zvolen předseda KSČM Vojtěch Filip místopředsedou Sněmovny – ODS má nyní ještě jednou možnost napravit chyby, které vyčítala Václavu Havlovi – srovnáme-li vyjádření Dienstbíra o Miloševičovi, Filipa o Gottwaldovi, Rychetského a Zdeňka „Alzheimra“ Jičínského o potřebě kontinuity práva, s Norimberským procesem, tak dojdeme k tomu, že tito pánové používají naprosto stejný slovník a argumentaci, jakou používali nacističtí zločinci před Norimberským tribunálem…
 
Máme zde dnes zákonité následky toho, že jsme „Norimberský proces“ s komunistickými zločinci neprovedli ihned v roce 1990! Jejich beztrestnost tak byla zajištěna, jejich moc, bohatství a pokračování jejich vlivu pojištěno. Dnes si je opět živíme, opět stále více ovlivňují a řídí naše životy. Za nic se mají stále lépe - občané za stále více dřiny žijí stále hůře. Dovolují si pouze to, co jim dovolují občané. Otázka je, kolik skutečných občanů zde ještě zbylo a kolik obyvatel je ochotno za kus „žvance“ žít nedůstojně, poslouchat a „držet hubu a krok“?! Jsme opravdu, ale opravdu zvláštní „národ“…  
 
Jsem zvědav jak odpoví senátor za ODS Volný senátorovi Mejstříkovi? Také by mne zajímalo srovnání životopisů obou senátorů. CV senátora Mejstříka najdete v příloze – srovnatelné CV senátora Volného je zatím nezveřejněno (doufejme, že se nenachází v archivech StB?)
 
Není zrovna snadné najít jmenné výsledky hlasování v Senátu – dříve „naklikovatelný“ link už zmizel. Senátorovi Mejstříkovi na čas „vypadly“ webové stránky, nedivil bych se, kdyby jen jemu?! „Chce-li občan zvědět pravdu, musíme mu to co nejvíce zkomplikovat“ – hlavně pomalu, nenápadně ale vytrvale, ale před tím už varoval Jan Masaryk a je třeba to nestále opakovat a zdůrazňovat:
 
„Komunismus je 10% ideologie a 90% taktiky!“
 
Díky těmto senátorům, kteří hlasovali pro novelu zákona: Soňa Paukertová BEZP, Jan Horník BEZP, Jiří Sequens BEZP, Martin Mejstřík BEZP, Jaromír Štětina BEZP, Josef Vaculík KDÚ-ČSL, Rostislav Slavotínek KDÚ-ČSL.
 
Známí „komunistobijci“, předseda Senátu Přemysl Sobotka a místopředseda Jiří Liška se zdrželi hlasování (!!!), není nad stranickou (ne)závislost. Bývalý komunista Petr Pithart, ač přítomen se odhlásil, totéž Tomáš Töpfer, který měl raději zůstat u herectví. Jako seriálovému policistovi mu to docela slušelo a působil sympatickým dojmem (i proto byl zřejmě zvolen), dnes má už slušné a „důstojné“ břicho, do policejní uniformy by se již těžko vešel, mne osobně již několikrát zklamal – nejen svým včerejším vystupováním a chováním v Senátu. Stojí za to si pročíst a zapamatovat si jména, kde stojí A-O-X. Jak plamenně mnozí nositelé 0+X vystupovali na veřejnosti proti komunismu – i během prezidentské volby „populistického nacionalisty“, jak trefně v NP napsáno.  
 
„Lidi dělají zlé věci buď z vlastní blbosti - a nebo za cizí peníze.“ Jan Werich
 
 
Jan Šinágl, 28.3.2008

- - - - - -
 
Hlasování v Senátu - pro schválení (č.85) - novely zákona 26.3.2008:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=8676&O=6
 
- - - - - -
 
Tisková konference Senát – 27.3.2008
http://www.pecina.cz/files/Sinagl/Senat-TK-Mejstrik-270308.WMA
 
- - - - - -
 
Rozhovory natočené hned po zamítnutí návrhu zákona s J.Štětinou a M.Mejstříkem.
Oba rozhovory najdete na www.inat.tv v kategorii aktuálně:

Vyjádření senátora Jaromíra Štětiny
http://www.inat.cz/tv.php?uid=4C80621E9116498D8A5E9FC3079EF3B6

Vyjádření senátora Martina Mejstříka
http://www.inat.cz/tv.php?uid=4C80621E9116498D8A5E9FC3079EF3B6

 
- - - - - -
- - - - - -
 
Dnešní komunisté jsou stejní jako ti předlistopadoví, říká aktivista
http://zpravy.idnes.cz/dnesni-komuniste-jsou-stejni-jako-ti-predlistopadovi-rika-aktivista-120-/praha.asp?c=A080327_112152_domaci_ban
 
- - - - - -
Vážený pán
Jaromír Volný
senátor ODS
 
Senát PČR
Valdštejnské nám. 4
118 01 Praha 1
 
                                                                                                          V Praze dne 27.III.2008
 
 
Vážený pane kolego,
 
obracím se na Vás se zdvořilou žádostí.
 
Prakticky při každém veřejném projednávání mého návrhu novely trestního zákona, jehož jste byl garančním zpravodajem, jste si neodpustil osobní útoky na mou adresu zejména za mé předlistopadové členství v Socialistickém svazu mládeže. Mé členství v SSM se dle některých Vašich kolegů z ODS stalo záminkou pro nepodpoření novely trestního zákona zakazující propagaci nacismu a komunismu.
 
Chtěl bych Vás ubezpečit, že jsem se se svým členstvím v SSM nikdy netajil. Mimochodem byste údaje, které Vás zajímají, našel v mnoha novinových rozhovorech především z 90. let a v několika historických studiích, které jsou běžně k mání v knihkupectvích a knihovnách. Abych Vám usnadnil práci a ušetřil Váš čas, v příloze přikládám stručné informace, které se týkají mých aktivit v době normalisace a Gorbačovovy perestrojky.
 
Na oplátku Vás tímto vyzývám, protože se často a rád zmiňujete o tom, že jste na rozdíl ode mne byl aktivním bojovníkem proti komunistům a stal jste se proto politickým vězněm, abyste mi sdělil, jak Vy konkrétně jste bojoval proti komunistickému režimu a jak konkrétně jste byl tímto režimem pronásledován.  
 
Děkuji za Vaši brzkou odpověď. Berte prosím tento dopis jako otevřený.
 
S dokonalou úctou
 
                                                           Martin Mejstřík
 
- - - - - -
Veřejnost přece (ne)potřebujeme
 
LN, 27. března 2008 
 
Zakázat vystavování nacistických a komunistických symbolů je možná dobrý nápad, možná špatný. Senátoři ODS ho ale smetli z toho prostého důvodu, že ho navrhli známí nepřátelé pana prezidenta. Přece jim nevěnují legislativní úspěch!
 
Ve vědecké obci se tomu říká argumentace ad hominem a považuje se to za selhání. V politice značí takovéto chování ztrátu pudu sebezáchovy. Samozřejmě že politika je boj, kde nikdo nikomu nic nedaruje. Ale když už se politici ani nenamáhají předstírat, že tam nejsou kvůli sobě, ale kvůli správě věcí veřejných - když třeba poslanci začnou vyhrožovat pražským politikům, že když je budou štvát, tak jim nedají peníze na stavbu metra - tak je tu něco špatně. Politikům narostla ega tak, že nějakou veřejnost už nepotřebují.

Ale my přece na veřejnost myslíme, namítli by tito politici. Proč bychom jinak vydávali desítky milionů na volební kampaň a platili PR agentury, aby nás dostaly do médií? Veřejnost je důležitá!
Martin Weiss  Lidové noviny
 
- - - - - -
Zákony? Ne, Senát stále řeší volbu Klause
LN, 27. března 2008
 
PRAHA Byla to taková malá odveta za prezidentskou volbu.
 
Senátor Martin Mejstřík včera neuspěl v Senátu se svým návrhem na výslovný zákaz propagace komunismu, nacismu a jejich symbolů. Navrhoval, aby v zákoně bylo nově jasně napsáno, že trestná je propagace právě nacismu a právě komunismu.
 
Jenže proti jeho návrhu se postavili senátoři ODS. Nikoliv proto, že by s ním nesouhlasili. Mejstříkovi vyčetli, že se nechoval správně během napjaté prezidentské volby. Poukazovali na to, že nemohou schválit novelu muži, který se během prezidentské volby neváhal spojit s komunisty na podporu Jana Švejnara. „Když jsem viděl, jak se předkladatelé u prezidentské volby bratříčkují s KSČM, přestal jsem věřit, že tento návrh je myšlen upřímně. Nevěřím, že to myslí vážně,“ řekl senátor ODS Jiří Stříteský.
Senátorka Daniela Filipiová pak přidala „historku“ z volby prezidenta, které prý byla svědkem. „Paní Kavalírová (předsedkyně Konfederace politických vězňů pozn. red.) oslovila pana kolegu s tím, že by si s ním ráda pohovořila. Kolega Mejstřík se nevybíravým gestem proti žádosti této dámy ohradil a řekl s vámi se nebudu bavit,“ vzpomínala Filipiová. Mejstřík se ale hájil, že Naděždu Kavalírovou rozhodně neodháněl. Prý byla atmosféra na Hradě tehdy jen vypjatá.
 
Paradoxní bylo, že během včerejška se k ODS v kritice Mejstříka přidali také komunisté. Jeden z nich, senátor Vlastimil Balín, dokonce Mejstříkovi vyčetl, že Jan Švejnar (kterého v prvních kolech komunisté podporovali) neuspěl právě kvůli němu.
 
„Volba prezidenta: pominu to, že výroky pana profesora Švejnara byly podle mého názoru zkresleny a vytrženy z kontextu, ale jednu poznámku udělat musím a jsem o ní přesvědčen, že kanditátu Švejnarovi velmi ublížilo, že se mimo jiné po jeho boku před kamerami a veřejností při samotné volbě velmi často objevovaly persóny Martina Mejstříka a kolegy Štětiny,“ komentoval za nastalého veselí komunistický senátor.
 
Mejstřík se snažil přesvědčit občanské demokraty, aby jeho návrh podpořili i přes jejich odpor k němu samému. Dokonce se senátorům omluvil za to, že byl členem Socialistického svazu mládeže - SSM. „Klidně na to zapomeňte, že to předkládám já. Představte si tady Naděždu Kavalírovou - to političtí vězni požadují vyrovnání s minulostí. Omlouvám se všem, kterým vadí moje členství v SSM. Nikdy jsem se tím netajil,“ prohlásil Mejstřík.
 
Zamítnutí novely podpořilo 28 ze 49 přítomných senátorů, kromě většiny občanských demokratů všichni tři komunisté, polovina přítomných sociálních demokratů a dva členové klubu SNK.
Mejstříkem navrhovaná změna se měla týkat trestního zákona. Současné znění trestního zákona tvrdí: „Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka...“. Nově by měl zákon znít: „Kdo podporuje nebo propaguje komunistické, nacistické nebo jiné podobné hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka.“
 
LUKÁŠ DOLANSKÝ
 
- - - - - -
 
Tisková konference Senát 27.3.2008, 14:00 hod.
 
- - - - - -
 
 
Dobrý den,

omlouvám se předem všem, kteří nehlasovali proti zákazu komunistů a jejich symbolů (jim moje rozhořčení nevyjadřuji). Rozesílám totiž svůj e-mail nahodile vybraným senátorům. Nemám více času věnovat se těm, kteří tak fatálním způsobem projevili svoji zbabělost (zde by se hodil nejlépe peprnější lidový výraz) postavit se komunistům. Tito zbabělci si nezaslouží pozornost slušných lidí ani voličů. Jen si na ně musíme dávat větší pozor. Nehlasovat pro zákaz komunistů je ta největší chyba od roku 1989. Komunisté se smějí, Grebeníček říká: " My máme čas !" a ti, kteří mají pěstovat a chránít demokracii a ctít všechny oběti totalitních režimů, je zahodili do žumpy. Snad jen proto, že ve své ješitnosti špatně nesou některé kritiky své politické strany, či jednotlivců. Styďte se! Vy, kteří jste tento návrh zamítli jste skutečně stejně nebezpeční jako ti komouši. Měli jste schválit tento návrh, čeká na to spousta lidí a myslím i mimo hranice republiky, i v jiných státech světa, v současných totalitních režimech.

Nevěřím ODS a již ji nebudu volit. Nevěřím v politiku politiků ve prospěch České republiky. Tímto dnem mě na politické scéně neoslovuje již žádná strana. Pouze pár jednotlivců. Tento stav přispívá k ještě větší polarizaci společnosti, kterou započal svým příchodem Paroubek do tzv. vysoké politiky-prostředí, kde se odehrává divadélko, plné pokleslé morálky a absence pokory a úcty k minulým generacím.
 
Cítím velké zklamání a křivdu...jako vnuk kulaka. Styďte se!

Marek Fiala, Brno 

"Ten národ, který se nepoučil ze své historie, je odsouzen si ji prožít znovu. Bolševik čeká, ostatní netuší."
Jan Šinágl
jan@sinagl.cz
 
www.sinagl.cz
http://sinagl.bigbloger.lidovky.cz

hlavna stranka