Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov-Postkomunistická justícia neuznáva prezumpciu neviny

Budeme mať opäť politických väzňov?

Generálna prokuratúra SR plne legalizovala Komunistickú stranu Slovenska v rozpore s rezolúciou Parlamentného zhromaždenia EÚ č. 1096 (1996)a rezolúciou o potrebe medzinárodného odsúdenia zločinov komunizmu č. 10765 (2006)


List Jozefa Vaškoviča odoslaný Generálnej prokurátúre SR


Postkomunistická justícia neuznáva prezumpciu neviny

Postkomunistická justícia neuznáva prezumpciu neviny

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov so sídlom v Slovenskej republike vydáva toto vyhlásenie:

Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil 1.marca 2006 jednu politickú strany, ktorá sa podľa predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej - mimochodom v čase komunistickej totality angažovanej sudkyne- previnila len tým, že ľudový program tejto strany tvrdí, že v SR parlamentná demokracia zlyhala. Sú tam samozrejme aj iné dôvody o ktoré sa Najvyšší súd opiera ale podobne ako predchádzajúci bod aj tie sú účelové.

Ak demokracia na Slovensku stojí a padá na úsudku ideologicky poznačených sudcov a prokurátorov, potom je jasné, že existuje len jedno riešenie – konečné riešenie- ako za čias nacistickej i komunistickej totality:

Čo nemôže vládnuca elita argumentačne poraziť zlikviduje osvedčenou metódou- zákazom!

A je úplne jedno či ide o zákaz politickej strany, umeleckého diela, či prejavov slobodomyseľného historika a to pritom Slovenská pospolitosť (o ktorú ide) neurážala ani moslimov ani kresťanov. Tvrdenie že Slovenská republika nie je demokratickým štátom totiž môžeme my, bývalí politickí väzni komunistickej totality len potvrdiť, viď sudcov Najvyššieho súdu, ktorí aj 16 rokov po tzv. demokratizácii nazvanou Karlom Krylom demokratúrou, súdili ako stranícki nomenklatúrni sudcovia, o prokuratúre ako iniciatívnych žalobcoch čase totality ani nehovoriac.

Resume: Slovenská postkomunistická justícia ako celok, ktorá jediná neprešla ani len kozmetickou “perestrojkou” ale plynule sa etablovala do nových politických pomerov bez sebareflexie, je trvalou hrozbou pre demokraciu a slobodu prejavu. My, politickí väzni a tiež daňoví poplatníci ich výborne platíme za ich údajnú “nezávislosť”, ktorá sa im stále máli a ktorá robí účelové rozdiely medzi bohatými a chudobnými, medzi tzv. ľavicovými a pravicovými extrémistami, medzi našimi a vašimi atď

 

SLOVENSKÁ POSPOLITOSŤ

Mgr. Marian Kotleba, Kráľovohoľská 5,

974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO: 34075534, tel.: +421 905 691704

    e mail: pospolitost@szm.sk

    www.pospolitost.sk

 

 

 

Generálna prokuratúra SR                                                                  Ján Kopúnek

Štúrova 2                                                                                            Šafárikova 12 

812 85 Bratislava                                                                                Trnava

 

 

 

 

  Podnet na zrušenie Komunistickej strany Slovenska podľa Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach

 

Týmto v zmysle §§ 2, 17 zák. č. 85/2005 o politických stranách podávame podnet aby Generálny prokurátor SR podal návrh na rozpustenie politickej strany Komunistická strana Slovenska, Hattalova 12, 831 03 Bratislava, zastupovaná štatutárnymi orgánmi : Ing. Jozef Ševc,CSc., Timravina 10, 811 06 Bratislava, RSDr. Ladislav Jača, Družstevná 16, 900 27 Bernolákovo, Ing. Jozef Kriško, 091 01 Duplín 24 keďže strana koná proti § 2 cit. zákona.

 

Odôvodnenie :

Podľa Programu KSS schváleného I. zjazdom KSS 15. mája 1994 v Leviciach)   „KSS je stranou marxistickou, nadväzujúcou na pokrokové tradície národného, demokratického, robotníckeho a protifašistického hnutia nášho ľudu, bývalej KSČ a KSS, na učenie Marxa, Engelsa, Leninaostatných mysliteľov ľudstva, ktorí sa zaoberali problémami sociálneho humanizmu – komunizmu, demokracie a sociálnej spravodlivosti.“ Podľa platných Stanov KSS „KSS vychádza z marxisticko-leninského učeniapraxe výstavby socializmu, nadväzujúca na pozitívne výsledky KSČ a KSS na Slovensku, na pokrokové tradície národného demokratického robotníckeho a protifašistického hnutia nášho ľudu.

Preto máme za to, že Komunistická strana Slovenska (ďalej len KSS) sa vyhlasuje za nástupkyňu Komunistickej strany Československa (KSČ) a KSS na Slovensku, strán ktoré sú zodpovedné za spôsob vlády v našej krajine v rokoch 1948-1989, a to najmä za cieľavedomé ničenie tradičných hodnôt európskej civilizácie, národných a náboženských práv, za úmyselné porušovanie ľudských práv a slobôd, za justičné zločiny vykonané v politických procesoch, za teror vykonávaný proti nositeľom iných názorov, než aké zodpovedali učeniu marxizmu-leninizmu, za devastáciu hospodárstva, za zničenie tradičných princípov vlastníckeho práva, za zneužívanie výchovy, vzdelávania, vedy a kultúry na politické a ideologické účely.

KSS, ako vyplýva z jej stanov, má za svoj programový cieľ obnovu socializmu, režimu ktorý sa pokladá za prvú fázu komunizmu. V súčasnosti platný program KSS v časti I. Spoločenský systém, priamo ustanovuje: „Spoločenský systém, o ktorý sa KSS bude dlhodobo usilovať, je socializmus,(...)“. Ďalej vo svojom programe „Premenu vlastníckych vzťahov chápe KSS ako nevyhnutnú súčasť ekonomickej reformy. Jej výsledkom musí byť vytvorenie systému, v ktorom výrobca bude súčasne vlastníkom,(...)“   Spoločenský systém presadzovaný KSS má byť teda socializmus, v ktorom je nevyhnutnou súčasťou premena vlastníckych vzťahov tak aby výrobca bol súčasne vlastníkom, čo znamená, že KSS priamo popiera rovnosť vlastníctva deklarovanú Ústavou SR. Rovnako podľa svojho platného programu „KSS odmieta mechanické nahradzovanie centrálno-byrokratického systému riadenia systémom živelného, ničím neregulovaného trhu“. Vzhľadom na to, že program KSS sa nikde nezmieňuje o inom ekonomickom systéme, ktorý by mal nahradiť centrálno-byrokratický, máme zato, že naopak KSS obhajuje opätovné zavedenie takéhoto systému, ktorý zjavne nerešpektuje vlastnícke právo a jeho nedotknuteľnosť. Rovnako sa KSS vo svojom programe hlási k neformálnej demokracii (preambula programu KSS, tretia veta in fine) pričom delenie demokracie na formálnu a neformálnu, teda obsahovú používala marxistická ideológia, ku ktorej sa KSS hlási na zakrytie oho, že nastolený štátny režim nesplňal formálne demokratické kritériá, teda procesné zásady umožňujúce zisťovanie a uplatnenie slobodnej politickej vôle, a nahrádzal ich tzv. materiálnou demokraciou, teda akýmsi mystickým súladom medzi robotníckou triedou ako nositeľom politických práv a Komunistickou stranou ako ich vykonávateľom. Podľa záverečnej state programu „KSS vychádza z historických skúseností vývoja socialistickej spoločnosti a usiluje sa o obnovu komunistického hnutia a aktualizáciu jeho pôvodných ideí.“ Pôvodné idey komunistického hnutia je možné poznať na základe Komunistického manifestu Marxa a Engelsa, kde sa prvýkrát za cieľ komunistických strán označuje nastolenie diktatúry proletariátu, režimu, ktorý po prvýkrát v dejinách nastolili komunisti v Rusku pod vedením Lenina a Stalina, na ktorých tradície KSS podľa svojho programu a stanov nadväzuje.

Tento režim nedával občanom možnosť slobodne vyjadriť politickú vôľu, nútil ich verejne vyhlasovať svoj súhlas aj s tým, čo považovali za klamstvo a za zločin, a to prenasledovaním alebo hrozbou perzekúcie voči nim samotným i rodinám a blízkym, porušoval základné princípy demokratického právneho štátu, medzinárodné zmluvy aj svoje vlastné zákony, zneužíval na prenasledovanie občanov mocenské nástroje, a to najmä
- popravoval, vraždil a žalároval ich vo väzniciach a táboroch nútených prác, pri vyšetrovaní a v dobe žalárovania používal brutálne metódy vrátane fyzického a psychického mučenia,
- zraňoval a usmrcoval občanov pri pokusoch o útek do cudziny,
- násilne zadržoval predstaviteľov, členov cirkví alebo náboženských spoločností v sústreďovacom tábore alebo im inak obmedzil ich osobnú alebo majetkovú slobodu
- násilne vysťahoval občanov v akcii B
- zabraňoval im v práve slobodne vycestovať do zahraničia a taktiež vrátiť sa späť do svojej vlasti,
- zneužíval ich na výkon vojenskej služby v Pomocných technických práporoch na neobmedzenú dobu,
- na dosiahnutie svojich cieľov neváhal páchať zločiny, umožňoval ich beztrestné páchanie a poskytoval neoprávnené výhody a ochranu tým, ktorí sa na zločinoch a perzekúciách podieľali,
- spojil sa s cudzou mocnosťou a od roku 1968 udržiaval uvedený stav pomocou okupačných vojsk; dlhodobo prenasledoval občanov vedených na osobitných zoznamoch ("čierne listiny") spolu s ich rodinnými príslušníkmi,

KSS sa otvorene hlási k tomuto režimu aj tým, že používa rovnaké alebo podobné znaky a symboly, používa rovnakú terminológiu a spôsob vyjadrovania, ktorý bol vlastný totalitnému režimu, ktorý vládol v našej krajine v rokoch 1948-1989.

 

   Na základe vyššie uvedeného občianske združenie Slovenská pospolitosť je toho názoru, že KSS koná v rozpore s § 2, zák. č. 85/2005, tým, že svojou činnosťou porušuje ústavu, ústavné zákony a zákony SR, a to najmä tým, že porušuje ustanovenia ústavy charakterizujúce SR ako demokratický štát, ktorý nie je viazaný na žiadnu ideológiu, ako aj ustanovenia o rovnosti vlastníctva a zjavne svojou činnosťou nadväzuje na činnosť  KSČ, ktorá  potlačovala základné práva a slobody.

Preto žiadame, aby generálny prokurátor SR podal Najvyššiemu súdu SR návrh na rozpustenie Komunistickej strany Slovenska.     

 

........................................... 

           Ján Kopúnek

       Pobočník Vodcu SP

          štatutárny orgán

 

 


Poznámka Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov:
Aj keď sa Stanoviská a programové ciele Slovenskej pospolitosti v mnohom nestotožňujú so stanoviskami Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov, v súvislosti s represívnym postupom SR voči tomuto subjektu pripomíname často proklamovaný slogan z novembrového prevratu 1989:"Aj keď s vašimi názormi hlboko nesúhlasíme, budeme robiť všetko preto aby ste mohli svoje názory bez obáv z represie vyslovovať!" A práve o tomto je demokracia čo žiaľ na Slovensku ešte mnohí nepochopili. Slová "protisovietsky" a "nepriatelia socializmu "nahradili slová "antisemitistický" či "xenofóbistickí nepriatelia demokracie". Opäť sa vyrábajú nepriatelia a vyvoláva nenávisť. Sústavne sa potvrdzuje, že na Slovensku sa bezohľadne presadzuje kapitalizmus boľševickými metódami, len s tým rozdielom, že politickú ideológiu nahradila ideológia klaňania sa "zlatému teľaťu".Budeme mať opäť politických väzňov? Hore


Prezídium policajného zboru

Úrad boja proti organizovanej kriminalite

odbor STRED

oddelenie vyšetrovania

Partizánska cesta č. 106, 974 86 BB

ČVS:PPZ-28/BOK-S-I-2005                                            BB 12.12.2005

 

                                                          UZNESENIE

 

     Podľa § 23 ods. 3 TP (per analogiam) s poukazom na § 20 ods. TP spájam na spoločné konanie trestnú vec obvinených

M. Kotleba, J. Kopúnek stíhaných uznesením vyšetr. PPZ, ÚBOK BB zo dňa 14.11 a 21.11.2005 ČVS:PPZ-28/BOK-S-I-2005 pre trestný čin Podpora a prop....podľa § 260 ods. 1 ods. 2 písm. a TZ v skutku č. 2 formou spolupáchateľstva podľa § 6 ods. 2 TZ, ktorého sa dopustili tým, že

1. dňa 13.3.2005 v popoludňajščích hodinách v Bratislave na Hodžovom námestí počas zhromaždenia verejne propagoval hnutie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov tak, že do mikrofónu prečítal celý Ľudový program SPNS pričom tento program podnecuje xenofóbne a antisemitské nálady, otvorene odmieta režim parlamentnej demokracie, spochybňuje zákl. obč. a ľud. práva určitých skupín obyvateľov ako sú právo voliť a byť volený, starostlivosť vo všetkých oblastiach života a pod. čo je v rozpore s ústavou SR a chartou zákl. ľud. práv a slobôd.

 

2. Ján Kopúnek a Kotleba pomocou internetovej domény www.pospolitost.sk propagujú ĽP SPNS tak, že Kopúnek dňa 9.4.2003 objednal u spoločnosti EuroNet Slovakia registr. stránkyy na ktorú neskôr Kotleba zabezpečil umiestnenie ĽP SPNS minimálne do 12.9.2005 pričom tento program podnecuje xenofóbne a antisemitské nálady, otvorene odmieta režim parlamentnej demokracie, spochybňuje zákl. obč. a ľud. práva určitých skupín obyvateľov ako sú právo voliť a byť volený, starostlivosť vo všetkých oblastiach života a pod. čo je v rozpore s ústavou SR a chartou zákl. ľud. práv a slobôd.

s trestnou vecou obvinených

dievča, dievča, Kopúnek

stíhaných uznes. vyš. PZ, UBOK OR PZ Bratislava III zo dňa 29.10 2005 resp. 16.11.2005 ČVS:ORP-1157/2-OVK-B3-2005 pre t.č. Podpora.......podľa §260 ods.1 ods.2 písm. a TZ, Ján Kopúnek formou účastníctva podľa §10 ods. 1 písm a TZ, ktorého sa dopustili tým,

 

že

 

3. Kopúnek ako štat. zástupca SPNS 29.10.2005 v Modre na zhromaždení prikázal dievčine 1a dievčine 2propagovať a distribuovať prítomnej verejnosti tlačené a propagačné mat. medzi ktorými sa nachádzal ĽP SPNS pričom tento program podnecuje xenofóbne a antisemitské nálady, otvorene odmieta režim parlamentnej demokracie, spochybňuje zákl. obč. a ľud. práva určitých skupín obyvateľov ako sú právo voliť a byť volený, starostlivosť vo všetkých oblastiach života a pod. čo je v rozpore s ústavou SR a chartou zákl. ľud. práv a slobôd.

 

s trestnou vecou obvinených

 

4.t.č. pod bodmi 1-4Kopúnek , dievča 3, dievča 4

stíhaných uznesením PZ, UJKP OR PZ Ružomberok 16.11.2005 ČVS:ORP-392/OdV-RK-2005 pre t.č. Podpora......§260 ods. 1. 2 písm a TZ formou účastníctva a Kopúnek podľa §10 ods. 1 písm. c TZ ktorého sa dopustili tým, že v Černovej

 požiadal dievča 3 a dievča 4 aby rozdávali ĽP SPNS a tento program podnecuje xenofóbne a antisemitské nálady, otvorene odmieta režim parlamentnej demokracie, spochybňuje zákl. obč. a ľud. práva určitých skupín obyvateľov ako sú právo voliť a byť volený, starostlivosť vo všetkých oblastiach života a pod. čo je v rozpore s ústavou SR a chartou zákl. ľud. práv a slobôd.

 

s trestnou vecou obvineného

 

Michala

 

stíhaného uznes. vyšetr. PZ Žiar nad Hronom pre t.č. Podpora....§260 ods. 1 ods. 2 písm. a TZ, ktorého sa dopustil tým,

že

dňa 15.11.2005 si v BA prevzal od dievčiny 3 4 ks. mesačníka Hlas národnej stráže za účelom jeho distribúcie pričom tento mesačník je vydávaný v súvislosti s program. cieľmi uvedenými v stanovách SPNS a tieto výtlačky boli nájdené hliadkou polície v jeho ruksaku  pri kontrole v Novej Bani 17.11.2005, pričom v nich SPNS podnecuje xenofóbne a antisemitské nálady, otvorene odmieta režim parlamentnej demokracie, spochybňuje zákl. obč. a ľud. práva určitých skupín obyvateľov ako sú právo voliť a byť volený, starostlivosť vo všetkých oblastiach života a pod. čo je v rozpore s ústavou SR a chartou zákl. ľud. práv a slobôd.

 

     Spoločné konanie bude vedené na ÚBOK PZ STRED BB, oddelenie vyšetrovania pod ČVS:PPZ-28/BOK-S-I-2005.

 

                                                 ODOVODNENIE

 

Dňa 12.9.2005 bolo vyš. UBOK STRED BB začaté trstné stíhanie vo veci Podpora......§260 ods 1 ods 2 pism a TZ  za www.pospolitost.sk ktorá propaguje ĽP SPNS a ten podnecuje xenofóbne a antisemitské nálady, otvorene odmieta režim parlamentnej demokracie, spochybňuje zákl. obč. a ľud. práva určitých skupín obyvateľov ako sú právo voliť a byť volený, starostlivosť vo všetkých oblastiach života a pod. čo je v rozpore s ústavou SR a chartou zákl. ľud. práv a slobôd.

 pričom je od dňa 21.11.2005 vznesené za tento skutok obvinenie voči Kotlešbovi a Kopúnekovi

 

Potom ďalej píše znova o Modre a Černovej že je obvinený Kopúnek a dievčatá 1 2 3 4 za šírenie ĽP SPNS na zhromaždení,

 

A čin toho Michala má súvisieť bodmi 1-4

 

Odvolať sa možno do troch dní

 

 

 Sanitra Samuel, vyšetrovateľ

 

 

 


Poznámka členov Sl.Pospolitosti:
 1. nikde neuvádza kto je to Hnutie
 2. ani žiadne vecné dôkazy
 3. v čom je antisemitizmus
 4. v čom je xenofóbia
 5. v čom je porušenie ústavy a zákonov
 6.  ktoré skupiny občanov a ako potlačujeme a pod.

 


LIST GENERÁLNEJ PROKURATÚRE SR
Hore
Jozef Vaškovič, vyhnanec, rodné číslo : 44 03 11 / 163, trvale bytom :

Jozef Vaškovič, rodné číslo : 44 03 11 / 163, trvale bytom :

Lorystrasse 40 – 42 / 6 / 6 1110 Wien – Simmering, Austria – Rakúsko.

Vo Viedni, 30.01.2006.

Vaša značka : VIGc 2096/ 05 - 23

Pán

JUDr. Viliam Breziansky

prokurátor netrestného odboru

Štúrova 2

812 85 Bratislava.

Pán prokurátor,

na internete som si prečítal Vašu odpoveď: VIGc 2096/05-23 ktorou ste reagovali na dopis pána Kotlebu zo dňa 24.10.2005. Pán Kotleba žiadal zastaviť činnosť KSS. Vo svojej odpovedi mu oponujete a vysoko vyzdvihujete činnosť a ciele KSS.

Pri všetkej úcte voči Vám ako prokurátorovi SR si dovolím prehlásiť, že všetko, čo ste napísali je lož a podvod ! Je smutné, že ľudia na tak vysokých miestach sa musia uchyľovať k tak podlým a lacným lžiam. Ak sa Vy, najvyšší štátni úradníci - ktorí máte byť vzorom morálnosti, čestnosti a jasným svetlom - ku ktorému sa majú ľudia vo svojich  ťažkostiach obracať, uchyľujete ku klamstvám všetkého druhu, čo sa dá potom očakávať od radových občanov Slovenska ?

Píšete, že programovým cieľom KSS je socializmus, spoločnosť demokratická, spoločnosť slobodných a rovnoprávnych občanov, umožňujúca všetkým pracovať, zabezpečenie životnej úrovne a plno iných nezmyslov - jeden za druhým! Nebúrilo sa vo Vás svedomie, keď ste tieto lži písali ? Bez urážky - máte prosím, aspoň štipku svedomia? Veď nič z toho, čo ste napísali nie je pravda !

Narodil som sa a žil na Slovensku 40 rokov. Poznám od najútlejšej mladosti život pod vedením KSS. Viem aké boli a aké sú ich ciele. Píšete, že ich cieľom je socializmus.

Nie socializmus, ale komunizmus ! Na našom stužkovom pozdrave sme ako študenti museli mať toto motto: “Komunizmus, to je mladosť sveta a treba ho budovať mladým” – Majakovskij.

Ani socializmus, ani komunizmus nie je demokratická spoločnosť. Je to moderná otrokárska spoločnosť. Existujú v nej otroci a otrokári.

Nikdy nezabudnem ako nás učitelia ako žiakov JSŠ /Jedenásťročná stredná škola/ hnali ako otrokov, či lepšie povedané ako dobytok v daždi a zime ulicami mesta Gelnice s transparentmi popredných komunistov a ako sme museli prevolávať heslá o vedúcej úlohe KSS, KSČ, a KSSZ. Pršalo a bolo nám zima, boli sme do nitky premočení, ale museli sme v uniformách vytvorených komunistami /Socialistický zväz mládeže - modrá košeľa so socialistickým znakom a tmavomodré nohavice / pod hrozbou zhoršených známok v škole prevolávať na slávu komunistom a Komunistickej strane.

Komunisti majú jediný cieľ: zotročiť všetkých ľudí ! - Všetkými možnými prostriedkami ! Ak sa im to nedarí začnú bezdôvodne zatvárať. Za socializmu boli zatváraní nevinní ľudia len preto, aby sa získala lacná pracovná sila. Vo väzniciach ľudia otrocky pracovali za 30 korunové mesačné vreckové v táborových poukážkách a polovičnú dávku stravy. Často boli bití, vystavení fyzickému a psychickému týraniu. Prežil som to sám na vlastnej koži. Preto o tom píšem. I ja som bol týraný a bitý, často len preto, lebo si komunistickí dozorci chceli takýmto spôsobom skrátiť dlhú chvíľu. Samozrejme že po prepustení som musel podpísať, že nikdy o týchto zločinoch ktoré na mne a iných prevádzali, nebudem hovoriť.

Píšete o životnej úrovni. Opak je pravdou. Komunisti prevádzali domové prehliadky

- len kvôli osobnému obohateniu sa. Pri týchto prehliadkach kradli a kradli - všetko čo sa im dostalo pod ruky. Často po nich neostali ani otlačky prstov, pretože všetko, čoho sa dotkli, to ukradli. Ľudia museli pod vyhrážkami dlhodobých trestov opúšťať krajinu v ktorej žili a podpisovať, že odchádzajú sami a dobrovoľne Zákazy výkonu povolania boli na dennom poriadku. Dodnes je vyhnancom zabraňované všetkými možnými spôsobmi čo i len návšteva krajiny z ktorej boli vyhnaní, i v takých prípadoch, keď sa jedná hoci len o pohreb vlastnej matky - v: ČVS: ORP – 416/1 – OVK – PP – 2005. Toto všetko sú dozvuky vládnutia komunistov a ich morálky.

Viete vôbec o tom, že členovia KSS ktorých sa tak zastávate donedávna zatvárali ľudí len za 5 minútový náboženský nekrológ pri rakve na cintoríne – a to k mnohým rokom väzenia a bez doručenia rozsudku ? V mojom prípade som naviac musel podpísať prehlásenie, že dobrovoľne odchádzam z republiky, že sa zriekam svojej ženy, detí a majetku a už sa nikdy nevrátim ! Aby som sa nemohol vrátiť, boli mi na hraniciach odobraté všetky osobné doklady o totožnosti. Potom som bol v neprítomnosti odsúdený k vysokému trestu odňatia slobody za to, že som sa nevrátil ! Viď : Najvyšší Súd SR SŽn 57/03 a Sociálnu poisťovňu v Bratislave C. K. 11 – 62133 – 2109 / 2003. Ste si vedomý akú genocídu a zločiny členovia KSS prevádzali a dodnes prevádzajú ? – Viď moje tri vyšetrovacie spisy, ktoré o mne viedlo komunistické gestapo a ktoré sú uložené v ÚPN.

Ak by ste pochybovali o tom, čo som Vám napísal, obráťte sa prosím na ÚPN /Ústav pamäti národa/ Táto inštitúcia dostala k dispozícii niekoľko desiatok železničných vagónov písomného materiálu o zločinoch, ktoré prevádzalo komunistické gestapo /ŠtB/ - predĺžená ruka KSS s nevinnými ľuďmi. Niektoré spisy budú nečitateľné. Bude na nich zaschnutá krv nevinných obetí. Ale i z toho, čo čitateľné bude sa veľa dozviete o skutočných cieľoch a predsavzatiach KSS a zverstvách, ktoré títo členovia prevádzali. Mimochodom :

- viete o tom, že niektorí z tohto komunistického gestapa dokonca nedávno kandidovali na post prezidenta SR ?

Viem, že teraz sa všetci svorne ako v jednom šíku spojíte a budete tvrdiť:

 1. Že nič podobného sa nedialo a nedeje
 2. Že nič z toho nie je pravda
 3. Že nič nie je potrebné vyšetrovať, aby pravda nevyšla na svetlo
 4. Že všetko je nutné čím skôr a v tichosti zmiesť zo stolu
 5. Že nič sa nesmie zverejňovať
 6. Že všetko je treba zatajiť a vyhlásiť za štátne tajomstvo najvyššieho stupňa. Čo sa zatajiť nebude dať, bude nutné nejakým spôsobom prekrútiť, znevážiť, očierniť, ohovoriť a vinu zvaliť na – nevinného !

Tak sa to dialo za komunistov v socializme, tak sa to deje i dnes, pretože všetky významné miesta sú znovu obsadené bývalými alebo súčastnými komunistami a ich prisluhovačmi.

Na mnohé veci mám písomný dôkazový materiál.

 

Na vedomie:

Prezidentská kancelária Bratislava,

Najvyšší súd Bratislava,

Slovenská pospolitosť, pán Kotleba Marián, Banská Bystrica

Kanadsko –český časopis Svědomí

Časopis Renesancia USA

Czech coodinating Office – Germany, Netherlands, Canada, Australia

Jan Sammer, Secretary,1103-100 Antibes Drive, Toronto,Ontario, Canada

Jozef Vaškovič

člen výboru Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov

Hore