Návrat do rubriky Svedectvá-zatajovaná pravda o zrode komunizmu


sankce.htm
strana 16
Svědomí/Conscience
Sankce a stále jen sankce
Kde zůstala záruka svobody projevu ?
Proto apeluji se vší rozhodností, abychom se vrátili ke křesťans­kým kořenům a vazbám. Jen ty zabrání opakování podobných ka­tastrof, které nám připravili všichni tito bezbožní... A proto je tak dů­ležité, aby se dostal Bůh do nové evropské ústavy.
Tolik pan poslanec Martin Hohmann. Jeho řeč vyšla v celém rozsahu v konservativním tisku v Německu a z ní jsem čerpala. Údaje, které pan Hohmann uvádí těžko můžeme ověřit, ale jistě se ověřit dají. Pokud jsou snad ne­pravdivé a nebo zkreslené - o čemž se asi dá pochybovat u osoby s právnickým vzděláním -měly mu být vyvráceny. Namísto toho se však zvedla vlna pobou­ření a pan poslanec byl okamžitě odvolán ze své funkce. Jeden z generálu Bundeswehru, který mu k tomuto proslovu pogratuloval byl rovněž zbaven své funkce. Závěr nechť si udělá každý čtenář sám. Daniela Horáková
Českou televizí, ale i televizní stanicí NOVA proběhla před něko­lika dny krátká zpráva, že se je­den z poslanců německé křes­ťanské strany CDU dopustil anti­semitského výroku a že nazval Ži­dy "národem pachatelů. " Z toho kusého hlášení asi nebyl nikdo z našich televizních diváků příliš moudrý a tak bych chtěla tuto a-féru poněkud osvětlit.
Nejdříve několik slov o au­torovi výroku.
Jedná se o Martina Hohma-nna, který je povoláním právník a v letech 1984 - 1998 působil ve funkci starosty ve svém rodišti Neuhofu. Je ročník narození 1948 (tedy po II. světové válce). Je že­natý, má 3 děti a je praktikující katolík. Ve svém volebním obvodu je velice oblíbený o čemž svědčí i to, že při posledních volbách získal v prvním kole 54% všech vo­ličských hlasů.
Dne 3. října 2003 pronesl ve městě Fulda proslov, kde se nej­dříve zabýval vinou Němců na II. světové válce, na Holocaustu, ale i tím, že dodnes je Německo po­važováno za národ pachatelů na základě teze o kolektivní vině. Zdůraznil, že se dnes jedná již o třetí poválečnou generaci, která nemá vůbec žádnou vinu na udá­lostech, které se staly za doby ži­vota jejich otců a dědů. Zmínil se i o dohodě mezi tehdejším kanc­léřem Konrádem Adenauerem a čelným izraelským představitelem Ben Gurionem o odškodnění Židů za prožitá utrpení a také o skuteč­nosti, že tato dohoda byla a je důsledně dodržována a že k otázce odškodnění se hlásí většina ně­meckého národa.
Ale pak klade provokující otázku:
"Má židovský národ, který vždy vidíme jen a jen ve světle o-běti také nějakou temnou stránku
v novodobých dějinách a nebo byli Židé vždy jen obětmi?"
A na tuto otázku se pokouší odpovědět tím, že uvádí podíl Židů na Velké říjnové revoluci v Rusku. Říká konkrétně, že ze sedmičlen­ného politbyra bolševiků v roce 1917 byli čtyři Židé a to: Trocky (Blumenstein), Kameněv, Sinověv a Sokolnikov. Nežidé byli Lenin, Stalin a Bubnov. Dále uvádí, ze 21 členů revolučního ústředního ko­mitétu náleželo v roce 1917 šest členů k židovské národnosti, což činí 28,6%. Vysvětluje, že tehdy bylo v Rusku "Židovství" uznává­no jako samostatná národnost. Pokračuje tím, že uvádí, že ve Vídni bylo ze 137 vedoucích mar­xistů 81 Židů, což je 60% a do­konce v Maďarsku ze 48 lidových komisařů bylo 30 Židů. Také prý příslušníci pověstné Čeky v Rus­ku byli většinou Židé, na Ukrajině dokonce v počtu 75%.
A nyní cituji pana Hohman-na: "V žádném případě nesmíme zapomínat, že ruská říjnová revo­luce byla vyloženě protikřesťans­ká. Podle statistik bylo mezi roky 1917 - 1940 vyvražděno 96 000 křestanů, mezi nimi kněží, diákoni, mniši a řádové sestry. Když vidí­me jak silně se podíleli Židé na re­volučním dění v Rusku, nesmíme se divit, že i americký prezident Woodrow Willson tehdy řekl, že bolševické hnutí má židovské ve­dení." (Konec citátu.) A proto s ohledem na tyto skutečnosti se můžeme ptát zda i tento národ ne­ byl národem pachatelů! Bezbož­níci s jejich ideologiemi byli pa­chatelé posledního krvavého sto­letí a to jak nacionální socialisté (NSDAP) v Německu, tak i bolše­vici v Rusku a dalších státech. Ti všichni se přenesli suverénně přes Boží přikázání "Nezabiješ". Výsledkem bylo mučení a vraždě-ní v dosud nevídaném měřítku.