Hlavná stránka

Veľkorysý program pomoci Ameriky vojnou zničenej Európe.


Rušný rok 1947.

Rok  1947 bol pokračovaním predchádzajúceho politického vývoja v Európe a vo svete. Podpisom mierových zmlúv  na  mierovej  konferencii  v  Paríži    10.marca    1947  sa  urobila  definitívna  bodka  za  druhou  svetovou  vojnou.  Maďarsko  sa  muselo  zrieknuť územných  ziskov  dvoch  Viedenských  arbitráží  (Južné  Slovensko 1938    a  Sedmohradsko      1940) Vzájomné vzťahy vojnových    víťazov    však   neboli   ani  zďaleka   také harmonické.  Železná opona bola faktom, ktorý sa čoraz väčšmi potvrdzoval v politike i v bežnom živote. Ukázalo sa, že "oslobodenie" je súčasne rozdelením  sfér politického vplyvu. Sovietsky  zväz, ktorý sa vojensky  zachytil v  celej strednej Európe, mal záujem expandovať ďalej na Západ.

Ak  sa  americký prezident  F.D. Roosevelt  pozeral  na  rast  komunistickej  veľmoci  zhovievavo, prez.  Harry  S.Truman  mal  už vážne  obavy  z  nekontrolovateľného  rastu  sovietskeho  impéria  a  tým  aj  o  ďalšie  osudy  demokracie v  Európe  a vôbec vo  svete. Preto  sa  odhodlal  na  zmenu  americkej  zahraničnej politiky. Dňa  12.3.1947    predniesol v  Kongrese USA  svoj  historický prejav, v ktorom  sa pokúsil označiť súčasný stav a východiská. Tieto rozhodné slová určili americkú politiku na dlhé desaťročia.

V  tom  čase boli  výzvou  pre  nového  sekretára ministra  zahraničných  vecí  USA  gen. Georgena  Marshalla,  Ktorý na slávnostnom zhromaždení absolventov Harvardskaj univerzity v Cambridge 5.júna  1947 predniesol  svoj  veľkorysý program  pomoci  vojnou         zničenej   Európe.USA  boli ochotné  za  výhodných  podmienok  pomôcť obnoviť rozvrátenú európsku ekonomiku a financie. Táto ponuka sa stretla so živým záujmom aj vo  vtedajšej ČSR. Československá vláda prijala ponuku zúčastniť sa na parížskej konferencii európskych  krajín  o  Marshallovom  pláne,  no  na  Stalinov  pokyn  musela  ponižujúcim  spôsobom  svoju  účasť odvolať. Táto udalosť otvorene potvrdila, že ČSR nemôže robiť suverénnu zahraničnú politiku, pretože je závislá od  sovietskej veľmoci.

Marshallov plán prijalo  16 európskych krajín, ktorým  sa v krátkom  čase podarilo stabilizovať hospodársky  život a financie. Západná Európa sa začala integrovať. Možno povedať, že americká hospodárska injekcia ju  zachránila  pred   komunizmom. Stalinove  kalkulácie o hospodárskom  rozvrate  a  politickej  nestabilite  sa  nesplnili. Priamo úmerne k intenzite americkej politiky v západnej Európe sa zvyšovala intenzita sovietskej aktivity vovýchodnej Európe..

Pred 60 rokmi sa pripravovala v ČSR generálka na "víťazný február 1948".

                                                                                          Róbert Lentz

                                                                                          Národný kalendár 2007.

Zdroj:

Naše  interné  informácie

Slovenský nezávislý mesačník  julius.bosko@online.de

Ročník XVII.  Apríl 2007.     Číslo  117.         

Hlavná stránka