hlavna stranka

Ministerstvo vnútra žiada Mestský súd Bratislava IV, aby nepripustil dokazovanie navrhované Svetovým združením bývalých politických väzňov a zamietol žalobu vo veci porušovania princípu rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii


Zdieľať  | 
Žaloba z dôvodu porušenia zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii taxatívne vymedzeným občianskym združeniam vo vecnej pôsobnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR(Antidiskriminačná žaloba) 1.7.2021

Po vyše dvoch rokoch a podaní sťažnosti  Ústavnému  súdu  bolo Svetovému združeniu bývalých politických väzňov (SZBPV) doručené vyjadrenie Ministerstva vnútra SR vo veci žaloby pre porušovanie princípu  rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii podanej 1. 7. 2021.

Od roku 2013 dochádza k diskriminácii občianskych združení zastupujúcich účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov, Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO) a SZBPV, ktorým bola vyše dvojnásobne znížená dotácia v porovnaní s dotáciou poskytovanou Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). Svetovému združeniu bývalých politických väzňov pre jeho kritické postoje k zakrývaniu zločinov komunizmu a smerovaniu Slovenska po novembri 1989 je od roku 2006 poskytovaná najnižšia dotácia.


Prehľad výšky poskytovaných dotácií  Ministerstvom vnútra za roky 2002 -2021
Združenie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SZPB 6 400 000 Sk 6 800 000 Sk 6 968 000 Sk 7 261 000 Sk 7 486 000 Sk 7 157 000 Sk 7 297 000 Sk 245 000 eur 320 000 eur 224 000 eur
PV ZPKO 4 151 000 Sk 4 287 000Sk 4 317 000 Sk 4 347 000 Sk 4 434 000 Sk 4 472 000 Sk 4 602 000 Sk 147 372 eur 160 000 eur 116 200 eur
KPVS 2 340 000 Sk 3 325 000Sk 3 425 000 Sk 3 548 000 Sk 3 518 000 SK 3 468 000 SK 3 598 000 Sk 110 000 eur 120 000 eur 87 150 eur
SZBPV         200 000 Sk 200 000 Sk 200 000 Sk 6 640 eur 7 000 eur  
Pol.väzni spolu 6 491 000 Sk 7 612 000 Sk 7 742 000 Sk 7 895 000 Sk 8 152 000 Sk 8 140 000 Sk 8 400 000 Sk 264 012 € 287 000 € 203 350 €

Od roku 2013 začiatok diskriminácie združení zastupujúcich politických väzňov
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SZPB 212 000 eur 300 000 eur 350 000 eur 359 400 eur 350 000 eur 350 000 eur 400 000 eur 401 000 eur 415 000 eur 250 000 eur
PV ZPKO 103 000 eur 61 126  eur 71 000 eur 90 000 eur 76 000 eur 76 000 eur 80 000 eur 81 000 eur 81 000 eur 40 000 eur
KPVS 105 000 eur 62 313 eur 66 000 eur 66 000 eur 66 000 eur 67 000 eur 73 000 eur 74 000 eur 74 000 eur 80 000 eur
SZBPV 6 000 eur 3 561 eur 3 600 eur 3 600 eur 8 000 eur 7 000 eur 7 000 eur 8 000 eur 8 000 eur 4 000 eur
Pol.väzni spolu 214 000 € 127 000 € 140 600 € 159 600 € 150 000 € 150 000 € 160 000 € 163 000 € 163 000 € 124 000 €

SZPB Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
PV ZPKO Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja
KPVS Konfederácia politických väzňov Slovenska
SZBPV Svetové združenie  bývalých politických väzňov
https://www.minv.sk/?dotacie

Na výzvu k spoločnému postupu vo veci podania žiadosti o dotáciu na rok 2024 vo výške 250 000 eur (aká bola poskytnutá MV SR v roku 2023 SZPB) a podanie návrhu na novelu diskriminačného zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácii rezortom MV SR, združenia KPVS a PV ZPKO neodpovedali.

Ministerstvo vnútra považuje žalobu v celom rozsahu za nedôvodnú a neopodstatnenú a rozporuje ju v celom rozsahu.  Ministerstvo považuje za neúčelné a nehospodárne, aby súd vo veci vykonal ďalšie dokazovanie predtým ako sa vysporiada s námietkami žalovaného. Ministerstvo nenavrhuje ale direktívne žiada súd, aby sa  týmito námietkami zaoberal ako predbežnými otázkami, predtým ako začne vykonávať dokazovanie vo veci samej  nakoľko od ich posúdenia závisí opodstatnenosť celého žalobného návrhu.
Uvedené vyjadrenia Ministerstva vnútra potvrdzujú, že vykonanie dokazovania, ktoré navrhuje združenie je krajne nežiaduce, pretože by dokázalo spolitizovanie činnosti Ministerstva vnútra a svojvoľný postup jednotlivých ministrov vnútra od roku 1990  až do súčasnosti.
Ministerstvo vnútra si je pritom vedomé, že vykonanie a medializovanie navrhovaných dôkazov je neprípustné hlavne z politických dôvodov a spochybneniu samotného smerovania Slovenskej republiky v rámci EÚ po páde komunistického režimu v novembri 1989, kedy činnosť ministerstva ovplyvňovali štruktúry prepojené s bývalou ŠtB a VKR.  Pre bývalých členov KSS a spolupracovníkov ŠtB a VKR, ktorí v tom čase pôsobili vo vláde a parlamente bolo totiž nežiaduce, aby KPVS, ktorá v tom čase mala vyše 10 000 členov získala politický vplyv. Z z tohto dôvodu bola infiltrovaná bývalým spolupracovníkmi ŠtB, ktorí sa dostali na dlhé roky do jej vedenia.
(Do roku 1999 bola KPVS jediným združením zastupujúcim politických väzňov. Kvôli priamej podpore Mečiarovho HZDS došlo v roku 1999 k rozdeleniu KPVS. SZBPV ako tretie združenie bolo na Slovensku registrované v roku 2001. Dôvodom bolo, že KPVS odmietla návrh toho času člena predsedníctva KPVS Františka Bednára na inštaláciu pamätníka obetiam okupácie 21. Augusta 1968 v Poprade).

Je poľutovaniahodné, že združenia KPVS a PV ZPKO  odignorovali aj výzvu k spoločnému postupu vo veci novelizácie diskriminačného zákona č. 526/2010 Z.z. podľa ktorého    Ministerstvo vnútra SR poskytuje dotácie na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť taxatívne uvedených občianskych združení, ktorých členmi sú aktívni účastníci bojov proti fašizmu, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni.

            Ako sa uvádza v tomto zákone, podľa § 2 písm. e) a f) je možné poskytnúť dotáciu na podporu organizovania pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom vrátane spomienkových akcií a stretnutí odbojových skupín a organizovania pietnych spomienkových akcií pripomínajúcich obdobie zločinov komunizmu a na podporu výskumu, archivovania a publikačnej činnosti protikomunistického odboja, boja proti totalite a zločinom komunizmu.
Na základe uvedeného zákona poskytuje ministerstvo dotáciu pre:

 • Konfederáciu politických väzňov Slovenska
 • Svetové združenie bývalých politických väzňov  
 • Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja
na financovanie zabezpečenia materiálno-technických podmienok pri organizovaní pietnych spomienkových akcií, publikačnú, edičnú, dokumentačnú a archivačnú činnosť, mzdové výdavky, hospodársko-správne výdavky.

Poukazujeme na  duplicitu zákona č. 526/2010 Z.z. a zákona  č. 487/2013 Z. z. pretože oba zákony riešia poskytovanie dotácii   na podporu organizovania pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom.   Dotácia podľa zákona č. 526/2010 Z.z.  by teda logicky mala  byť poskytovaná aj Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý združuje ako členov aktívnych účastníkov  bojov proti fašizmu.
Je preukázateľné, že Ministerstvo vnútra  nekoná podľa  zákona č. 526/2010 Z.z. a paradoxne pri poskytovaní dotácii diskriminuje združenie, ktorého aktivity sú v súlade s týmto zákonom, pretože jediným združením, ktoré uskutočňuje spomienkové akcie pri príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom je Svetové združenie bývalých politických väzňov, ktoré odhalilo v Poprade na zimnom štadióne pamätník účastníkovi boja za národné oslobodenie hokejistovi Antonovi Babonymu v roku 2016 čo potvrdzuje webová stránka združenia
http://www.szcpv.org/16/odhalenie.html 
Svetové združenie bývalých politických väzňov sa ako jediné pravidelne zúčastňuje na oslavách SNP v Banskej Bystrici čo potvrdzuje webová stránka združenia.
http://www.szcpv.org/20/snp.html

Tvrdenie žalovaného, že  podľa § 4 ods. 5 zákona č. 526/2010 Z. z. na poskytnutie dotácie nie je právny nárok je len všeobecná a sporná formulácia zákona, pretože podľa zaužívanej praxe uvedeným združeniam je každý rok po podaní žiadosti vždy poskytnutá dotácia. A doposiaľ si nikto neuplatňoval právny nárok, pretože dotácia mu bola poskytnutá. Otázne je len v akej výške, pretože o tej rozhodoval arbitrárne minister vnútra na základe politických dôvodov a politických  prepojení s vedením jednotlivých občianskych združení.

            Žalovaný vo vyjadrení uvádza, že Ministerstvo vnútra SR podľa § 6 ods. 3 zákona č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ďalej len „zákon č. 487/2013 Z. z.“) poskytuje zo svojej rozpočtovej kapitoly každoročne príspevok pre SZPB na financovanie pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom, vrátane spomienkových akcií a stretnutí odbojových skupín. Poskytnúť príspevok SZPB je Ministerstvo vnútra povinné.

            Uvedené tvrdenie Ministerstva vnútra  je potvrdením diskriminácie  politických väzňov  voči účastníkom boja proti fašizmu a je dôvodom na legislatívne zmeny po septembrových voľbách, ktoré bude združenie iniciovať podaním návrhu novej vláde a poslancom NR SR.

                Skutočnosť, že  poskytnutie príspevku SZPB  je Ministerstvom vnútra povinné zatiaľ čo na poskytnutie dotácie politickým väzňom nie je podľa  § 4 ods. 5 zákona č. 526/2010 Z. z.  právny nárok je v hrubom rozpore so  Zákonom  č. 125/1996 Z. z.  o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému v ktorého preambule sa uvádza:
Národná rada Slovenskej republiky, vedená snahou vyjadriť mimoriadnu úctu obetiam komunistického režimu, priznať im významný podiel na obnove slobody a demokracie, uložiť do pamäti národa utrpenie a obete tisícov občanov, zamedziť, aby nikdy nedošlo k pokusom o obnovu totalitných systémov v akejkoľvek podobe, a uvedomujúc si povinnosť vyrovnať sa s komunistickým totalitným režimom, sa uzniesla na tomto zákone:

§ 2  (1) Odpor občanov proti komunistickému režimu, prameniaci v demokratickom presvedčení, prejavujúci sa odbojom, pomocou prenasledovaným alebo inou činnosťou vo vnútri štátu alebo v zahraničí samostatne alebo v spojení s demokratickou mocnosťou, bol legitímny, morálne oprávnený a je hodný úcty.

(2) Každému, kto bol komunistickým režimom nespravodlivo postihnutý, prispel k jeho pádu a k znovunastoleniu demokracie na Slovensku a nepodieľal sa na zločinoch komunizmu, patrí vďaka.

§ 3 Vo vstupnej hale Národnej rady Slovenskej republiky sa umiestni pamätná tabuľa s textom: „Účastníci protikomunistického odboja sa zaslúžili o pád komunistického režimu a o znovunastolenie demokracie na Slovensku. Patrí im za to vďaka.“.
V rozpore s tým, je  aj páde komunistického režimu  pri poskytovaní dotácii štátom podporované a protekčne uprednostňované občianske združenie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB), ktorý aj po 33 rokov od zmeny systému ako potvrdzujú viaceré medializované informácie skryto podporuje proruskú orientáciu Slovenska a relativizuje  predstaviteľov komunistických režimov, čo podľa názoru obetí komunizmu a stalinizmu poškodzuje meno Slovenskej republiky v očiach demokratických štátov a EÚ.
Video: Protifašistickí bojovníci sa delia


Okrem iného to potvrdzuje   aj publikácia Marty. Vartíkovej, STRÁŽIME SOCIALIZMUS. Knihu vydal v roku 1973 Ústav marxizmu-leninizmu KSS vo vydavateľstvo Pravda. Je v nej uvedená Správa o činnosti Okresnej pobočky Zväzu slovenských partizánov vo Zvolene počas Februárového víťazstva pracujúceho ľudu v roku 1948, ktorá potvrdzuje, že na zatýkaní členov demokratickej strany sa podieľali členovia Zväzu slovenských partizánov. Podrobnosti sú publikované na webovej stránke http://www.szcpv.org/11/szpb.html

Poukazujeme na uvádzaný počet členov SZPB, ktorých má byť vyše 18 500, čo však MV SR nekontroluje pretože ako uvádza nemá na to kompetencie. Na základe zistených informácii SZPB zneužíval na „nábor“ nových členov, zväčša mladých ľudí, ponuku bezplatného cestovného v MHD v Bratislave, Košiciach a iných mestách, na čo sme upozornili Úrad inšpekčnej služby podaním zo dňa 11. 3. 2021.

Podľa stanov SZPB môže byť členom každý občan, ktorý dosiahol  vek  18 rokov a cíti sa byť antifašistom. Paradoxne ako uviedol Denník N v príspevku „Prezliekanie kabátov pokračuje tvrdia, že sú protifašistický bojovníci “ najviac členov SZPB zo všetkých politických strán,  ako sa pochvalne vyjadruje, má politická strana Republika, ktorá sa odčlenila od Kotlebovej ĽS NS, ktorá spochybňovala SNP, glorifikovala prezidenta Tisa a vojnový slovenský štát. https://dennikn.sk/3445082/prezliekanie-republiky-pokracuje-tvrdia-ze-su-protifasisticki-bojovnici/ 

Ministerstvo vnútra, ktoré má problém s politickou motiváciou aktivít Svetového združenia bývalých politických väzňov, ktoré doposiaľ neboli negatívne medializované,  čo má byť dôvodom  poskytovania najnižšej dotácie, nemá problém s aktivitami a činnosťou SZPB.

Poukazujeme na zjavnú diskrimináciu  občianskych združení zastupujúcich účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov zo strany súčasných opozičných politických strán SMER SD a Hlas SD, ktoré opakovane podali poslanecký návrh zákona, aby štát povinne poskytoval každoročne dotáciu SZPB vo výške 500 000 a 600 000 eur navýšenú o výšku inflácie.

Ako jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností potvrdzuje prehľad výšky dotácii poskytovaných MV SR od roku 2002-2021, za diskrimináciu účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov od roku 2013 sú zodpovední práve poslanci strany Smer –SD, ktorí v tom čase boli vo vláde SR, čím spochybňujú návrat Slovenskej republiky  do spoločenstva európskych národov a k demokratickým hodnotám, pretože občianske združenia zastupujúce politických väzňov  majú mať rovnocenné postavenie s občianskym  združením Slovenských  protifašistických bojovníkov, ktoré bolo  privilegované aj v čase  Komunistického režimu a ktoré je často kritizované pre šírenie proruskej propagandy a stavia sa proti západnému a európskemu smerovaniu Slovenska, ako potvrdzuje viacero článkov uverejnených v slovenských médiách.

 V rovnakej výške má byť preto poskytovaná dotácia aj združeniam zastupujúcich účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov. Pokiaľ bude tento návrh zákona prijatý, je morálnou povinnosťou Svetového združenia bývalých politických väzňov upozorniť  Európsku komisiu na túto zjavnú diskrimináciu a protekcionizmus pri štátnej podpore združenia, ktoré v minulosti bolo privilegovaným servilným príveskom totalitného komunistického režimu a jeho politické postoje sa v zásade nezmenili.

                                                                                                 
Svetové združenie bývalých politických väzňov  

 1. Vyjadrenie Ministerstva vnútra
 2. Vyjadrenie SZBPV
 3. Prílohy k vyjadreniu SZBPV

Prílohy:

 1. Návrh na zatknutie rehoľnej sestry Makárie na základe udania  Júliusa Porubského z archívu MV ČSSR.
 2. Záznam   a charakteristiky prominentných osôb nachádzajúcich sa vo výkone trestu Jozef Vicen-Archív MV SSR
 3. Článok s názvom „Bývalí politickí väzni podali žalobu na rezort vnútra pre prideľovanie dotácií z 13.7.2021
 4. Odpoveď predsedu Okresného súdu Bratislava I. na sťažnosť na prieťahy
 5. Potvrdenie o členstve v KPVS a uznesenie s valného  zhromaždenia KPVS z 27. 11. 1999
 6. Záznam z poslaneckého prieskumu zo dňa 18. 3. 2021
 7. Prehľad výšky poskytovaných dotácii MV SR  za roky 2002-2021
 8. Článok z 28.8. 2022 s názvom „Novela zákona: Štát by mohol zväzu protifašistických bojovníkov prispievať 500-tisíc eur a článok z 22. apríla 2023 s názvom „Štát by mohol protifašistickým bojovníkom prispievať 600.000 eur“
 9. Podanie podané Úradu inšpekčnej služby zo dňa 11. 3. 2021.
 10. Žiadosť o zmenu systému poskytnutia dotácii podľa zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 7. 11. 2022
 11. Odpoveď Generálneho riaditeľa Sekcie verejnej správy Ing. Adriána Jenču na žiadosť o zmenu systému poskytovania dotácii zo dňa 7. 11. 2022
 12. Podanie GP SR - Otvorený list -výzva politických väzňov na zrušenie embarga spisu dodnes neobjasnenej smrti kňaza Přemysla Coufala
 13. Protest proti menovaniu Dobroslava trnku za Generálneho prokurátora
 14. Otvorený list predsedovi Najvyššieho súdu SR návrh na očistenie mena C. B. Janíka
 15. Trestné oznámenie vo veci nezákonného zničenia originálu nahrávky Gorila- oznámenie o  skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu „Zneužívania právomoci 
  verejného   činiteľa“ podľa § 326, trestného činu „Nadržovania“ podľa § 339, trestného činu   „Neoznámenia trestného činu“ podľa § 340 a trestného činu „Neprekazenia
  trestného činu“   podľa § 341 trestného zákona
 16. Oznámenie o krádeži najväčšej nemocnice na liečbu TBC v Poprade Kvetnici
 17. Návrh Svetového združenia bývalých politických väzňov na prekonanie ekonomických dopadov na občanov v dôsledku pandémie koronavírusom

hlavna stranka