hlavna stranka

Návrat do rubriky Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie
English version-Anglická verzia

European Court of Human Rights, c/o President of the Court,
Secretary of the Court, Piešťany,lo.2.04.
Strasbourg. CEDEX.

Tyká sa: prijatie Charty práv a slobôd za
základ Ústavy ČSFR z toho ČR a SR.

Zákon č.23/91 Zb. ústavný, základ demokratického práva v ČSFR neplatí.

V starostlivosti o demokraciu a jej pravo dovoľujeme si poukázať na základnú príčinu dnešného stavu, monopolu totalitného práva a to od 1990 ČSFR do 31.12.1992 a následne Česká a Slovenská republika od 1.1.1993 dodnes.

1. Charta práv a slobôd v znení z, č.23/91 má: a. §-1 /I/:ústavne zákony a iné zákony a ďalšie právne predpisy, ich výklad a používanie musí byť v súlade s Listinou práv a slobôd. , , §-2:medzinárodne zmluvy o ľudských právach a základných

slobodách v ČSFR ratifikované sú na jej území všeobecne záväzne a majú prednosť pred jej zákonmi.

c. § 6 /1/zákony a iné právne predpisy sa musia uviesť do súladu s Listinou základných práv, a slobôd najneskôr do 31.12.

1991. inak strácajú platnosť. , d. Hlava druhá.časť prvá, základné ľudské práva a slobody* článok 8:/1/ osobná sloboda je zaručená

/2/ nikto nesmie byť stíhaný, alebo zbavený slobody inak ako z dôvodov a spôsobom, ktorý stanoví zákon.

3. Od 31.12.1991 je neplatný každý totalitný, zločinný zákon a

predpis, teda, zákony prijaté do 3l.l2.1991 ako z.č. 119/90 "rehabilitačný" nemajú žiadny paragraf odporujúci Listine a zákon nemá chýbajúce paragrafy zodpovedajúce anulovaniu zločinov totality a ich zneniu podľa paragrafov trestného zákona, teda novelizácia na báze z.č 23/91 Zb." sa však nekonala, defekt štátu a práva.

ak sa tak nestalo a nezmenené platia naďalej zákony, právne predpisy v opozícii, jednotlivým paragrafom z.č.23/91, ide o totalitný štát s totalitným právom, nie demokratický civilizovaný.

a. Súdy a prokuratúry pracujú na báze, zákonov nedemokratických proti občanom-demokratom a vynášajú neobjektívne a stranícke rozhodnutia v rozpore s Listinou a z.č. 23/91 Zb., ústavným.

b. Rozhodnutia sudov včetne Ústavného súdu ČSFR Brno do 1.1.93 ČR a SR, po 1,1.95 nepracujú na báze Listiny práv a slobôd.

c. Uvedenú skutočnosť neeviduje Súd a Commission Strasbourg , nevie o nej, je dezinformovaná starými štruktúrami totalitnými a rozhodnutia, ktoré vynáša sú mimo reality, paranoja, sú na politickom rozhodnutí, schizofrénia a nesporne poškodzujú v danom bývalých politických väzňov, ktorí, napadajú z.č.119/90 ako defektný poplatný totalitnému režimu,ktorý ich diskriminuje kde sa dá a nedá.
Teda Súd a Komisia legalizujú totalitný režim a zločiny.
Činnosť v opozícii Listine práv a slobôd. Zákon 119/90 nikto nenovelizoval, snahy asi 2x boli odmietnuté ÚS Brno ÚS Košice a ÚS Brno -ČSFR nekonal podľa povinnosti novelizovať a dať do súladu z. č. 119/90 a Listinu práv. Povinnosť konať: ÚS Brno z.č,182/93 § 64.

ÚS Košice, z.č.38/93 čl.53.Nekonali.
3. Ak vychádzame z platnosti ústavného zákona č. 23/91.tak rada súčasne platných zákonov v opozícii Listine je neplatná a súdy, vrátane ÚS SR nekonajú na báze Listiny práv a slobôd /humanitárneho pasíva/, čím všetky rozhodnutia v problémoch politických väzňov, ktoré sú ne doriešené a neboli doriešené súdmi na uvedenej báze,z.č.23/91 resp. Listiny, pretrvávajú a zakladajú právo sťažovať sa na súde v Štrasburgu s absolútnou, dokazovacou hodnotou obete. Štát nenovelizoval zákony čo bolo jeho povinnosťou a čo fixuje totalitné právo.
a. riešenie sťažnosti na Súde, predpokladá poznanie uvedeného stavu bezprávia a defektov z neaplikovania z.č.23/91


4. Podľa z.č.119/90 a nadv. je nesúlad s Listinou ,zrejmý:
-zhabaný majetok podľa rozsudku sa nevrátil,
-neuvolnili sa materiály ŠtB dodnes ,blokáda súdneho konania,
-nútená práca,urán,žiarenie,neriešené následky ak ešte žijú,
-neriešil prepady, zranenia odvlečenia do ČSSR, zbavenie slobody násilím, asi 20 osôb, nelegálny pobyt v ČSSR, nezákonný výkon trestu ,ČSR nemá zákon podľa ktorého je toto dovolené. "Demokracia" to nerieši,

-neriešil otázku existencie študentov, zatvorených 5-10 rokov so zablokovaným vycestovaním do demokratických štátov,(celoživotná strata
-neriešil stav po prepustení všetko zhabané všetko rozbité a strata kontaktu s rodinou, zamestnaním, praxou, zlý kádrový posudok a zablokované vycestovanie Zdravie narušené žiarením, všetko likvidačná práca s cieľom zničiť človeka ,Zákon 119/90 to vynechal.
Zákon neodstránil všetky zločiny a následky zločinov. Mal stabilizovať spoločnosť práve zapojením do demokratického života čo najskôr práve tých, čo kládli odpor, teda morálne najcennejších občanov.

Naopak začal systematický útlak. Trvá dodnes. Politickí väzni nie sú od roku 1990 nikde zastúpení, sú odsunutí a vláda ČSFR,: Dubček, Havel, Čalfa nerozpoznala sadizmus v:                                                                             
z.č.119/90 dáva príplatok k dôchodku na konci to ureže na civilnú normu /§ 25,odst.7 posl. riadok z.č.l00/88/teda dlhé tresty ,l0-15 rokov sú rovné civilovi, ktorý nikdy zatvorený nebol .Typicky zakódovaná zlomyseľnosť autorov Rychetského a Jičinského, komunistov.
-naproti tomu vyšetrovatelia Min.vnútra, bachari,teda realizátori zločinov a ich výkonov majú o l00% vyšší dôchodok ako väzeň s 18-timi rokmi väzby ",teda zrejme prototalitný štat.
5. Záver uvedenej argumentácie je:                                                    
a.      pri platnej aplikácii z.č.23/91 všetko by bolo vyriešené obratom.
b.      nenovelizovaný z.č.119/90 je neplatný a je v nesúlade s Chartou
                     c.      prepady v Rakúsku, Nemecku asi 20 ľudí ,zbavenie slobody násilím sú neriešené, "ako by sa nestali" sú označené ako "štátne tajomstvo"
ČSR nemá na to zákon, teda je to štátny terorizmus, ktorý kryje ČSFR, ČR a SR, "demokratická" a to ÚS Brno 1992 /II ÚS 6/92/,autori prepadov boli minister vnútra ČSSR ,sekretariáty to riadili a kryli v tlači a medzinárodne, falošne samozrejme. Neplatí pre nich nič.Ani Charta. Načo?
    d.      Komisia pre ľudské práva, Štrasburg No 24151/94, sťažnosť na zbavenie slobody terorom v Rakúsku a odvlečenie do ČSR, neprijala
túto sťažnosť. Neuviedla priložene dokumenty, neriadila sa mojim trestnom oznámením VOP Bratislava l0.12.1989,vôbec nepozná z.č.23/91 a Chartu, tá platí i pre Rakúsko, obeť nechráni, naopak podporuje terorizmus a samozrejme ho schvaľuje. Rovnako iné sťažnosti na danú kauzu sú neriešené.
Komisia alebo Súd nemá dôvody na neprijatie sťažnosti, mimo skutočnosti, že na Súde a Komisii neplatí Charta práv a slobôd.
Boli sme upozornení, že tvorí sa OCEÁNIA/G. Orwel "198 /to je už "doublethink" "ide o právo" "Veľký brat" pozoruje, sleduje rozhoduje v Prahe, v Bratislave i v Štrasbourgu. Selekcia ľudí ,bezcenná obeť, tolerované zločiny. Oceánia-dnes Európska únia.

European Court of Human Rights c/o President of the Court Secretary of the Court Strasbourg, CEDEX

Piešťany, 10.02.2004
Re.: Adoption of the Charter of Rights and Freedoms for base of
the CSFR constitution, the CR and the SR constitutions. Act No. 23/91 Coll.

In relation to democracy and related law I would like to explain the main cause of current status - totalitarian law monopoly from 1990 (CSFR) up to 31.12.1992 and subsequently the Czech and the Slovak Republic from 01.01.1993 up to this day.
1.   Charter of Rights and Freedoms in wording of Act No. 23/91 has got:
a.        §-1 I1I: constitutional laws and other laws and legal regulations, their interpretation and use must be in accordance with the Bill of Rights and Freedoms.
b.        §-2: international treaties on human rights and fundamental freedoms ratified in the CSFR are generally binding within its territory and have priority over its laws.                        
c.        §-6 /I/: laws and other legal regulation have to be carried in conformity with the Bill of Fundamental Rights and Freedoms at the latest by 31.12.1991 otherwise they become invalid.
d.       Chapter 2, part 1, fundamental human rights and freedoms: article 8: /!/ personal freedom is ensured
111 nobody may prosecuted or deprived of freedom in other way or by reason ofset forth by law.
2.  As from 31.12.1991 every totalitarian, criminal law and regulation is
invalid, i.e. acts adopted up to 31.12.1991, such as Act No. 119/90 -"Rehabilitation", do not contain a single paragraph contradictory to the Bill and the paragraphs are missing in the act that would correspond with negating crimes of totality and the wording in accordance with the Criminal Law paragraphs, hence the revision based on Act No. 23/91 Coll. did not take place which is a defect of state and law. Acts and legal regulations remain valid in contradiction to relevant paragraphs of Act No. 23/91 - such state is a totalitarian state exercising totalitarian law, it is not a democratic and civilised state, a. Courts and prosecutions act based on undemocratic laws, against citizens
- democrats and they give biased and party decisions in conflict with the Bill and Act No. 23/91 Coll. 
K Decisions of courts, including the Constitutional Court of CSFR in Brno up to 01.01.1993 and after 01.01.1993 the Czech and Slovak Constitutional Courts do not act according to the Bill of Rights and Freedoms.
c.        The Court and Commission in Strasbourg do not know about the said fact, they are misinformed by the old totalitarian structures, their decisions are off reality, it is a paranoia, they are based on political decisions, schizophrenia, and they undoubtedly harm the former political prisoners who claim that Act No. 119/90 is a defective one and is a tributary to the totalitarian regime that is discriminating them wherever possible. That means that the Court and Commission are legalising totalitarian regime and crimes.
d.       Nobody revised the Act No. 119/90. Approximately two attempts were refused - Constitutional Court in Brno, Constitutional Court in Košice - did not act according to the obligation of revision and obligation of bringing the Act No. 119/90 Coll. L. in conformity with the Bill of Rights. Obligation to act: Constitutional Court in Brno, Act No. 182/93, par. 54
Constitutional Court Košice, Act No.38/93, art.53. They did not act.
3. If we proceed from validity of the constitutional Act No. 23/91 then number of currently valid laws opposing to the Bill are invalid and courts, including the Constitutional Court, are not acting based on the Bill of Rights and Freedoms (humanitarian law) so all the decisions in the political prisoners issues that are still pending and have not been solved yet by courts according to the Act No. 23/91 or the Bill, are still existing and entitle the aggrieved persons to file complaint with the Court or Commission in Strasbourg with an absolute evidence value of a victim, the state diql not amend laws though being obliged to, thus fixing the totalitarian law.
a. If complaints are to be solved at the Court, the injustice, defects and non-application of the Act No. 23/91 have to be known.
4 According to the Act No 119/90 and following, the incompatibility with the Bill is apparent:
-    confiscated property has not been restored;
-    up to this day no National Security /ŠTB/ materials have been made available, legal proceedings blocking;
-    forced labour, uranium mines, radiation, after-effects have not been dealt with in people who still live;
-    non-solving the assaults, injuries, dragging off to the CSSR, deprival of freedom by force - app. 20 people, illegal stay in the CSSR, unlawful execution of punishment, there is no such law in the CSR that is allowing this. The issue is not solved by "democracy";
-    the issue of students kept jailed for 5 - 10 year, who were prohibited to travel to democratic countries, a life-long lost - not solved;
-    the status after release, all property confiscated, everything broken down, torn contacts with family, employment, practice, bad personal references   
and impossibility to travel abroad; health impaired by radiation - all these aimed to destroy a person. This was missing in the Act No. 119/90.
The law has not eliminated all the crimes and their consequences. On the contrary.
a svstematic oppression started which exists up to now. Political prisoners are not
represented anywhere since 1990, they are moved off and the government of the
CSFR - Havel, Dubček, Čalfa - did not recognise sadism:
-    Act No. 119/90 gives bonus to pension, in the end it is cut off to civil norm (§ 25, sec. 7, the last line, Act No. 100/88) thus long punishments 10-15 years are equal to a civilian who has never been imprisoned. This is a typical coded viciousness of authors - Rychetský and Jičínsky - the communists.
-    On the other hand the investigators, ministry, of interior, warders - i.e. pension of those who realised the crime is 100% higher than of those who were imprisoned for 18 years "for democracy" - so apparently it is a pro-totalitarian state.
5. Conclusion of the reasoning:
a.   if the Act No. 23/91 was applied validly, everything would have been solved;
b.  the unrevised Act No. 119/90 is not valid and is in discrepancy with the Charter;
c.   attacks in Austria, Germany, about 20 people, deprivation of liberty by force -all these are not being solved, as if "nothing has happened", they are identified as an "official secret". There is no law for this in the CSR hence it is a state terrorism that is covering the CSFR, GSR and SR; authors of assaults were the minister of interior of the CSSR, it was controlled and media protected by secretariats - on international level and falsely of course. They ignore everything. Even the Charter. Why should they obey it ?
d.   Commission for Human Rights. Strasbourg No. 24151/94. complaint about deprivation of liberty by terror in Austria and drag off to the CSR - the complaint has not been accepted. The Commission did not mention the said documents, did not follow my criminal complaint 10.12.1989, the Act No. 23/91 and the Charter are completely unknown - the Charter is valid also for Austria, the victim is not protected, on the contrary, terrorism is supported and Approved. Also other complaints for the said cause have not been solved. Commission or the Court have no ground for non-acceptance of complaint, save the fact that the Charter of Rights and Freedoms is in abeyance at the Court and the Commission.
We were warned that the "Oceania" is being created (G. Orwell "1984"). "Doublethink", "Idea-law", Big Brother" is watching, observing, making decisions in Prague, Bratislava, Strasbourg. People selected, worthless victims, crime tolerated. Oceania - nowadays European Union.
The Charter is in abeyance !
Yours sincerely,             Emil Švec

hlavna stranka