Nvrat do rubriky Svedectv-zatajovan pravda o zrode komunizmu


strana 20

strana 20


Svdom/Conscience


Nekamenujte proroky!


MUDr. Jaroslav Lhotka

Proroci jsou obdaeni se shry dary Ducha Svatho. Svou bdlost nad svm nitrem nikdy nelou. Hlsaj podstatu VN PRAVDY. Dnes je na prorocch, aby nesmlouvav oddlili zrno od plev. To vak pedpokld naslouchat jejich hlasm o pravd a li, nekamenovat proroky, abychom byli vnitn svobodn. iky svtc v nebi se za to pimlouvaj, nebo se l t znamen ztratit vnitn svobodu. Proces zesvttn v epoe liberalismu je zatm neprosn a doktrny liberalismu "peuji"' o jeho nezvratnost.

A tak se le!

Temn sly nesp a pracuj na rozkladu Kristovy Crkve a jejich denk "Prvo" se drze roztahuje. Klrus a laici mli by mt na pamti, e majetek a snadn ivot zatemuje mozek a mysl. Nezachrn ns ped Bo spravedlnost ani pedvn sttnch vyznamenn vetn du (svobodnho zedne) T.G.Masaryka klru.


Pravda u, e poklady mus bt uloeny v srdcch a ne v bankch a trezorech jako psn utajovan spisy. Jet dlouho nebudou odtajnny spisy z Kremlu o tzv. Velk jnov socialistick revoluci. Svobodn zedni nepej, aby pravda vyla na Bo svtlo. Rusko pod carem bylo zem, kde svobodnm zednm nikdy nekvetla penice a proto mli pipraven pln z roku 1814 jak zniit cara a vyvradit celou jeho rodinu a vechny mon ddice trnu. Pln musel bt proveden proto jet ped koncem I. svtov vlky. Nstrojem pro tento in byli rut bolevici, svm pvodem pevn sionist jako Lenin, Trockij (Bronstein), Kamenv, Zinovv (Apfelbaum), Radek atd.


Lenin ml svj hlavn stan ped I. svtovou vlkou v Pai. Po vypuknut vlky se pesthoval do vcarska. Trockij (Bronstein) zase psobil v New Yorku (v Brooklynu), chodil tajn v noci do palce Jacoba Schiffa pro instrukce. Hlavnm stanem Trockho proli vcvikem vedouc bolevici v potu kolem 300, aby realizovali pln Trockho na svtovou revoluci. Zatm Josef Dugavili byl lupiem carskch bank. Svm zjevem pipomnal neotesanho venkovana a to i tehdy, kdy Lenin byl po smrti a Trockij vyhnn ze Sovtskho Ruska do Turecka a nakonec Mexika, kde byl zavradn svmi soukmenovci.


Kdy 17. listopadu 1918 pijel do Vladivostoku generl RNDr. Milan R. tefnik jako ministr vojenstv novvznikl SR, byl bouliv uvtn legioni. Prav el pjezdu tefnika na Sibi k legim bylo znovu zskat pro boj proti bolevismu nae legione. tefnik byl neptelem bolevismu nebo byl do morku kost kesanem. Jene vrcholn boj zpasu legion s boleviky byl za nimi a tefnik pijel pozd, aby ksil nco, na co bylo pozd. Vechny velk stty "Dohody" byly unaveny svtovou vlkou a legioni ekali na touebn nvrat do sv vlasti. Pesto stail poslat na soud nroda na 20 legion, propagtor bolevismu v nov sl. armd. Janin byl doposud vrchnm velitelem legi. tefnik musel rozpustit eskou nrodn radu (NR) v Rusku. (Nkte jej lenov smovali k bolevismu a posl je v potu kolem pti pod vedenm dr. Patejdla do nov republiky. Doma nebyli zateni.) Patejdl a David se naopak stali poslanci za Stranu eskch socialist. Vichni tito legioni byli osvobozen zsluhou prvnka a poslance Jaroslava Strnskho, zatyka na n byl prohlen za neplatn. Bolevismus neml v nrod podporu, pestoe byl propagovn.


Zatm letadlo "Caproni" se tefnikem bylo 4. kvtna 1919 v Ivance, pobl letit Vajnory kde ml pistt, sesteleno kulometem z Hurbanovch kasren v Bratislav a z kulometnho stanovit u Petralky. Cel zleitost byla nrodu vydna jako leteck tragdie. Zaalo se nrodu lht. A le se dopo-sud! Na li se stav zlo. To je patn.

V r. 1999 vyel v asopisu bvalch politickch vz "Svdectvo"1 na Slovensku lnek v sle 2 s npisem "Dal zastavi od Kamila Antona Vana k -mrt M.R. tefnika (cituji): "V roce 1919 jsem se vracel s matkou z pout v atin. V Trnav vlaky stly, bylo to k vli tefnikov smrti. V ekrn jsem poslouchal, jak tam jeden z ekajcch vojk nahlas nakal, pro jim pikazovali stlet na tefnika. Pozdji, kdy jsem chodil do trnavskho gymnzia, zopakoval to jeho syn ped celou tdou."

tefnik byl obt kladn vrady.1 Vechny spisy o tragdii se tefniko-vm letadlem Caproni si nechal dr. Bene ze vech archivu vythnout vetn pitevnho protokolu a dal je zlikvidovat. Kdo ml jet psemn dkazy o sestelen letadla se tefnikem, byl major italskch legi Ivan tefl. Slouil pod generlem Gibiem. Stefl byl jmenovn Beneem do vyslaneckch slueb, aby se nemohl navrtit do vlasti a generl Gibi byl prvnm "vyaknnm" ge-


Svdom/Conscience


strana 21


 


Tohle nehostinn zkout pikryjeme sametem a oni lid brzo zapomenou...

nerlem (1922). Teprve po noru 1948 byl tefl povoln do SR z pkazu Vlado Clementise jako ministra zahraninch vc, aby vydal komunistm materily. Protoe to odmtl, byl odsouzen Sttnm soudem. Miroslav Dolej se setkal se teflem ve vznici na Pankrci. Podle M. Dolejho Ivan tefl tyto dkazy vydal v obdob "Praskho jara" do nepovolanch rukou, aby navdy zmizely ze svtla pravdy. Bene m sv stoupence.


Zrdci lgi dostali tun koryta v prvn republice, Pro svobodn zedne byla idea kesansky orientovanho sttu politicky nenosn. tefnik byl kesan a bhem svtov vlky si vybudoval dobr osobn styky s Vatiknem. Jeho snoubenka, italsk mark-za, byla katolika. Pedseda francouzsk vldy Cl-menceau byl svobodn zedn, prostoupen nenvist vi Vatiknu a papei a vc jak Nmecka se hrozil "papesk Evropy". tefnik znal dlko Benee o socialismu, vydan jet ped I. svtovou vlkou. (Bene byl muem dvou tv na rozdl od tefnika.)


Masaryk se nikdy nezmnil o atenttu na tefnika. Pravda byla pro nho jako hlavu sttu politick nenosn. Masaryk koncem dubna 1919 napsal Beneovi do Pae, e tefnikovi navrhne, aby se vzdal funkce ministra vojenstv a Karlu Kramovi, ministerskmu pedsedovi, kter byl tehdy vedoucm mrov delegace na jednnch v Pai, v dopise o-znail tefnika za "drtenka". Kam s nm?


Kram byl odvoln Masarykem z mrovch jednn. Kram chtl jako francouzsk marl Foch dle bojovat s boleviky a proto byli oba dva z vrcholn politiky odstaveni. Dvody se vdy naly. Ministersk pedseda Antonn vehla se t zajmal o leteckou tragdii se tefnikem v souvislosti se svm politickm odprcem Beneem, tehda ministrem zahraninch vc ve vech naich vldch a do roku 1935, kdy byl po abdikaci TGM zvolen prezidentem SR. vehla nesml Benee odstranit z vldy z pkazu Masaryka. Zedni mli vvoj republiky pln pod kontrolou. Zednsk politika tak pivedla oba nrody - esk a slovensk - Mnichovu 1938. Jeden lovk byl vynen jako zkon a to bylo patn. Taky Stalin byl vynen a jeho reim byl ptou kolonou - intelektuly typu Voskovec a Werich v tictch letech propagovn jako "zzrak bolevismu". Budovnm e ZLA mlo bt dosaeno znien kesanstv. Bene a jeho klika vzala Slovkm navdy prvo na autonomii zakotven v Pittsbursk deklaraci v USA pi zzen republiky.


Od jna 1939 do z 1944 byl premirem Slovenskho sttu Vojtch Tuka. estn doktort Dr.h.c. dostal jako prvn Slovk, co Kreml uznal existenci Slovensk republiky. Slovenskm velvyslancem v SSSR se stal tefan Tiso, bratr prezidenta Jo-zefa Tisa. Moskva dlala obojakou politiku, takovou, kter momentln vyhovovala internacionlnm zjmm bolevismu - rozdl a panuj jako otrok! Proto se zrodil bolevismus, aby vyhladil vzpomnky na Krista a Pravdu ideologi marxismu leninismu a uvrhnul lidstvo do novho otroctv. Proto ta fraka s osvobozenm Rudou armdou v roce 1945, fraka s Praskm Jarem 1968 a se sametovou revoluc 1989. Stn skcenho Marinskho sloupu na Staromstskm nmst v Praze 3, listopadu 1918 nebyl odstrann a li maj stle zelenou ped pravdou, kter je jedna, nemnn. Pravda je v nrod zalpnuta. Pravda je Kristus v ns. Pokud si budeme nadle lht o t na minulosti a nekat pravdu z o do o, nebudeme dk) stavt na kesansk morlce, jednoho dne se opt dokme toho, co jsme proili ped lty. Cel Kristv pbh nen mtus, ale realita kadho proitho dne zde na zemi. Snad toto krtk pojednn - od smrti RNDr. generla Milana R. tefnika a po dnen dobu - pimje myslc lidi, aby se zamysleli, pro se zrodil komunismus ve vznamu ruskho bolevismu, se svm internacionalismem, s budovnm pt kolony. Stle plat heslo bvalho dlouholetho sl. velvyslance tefana Osuskho, e na li se budoucnost eskho a slovenskho nroda stavt ned. Komunismus le podporuje, stav na n!


Dodvm na zvr, e na Slovensku k volbm prezidenta republiky dostali v preferencch nejvce hlas tyi bvali komunisti, ani jeden kesan: dnen ministr zahrani v Dzurindov vld Kukan, bval pedseda vldy Meiar, prezident Slovensk republiky Schuster a bval marxistick generln prokurtor SFR Gaparovi. dn obrat k lepmu v mylen nroda.


Pravda pin vcm kesanm zkouky ivota. V nich uspj jen ti, kdo se nezpronev Kristu Krli a Jeho posln na vn ivot Pravdy. ijeme v inflan dob, s korupnmi skandly, mnohdy utajen, s deformac charakteru. Msto upmnho vlastenectv a hrdosti na nezvislost vidm u politik podlza-vost t pod jednostrannou svtovou vldou zedn. Pro rozumy si jezd do Bruselu, dve do Moskevskho Kremlu. Kolik z nich m ist tt z minulosti? O t se nikde nepe po pravd. Komu potom vit, e nebude naplen vnmi sliby o "radostn budoucnosti"? Jet nebyly potrestny zloiny z nedvn doby a ji se buduje "nov d" se zloinci ry Nrodn fronty, s jejich kolaboranty a udavai. Kde je spravedlnost? Pravda je Kristus v ns, Spravedlnost.
Nekamenujme proroky!


1) Poznmka redakce: Dokumentace o smrti tefnika je zaznamenna v knize autora Milo Komnka "I POD OBLOHOU JE PEKLO". Prvn vydn vylo v nakladatelstv "Our Voices", Toronto, Kanada v r. 1971.I ve druhm exilovm vydn z roku 1991 ve vydavatelstv "Moravia Publishing lnc." je zmnka na str. 302 v seznamu spoluvz. Je tam uvedeno: Horek Jan, Ing. majitel text. tovrny v Brn, bval editel soc. odboru Vtkovickch elezren a pozdji ve stejn funkci u Bati ve Zln, (v kvtnu 1919 kpt velitel vojensk posdky v Pieanech, oit svdek havrie ministra obrany gen. tefnika v Ivance u Bratislavy. Byl jednm z prvnch na mst inu a tvrdil, e tefnik byl zastelen. Byl pinucen podepsat protokol, e nepromluv o prav pin smrti tefnika. (Bory 1949-1951)

Hore