hlavna stranka

 Žiadosť o podanie návrhu na novelu zákona  č. 365/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom a novelu zákona č. 219/2006  Z.z. o protikomunistickom odboji.

Súhrn najdôležitejších zákonov prijatých po novembri 1989 týkajúcich sa odškodnenía obetí a zmiernenía spôsobených krívd a porovnanie situácie politických väzňov v Slovenskej republike s Českou republikou

Zdieľať  | 
Žiadosť o podanie návrhu na novelu zákona 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji z 21. 3. 2024

RTVS 24 12.1.2024: Žiadosť o nápravu diskriminačných zákonov
Touto cestou ďakujeme RTVS 24
Sekcii spravodajstva a publicistiky za poskytnutie priestoru v relácii Aktuality odvysielanej 12. januára 2024.

SITA: 13.1.2024 Sociálna situácia politických väzňov na Slovensku je značne horšia ako v Česku, žiadajú odstrániť diskrimináciu
https://sita.sk/socialna-situacia-politickych-vaznov-na-slovensku-je-znacne-horsia-ako-v-cesku-ziadaju-odstranit-antisocialnu-diskriminaciu/

Vážený pán
Predseda vlády Slovenskej republiky
Doc. JUDr. Robert Fico, CSc
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
 813 70 Bratislava

premier@vlada.gov.sk

 Žiadosť o podanie návrhu na novelu zákona  č. 365/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom a novelu zákona č. 219/2006  Z.z. o protikomunistickom odboji.

        Vážený pán Predseda vlády,  ako je zrejme z porovnania  zákonov prijatých v Českej a Slovenskej republike od roku 1990 týkajúcich sa odškodnenia obetí a zmiernenia spôsobených krívd uverejneného na našej webovej stránke.  http://www.szcpv.org/04/pravo.html, sociálna situácia politických väzňov v Slovenskej republike v porovnaní s Českou republikou je značne horšia.
Bývalé pravicové vlády často skôr pseudopravicovo-liberálno-kresťanské zlepence prijatím niektorých zákonov často len oneskorene reagovali na kroky českej vlády, ktorá na rozdiel od slovenskej má právomoc prijímať legislatívne zmeny v prospech politických väzňov nariadeniami bez schválenia parlamentom. Po necitlivých krokoch pravicových primátorov, ktorí rušili pre politických väzňov bezplatné cestovné v MHD, ako napríklad bývalá primátorka Prešova nominovaná KDH, sa diskriminácia slovenských politických väzňov ešte viac prehĺbila  prijatím zákona  č. 365/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. 1. 2021 mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V mene členov nášho združenia a väčšiny politických väzňov sa z tohto dôvodu obraciame na Vás so žiadosťou o iniciovanie vládneho návrhu legislatívnych zmien, ktoré by odstránili antisociálnu diskrimináciu  spôsobenú prijatím tohto zákona vládou Igora Matoviča  na základe politickej objednávky ortodoxno-kresťanskéj frakcie OĽaNO, ktorej cieľom bolo  rozšíriť  skupinu oprávnených osôb tzv. veteránov protikomunistického odboja v zmysle § 6 a zákona č. 219/2006 Z.z. o členov reholí, ktorí boli internovaní viac ako tri mesiace v centralizovaných kláštoroch.

            Prijatie zákona č. 365/2020 Z.z.  neguje samotnú  podstatu a zámer zákona č.  274/2007 Z.z. zo dňa 18. mája 2007 o príplatku k dôchodku politickým väzňom, ktorým  Slovenská republika reagovala na nariadenie vlády Českej republiky zo dňa 21. 10. 2005 č. 622/2004 Sb., o poskytovaní príplatku k dôchodku a zmierneniu niektorých krívd spôsobených komunistickým režimom v oblasti sociálnej.

 1. Zákon č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom priznával nárok na príplatok k dôchodku vo výške 60 Sk za každý  mesiac obmedzenia slobody všetkým oprávneným osobám v zmysle zákona o súdnych rehabilitáciách č. 119/90 Zb.
 1. Následne dňa 2. 7. 2008 prijatá novela zákona  č. 274/2007 Z.z. priznala nárok aj príslušníkom vojenských táborov nútených prác  a občanom protiprávne násilne odvlečeným NKVD do pracovných táborov zriadených na území býv. ZSSR, na ktoré sa vzťahoval zákon č. 319/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií.
 1. Sirotské v zmysle zákona č. 274/2007 Z.z.  pre deti násilne odvlečených NKVD, ktorým rodičia zahynuli na území býv. ZSSR, bolo priznané až po súdnych sporoch zo sociálnou poisťovňou a podaní návrhu novely vtedajším generálny riaditeľom Sociálnej poisťovne Ing. Dušanom Muňkom, ktorý inicioval zmenu ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 274/2007 Z.z. tak, že sa slovo   „usmrtený“ nahrádza slovom „zomretý“.  Zmena bola prijatá za vlády strany Smeru  doplnením zákona  č. 285/2009 Z.z. z 19. júna 2009 o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám  a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Ďalšou novelou  zákona č. 274/2007 Z.z. prijatou 25. 6. 2019 koalíciou strán SMER, SNS a Most-Híd  sa  zvýšila suma príplatku zo 60 Sk na 5 eur pre všetky oprávnené osoby bez ohľadu na to, či im ÚPN priznal postavenie veterána protikomunistického odboja.
 1. Prijatím zákona  č. 365/2020 Z.z. zo dňa 26. 11. 2020, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom sa zvýšila sumu príplatku k dôchodku z 5 eur na 10 eur za každý mesiac obmedzenia slobody ale len pre držiteľov preukazu tzv. Veterána protikomunistického odboja vydaného ÚPN.

Z týchto dôvodov žiadame:

 1. iniciovanie podania novely zákona  č. 274/2007 Z.z.  tak, aby bol príplatok k dôchodku vo výške 10 eur za každý mesiac obmedzenia slobody poskytovaný všetkým oprávneným osobám rovnako ako tomu bolo až do prijatia zákona č. 365/2020 Zb.
 1. podanie novely zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji, prijatom v roku 2006, ktorý na rozdiel od zákona č. 262/2011 Sb. O účastnícich odboje a odporu proti komunizmu prijatého v roku 2011 v Českej republike nedostatočne rieši problematiku postavenia a sociálnej situácie účastníkov odporu proti  komunistickému režimu.

    Podmienením zvýšenia príplatku k dôchodku na sumu 10 eur za každý mesiac obmedzenia slobody a poskytnutiu jednorazového finančného príspevku vo výške 1989 eur vydaním preukazu tzv. Veterána protikomunistického odboja v zmysle zákona č. 219/2006 Z.z. Ústavom  pamäti národa (ďalej len ÚPN), došlo nekompetentnými krokmi vlády Igora Matoviča  nielen k prijatiu diskriminačného zákona ale  aj traumatizovaniu a spôsobenou krívd obetiam komunistického režimu a stalinských gulagov zmenou metodiky a arbitrárnym postupom pri výklade zákona č. 219/2006 Z.z.  zo strany ÚPN o čom uvádzame podrobnosti v odôvodnení.

                             Odôvodnenie:

                                                                 I.

    Hlavným dôvodom pre prijatie zákona č. 365/2020 Z.z. bola požiadavka kresťansko-ortodoxného krídla OĽaNO -  bývalých členov KDH vedených Annou Záborskou, ktorí kandidovali na kandidátke OĽaNO,  rozšíriť skupinu oprávnených osôb pre priznanie príplatku k dôchodku politickým väzňov podľa zákona č. 274/2007 Z.z.  o členov a členky reholí, ktorí boli po zrušení reholí, dočasne internovaní v centralizovaných kláštoroch, keďže  tieto osoby neboli odsúdené a nevzťahoval za na nich zákon o súdnych  rehabilitáciách č. 219/1990 Zb. Z tohto dôvodu  bývalá Matovičová vláda v programovom vyhlásení  uviedla, že presadí plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým funkcionárom KSČ a príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti sadzbou 50 % a zo získaných zdrojov navrhne vyplácanie osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich manželky a manželov.
      V rozpore s programovým vyhlásením vlády však poslanci Národnej rady následne schválili, aby jednorazový príplatok k dôchodku v symbolickej výške 1 989 eur a príplatok k dôchodku vo výške 10 eur za každý mesiac obmedzenia slobody poberali len tí politickí väzni alebo ich príbuzní, ktorým ÚPN vydal preukaz veterána protikomunistického odboja. 
Zákon 365/2020 rozšíril okruh oprávnených osôb  pre poberanie príplatku k dôchodku aj o  kňazov a rehoľníkov, ktorí boli  najmenej tri mesiace internovaní v centralizovaných kláštoroch.    
Z ekonomických dôvodov účelovo nenavrhli, aby sa príplatok k dôchodku zvýšil všetkým oprávneným osobám tak, ako tomu bolo po prijatí zákona č. 274/2007 Z.z.
Ústavný súd   predbežným opatrením rozhodol o pozastavení účinnosti zákona č. 283/2021 o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu z dôvodu retroaktivity a princípu kolektívnej viny na čo naše združenie neúspešne upozorňovalo  predkladateľov zákona č. 365/2020 Z.z. Navrhovali sme namiesto retroaktívneho znižovania výsluhových dôchodkov  dorovnanie  dôchodkov  politických väzňov na úroveň dôchodkov bývalých funkcionárov KSČ a príslušníkov ŠtB.  
Týmto sa zámer Matovičovej  vlády  -  vyplácanie príplatkov k dôchodkom politických väzňov  zo zdrojov z odobratých  benefitov predstaviteľov komunistického režimu nenaplnil a obeťou sa stali samotní politickí väzni, ich pozostalí a rodinní príslušníci.

                                                                       II.

 • Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 365/2020 a neočakávanom náraste počtu žiadateľov  ÚPN,  zrejme na podnet ministerstva financií, v snahe znížiť počet žiadostí a tým aj finančné náklady  štátu zmenil  kritéria pre  priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja v rozpore s ustanovením   § 6  zákona o protikomunistickom odboji neprípustnou retroaktivitou, ktorá je porušením základných princípov právneho štátu. Týmto ÚPN arbitrárne porušuje nielen zákon o protikomunistickom odboji ale aj samotný zákon č. 553/2002 Z.z. o pamäti národa. Preambula zákona o pamäti národa,  stanovila povinnosť nášho  štátu, (ktorý zastupuje ÚPN)  učiniť zadosť všetkým, ktorí boli poškodení štátom, čo porušoval ľudské práva a vlastné  zákony.
 • O žiadostiach o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja už nerozhodovala komisia zložená aj zo zástupcov občianskych združení zastupujúcich politických väzňov tak ako tomu bolo v minulosti ale ÚPN určení zamestnanci.
 • ÚPN nad rámec a v rozpore so zákonom o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z.   na základe arbitrárneho výkladu zákona  začal pri vybavovaní žiadostí lustrovať účastníkov súdnych a mimosúdnych rehabilitácii a  po prieťahoch, trvajúcich aj dva roky  zamietať  žiadosti v prevažnej časti pod zámienkou nepreukázania aktívneho obdobia protikomunistického odboja trvajúceho minimálne 12 mesiacov. Týmto postupom ÚPN neguje zmysel zákona o súdnej a mimosúdnej rehabilitácii, ktorý priznáva rehabilitovaným  plné morálne zadosťučinenie.
 • ÚPN od účinnosti zákona o protikomunistickom odboji v roku 2006   až do roku  2021 v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 219/2006 Z.z. priznával postavenie veterána protikomunistického odboja, vrátane in memoriam,  všetkým žiadateľom z radov rehabilitovaných politických väzňov, príslušníkov PTP a násilne odvlečených do pracovných táborov na území býv. ZSSR, ktorí o to požiadali ak pre priznanie neexistovala preukážka uvedená v § 9 zákona č. 219/2006 Z.z. Okrem morálneho zadosťučinenia  jediným benefitom pre držiteľa preukazu veterána protikomunistického odboja až do účinnosti zákona č. 365/2020 Z.z. bol v tom čase nárok   na  poskytovanie rekreačnej a kúpeľnej starostlivosti na základe žiadosti podanej Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia.
 • V priebehu roka 2021 ÚPN začal traumatizovať  žiadateľov,  často vo vysokom veku a  príbuzných, ktorých rodinní príslušníci  boli rehabilitovanými politickými väzňami, usmrtenými pri pokuse o útek cez hranice alebo  zahynuli v stalinských gulagoch, zasielaním výziev  s požiadavkou preukázania aktívnej protikomunistickej činnosti v dĺžke 12 mesiacov, čo vzhľadom na vyše 75 ročný časový odstup bolo v prípade násilne odvlečených nemožné získať alebo zabezpečiť z archívov NKVD. Keďže túto požiadavku nebolo možné splniť, ÚPN žiadosti zamietal, pričom v odôvodneniach zaslaných žiadateľom vo viacerých prípadoch dehonestoval  obete, ktoré zahynuli v pracovných táboroch  vytrhávaním skutočností z kontextu spisov o ich členstve v politických stranách pôsobiacich na Slovensku v rokoch 1938 - 1989 bez možnosti vyjadrenia sa žiadateľov k týmto obvineniam.
 • ÚPN v rozpore so zákonom č. 219/2006 Z.z. aplikoval ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o protikomunistickom odboji, teda podmienku vykonávania odbojovej činnosti minimálne v dĺžke 12 mesiacov, ktorá sa nevzťahovala na politických väzňov uvedených v ustanovení § 6, ktorí boli ex lege automaticky veteránmi protikomunistického odboja. Táto podmienka ako vyplýva zo samotného znenia zákona  § 4 ods. 2 sa vzťahuje len na účastníkov protikomunistického odboja, teda žiadateľov, ktorí neboli rehabilitovaní, neboli vo vojenských pracovných táborov a neboli protiprávne násilne odvlečení NKVD do býv. ZSSR. Navyše je nepopierateľné, že pobyt vo väzení alebo v pracovnom tábore bol závažnou traumou s poškodeným zdravia alebo smrti ako to vyplýva z ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 219/2006 Z.z. podľa ktorého sa v tomto prípade k odseku 2  § 4 neprihliada.
 • Porušenie zákona  a účelovosť postupu ÚPN potvrdzuje  odpoveď generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu  č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022Z uvedenej odpovede  citujeme: Z ustanovenia  § 6 zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji nevyplýva, že by podmienkou preto, aby osoba bola považovaná za politického väzňa ako účastník protikomunistického odboja, musela  preukázať aktívny  odpor proti komunistickej moci  verejnými občianskymi postojmi  alebo činmi odporu počas 12 mesiacov. Osobitne ani politickí väzni, ktorí boli v období  rokov 1948-až 1946 civilnými osobami protiprávne  násilne odvlečenými do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík  a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík  zriadené v iných štátoch.

                                                                      III.

 • Štatistiky vydaných rozhodnutí potvrdzujú, že  od 1. 1. 2021 Ústav pamäti národa   selektovaním odporcov a obetí komunizmu,  v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a antidiskriminačným zákonom, arbitrárne uprednostňoval pri priznávaní postavenia veterána protikomunistického odboja členov reholí, ktorí neboli pre svoje  konanie odsúdení ale len dočasne internovaní po zrušení reholí a na druhej strane, v rozpore s účelom zákona o protikomunistickom odboji za veteránov protikomunistického odboja nepovažuje  tých, ktorí proti komunizmu skutočnej aj bojovali so zbraňou  v ruke ako účastníci zahraničného odboja v zmysle ustanovenia § 8 písm. b. z čoho logicky vyplýva, že účastník zahraničného odboja proti komunizmu, ktorý v súvislosti s tým zomrel je ex lege veteránom protikomunistického odboja.
 • Týmto postupom ÚPN spochybnil inštitút veterána protikomunistického odboja  tým, že za veteránov považoval členov reholí, ktorí neboli ani odsúdení a podľa náboženského presvedčenia sa ani nemohli zúčastniť aktívneho odboja proti komunistickému režimu. V rozpore s tým, za veteránov protikomunistického odboja nepovažoval, účastníkov zahraničného odboja v rokoch 1946-1954 v Indočíne alebo  násilne odvlečených, ktorí zomreli počas transportu alebo v pracovných táboroch označených  GULAG.
 •  Ako dôkaz v prílohe predkladáme rozhodnutie ÚPN č. sp. ÚPN-K-2023-01919 zo dňa 20. 11. 2023, ktorým na základe žiadosti  o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja in memoriam ÚPN nepriznal postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam nebohému - Štefanovi Hriňovi, nar. 29. 4.1929, ktorý emigroval po komunistickom prevrate 3. 4. 1948  a ako príslušník Francúzskej cudzineckej légie padol 7. 10. 1950 pri bojových operáciách v Indočíne. ÚPN priznal menovanému len postavenie účastníka protikomunistického odboja in memoriam a vydal mu preukaz  účastníka protikomunistického odboja č. 1325.
 • Nakoľko ÚPN nepostupoval v súlade s ustanovením § 11 písm. b. zákona č. 219/2006 Z.z., podľa čl. 1, v konaní  o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam možno priznať účastníkovi protikomunistického odboja, ktorý zomrel, a ÚPN  v  rozhodnutí nezdôvodnil prečo nepriznal  Štefanovi Hriňovi postavenie veterána protikomunistického odboja,  žiadateľka pani Eva Šimčisková podala dňa 10. 1. 2024 ministerstvu spravodlivosti SR žiadosť o preskúmanie rozhodnutia ÚPN.

 

                                                                       IV.

Arbitrárnym výkladom zákona č. 219/2006 Z.z., v rozpore so zákonom  č. 652/2011 Sb.  č. 262/2011 Sb. o účastnícich odboje a odporu proti komunizmu prijatým v Českej republike, ÚPN ignoruje problematiku sociálnej situácie účastníkov odporu proti  komunistickému režimu a ich príbuzných.

 • Dôkazom je  prípad Anny Jablonovskej, dcéry účastníka boja za národné oslobodenie a partizána Pavla Lučanského, ktorý bol v roku 1952 odsúdený k 18 rokom väzenia na následky ktorého zomrel 18. 7. 1975.
 • Rozhodnutím krajského súdu v Banskej Bystrici, sp. zn. 1 Rt 119/90, zo dňa 08. 11. 1990 bol rozsudok z roku 1952 zrušený v celom rozsahu a Pavol  Lučanský bol plne rehabilitovaný. 
 •  Keďže jeho dcéra Anna Jablonovská, ktorá v tom čase pracovala v Českej republike nemala vedomosť o tom,  že je oprávnená požiadať ministerstvo spravodlivosti o odškodnenie v lehote troch rokov, nebolo jej z dôvodu zmeškania lehoty priznané odškodnenie za otca. Ako invalidnej dôchodkyni jej bol priznaný hanebný dôchodok v SR vo výške 24 eur.
 • 28. 10. 2021 sme preto odoslali úradu vlády, ministerstvu spravodlivosti a ministerstvu práce a sociálnych veci žiadosť o  novelu  zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/90 Zb. pre obete, ktoré pre účelové obmedzenie trojročnej lehoty na podanie žiadosti neboli odškodnené a  novelu zákona o sociálnom poistení a zmene podmienok pre priznanie minimálneho dôchodku. V predmetnej žiadosti bol uvedený prípad pani Anny Jablonovskej, dcéry účastníka SNP a neskôr  politického väzňa Pavla Lučanského, ktorej Slovenská republika priznala dôchodok vo výške 24 eur.  Žiadosť, vtedajšia ministerka spravodlivosti  Mária Kolíková odignorovala a rovnako sa zachoval aj jej nástupca  Viliam Karas a minister Milan Krajniak.  Podrobnosti o tomto prípade sú uvedené na webovej stránke http://www.szcpv.org/21/jablonovska.html
 • Pani Anna Jablonovská v snahe o zvýšenie dôchodku, keďže  jej  Ministerstvo spravodlivosti pre zmeškanie lehoty nepriznalo odškodnenie za otca, podala dňa 29. 10. 2021 ÚPN žiadosť o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja in memoriam. Po opakovaných urgenciách a sťažnostiach na prieťahy  dostala po dvoch rokoch rozhodnutie ÚPN č. sp. ÚPN–K 2023/OO503 zo dňa 25. 8. 2023, ktorým ÚPN jej žiadosť zamietol. ÚPN postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja nebohému Pavlovi Lučanskému nepriznal z dôvodu údajnej prekážky podľa § 9 zákona č. 219/2006Z.z , ktorou malo byť jeho členstvo v  KSS od roku 1945 až do jeho zatknutia v roku 1952 a  funkcia sudcu z ľudu v Čadci v rokoch 1948-1951.
 • ÚPN v rozhodnutí nezdôvodnil prečo nevyužil ustanovenie § 11. ods. (5) V odôvodnených prípadoch môže Ústav pamäti národa vydať preukaz podľa odseku 3, aj ak jestvuje prekážka podľa § 9. Môže tak urobiť vtedy, ak intenzita odboja proti komunizmu bola zjavne rozsiahlejšia a dlhodobejšia než existencia prekážky podľa § 9. ÚPN v odôvodnení nebohého Pavla Lučanského, napriek tomu, že bol odsúdený komunistickým režimom za údajné vyzvedačstvo k 18 rokom, účelovo a krajne necitlivo dehonestoval  čo spôsobilo jeho dcére ďalšiu traumu. Pavol Lučanský bol pri tom preukázateľne vystavený fyzickému a psychickému násiliu počas väzby čo sa neskôr prejavilo na jeho zdravotnom stave keď zomrel na rakovinu žalúdka. ÚPN v rozhodnutí dokonca uvádza, že Pavol Lučanský nevykonával  odbojovú protikomunistickú činnosť minimálne v dĺžke  12 mesiacov. ÚPN  pri prejednaní žiadosti  subjektívne aplikoval princíp kolektívnej viny voči členom Komunistickej  strany, bez ohľadu na to, že  medzi nimi boli  čestní ľudia.

                                                                       V.

Na základe uvedených skutočností  navrhujeme iniciovanie novely zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji.

 1. Navrhujeme ustanovenie § 8  Zahraničný odboj  doplniť o písm. c) Účastníkom protikomunistického odboja je československý občan, ktorý v rozhodnom období bol príslušníkom ozbrojených zložiek, ktoré sa zúčastnili boja proti komunistickej expanzii
 2. Navrhujeme ustanovenie § 10  Práva účastníkov protikomunistického odboja doplniť o odsek (3) v znení. Účastníkovi zahraničného odboja podľa § 8  písm. c) prináleží postavenie veterána protikomunistického  odboja
 3. Navrhujeme, aby bola daná možnosť podať žiadosť ministerstvu spravodlivosti SR o priznanie odškodnenia účastníkom rehabilitácie podľa zákona č. 119/1990 Sb. oprávnenými osobami, ktoré o to nepožiadali v trojročnej lehote do roku 1994.
 1. Navrhujeme, tak ako  v Českej republike po prijatí zákona č. 262/2011 Sb. O účastnícich odboje a odporu proti komunizmu  v ustanovení § 11 Rehabilitácia, aby súd na návrh zrušil trest uložený za trestný čin na ktorý sa nevzťahovala rehabilitácia  podľa zákona č. 219/1990 Sb. o súdnej rehabilitácii , (tzv. zostatkové tresty), ak sa preukáže v konaní, že konanie odsúdeného bolo vedené s úmyslom oslabiť či narušiť alebo inak poškodiť komunistickú totalitnú moc v Československu alebo k tomu vytvoriť prostriedky. Návrh možno podať najneskôr do 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Pre účely tohto konania a následného odškodnenia sa primerane použije ustanovenie § 4 zákona č. 219/1990 Sb.  O súdnej rehabilitácii. Náhrada sa vyplatí v hotovosti. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na trestné činy spáchané z nízkych alebo nečestných pohnútok.  
 1. Ako potvrdzuje prípad dnes už nebohého Ing. Petra Ch., ktorý bol zamestnancom ÚPN a niekoľko mesiacov aj predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska, ÚPN mu priznal postavenie veterána protikomunistického odboja  hoci sa ako vyšší dôstojník ČSĽA dopustil trestného činu vyhýbania sa služby v armáde z nepolitických dôvodov, teda preukázateľne z dôvodu  zamietnutia jeho žiadosti o prevelenie na Slovensko z dôvodu choroby matky a preukázateľne nespĺňal podmienku aktívneho protikomunistického odboja  v dĺžke minimálne 12 mesiacov. Aby sa zamedzilo obdobným prípadom, kedy  ÚPN priznával postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja  v rozpore so zákonom č. 219/2006 Z.z. a na druhej strane žiadateľom s tzv. zostatkovými trestami, nespadajúcimi pod rehabilitáciu, ktorí sa aktívne zapojili do odporu proti komunizmu žiadosti zamietal z dôvodu prekážky podľa § 9, písm. b. s zdôvodnením, že ich konanie by bolo trestné aj podľa súčasných zákonov,  navrhujeme, aby bol ÚPN zo zákona v prípade nepriznania postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja v rozhodnutí povinný zdôvodniť prečo v prípade prekážky uvedenej v ustanovení § 9 (funkcia v KSS, spolupráca s ŠtB a pod.), nevyužil ustanovenie § 11. ods. (5) V odôvodnených prípadoch môže Ústav pamäti národa vydať preukaz podľa odseku 3, aj ak jestvuje prekážka podľa § 9. Môže tak urobiť vtedy, ak intenzita odboja proti komunizmu bola zjavne rozsiahlejšia a dlhodobejšia než existencia prekážky podľa § 9.
 1. Z dôvodu zneužívania ustanovenia  § 11 ods. (5), kedy bolo v individuálnych prípadoch priznané postavenie veterána protikomunistického odboja aj v prípade vedomej spolupráce s ŠtB navrhujeme, aby ÚPN využíval ustanovenie § 11 ods. (5)  ak existuje prekážka pre nepriznanie postavenie účastníka protikomunistického odboja podľa § 9 písm. c) ods 2. ak bol účastník evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako rezident, agent, držiteľ požičaného bytu, držiteľ konšpiračného bytu, informátor alebo ideový spolupracovník Štátnej bezpečnosti, len v prípadoch ak bol účastník evidovaný ako vedomý spolupracovník ŠtB pred zatknutím a odsúdením.(Je všeobecne známe, že viacerí politickí väzni, ktorí sa stali dokonca aj predsedami  združení zastupujúcich politických väzňov vedome spolupracovali s ŠtB až po prepustení z väzenia).
 1. Navrhujeme, aby oprávneným osobám, ktorým ÚPN vydal preukaz účastníka protikomunistického odboja (členom Charty 77, členom tajnej cirkvi, disentu  a pod), ktorých dôchodky sú preukázateľne nízke, bolo priznané finančné zadosťučinenie formou zvýšenia dôchodku obdobne ako sa to v súčasnosti pripravuje v Českej republike po vyhlásení hladovky členmi Charty 77. 

V prípade záujmu poskytneme rozhodnutia vydané ÚPN vrátane podaných  urgencií, sťažností na prieťahy a žiadosti o preskúmanie rozhodnutí.

S úctou

Za Svetové združenie bývalých politických väzňov
František Bednár – predseda

Prílohy:

 1. Rozhodnutie ÚPN č. sp. ÚPN-K-2023-01919 zo dňa 20. 11. 2023 vrátane žiadosti o preskúmanie rozhodnutia zo dňa 10. 1. 2024
 2. Stanovisko generálneho riaditeľa právnej sekcie Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Matúša Sopatu  č. 11951/2022/142 zo dňa 20. 6. 2022

Žiadosť

Odpoveď Kancelárie predsedu vlády

FW: Žiadosť o podanie návrhu na novelu zákona č. 365/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom a novelu zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji.

Od: premier dňa 2024-01-12
Ziadost o novelu 11.1 2024 prilohy 3 podpisany.pdf(~1.1 MB)
Dobrý deň,
dovoľujeme si dať do pozornosti Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podnet predsedu Svetového združenia bývalých politických väzňov adresovaný predsedovi vlády SR so žiadosťou o novelizáciu zákona č.  274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a novelizáciu zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji v znení neskorších predpisov.      
Prosíme o posúdenie relevantnosti obsahu, určenie možného postupu riešenia a ďalšie usmernenie žiadateľa v rámci možností a kompetenčnej pôsobnosti Vašich inštitúcií.       
Ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom a vďakou


 image006.png

Oddelenie styku predsedu vlády s verejnosťou
Kancelária predsedu vlády SR

 

www.vlada.gov.sk

cid:image002.png@01D71FD3.5E4BDEB0

cid:image003.png@01D71FD3.5E4BDEB0

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

cid:image004.png@01D71FD3.5E4BDEB0


cid:image005.png@01D71FD3.5E4BDEB0hlavna stranka