hlavna stranka

You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.

Oznámenie pre členov Svetového združenia bývalých politických väzňov


Zdieľať  | 
Vážený člen - členka Svetového združenia bývalých politických väzňov, Sekcie násilne odvlečených, Sekcie FCL a Sekcie podpory demokracie
Do preukazov na rok 2024 sa  vydáva nová známka,
Cena známky, 6 eur
Dôchodcovia nad 70 rokov, 3 eur
Členské pre rodinných príslušníkov a členov, ktorí nemajú nárok bezplatnú  prepravu, je dobrovoľné. Pokiaľ Vám známka nebola zaslaná, známky vydáva aj regionálna zástupkyňa v Košiciach pani MVDr. Mária Bačová, v Starej Ľubovni pani Mgr. Mária Tureková a  kancelária SZBPV v Poprade.

Pokaľ ste členské ešte neuhradili, môžete ho uhradiť poštovou poukážkou na adresu organizácie: SZBPV Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad alebo platbou na účet vedený   
Fio Banka, a.s,
Názov účtu:  Svetové združenie bývalých. politických väzňov
IBAN  SK3983300000002400889071
SWIFT/BIC   FIOZSKBAXXX

Regionálni zástupcovia SZČPV:
Košice: MVDr. Mária Bačová, Uherová 12, 040 01 Košice, č.t. 0918 093 176
Stará Ľubovňa: Mgr. Mária Tureková, 064 01 Stará ĽubovňaHviezdoslavova 7 , č.t. 0948 373 693
Kancelária SZBPV, Námestie sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad . Každý piatok od 9.30 hod. –11.30 hod.

Zmluva o spolupráci so spoločnosťou  HOREZZA, a.s., ktorej akcionárom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, o poskytovaní zliav  na   zdravotné a kúpeľno-rekreačné  služby pre členov nášho  združenia ,  bude predlžená  aj na rok 2024. Informácie o zľavách v zariadeniach   Piešťany,  Smrekovica,  Tatranské Zruby a Nová Polianka nájdete na našej internetovej stránke http://www.szcpv.org/23/rekreracia.html
Osoba oprávnená na poskytnutie zľavy je člen držiteľ členského preukazu SZBPV, ktorý je povinný predložiť poskytovateľovi pri poskytovaní zľav a má zaplatené členské príspevky na príslušný rok. (Potvrdenie o zaplatení členského záujemcom, ktorý nemajú preukazy na prepravu v MHD zašleme poštou) HOREZZA, a.s. sa zaväzuje:

  • poskytnúť oprávneným osobám ubytovanie a ostatné služby v dohodnutej kvalite a za dohodnutých podmienok;
  • poskytnúť oprávnenej osobe, jednej ďalšej osobe, jednému dieťaťu do 15 rokov zľavu podľa  zmluvy.

Novozvolený primátor Prešova vyhovel našej žiadosti a zľavy v MHD pre členov združení zastupujúcich politických väzňov, ktoré zrušila bývalá primátorka Turčanová boli obnovené tak ako v Bratislave a Košiciach.
Diskriminačná novela  zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom,  účinná od 1.1. 2021 vytvorila dve kategórie politických väzňov a  ÚPN  začal pri vybavovaní žiadostí traumatizovať obete komunizmu vo vysokom veku so zámerom znížiť počet vydaných preukazov veterána protikomunistického odboja. V rozpore s postupom do roku 2020  vyžaduje preukazovanie aktívnej protikomunistickej činnosti v dĺžke 12 mesiacov, čo je po vyše 70 rokoch nemožné a amorálne. Bolo podaných viacero žiadostí Ministerstvu spravodlivosti na preskúmanie postupu ÚPN ako o tom informujeme na našej internetovej stránke http://www.szcpv.org/22/upn2.html

Paradoxne sa za veterána protikomunistického odboja považuje podľa novely rehoľná sestra, alebo rehoľník ktorí boli vyše 3 mesiace zaradení na povinné práce,  pričom veteránom protikomunistického odboja in memoriam nie je človek, ktorý zahynul v Gulagu!  Zo zákona vypadli aj účastníci protikomunistického odboja, ktorí bojovali proti komunizmu v Indočíne a obete, ktoré boli usmrtené pri úteku cez hranice a pretože to boli mladí ľudia nemali manželky ani deti. Ich rodičia resp. ak už nežijú, ich súrodenci nie sú podľa novely zákona považovaní za oprávnené osoby.
Združenie bude preto žiadať novú vládu a novozvolených poslancov o novelizáciu zákona tak, aby sa príplatok k dôchodku politickým väzňom zvýšil na sumu 10 tak, ako tomu bolo pri predošlých novelách pre všetkých politických väzňov a nebol diskriminačne podmienený vydaním preukazu Veterána a účastníka protikomunistického odboja, nakoľko máme dôkazy, že Ústav pamäti národa selektívne vydával preukazy len vybraným osobám, z ktorých viaceré boli vydané v rozpore so zákonom č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji.
Naše združenie je od roku 2020 diskriminované bývalou Matovičovou a Hegerovou vládou pre  kritické postoje znížením dotácie vo výške 4 000 eur na roky 2021-2023, zatiaľ čo protekčnému združeniu KPVS bola dotácia zvýšená na 80 000 eur. Po podaní sťažnosti Ústavnému súdu na prieťahy sa ministerstvo vnútra po 2 rokoch vyjadrilo k nami podanej žalobe pre porušenie zásady rovnakého zaobchádzania. O súdnom spore informujeme na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/23/zaloba.html v príspevku s názvom Ministerstvo vnútra žiada Mestský súd Bratislava IV, aby nepripustil dokazovanie navrhované Svetovým združením bývalých politických väzňov a zamietol žalobu vo veci porušovania princípu rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii

        Tak ako každý rok aj teraz sa na Vás obraciame s výzvou, aby ste oslovili svojich príbuzných a hlavne mladých ľudí, aby sa stali členmi našej organizácie.  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sa  chvália, že majú vyše 18 500 členov. Ak tu nebude naša organizácia, neostane tu už ani svedectvo pre mladé generácie a nebude mať kto hájiť Vaše záujmy v sociálnej a zdravotnej oblasti. Veríme však, že  sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj naďalej chrániť a obhajovať.  Finančne nás môžete podporiť aj zakúpením kníh, ktoré sme vydali. Bližšie informácie nájdete na našej internetovej stránke http://www.szcpv.org/obj/objednavka.html  

Na našej internetovej stránke http://www.szcpv.org/23/podpora23.html sme zverejnili postup ako môžete podporiť činnosť nášho združenia dvoma percentami z Vašej zaplatenej dane. Všetkým darcom úprimne ďakujeme a veríme, že nás podporia poskytnutím 2 % z dane aj v roku 2024.

Vyhlásenie a potvrdenie bude uverejnené na našej webovej stránke  www.szcpv.org.

Prajem Vám a Vašim rodinám v mene nášho združenia v týchto ťažkých časoch, aby sme ich prežili bez  ujmy  a do nového roka 2024 Vám všetkým prajem veľa zdravia, pokoja a Božieho požehnania.

Boh Vám žehnaj!

František Bednár
predseda SZBPV

Oznámenie PDF


hlavna stranka