hlavna stranka

Boj za křesťanské hodnoty v EU

        Motor EU, Německo a Francie, trápí úbytek vlastních lidí. Statistiky říkají, že aby se vyrov­nal v Německu poměr Němců k muslimům (Turkům), musela by mít každá německá žena šest dě­tí. Celkem je postaveno v Němec­ku 143 mešit a dalších 140 se staví. Velkým problémem pro ně­mecké vlády je neochota mu­slimských žáků učit se německé­mu jazyku a dějinám Německa. Manželky muslimů jsou vybírány povětšině z Turecka, nikoliv z těch, co již žijí v Německu, to aby narozené děti byly utvrzovány ve víře "pravého" islámu, jaký vládne v muslimských zemích. V hlavním městě Berlín je obvyklý poměr žáků ve třídě 17:3 v neprospěch německé národnosti.
          Ve Francii bylo během posledních 30 let islamizace po­staveno na dva tisíce mešit pro pět milionů muslimů, což je tolik, kolik bylo během celého 20. sto­letí postaveno ve Francii katolic­kých kostelů. Francie už není katolická země. Kostely na ven­kově zpravidla chátrají, protože jsou ve správě obcí, křesťanská víra upadla v důsledku státní po­litiky "laicizace" státu.
          Když zazní argument, že přece existují "umírnění" muslimo­vé, nepraktizující džihád, svatou válku, nikdo z nich není ochotný konfrontovat se s "extremismem" ve jménu Koránu. Muslimky si ne­mohou bez překážek vzít nemuslimy! Takže nepomůže asimilační program, ani vkládání naděje do liberalismu. Vždyť předešlé ú-toky v Londýně vykonali muslimo­vé narození a vychovaní ve Velké Británii. Rovněž tak ve Francii. Islám nikdy nedovolí nábožens­kou konkurenci, kříž připomíná muslimům doby křížových výprav ke svatému hrobu. Turecká státní televize vyřadila "Medvídka Pú", protože v animované verzi hraje prasátko. Islám uráží také anglic­ká vlajka, protože připomíná kříž. Proto musela zmizet z britských dopravních osobních letadel. Boj neprobíhá jen na fyzické úrovni. Čelíme agresivní kampani, jejímž cílem je zastrašit Evropu a vynutit si respekt k islámu.
           V této době jsme postaveni na bitevní pole, kde se bojuje na prvním místě o naši duši. Upadlá islámská civilizace, postižená komplexy proti Západu, který chce zničit, když ho nemůže zrui­novat ekonomicky ani technicky, chce pohltit Evropu a využít jejího sociálního programu ve svůj pro­spěch, na úkor daňových poplat­níků.
            Evropa byla stvořena na klášterech, ne na mešitách a sy­nagogách. Jakoby se zapomnělo na "tajemství víry", nebo se o něm církevní otcové bojí otevřeně mluvit v rámci ekumenismu, když se po Evropě staví mešity a sy­nagogy, aby infiltrovaly liberální společnost. Až pak ztratí Evropa křesťanskou tradici (viz Kosovo) ztratí také duši. To už bude pozdě na záchranu.
            Potraty v Evropě hrozivě stoupají, nikoliv u muslimů. V Norsku více jak polovina žen mladších 25 let podstupuje potrat. Abortívni centra ve V. Británii měsíčně "obslouží" kolem stovky dívek pod 20 let, které podstou­pily potrat již podruhé. V Rusku je 1,3 dítěte na ženu. 70% těho­tenství končí umělým přerušením. Východní část Sibiře má již 5 mi­lionů čínských dělníků na 15 mi­lionů Rusů. V Rusku žije na 14 milionů muslimů. V r. 1990 zde bylo 500 mešit, dnes jich je na 5 tisíc. Kdo bude chránit obrovské území Ruska, když za 20 let bude čtvrtina Rusů starších 60 let, přestože vojenská základní služ-ba zde je povinná? Rusko je na­víc ohroženo islámem a Čínou.
             Letošní návštěva prezidenta Putina ve Vatikánu mnohému na­povídá, oč se jednalo mezi Putinem a Benediktem XVI. Papež ja­ko Němec má větší šanci uspět u Putina nežli ji měl Jan Pavel II. Ten měl závažný handicap" byl to Polák. A Poláci jsou s Rusy jako Češi se sudetskými Němci. Globaližace a průnik islámu do Evro­py jsou rizikem pro celou Evropu. Evropská společnost stárne a vymírá. Kdysi Rusové mysleli, že se jim  podařilo vymýtit  islám, když v rámci bolševizace z pů­vodních 400 muslimských semi­nářů ponechali v bývalém SSSR, ve střední Asii, jen dva, v mu­slimských svatyních vyvěsili proti­náboženské plakáty a na školách protiislámské přednášky pro žá­ky. Když pak propukla válka v Afghánistánu proti Talibanu, po­slali tam uzbecké mladé vojáky, muslimské potomky Mongolů. By­li překvapeni, když Uzbekové ne­bojovali proti Afgháncům a volali na sebe: "Bratře, jsme oba věřící a synové proroka. Proč se snaží­me zabít jeden druhého k vůli ne­věřícím Rusům?" Uzbekové mu­seli být staženi. Nebyli totiž ochotni umírat za ideologie, kde není Alláh.
Evropská levice podporuje multikulturní společnost a tím tedy téměř neomezenou muslimskou imigraci, která kulturně rozvrací motor EU, Francii a Německo a další bohaté státy Evropy, později pronikne i k nám. Je to evropská levice, která prosadila potratovou politiku. Dnes chybí respekt k lidskému tělu, z toho pramení škodlivost sodomie a homose­xuálních "manželství". Mnoho lidí věří, že nový papež má zastavit blížící se katastrofu Evropy. Oče­kává se nová papežská encyklika o úctě k životu. Lidé totiž nevidí budoucnost jako něco pozitivního a ztrácejí naději. Benedikt ale ří­ká: "Naděje musí překonat nejistotu." Evropská levice si myslí, že zpacifikuje muslimy a ti pak při­spějí k vytvoření sjednocené Evropy bez Boha. Antikrista budou i dnes následovat početné masy nevěřících. Iluze o islámu vzešly z dílny liberální evropské levice a jiné postoje jsou pokládány za náboženskou nesnášenlivost. Jenže v případě války v Iráku se za "demokratizátora" Bushe skryli militantní islámisté, a ti vyhánějí z Iráku křesťany v rámci fanatismu. Kdo zná nezfalšovanou historii Španělska, potvrdí, že téměř 800 let trvající vláda šaria je ukázkou nadřazenosti práv muslimů nad katolíky. Nebyl to tudíž "zlatý věk soužití muslimů s katolíky" , ale nadřazenost jedné civilizace, kte­rá přišla do Evropy, a zrodila se v poušti mezi kmeny, tvrdá a krutá, jako spoušť.
             Věřící muslimové jsou v EU v konfliktu s moderní společností. Muslimské dívky chybí v Němec­ku ve školách při hodinách biolo­gie nebo tělocviku. 70% Němců považuje tento stav za špatný, při něm dochází k vytváření ghett, což vyhovuje muslimům v rámci práva šaria. Touha po moci a po­stavení ve formě kariérismu v moderní společnosti vytváří člo­věka s nedostatkem pokory na úkor duchovního života. Podle průzkumů ve V. Británii jen čtvr­tina tamních muslimů cítí loajalitu k liberální Anglii, k její společ­nosti. V Amsterdamu byl odstra­něn kříž jako pomník obětem Dru­hé světové války a to s ohledem na stavbu sousedící gigantické mešity. Muslimy může urazit vše, nejsou tolerantní v cizině ani do­ma ke křesťanům. Proto tolik mu­čedníků.
             Teprve až Ježíše Krista vy­tvoříme v sobě, můžeme Ho dá­vat společnosti, která bije v mate­rialismu s jeho škodlivými vizemi o ráji na zemi bez Boha.

MUDr. Jaroslav Lhotka

(Svědomí/Consience č.10/2007)

hlavna stranka