hlavna stranka

Monitor ekonomických zločinov a štátom legalizovaných podvodov spáchaných po 17. novembri 1989

Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

            Sekcia podpory demokracie a dodržiavania základných ľudských práva a slobôd
     

Trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy, podozrenie z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a návrh na preskúmanie spôsobilosti pre výkon funkcie prokurátorov KP Prešov a OP Prešov


SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV                                                                                                        
Nám. Sv. Egídia 102/10,
058 01 Poprad


Vážený pán
Generálny prokurátor Slovenskej republiky
Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava


Poprad 19. 8. 2021

Vec
Trestné oznámenie    pre podozrenie  z trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa §  346 Trestného zákona, ktorého sa dopustil PhDr. Ján Bync Phd.

Trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu zneužívania právomoci   verejného činiteľa podľa §  326 Trestného zákona,   ktorého sa dopustil vyšetrovateľ KR PZ Prešov  Kpt. Ing. Milan Gerbery        

Návrh na preskúmanie spôsobilosti pre výkon funkcie prokurátora KP Prešov JUDr. Adriána Kandráča a prokurátora OP Prešov JUDr. Mareka Pavlusa, na podklade závažných zistení o marení vyšetrovania rozsiahlej trestnej činnosti menovanými

   Vážený pán generálny prokurátor,
V súvislosti s návrhom na odňatie veci  Krajskej prokuratúre Prešov, Okresnej prokuratúre Prešov a Okresnej prokuratúre Poprad z dňa 11. 1. 2020,  týkajúcej sa  trestného  oznámenia a jeho doplnenia vo veci  založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá  nezákonne zlikvidovala ústavné zariadenie Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica, a následne sa zmocnila jej rozsiahleho majetku, Vám oznamujeme nasledovné:

Rozhodnutím o neodňatí veci  GP SR dala jasný signál dravým investorom v podtatranskom regióne, ktorý možno čítať nasledovne - nebojte sa na prokuratúre fungujeme pre našich ľudí po starom!

Rozhodnutím GP SR o neodňatí veci,  GP SR spriechodnila postup príslušných orgánov, ktorým sa potvrdila odôvodnenosť našej žiadosti o odňatie veci KP Prešov, OP Poprad a OP Prešov. Z dokazovania predloženého v tomto liste je zrejmé, že postup vyšetrovateľa Kpt. Ing. Milan Gerberyho,  prokurátora KP Prešov JUDr. Adriána Kandráča a prokurátora OP Prešov JUDr. Mareka Pavlusa, delegitimuje zákonnosť rozhodnutí nimi vydaných, a súčasne diskvalifikuje zainteresované orgány z realizácie úkonov trestného konania v predmetnej veci z dôvodu aktuálnej absencie dôkazov o rozsahu korupcie, ktorá beztrestnosť činnosti uvedených osôb a orgánov dlhodobo umožňovala.
Vzhľadom k čomu žiadame o definitívne odňatie veci a jej dozorovanie priamo Generálnou prokuratúrou SR.

Listom  1Pn 402/19/7707‐ 28  z dňa 7. 8. 2021 prokurátor Okresnej prokuratúry Prešov JUDr. Marek Pavlus oznámil, že  vzhľadom na rozhodnutie GP SR o neodňatí veci KS Prešov, OP Prešov a OP Poprad,  nami podané trestné oznámenie doplnené o skutočnosti týkajúce sa nezákonného pokusu o odpredaj prioritného majetku neziskovej organizácie v rozpore s § 31a, ods.2 zákona o neziskových organizáciách je v trestnoprávne relevantných okolnostiach  totožné  s trestným oznámením vedeným na Odbore kriminálnej polície KR PZ Prešov pod ČVS: KRP-65/2-VYS-PO-2019, preto sa ním meritórne nezaoberali, keďže o totožných trestných oznámeniach sa nekoná.    

Z preverenia informácií uvedených v uznesení KRP-65/2-VYS-PO-2019 z dňa 23.5.2019 vyplynulo, že vo veci trestného oznámenia podaného dňa 2.3.2019 Ing. Dušanom Mitickým došlo k mareniu vyšetrovania vyšetrovateľom KR PZ Prešov kpt. Ing. Milanom Gerberym, čo súčasne dokazuje priame zasahovanie do nezávislosti OČTK členmi dotknutej zločineckej skupiny.

Dôkaz : Vyšetrovateľ KR PZ Prešov kpt. Ing. Milan Gerbery zamietol dôvodnosť začatia trestného stíhania na podklade vypočutia obžalovaného PhDr. Ján Bynca PhD, ktorý pod prísahou uviedol, že „...Odborný liečebný a sociálny ústav n.o. ani v súčasnosti a ani v minulosti nepredával majetok, ktorý získal  od predchádzajúcej neziskovej organizácie... Zároveň uviedol, že majetok prevedený na Odborný liečený a sociálny ústav n.o. sa nedá predať ani založiť, nakoľko je ho možné iba ponúknuť inej neziskovej organizácii alebo štátu na jeho ďalšie  využitie pre verejno-prospešné služby.“

Oznamovateľ - Popradčan Ing. Dušan Mitický podal svoje trestné oznámenie dňa 2.3.2019, tzn. 3 dni po zasadaní MsZ Poprad, ktoré v bode programu 8.01 zastupiteľstva prejednávalo „ ponuku na odkúpenie nehnuteľného majetku bývalej špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica “. Pričom v informatívnej správe k predmetnému bodu 8.01 sa uvádza : „Odborný liečebný a sociálny ústav n.o., so sídlom Jilemnického 4, 080 01 Prešov ponúkol Mestu Poprad možnosť nadobudnúť predmetný nehnuteľný majetok za cenu 950 000 €.“

Zásadu materiálnej pravdy si vyšetrovateľ kpt. Ing. Milan Gerbery zrejme vyložil po svojom, keď  namiesto „vygooglenia“ si kľúčových slov v prehliadači, ktorý by mu bol vychrlil odkazy na články, akým je : https://dennikn.sk/blog/1383641/kvetnicky-zemepan-bync-nuka-popradu-zvlastne-nadobudnutu-nemocnicu-za-1-milion-eur/, a ktoré by ho boli naviedli na materiály k predmetnému zastupiteľstvu; si namiesto toho surfoval po stránkach realitných kancelárií, na základe čoho objavne vyšetril, že budova na LV. č. 5996 K.ú. Poprad, ktorú oznamovateľ uviedol ako predmet nezákonného odpredaja mestu Poprad, nemá nič spoločné s vecne-nesúvisiacou budovou LV č. 6323, ktorá bola verejne ponúkaná na „bazos.sk“, naviac za úplne inú cenu (445 000 eur) než tú, ktorú oznamovateľ uviedol v trestnom oznámení. Výsledok prieskumu trhu s realitami bol v tomto prípade vyšetrovateľom predložený ako uspokojivý dôkaz pre zamietnutie začatia trestného stíhania.  

Na obdivuhodné úsilie, ktoré kpt. Ing. Gerbery vynaložil surfovaním po stránkach „Romantické chalupy“, aby irelevantnými „dôkazmi“ zakryl a predlžil životnosť zločineckého kartelu, ktorý si z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, urobil živnosť asistovanú orgánmi ČTK; sme ako oznamovatelia „v totožnej veci“ upozorňovali aj v súvislosti s opakovaným nezákonným pokusom o odpredaj uvažovaného prioritného majetku mestu Poprad. Pretože nami predložené dôkazy v tejto veci nezabránili, aby nám  listom  lPn 402/19/7707‐ 28  z dňa 7. 8. 2021 prokurátor Okresnej prokuratúry Prešov JUDr. Marek Pavlus oznámil, že OČTK sa vecou meritórne zaoberať nebudú  keďže tá je už podľa nich „vybavená“

Z dôvodu, že likvidácia bývalej nemocnice za účelom nelegálnej privatizácie jej majetku vykazuje znaky činnosti organizovanej zločineckej skupiny s kontaktmi na SPF cez trestne stíhaného Ing. Ivana Tudaja a Popradskú samosprávu, sme opakovane navrhovali vypočuť svedkyňu, ktorá disponuje dôkazmi z vlastných a neverejných zdrojov o tom, že nelegálna privatizácia majetku bývalého ústavu TaRCH nezostala len na úrovni pokusov o podvod/spreneveru štátneho majetku.

Bohužiaľ na predvolanie našej svedkyne vo veci sa nikdy nedostalo z rovnakých dôvodov, z akých zostávajú doposiaľ nepreskúmané všetky naše podnety a trestné oznámenia týkajúce sa rozvetvenej zločineckej skupiny kontinuálne parazitujúcej na nehnuteľnostiach po bývalej nemocnici v Poprade --Kvetnici, a z rovnakých dôvodov z akých kpt. Ing Gerbery beztrestne zmanipuloval vyšetrovanie vo veci podania trestného oznámenia Ing. Dušanom Mitickým, na základe ktorého orgány ČTK, vehementne usilujú o zametenie kauzy likvidácie bývalej nemocnice a následnej nelegálnej privatizácie jej majetku zločineckým kartelom - pod koberec, čím umožňujú tejto skupine ďalej beztrestne páchať kriminálnu činnosť.     

GP SR  odignorovala skutočnosť, že postup vyšetrovateľa KR PZ Prešov kpt. Ing. Milana Geberyho vrátane samotného  ČVS:KRP-65/2-VYS-PO-2019 zo dňa 23. 5. 2019 spolu s inými listinnými dôkazmi jednoznačne dokazujú, že podnikateľ Ján Bync sa  pri výsluchu vyšetrovateľom vo veci trestného oznámenia Ing. Dušana Mitického dopustil trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa §  346 Trestného zákona, keďže každý svedok v trestnom konaní musí byť vždy poučený o tom, že je povinný vypovedať pravdu, nič nezamlčať, a o trestných následkoch krivej výpovede.

Materiál k zasadaniu  mestského zastupiteľstva 28. 2. 2019 v bode č. 8.01, vrátane uznesení  zo dňa 28. 2. 2019 jednoznačne dokazujú, že  mesto Poprad nikdy nedalo Jánovi Byncovi ponuku na prevzatie  majetku bývalej nemocnice, ako aj to, že ani v čase prejednávania tohto bodu MsZ, ani v dobe vydania uzneseniaKRP-65/2-VYS-PO-2019 z dňa 23.5.2019   mesto Poprad nemalo založenú neziskovú organizáciu pre tento účel. Nahrávka zo zasadania  dokazuje, že ponuku na odpredaj prioritného majetku bývalej nemocnice  dal mestu  Ján Bync, čím porušil § 31a, ods.2 zákona o neziskových organizáciách v snahe obohatenia sa prostredníctvom legalizácie príjmov z trestnej činnosti tým, že utŕži finančný obnos predajom prioritného majetku, ktorý nechal vyše 10 rokov chátrať a ktorý získal bezodplatným prevodom z neziskovej organizácie, čím sa súčasne dopustil trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.   

Vyšetrovateľ KR PZ Prešov vydal vedome nezákonné uznesenie, čím sa dopustil trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa tým,  že nevykonal dokazovanie vo veci  ponuky odpredaja nemocnice, hoci tá bola medializovaná, čo preukazuje, že vyšetrovateľ úmyselne kryl trestnú činnosť podnikateľa Jána Bynca. Informácie predložené oznamovateľom Ing. Dušanom Mitickým potvrdzujú, že samotný oznamovateľ podal trestné oznámenie len na základe informácií o ponuke odpredaja bývalej nemocnice za  sumu 1 mil. eur a všetky potrebné náležitosti pre riadne vyšetrenie prípadu a následné zahájenie trestného stíhania uviedol jednoznačne a nedvojzmyselne.

Uvedené skutočnosti nesporne zakladajú dôvod, aby GP SR  trestné oznámenie na vyšetrovateľa postúpila Úradu inšpekčnej služby.

Po obdržaní listu prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov JUDr. Adriána Kandráča sp. zn. 1 Kn 471/17/7700-39 zo dňa 5. 8. 2021 a upovedomenia prokurátora Okresnej prokuratúry Prešov JUDr. Mareka Pavlusa  sp. zn. 1Pn 402/19/7707-28 zo dňa 7. 8. 2021, máme vážne pochybnosti o  spôsobilosti menovaných prokurátorov na výkon funkcie. Pokiaľ by tomu tak nebolo, menovaní prokurátori nezastupujú štát ale ekonomické záujmy  podnikateľov v rukách ktorých sa v súčasnosti nachádza lukratívny objekt bývalej nemocnice.

          Prokurátor  JUDr. Adrián Kandráč   najprv listom sp. zn. 4Kn 245/20/7700-8 zo dňa 30. 12. 2020, ktorého prílohou bolo uznesenie KR PZ Prešov ČVS: KRP-65/2-VYS-PO-2019 zo dňa 23. 5. 2019 vo veci podania Ing.  Dušana Mitického z 15. 5. 2019, oznámil,
- že podnet Svetového združenia  bývalých politických väzňov vo veci likvidácie Špecializovanej      nemocnice  Kvetnici je dôvodný a uložil OP Poprad, zabezpečiť  začatie trestného stíhania  pre      obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1,  ods. 4 písm. a/ TZ.

- potom čo  OP Poprad vo veci nekoná s odôvodnením, že o veci už rozhodlo odmietnutím KR PZ           Prešov uznesením z roku 2018  z čias „zametača“ GP SR J. Čižnára, s týmto stanoviskom sa stotožní a listom zo dňa 5. 8. 2021 oznámi, že konštatuje,  že platí uznesenie „zametačov“ a na ďalšie podnety už nebude reagovať!

Podrobnosti sú publikované na webovej stránke združenia v príspevku s názvom „Prípad krádeže najväčšej špecializovanej nemocnice na liečbu pľúcnych chorôb potvrdzuje, že biznis oligarchov a porušovanie princípov právneho štátu pokračuje aj za súčasnej vlády-Ako sa zametalo pod koberec za Čižnára tak sa zametá aj za Žilinku!“  http://www.szcpv.org/pd/monitor/m1.html

Následne dňa 7. 8. 2021 prokurátor Okresnej prokuratúry Prešov JUDr. Marek Pavlus oznamuje, že  vzhľadom na rozhodnutie GP SR o neodňatí veci KS Prešov, OP Prešov a OP Poprad,  je nami podané trestné oznámenie,  v trestnoprávne relevantných okolnostiach totožné so skorším trestným oznámením  Ing. Dušana Mitického vedeným na Odbore kriminálnej polície KR PZ Prešov pod ČVS: KRP-65/2-VYS-PO-2019, preto sa ním OČTK meritórne nezaoberali s odôvodnením, že  o totožných trestných oznámeniach sa nekoná.

Uvedené upovedomenie bolo zaslané v obálke formátu A4 a jeho prílohou  bol dokonca originál uznesenia  KR PZ Prešov ČVS: KRP-65/2-VYS-PO-2019 zo dňa 23. 5. 2019 s pečiatkou  nadobudnutia právoplatnosti, čo zrejme malo vyvolať zdanie zákonnosti a vierohodnosti.

Obaja menovaní prokurátori, ktorí nám uvedené uznesenie zaslali,  účelovo   považujú trestné oznámenie Ing. Dušana Mitického  doručené KP PZ Prešov 15. 5. 2019 vo veci ponuky odpredaja objektu bývalej nemocnice zapísanej na liste vlastníctva č. 5996 KÚ. Poprad  za totožné s podaním Svetového združenia bývalých politických väzňov z roku 2020 a vybrali si ho ako vhodnú zámienku ako naše podanie s návrhom na vypočutie svedka vo veci nových okolností, ktorý nikdy vypočutý nebol,  pre zamietnutie veci pod koberec v prospech vplyvných osôb, ktoré z pozadia manipulujú postup prokuratúry a polície.  Na zdôvodnenie svojho postupu  pritom využívajú nezákonné uznesenie  KR PZ Prešov ČVS: KRP-65/2-VYS-PO-2019 zo dňa 23. 5. 2019  vydané na základe krivej výpovede a nezákonného postupu vyšetrovateľa.     

Pre osoby s nižšou rozpoznávacou schopnosťou pripájame fotografiu č. 1. objektu zapísanom na LV č. 6323 a fotografiu objektu bývalej nemocnice toho času spravovanej neziskovou organizáciou.

 

 

 

                                                                                             

 

Fotografia č. 1: Bývalá administratívna budova tzv. Jazdecký areál,
v súčasnosti je v ponuke v inzercii realít, vo veci ktorej bolo vydané uznesenie KP PZ ČVS: KRP-65/2-VYS-PO-2019 zo dňa 23. 5. 2019
https://www.garantreal.sk/reality/906-KO-DU-10550/garant-real-predaj-komercny-objekt-multifunkcna-budova-4056-m2-poprad-kvetnica/

Budova nemocnice na fotografii č. 2  zapísaná na LV č. 5996 sa nachádza na úplne inom mieste cca 250 m od  budovy, ktorá je predmetom uznesenia KR PZ.
Fotografia č. 2: Budova bývalej nemocnice vo veci ktorej bolo nami podané trestné oznámenie pre porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a podvod pri pokuse o predaj objektu  v rozpore so zákonom

František Bednár
predseda SZBPV

Prílohy:

1.  Oznámenie KP Prešov  sp. zn. 4Kn 245/20/7700-8 zo dňa 30. 12. 2020
2.  Oznámenie  KP Prešov sp. zn. 1 Kn 471/17/7700-39 zo dňa 5. 8. 2021
3.  Upovedomenie OP Prešov    sp. zn. 1Pn 402/19/7707-28 zo dňa 7. 8. 2021

Na vedomie:
European Public Prosecutor's Office
Laura Codruța Kövesi
11 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg

Úrad vlády SR
TASR, SITA

Poznámka:
Po odoslaní podania bolo združeniu oznámené, že vyšetrovateľ KR PZ Prešov kpt. Ing. Gerbery bol v minulosti vyšetrovateľom OR PZ v Poprade a údajne jeho brat Mgr. Tomáš Gerbery, ktorý v minulosti pracoval na Okresnej prokuratúre v Poprade je v tomto meste v súčasnosti notárom.
https://www.notar.sk/notarsky-urad/?officeCode=438
Je prinajmenšom podozrivé, ak prípad bývalej popradskej nemocnice vyšetruje vyšetrovateľ, ktorý v minulosti pôsobil na odbore vyšetrovania OR PZ v Poprade.

Potvrdenka po úplnom overení podania č. 210819140859267
Elektronická podateľňa overila platnosť Vášho podania.
Číslo podania: 210819140859267
Jednoznačný identifikátor: 5382842a-dc6d-448c-958b-314a81b33005
Potvrdenka odoslaná: Thursday, August 19, 2021 8:33:35 PM
hlavna stranka