Hlavná stránka
Boh ochraňuj Ameriku - alebo amerikanizmus vtedy a dnes

            „Sovietsky zväz je ríša zla“..., „nebudeme sa zaoberať pranierovaním a odsudzovaním komunistického systému - my sa ho jednoducho zbavíme a pošleme ho tam kam patrí na smetisko dejín...“, ...“sme bohom predur-čení na to aby sme zničili svetový komunizmus“:, tieto slová bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana a členov jeho vlády, v 80-tých rokoch bývalého storočia, mnoho obyvateľov vtedajších sovietskych satelitov nebralo príliš vážne. Pre politických odporcov bývalého Československa, ktorí si v tom čase odpykávali dlhoročné tresty na oddelení pre protištátne trestné činy tzv. Hlava I., však boli jedinou nádejou a svetlom na konci tunela v čierňave reálneho socializmu, ktorý pomaly vyhníval zo svojej podstaty.

            Ak sa našiel niekto kto pochopil, že komunizmus speje k zániku a vzal si  k srdcu slová prezidenta Reagana o tom, že Amerika podporí každého na celom svete, kto vztýči americkú zástavu a  zúčastní sa  na zápase o slobodu a demokraciu, v každom prípade to znamenalo ohrozenie jeho vrátane jeho rodiny  a ak bol odhalený, roky strávené v komunistických väzniciach. O tom sa mohol presvedčiť bývalý novinár Marián Dudinský, ktorému návšteva Veľvyslanectva USA v Prahe priniesla vykonštruovanú špionáž pre CIA a desať rokov väzenia v Leopoldove na samotách. Prepustený na slobodu bol takmer pól roka po tzv. Nežnej revolúcii“,  v apríli 1990, kedy ho náhodne objavili pracovníci Slovenskej televízie, ktorí natáčali reportáž o vzbure vo väznici.

Sám som sa mal možnosť presvedčiť ako iniciatívny sudca  Krajského súdu v Košiciach,  v rozsudku v mojej veci 1T 23/84 zo 7. augusta1984 uviedol, citujem:  ...verejne pred viacerými svedkami hrubo očierňoval vnútornú a zahraničnú politiku KSČ, útočil dokonca aj na priateľstvo a spoluprácu ČSSR so Sovietskym zväzom. Vyplýva to predovšetkým zo svedeckých výpovedí Ľuboslava Venglarčíka. a ďalších svedeckých výpovedí. Svedok Ľuboslav Venglarčík videl uňho napríklad americkú a anglickú zástavu a obžalovaný pred ním uviedol, že vyjde s nimi do ulíc,“ keď raz bude v ČSSR prevrat“....

            Ak sa hovorí, že dôkladné poznanie a analýza minulosti je predpokladom pre lepšiu budúcnosť a vyhnutie sa ďalším omylom a chybám, tak v kontexte s uvedeným so záujmom  sledujem koľkí sa dnes ocitli v proamerických dresoch, oduševnene presadzujúc záujmy súčasnej politiky USA. Na televíznych obrazovkách či už je to verejná alebo súkromná televízia sa často v najsledovanejšom čase objavujú tie isté tváre, politológ, analytikov či najrôznejších expertov,  vysvetľujúcich  neznalému občanovi, ktorému 40 rokov vymývali mozgy komunisti svojou propagandou, čo je politicky správne a ako to má byť tak aby to bolo aj proamerické a prodemokratické. Nevdojak sa mi stále vnucuje nepríjemná asociácia a podoba so socialistickým trubadúrmi, ktorí pred rokom 1989 ospevovali neochvejné bratstvo a lásku k Sovietskemu zväzu.

Zmenil  sa režim, vymenili sa tváre, dnes sú tu páni ako I. Samson, či G. Mesežnikov, ktorí nám horlivo a oduševnene vysvetľujú ako by sme mali myslieť. Jedno sa však nezmenilo, tak ako sa o komunistov nepravdivo tvrdilo, že sú zločincami z presvedčenia propagujúcimi ZSSR, rovnako nepravdivo sa dnes o nich tvrdí, že presadzujú amerikanizmus z presvedčenia.

            Byť prosovietsky  malo svoje nesporne materiálne výhody a privilégia, naproti tomu byť proamericky bolo najlepšou cestou k zatrateniu. A tak aj dnes tu máme správne proamerických znalcov a expertov, ktorí zistili, že sa to finančne opláca rovnako ako byť prosoviestským v čase reálneho socializmu.

Bývalí politickí väzni a odporcovia komunizmu si nesmierne ctia obete, ktoré priniesli americkí občania v boji proti svetovému komunizmu. V spolupráci s občianskymi združeniami v USA sme chceli aspoň trocha byť nápomocní v pátraní po vyše 25 000 amerických občanoch, ktorí sú nezvestní  z čias studenej vojny. Iniciatíva bývalého prezidenta B. Clintona,  spolupracovať so súčasným vedením v Rusku,  nepriniesla žiadne výsledky, pretože KGB majstrovsky stále zastiera všetky stopy a dôkazy, ktoré by mohli viesť k pátraniu po žijúcich vojnových zajatcov alebo aspoň miestu ich hrobov. Boli sme preto požiadaní získať svedectvá od občanov býv. ČSSR, ktorí boli násilne odvlečení NKVD do bývalého ZSSR a prišli do kontaktu s americkými vojnovými zajatcami. Novovzniknutá sekcia US. POWs, však nemohla efektívne začať svoju činnosť pre nedostatok základných finančných prostriedkov potrebných na poštovné či cestovné, nakoľko Svetové združenie bývalých čsl politických väzňov nie je financované zo štátneho rozpočtu a jeho možnosti sú minimálne. Našu žiadosť o zverejnenie výzvy odvlečeným občanom, o čo sme požiadali TASR a SITA chceli tieto agentúry fakturovať čo však nebolo v našich finančných možnostiach. Obrátili sme sa so žiadosťami na MV SR, nadácie a inštitúcie v SR a zahraničí, žiaľ bezúspešne. Freedom House pána Sorosa či iné organizácia v USA, ktoré tak štedro a  bohato podporujú inštitúcie na Slovensku, však pomoc rodinám nezvestných už nič nehovorí a zrejme týchto ľudí už dávno odpísali. Dnes majú iné priority, napr. propagovať potrebu zdravotníckej reformy na Slovensku, či potrebu predaja strategických podnikov do zahraničia. Sotva by sa Izrael alebo USA dobrovoľne zriekali energetickej bezpečnosti tak ako to robia politici na Slovensku a stávali sa podnájomníkom vo vlastnej krajine.

Pri bližšom rozbore nadácii a rôznych inštitúcii, ktoré financujú našich proamerických expertov, podrobne uvedených v správe s názvom „Kto za koho kope“   aj nezainteresovaný čoskoro zistí, že títo experti v podstate sú skôr proizraelskí ako proamerickí.

Amerika sa zmenila ako uviedol poradca troch amerických prezidentov Patrick Buchanan vo svojej knihe Smrť Západu. Túto skutočnosť sa občan na Slovensku od našich expertov ale nikdy nedozvie. Boh ochraňuj aby ma niekto začal obviňovať s antisemitizmu, dovolil som si však konštatovať len základné fakty, že Amerika to nie len skupina zbrojárskej loby a nadvláda finančnej oligarchie, kde úzka skupina ovláda svetovú ekonomiku a finančné trhy. Amerika je aj krajina s tradičnými hodnotami, akými sú sloboda jednotlivca a jeho práva na sebaurčenie, kde každý človek je výnimočný. Amerika je krajinou kontrastov, ale stále v nej žijú milióny poctivých a statočných obyčajných ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud ich blížnych a kde kresťanské hodnoty ešte stále nezanikli ani v súčasnom nástupe multikulturárneho a morálneho úpadku, či  odklonu od tradičných hodnôt a dedičstva predkov.

            Američania ktorí milujú svoju vlasť a ctia si túto najväčšiu zo všetkých civilizácii, si prajú tieto problémy riešiť a nastal čas, aby ich elity riešili. Lebo pokiaľ tak neurobia, ako varoval Lincoln, i toto pominie. Nesmieme dopustiť, aby sa tak stalo.

 

                                                           František Bednár:

                                 Predseda Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov


Príloha: „Kto za koho kope“
www.prop.sk-Osobnosti slovenského života