Podnet na zrušenie Komunistickej strany Slovenska podľa Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach

Generálna prokuratúra SR plne legalizovala Komunistickú stranu Slovenska v rozpore s rezolúciou Parlamentného zhromaždenia EÚ č. 1096 (1996) a rezolúciou o potrebe medzinárodného odsúdenia zločinov komunizmu č. 10765 (2006)


Untitled0.htm
GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
__________Štúrova 2, 812 85 Bratislava__________________________
VlGc 2096/05-23                                                            Bratislava 22. decembra 2005
Slovenská pospolitosť
Kráľovohoľská 5
974 11 Banská Bystrica
Na Generálnu prokuratúru SR ste osobne 24.10.2005 doručili podnet na zrušenie Komunistickej strany Slovenska, ktorým ako štatutárny orgán Občianskeho združenia Slovenská pospolitosť žiadate aby generálny prokurátor podal Najvyššiemu sudu SR návrh na rozpustenie označenej politickej strany.
Na základe odôvodnenia Vášho podnetu ste toho názoru, že Komunistická strana Slovenska (ďalej len KSS) koná v rozpore s §: 2 zák. č. 85/2005 Z. z. o politických. stranách a politických hnutiach (ďalej len zák č. 85/2005 Z. z.), týra, že svojou Činnosťou porušuje ústavu, ústavné zákony a zákony SR, a to najmä tým, že porušuje ustanovenia ústavy charakterizuje SR ako demokratický štát, ktorý nie je viazaný na žiadnu ideológiu, ako aj Ustanovenia o rovnosti vlastníctva a zjavne svojou činnosťou nadväzuje na činnosť KSČ ktorá potlačovala základné práva a slobody.
Komunistická strana Slovenska (KSS) vznikla zápisom do evidencie politických strán a politických hnutí podľa zákona č. 15/1990 Zb. o politických stranách dňom 19.03.1991 Sídlom strany ja 831 03 Bratislava, Hattalova 12.:
Generálna prokuratúra SR na základe Vášho podnetu zadovážila na vec sa vzťahujúci administratívny spis Ministerstva vnútra SR s názvom Komunistická strana Slovenska.
Z obsahu označeného administratívneho spisu vyplýva, že táto politická strana je zapísaná v registri, strán vedenom na Ministerstve vnútra SR podľa § 5 zákona č. 85/2005 Z.z.
Preskúmaním registračného spisu bolo zistené, že KSS predložila v rámci registračného konania všetky zákonom stanovené podklady potrebné pre zápis do evidencie politických strán a politických hnutí, pričom ministerstvo pri jej zápise nezistilo, že by predložené stanovy boli v nesúlade s Ústavou Slovenskej republiky, resp. so zákonmi a medzinárodnými zmluvami.
Podľa čl. 2 stanov KSS je táto otvorená pre všetkých občanov, ktorú svojou činnosťou usilujú o sociálne spravodlivú spoločnosť,
S členstvom v KSS je nezlúčiteľná podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačovaniu práv a slobôd občanov, alebo iná činnosť, ktorá je v rozpore s Listinou základných práv a slobôd občanov a medzinárodnými dokumentmi o ľudských, občianskych a politických právach, propagácia násilia, fašizmu, národnej, národnostnej, rasovej a náboženskej neznášanlivosti.
Programovým cieľom KSS podľa platných stanov je socializmus - spoločnosť demokratická, politicky a hospodársky pluralitná, spoločnosť slobodných a rovnoprávnych občanov, samosprávna, prosperujúca a sociálne spravodlivá, umožňujúca všetkým pracovať, využívajúc najnovšie poznatky vedecko technického rozvoja, poskytujúca každému možnosť aktívne sa zúčastňovať na vytváraní vlastnej budúcnosti. Spoločnosť, ktorá zabezpečí všetkým občanom dôstojnú životnú úroveň. Spoločnosť, ktorá sa stará o zlepšovanie životného prostredia, presadzujúca bezpečnosť a mier.
1)   Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.
2)   Občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich.
3)   Výkon práv podľa odsekov 1 a 2 možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných.
4) Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu, (čl. 29 Ústavy Slovenskej republiky)
Vaše tvrdenie uvedené v obsahu Vášho podania, že KSS svojou činnosťou porušuje ústavu, ústavné zákony a zákony SR, nie sú podložené žiadnymi relevantnými dôkazmi a ani prokuratúra nedisponuje s takými dôkaznými prostriedkami, ktoré by boli možné predložiť najvyššiemu súdu na podporu úspešnosti návrhu na rozpustenie tejto politickej strany.
Podľa ust. § 2 zák. č. 85/2005 Z. z. strana nesmie svojimi stanovami, svojim programom alebo činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.
Podľa ust, § 17 ods. 1 citovaného zákona, na podanie návrhu na rozpustenie strany je oprávnený generálny prokurátor, ak strana koná v rozpore s § 2. O návrhu rozhoduje najvyšší súd.
Keďže neboli zistené podmienky na podanie návrhu v zmysle vyššie citovaných ustanovení. Generálna prokuratúra SR Váš podnet odložila bez prijatia ďalších opatrení.
JUDr. Viliam Breziansky
prokurátor netrestného odboru 
Hlavná stránka