Hlavná stránka

Nesúhlas KSS
Zákon o protikomunistickom odboji

Komunistická strana Slovenska je prekvapená, že prezident SR I.Gašparovič podpísal Zákon o protikomunistickom odboji. Hneď ako zákon začne platiť, KSS ho chce napadnúť na Ústavnom súde SR. Ako ďalej konštatoval predseda KSS J.Ševc, komunisti považujú zákon za protiústav ný, lebo dáva na jednu úroven vojnových veteránov a príslušníkov antikomunistického odboja. I.Gašparovič podpísal Zákon o protikomunistickom odboji 6. apríla. Zákon má morálne oceniť tých, ktorí riskovali svoj život a osobnú slobodu pre život v slobodnej spoločnosti. Zákon považuje protikomunistický odboj za pokračovanie národného boja za oslobodenie. (ap)

STV1 Teletext 11.4.06


Komunistickí zločinci hoci majú na svedomí viac obetí ako nacistickí zločinci, neboli nikdy súdení za milióny mŕtvych po celom svete. Tí slovenskí namiesto v base sedia v parlamente, nostalgicky spomínajú na časy kedy pomocou sovietskych tankov držali v strachu národy bývalého Československa a dostali jeden z priemyselne najvyspelejších štátov na úroveň rozvojových krajín. Zásoby uránu sa nestali zdrojom blahobytu občanov ale nástrojom sovietskej atómovej hrozby. Súdruhovia s KSS nechcú stále vidieť, že ich pomaly zomierajúce obete, tiež aj na následky ožiarenia v uránových baniach, majú stále niekoľkokrát nižšie dôchodky ako ich kati a dozorcovia, ktorí si v pohodlí užívajú svoje nadštandartne dôchodky, vrátane sociálneho a zdravotného zabezpečenia. Ak sa po 16 rokoch obete komunistického teroru dočkali chabej náhrady v podobe aspoň morálneho uznania v zmysle nedávno prijatého zákona o protikomunistickom odboji, komunistickým poslancom NR SR kole oči fakt, že účastníkom protikomunistckého odboja bol priznaný status vojnového veterána. Namiesto toho aby si začali konečne spytovať svoje svedomie, stále sa správajú ako nepoučiteľní a zaslepení zločinci z presvedčenia a vyhrážajú sa podaním návrhu na Ústavný súd SR aby zrušil tento zákon.


Z Á K O N

Z Á K O N

z 1448 .................

o protikomunistickom odboji

 

Národná rada Slovenskej republiky,

-         vedená vôľou oceniť a vyjadriť úctu mužom a ženám, ktorí s nasadením vlastných životov, osobnej slobody a pripravení k najvyšším obetám bojovali za vlasť, bránili hodnoty slobody a demokracie,

-         odhodlaná natrvalo pripomínať ideály vlastenectva, cti a statočnosti ďalším generáciám našich občanov,

-         a pripravená vyjadriť vďaku všetkým etapám národného boja za slobodu,

sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl.I

 

§1

Predmet úpravy

 

        Tento zákon ustanovuje podmienky priznania postavenia účastníka protikomunistického odboja a pôsobnosť Ústavu pamäti národa 1) na úseku starostlivosti o účastníkov protikomunistického odboja.

________________

1) Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

§2

Protikomunistický odboj

 

        (1) Protikomunistický odboj bol pokračovaním národného boja za oslobodenie. Ustanovenia osobitného predpisu 2) sa použijú primerane.

(2) Pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu 3) prejavený či prejavovaný organizovane alebo individuálne v dobe od 6.októbra 1944 do 17. novembra 1989 (ďalej len „rozhodné obdobie“) verejnými občianskymi postojmi alebo činmi odporu, a to ako na území Československej republiky, alebo Československej socialistickej republiky (ďalej len „Československa“), ako aj v zahraničí.

(2) Na účely tohto zákona sa považuje za československého občana aj ten, koho československé štátne orgány svojim rozhodnutím československého občianstva pozbavili.

__________________

2) Zákon o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie č. 255/1946 Zb. v znení zákona č. 101/1964 Zb.

3) §2 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému č. 125/1996 Z.z.

 

§ 3

 

Protikomunistický odboj bol súčasťou studenej vojny vo svete. Jeho účastníci boli aktívni bojovníci za slobodu a demokraciu.

 

 

§ 4

Účastník protikomunistického odboja

 

(1) Účastník protikomunistického odboja je občan, ktorý sa v rozhodnom období ako československý štátny občan staval na odpor proti komunistickému režimu formami uvedenými v ustanoveniach § 5 až 8 tohto zákona.

(2) Účastníkovi protikomunistického odboja, ktorý vykonával odbojovú činnosť podľa ustanovení § 5 až 8 tohto zákona sa za podmienok ustanovených týmto zákonom priznáva postavenie účastníka odboja, ak túto činnosť vykonával spravidla minimálne 12 mesiacov. Dobu účasti na odbojovej činnosti v rôznych časových obdobiach či v rôznych formách možno spočítať.

(3) Ak účastník protikomunistického odboja utrpel v súvislosti s odbojovou činnosťou uvedenou v ustanoveniach § 5 až 8 tohto zákona vážnu ujmu na zdraví alebo zomrel, k dobe uvedenej v odseku 2 sa neprihliada.

 

 

§ 5

Člen ilegálnej organizácie

 

(1) Účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý v rozhodnom období bol členom ilegálnej organizácie alebo skupiny aktívne bojujúcej proti komunistickému režimu.

 

(2) Pre účely tohto zákona sa považuje za člena ilegálnej organizácie ten, kto sa účinne podieľal na vytvorení ilegálnej organizácie alebo sa aktívne zúčastnil na činnosti takej organizácie.

 

 

§ 6

Politický väzeň

 

(1) Účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý bol politickým väzňom alebo bol z politických dôvodov internovaný, alebo bol v období rokov 1948 až 1953 zaradený do vojenských táborov nútených prác 4), alebo bol v rokoch 1944 až 1946 civilnou osobou protiprávne násilne odvlečenou do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch 5).

 

(2) Podľa tohto zákona je politickým väzňom ten, kto bol v rozhodnom období obmedzený na osobnej slobode väznením, zaradením do tábora nútených prác, protiprávne násilne odvlečený alebo internovaný pre svoj aktívny odboj proti komunistickej moci z dôvodov politických, náboženských či z ďalších dôvodov súvisiacich s protikomunistickým odbojom.

_______________________

4) zákon č. 726/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

5) §2 zákona SNR č.319/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

 

§ 7

Iné zjavné formy odboja

 

(1) Účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý v rozhodnom období

 

a)    bol autorom petícií či obdobných materiálov, zameraných na obnovu slobody a demokracie, alebo zabezpečoval ich tlač či rozširovanie,

b)    organizoval politické organizácie či verejné vystúpenia proti komunistickému režimu.

c)     vyvíjal politickú, publicistickú či inú preukázateľne protikomunistickú činnosť zameranú na obnovu slobody a demokracie v Československu.

 

 

§ 8

Zahraničný odboj

 

        Účastníkom protikomunistického odboja je československý občan, ktorý v rozhodnom období

 

a)    opustil republiku z dôvodov hroziaceho zatknutia a odsúdenia alebo z dôvodu hroziacej inej formy perzekúcie ako dôsledku protikomunistického odboja,

b)    vyvíjal v zahraničí politickú, publicistickú či inú preukázateľne protikomunistickú činnosť zameranú na obnovu slobody a demokracie v Československu.

 

 

§ 9

Prekážky pre priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja

 

        Postavenie účastníka protikomunistického odboja, i keď inak spĺňa podmienky uvedené v § 4 až 8, nemôže nadobudnúť ten, kto v rozhodnom období

 

a)    vedome a aktívne sa podieľal na budovaní, rozvoji a upevňovaní komunistickej moci,

b)    v súvislosti s činnosťou ilegálnej organizácie sa dopustil činov, ktoré sú trestné i podľa práva platného ku dňu účinnosti tohto zákona a nesúviseli s realizáciou práva odporu proti komunistickej moci,

c)     bol v období po 25.2.1948 do 17.11.1989:

 

  • príslušníkom  Zboru  národnej  bezpečnosti  zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti,
  • evidovaný  v  materiáloch  Štátnej  bezpečnosti  ako rezident, agent,  držiteľ požičaného  bytu, držiteľ  konšpiračného bytu, informátor alebo ideový spolupracovník Štátnej bezpečnosti,
  • tajomníkom  orgánu Komunistickej  strany Československa alebo Komunistickej strany Slovenska od  stupňa okresného alebo jemu na  roveň  postaveného  výboru  vyššie,  členom  predsedníctva týchto výborov, členom  Ústredného výboru Komunistickej strany Československa  alebo Ústredného  výboru Komunistickej strany Slovenska, členom Byra pre riadenie straníckej práce v českých krajinách  alebo členom  Výboru pre  riadenie straníckej práce v českých  krajinách, 
  • pracovníkom aparátu orgánov uvedených v predchádzajúcom bode na úseku politického riadenia Zboru národnej bezpečnosti a Československej ľudovej armády,
  • príslušníkom Ľudových milícií,
  • členom   akčného   výboru   Národného   frontu  po  25.2.1948, previerkových   komisií po   25.2.1948  alebo   previerkových a normalizačných komisií po 21.8.1968,
  •  študentom na Vysokej škole Felixa Edmundoviča Dzeržinského pri Rade ministrov Zväzu  sovietskych socialistických republík pre príslušníkov  Štátnej bezpečnosti,  Vysokej škole Ministerstva vnútra   Zväzu   sovietskych   socialistických   republík  pre príslušníkov  Verejnej  bezpečnosti, Vyššej  politickej  škole Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík alebo vedeckým ašpirantom alebo  účastníkom kurzov dlhších ako 3 mesiace na týchto školách.

 

§ 10

Práva účastníkov protikomunistického odboja

 

        (1) Účastníci protikomunistického odboja majú právo na plnú morálnu rehabilitáciu.

(2) Účastníkovi protikomunistického odboja podľa § 6, prináleží postavenie vojnového veterána podľa osobitného predpisu. 6)

_______________________

6) Zákon o vojnových veteránoch č.463/2003 Z.z.

 

§ 11

Konanie o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja

 

(1) O priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja rozhoduje Úrad pamäti národa na základe písomnej žiadosti.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, údaj o štátnom občianstve, údaje potvrdzujúce splnenie podmienok pre priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja podľa tohto zákona a vlastnoručný podpis.

(3) Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa tohto zákona Ústav pamäti národa vydá žiadateľovi preukaz účastníka protikomunistického odboja.

(4) Postavenie účastníka protikomunistického odboja možno priznať aj občanovi, ktorý umrel. Konanie o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja in memoriam sa začína na základe žiadosti blízkej osoby zosnulého, alebo z vlastného rozhodnutia Ústavu pamäti národa. Žiadosť blízkej osoby obsahuje náležitosti podľa odseku 2.

(5) Ak žiadateľ napĺňa podmienky podľa § 6, požiada Ústav pamäti národa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) aj o priznanie postavenia vojnového veterána. Ministerstvo obrany v takomto prípade žiadateľovi vydá preukaz vojnového veterána podľa osobitného predpisu 7).

(6) V odôvodnených prípadoch môže Ústav pamäti národa vydať preukaz podľa odseku 3 aj ak jestvuje prekážka podľa §9. Môže tak učiniť vtedy, ak intenzita odboja proti komunizmu bola zjavne rozsiahlejšia a dlhodobejšia než existencia prekážky podľa §9.

(7) Ak Ústav pamäti národa odmietne vydať preukaz podľa odseku 3, môže žiadateľ písomne požiadať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) o preskúmanie tohto rozhodnutia.

______________________

7) § 3 ods.4 zákona č. 463/2003 Z.z. o vojnových veteránoch

 

Čl. II

 

        Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov z činnosti bezpečnostných orgánov štátu 1939-1989 a o zriadení Ústavu pamäti národa a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 110/2003 Z.z., zákona č. 610/2004 Z.z., zákona č. 300/2005 Z.z. a zákona č. 309/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

 

 

V § 8 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno j), ktoré znie:

„j) rozhoduje o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja. 2a)“

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:

„2a) § 11 zákona č.        /2006 Z. z. o protikomunistickom odboji.“

 

Čl. III

 

        Zákon č. 463/2003 Z.z. o o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:

 

V § 2 ods.2 sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie:

„e) bola účastníkom protikomunistického odboja za podmienok ustanovených osobitným predpisom. 4a)“

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

„4a) § 10 zákona č.      /2006 Z.z. o protikomunistickom odboji.“

 

Čl. IV

Účinnosť

 

        Tento zákon nadobúda účinnosť 1.júna 2006.