Hlavná stránka
Späť na stránku Právo a zákony
Příplatek k důchodu politickým vězňům z let 1948 - 1989
(změna od 1. 11. 2005)

Ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem přijala vláda ČR nařízení č. 622/2004 Sb., podle kterého náleží politickým vězňům z období komunistického režimu, popřípadě osobám, které po nich pobírají vdovský nebo vdovecký důchod. Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Nařízením vlády č. 405/2005 Sb., které nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005, byl okruh politických vězňů z období komunistického režimu a pozůstalých po nich, které mají nárok na příplatek k důchodu, rozšířen o občany České republiky,
 • kteří byli nezákonně zbaveni osobní svobody a následně rehabilitováni podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb.
 • kteří po politických vězních nepobírají vdovský nebo vdovecký důchod jen proto, že jiný vyplácený důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1.1.1996
 • jejichž rodič v době věznění zemřel, pokud ke dni úmrtí tohoto rodiče nedosáhli věku 18 let a pobírají důchod z českého důchodového pojištění.
Změny, které byly v této „Informaci“ provedeny v důsledku novelizace nařízení vlády č. 622/2004 Sb. nařízením vlády č. 405/2005 Sb., jsou v následujícím textu podtrženy, a to i proto, že nároky založené novelou vznikají oprávněným osobám nejdříve od splátky důchodu splatné v listopadu 2005.


I.
Osoby, které mají nárok na poskytování příplatku
(oprávněné osoby)

Na příplatek k důchodu mají nárok:
 1. političtí vězni;
  jimi se pro účely posouzení nároku rozumí osoby, které současně splňují tyto podmínky:
  1. ke dni podání žádosti jsou občany České republiky
  2. v době mezi 25. únorem 1948 a 31. prosincem 1989
   ba.   byly odsouzeny a vykonaly trest odnětí svobody, jeho část nebo vazbu pro trestný čin
   • za který byly rehabilitovány podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, nebo zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, nebo zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, nebo
   • uvedený v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., jestliže odsuzující rozsudek byl zrušen cestou obnovy řízení nebo stížnosti pro porušení zákona
   bb.   byly nezákonně zbaveny osobní svobody a později rehabilitovány podle § 33 odst. 2 zák. č. 119/1990 Sb.
  3. pobírají starobní nebo plný invalidní důchod z českého důchodového pojištění.
 2. vdovy a vdovci;
  jimi se pro účely posouzení nároku rozumí osoby, které současně splňují tyto podmínky:
  1. ke dni podání žádosti jsou občany České republiky
  2. pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění po osobách uvedených v bodě 1. písmeno b. nebo jim takový důchod není vyplácen jen proto, že jiný vyplácený důchod přesahoval hranici nejvyšší výměry úhrnu důchodů podle předpisů účinných před 1. lednem 1996.
 3. sirotci;
  jimi se pro účely posouzení nároku rozumí osoby, které současně splňují tyto podmínky:
  1. ke dni podání žádosti jsou občany České republiky
  2. jejich rodič jako politický vězeň uvedený v bodě 1. písm. b. v době věznění zemřel
  3. ke dni úmrtí rodiče uvedeného v bodě 1. písm. b. nedosáhly věku 18 let
  4. pobírají důchod z českého důchodového pojištění.
Příplatek k důchodu náleží i osobám, kterým český nositel pojištění vyplácí důchod mimo území České republiky.

Příplatek nenáleží za dobu věznění, pokud příslušný odsuzující rozsudek nebyl zrušen způsobem uvedeným v bodě 1. písm. b. a nenáleží ani za dobu, v níž byl občan omezen na osobní svobodě z rozhodnutí jiného orgánu než soudu; to však neplatí, pokud došlo k rehabilitaci podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb. (bod 1. písm. bb. této informace).

Příplatek tedy nenáleží např. za dobu
 • pobytu v táboře nucených prací (TNP),
 • výkonu vojenské služby ve vojenském táboře nucených prací (např. PTP),
 • umístění kněží a řeholníků do centralizačních klášterů
 • vazby, pokud trestní stíhání neskončilo odsuzujícím rozsudkem, ledaže by došlo k rehabilitaci podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb.
 • výkonu trestu odnětí svobody, jestliže odsuzující rozsudek nebyl zrušen způsobem uvedeným v bodě 1. písm. ba.,
 • výkonu trestu odnětí svobody, za který byl odsuzující rozsudek zrušen jiným způsobem než je uvedeno v bodě 1. písm. ba.,
 • trestu, k jehož výkonu nedošlo (z důvodu podmíněného odložení, amnestie atd.).

II.
Výše příplatku, jeho výplata a valorizace, souběh nároků

Příplatek k důchodu činí :
 1. u politického vězně 50 Kč
 2. u vdovy či vdovce po politickém vězni 25 Kč
 3. u sirotka po politickém vězni 20 Kč
za každý započatý měsíc věznění; měsícem se přitom rozumí 30 dnů.

Vězněním se rozumí doba výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, vykonaná na podkladě odsuzujícího rozsudku později zrušeného způsobem uvedeným v části I. bodě 1. písm. ba. této informace a u osob rehabilitovaných podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb. (část I. bod 1. písm. bb.) též doba nezákonného zbavení osobní svobody.

Celková doba věznění se sčítá. Při částečné změně odsuzujícího rozsudku se za věznění považuje jen rozdíl mezi tresty vykonanými na podkladě původního rozsudku a stanovenými přiměřenými tresty nebo tresty nově uloženými.

Příplatek se vyplácí měsíčně spolu s důchodem stejným způsobem a ve stejných termínech jako důchod, není však jeho součástí.

Příplatek se zvyšuje (valorizuje) ve stejných termínech jako důchody podle zvláštního právního předpisu.

Vznikl-li nárok na výplatu důchodu před 1. lednem 2005, náleží příplatek od splátky důchodu splatné v lednu 2005. Vznikne-li nárok na výplatu důchodu po 31. prosinci 2004, náleží příplatek ode dne přiznání důchodu, a to včetně zvýšení (valorizace), k němuž do té doby došlo; přitom se vychází z toho, jako by byl příplatek přiznán již v roce 2005.

Nárok na poskytnutí příplatku (popř. nárok na úpravu dosud vypláceného příplatku) podle nařízení vlády č. 405/2005 Sb. vzniká oprávněným osobám nejdříve od splátky důchodu splatné v listopadu 2005.

Příplatek za období od měsíce, kdy nárok na jeho výplatu vznikl, do měsíce předcházejícího měsíci, od něhož bude po vydání rozhodnutí o jeho přiznání vyplácen pravidelně spolu s důchodem, bude oprávněné osobě doplacen.

Při souběhu nároků, tj. v případě, že žadatel by měl nárok na dva anebo více příplatků k důchodu (jako politický vězeň, jako vdova či vdovec po politickém vězni, jako sirotek po politickém vězni – otci, jako sirotek po politickém vězni – matce) se vyplácí pouze jeden příplatek, a to ten, který je vyšší.

III.
Příslušnost k rozhodování a výplatě jednorázové peněžní částky

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je orgánem příslušným k rozhodnutí o přiznání příplatku k důchodu a jeho výplatě v případech, kdy žadateli vyplácí starobní, plný invalidní, vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění. Vyplácí-li takový důchod jiný orgán (tj. orgán sociálního zabezpečení ministerstev vnitra, obrany či spravedlnosti), je k rozhodnutí o přiznání a výplatě příplatku příslušný tento orgán.

IV.
Uplatňování nároku na příplatek a prokazování rozhodných skutečností

Nárok na příplatek uplatňuje oprávněná osoba uvedená v části I. této informace písemnou žádostí u orgánu, který jí vyplácí důchod z českého důchodového pojištění.

V případech, kdy je k rozhodování příslušná ČSSZ, lze nárok uplatnit
 • prostřednictvím okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení (OSSZ, PSSZ), nebo
 • podáním zaslaným poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.
Nařízení žadateli neukládá povinnost předkládat spolu s žádostí doklady prokazující vznik nároku na příplatek, protože se předpokládá, že již jsou součástí jeho spisové dokumentace vedené orgánem příslušným k rozhodnutí o příplatku. Jejich ověřené fotokopie proto žadatel předloží pouze bude-li k tomu orgánem příslušným k rozhodnutí o příplatku vyzván. Těmito doklady jsou zejména:
 • rozhodnutí soudu o zrušení odsuzujícího rozsudku, popřípadě rozhodnutí soudu o rehabilitaci podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb.
 • potvrzení o době věznění
 • u vdov či vdovců též oddací a úmrtní list druhého manžela.
Ze spisové dokumentace však nelze zjistit, zda žadatel splňuje podmínku českého státního občanství ke dni podání žádosti. V případě, že žádost o příplatek bude uplatňována osobně prostřednictvím OSSZ (PSSZ), provede ověření státního občanství pracovník příslušné správy na základě platného občanského průkazu žadatele, popřípadě jeho cestovního pasu. V případě zaslání žádosti poštou je nutné k ní připojit ověřenou fotokopii osvědčení, případně potvrzení o státním občanství České republiky.

V případě sirotků po politických vězních však je nezbytné, aby při uplatňování nároku prokázali nejen splnění podmínky českého státního občanství, ale aby předložili veškeré doklady prokazující splnění podmínek nároku na poskytnutí příplatku, protože v těchto případech tyto doklady v evidenci ČSSZ založeny nejsou. K žádosti je tedy nutné připojit též
 • vlastní rodný list
 • úmrtní list rodiče
 • rozhodnutí soudu o zrušení odsuzujícího rozsudku, popřípadě rozhodnutí soudu o rehabilitaci podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb.
 • potvrzení o době věznění.
Žádost by měla obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 • jméno a příjmení žadatele
 • rodné číslo žadatele
 • bydliště žadatele; pokud se v něm žadatel trvale nezdržuje, pak i tzv. kontaktní adresu
 • předmět žádosti (tj. přiznání příplatku k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.)
 • typ nároku (politický vězeň, vdova/vdovec po politickém vězni)
 • úředně ověřený údaj o žadatelově státním občanství ČR ke dni uplatnění nároku
 • vymezení doby věznění, za něž je příplatek požadován, a odkaz na rehabilitační soudní rozhodnutí
Pro účely uplatňování nároku na příplatek k důchodu ČSSZ připravila tiskopis. Tento tiskopis byl upraven tak, aby mohl být použit i pro uplatňování nároků vzniklých na základě nařízení vlády č. 405/2005 Sb.

V
Rozhodování o příplatku

O žádosti o poskytnutí příplatku rozhoduje orgán příslušný k rozhodnutí (část III. této informace) samostatným písemným rozhodnutím. Rozhodnutí se doručí k vlastním rukám žadatele. Má-li žadatel zástupce (opatrovníka, jiného příjemce důchodu, zmocněnce), doručí se rozhodnutí tomuto zástupci. Proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě do 2 měsíců od jeho doručení žalobu k příslušnému krajskému soudu.

VI.
Zánik nároku na příplatek

Zanikne-li nárok na výplatu důchodu, od kterého je nárok na příplatek odvozen, zaniká i nárok na výplatu příplatku.

Zemřel-li politický vězeň, jemuž byl vyplácen příplatek, zaniká nárok na výplatu příplatku dnem jeho úmrtí. Vdově (vdovci) po politickém vězni vzniká nárok na příplatek nejdříve ode dne, od něhož jí náleží výplata vdovského (vdoveckého) důchodu po politickém vězni, splňuje-li i další podmínky nároku (státní občanství). O přiznání příplatku musí vdova (vdovec) písemně požádat orgán příslušný k rozhodnutí o příplatku.

Zemřela-li vdova, vdovec anebo sirotek po politickém vězni, jimž byl vyplácen příplatek, zaniká nárok na jeho výplatu dnem jejich úmrtí.

VII.
Přechod nároku na výplatu splatných částek

Pokud oprávněná osoba písemně požádala o přiznání příplatku, avšak zemřela dříve, než jí byl příplatek přiznán či vyplacen, vyplatí se příplatek za období ode dne vzniku nároku do úmrtí oprávněné osoby její vdově nebo vdovci.


Praha, prosinec 2004 (aktualizace říjen 2005)


rem Příplatek k důchodu pravidelně dostává 3 341 politických vězňů

Praha 12. 4. 2005

ČSSZ už posoudila 3 500 žádostí v souvislosti s nařízením vlády č. 622/2004 Sb. Víc než 95 % z nich rozhodla kladně. 3 341 bývalých politických vězňů z let 1948 - 1989 či jejich vdov a vdovců tak dostává pravidelný příplatek k důchodu. Nejvíc se nyní jedná o 10 500 Kč měsíčně, nejméně pak o 150 korun měsíčně. ČSSZ už rovněž zpětně doplatila finanční prostředky, na které vznikl nárok od začátku letošního roku, kdy vládní nařízení o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, vstoupilo v platnost. K 31. březnu 2005 vyplatila ČSSZ na příspěvky k důchodu celkem cca. 1,5 milionů Kč.

159 žádostí musela ČSSZ zamítnout, a to proto, že žadatelé nesplnili podmínky stanovené nařízením vlády č. 622/2004 Sb., a na příplatek nemají nárok. Česká správa sociálního zabezpečení zatím obdržela celkem 8 200 žádostí. Jak je uvedeno výše, dosud rozhodla o více než 42 % z nich. U ostatních předpokládá, že je posoudí v zákonem stanovené lhůtě, tedy do konce července 2005.

Urgovat vyřízení žádostí není nutné. Zjistí – li ČSSZ například v letošním květnu, že žadatel má na příplatek k důchodu nárok, vyplatí mu doplatek od ledna do května 2005 zpětně. Následující příplatky bude občan dostávat už s běžnou výplatou důchodu.

Příplatek 50 Kč za každý započatý měsíc věznění náleží od ledna letošního roku těm občanům České republiky, kteří byli v období komunistického režimu (1948 – 1989) z politických důvodů odsouzeni k trestu odnětí svobody. Trest alespoň zčásti vykonali, později byli rehabilitováni a nyní z českého důchodového pojištění pobírají starobní nebo plný invalidní důchod. Nárok na příplatek 25 Kč za každý započatý měsíc věznění mají vdovy či vdovci, kteří po vězněných osobách pobírají z českého důchodového pojištění vdovský či vdovecký důchod.

O příplatek je třeba písemně požádat orgán, který důchody vyplácí. Většinu českých důchodů přitom vyplácí právě Česká správa sociálního zabezpečení. Uplatňování žádostí o příplatek k důchodu není časově omezeno, samotný příplatek bude pravidelně valorizován. Více informací je možné nalézt na webových stránkách ČSSZ - http://www.cssz.cz/duchodove/pripl_pol_vezn.asp.
rem