hlavna stranka

Odpoveď Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky- podmienkou pre udelenie milosti pre youtubera Rudolfa Vaského je právoplatné odsúdenie


Zdieľať  | 
Z odpovede vedúcej oddelenia  milostí Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky je žiaľ zrejme, že abolícia - právomoc prezidenta  udeľovať milosť v priebehu  trestného stíhania  bola po prijatí ústavného zákona č. 90/2001 Z.z. zrušená a udelenie milosti v jeho prípade je podmienené právoplatným odsúdením.

Žiaľ Rudolf Vaský sa za zmenu zákona môže poďakovať  svojvoľného zneužívaniu  inštitútu amnestie exprezidentom Michalom Kováčom a následne aj zastupujúcimi prezidentom Vladimírom Mečiarom.  

Jednou z nich je amnestia zo 17. júla 1996 pod číslom Kancelárie 1616/96-72-980 - rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného Mariána Kočnera.

A rozhodol takto, vynechávame úvodné pasáže: "Udeľujem milosť a nariaďujem, aby trestné stíhanie proti nemu vedené",  "po prvé, pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 258 ods. 1, ods. 3 písm. a), ods. 4 Trestného zákona na tomto skutkovom základe, že Rudolf van den Werf spoločne s Mariánom Kočnerom, Petrom Krylovom a ďalšími nezistenými osobami po predchádzajúcej vzájomnej dohode v decembri 1991 najskôr naplánovali a v čase od 1. februára 1992 do 5. mája 1992 podľa plánu aj realizovali fiktívny dovoz textilných výrobkov z Holandska do ČSFR v celkovej hodnote 2 308 920 USD ku škode akciovej spoločnosti Technopol Bratislava tak, že pre tento účel v Holandsku založili na meno poľského občana Jendrzeja Mariana Ignaciewicza, narodeného 10. 6. 1948, trvale bytom Varšava, ulica Ruda číslo 51, Poľsko, firmu Introkomerce incorporation so sídlom v Holandsku, v mene ktorej potom zaslali na adresu a. s. Technopol Bratislava ponukový list na predaj neexistujúceho textilného tovaru, pričom Marián Kočner ako dlhodobý odberateľ textilného tovaru, hoci vedel, že tovar nebude dodaný, predstieral, že o ponúkaný tovar má záujem a že pokiaľ dôjde k realizácii obchodu, tento od Technopolu a. s. odoberie.

Pracovníci a. s. Technopol Bratislava na tento účel otvorili v Československej obchodnej banke pobočku Bratislava 4 dokumentárne akreditívy číslo 2025, 2026, 2027, 2028 na celkovú sumu 2 308 920 USD, na ktoré po doručení sfalšavaných dokladov potvrdzujúcich prevzatie textilného tovaru špedičnou firmou z Nemecka dali dňa 27. 4. 1992 príkaz na ich preplatenie v prospech dodávateľskej firmy Introcomerce intercorporation, avšak k dovozu tovaru nedošlo, čím a. s. Technopol Bratislava bola takto spôsobená škoda vo výške najmenej 69 miliónov korún. Získanú finančnú čiastku z fiktívneho dovozu textilného tovaru potom Rudolf van der Werf rozdelil podľa vopred pripraveného plánu tak, že Peter Krylov si ponechal 400 000 USD, Marián Kočner si ponechal 600 000 USD a Rudolf van der Werf si ponechal 362 340 USD. Zostatok v sume 946 580 USD prevzali v hotovosti ďalšie neznáme osoby.

Po druhé, pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona na tomto skutkovom základe, že Marián Kočner ako majiteľ firmy Protrend, spol. s r. o., Bratislava v úmysle obohatiť sa v čase od januára 1992 do októbra 1992 uzavrel 12 hospodárskych zmlúv s a. s. Technopol na dovoz textilných výrobkov z Indie a Číny, na podklade ktorých a. s. Technopol realizoval a dodal pre firmu Protrend, spol. s r. o., Bratislava v čase od mesiaca marec 1992 do mesiaca máj 1993 textilný tovar v celkovej hodnote 126 048 323 Sk. Odoberatelia textilného tovaru Otex Bratislava, Petrikom Bratislava, Panda Žilina, Dana Vranov nad Topľou firme Protrend, spol. s r. o., Bratislava za dodaný tovar včas zaplatili. Takže keď mala v čase splatnosti faktúry voči a. s. Technopol Bratislava na účte finančné prostriedky, Marián Kočner žiadosťami o odklade platieb predstieral platobnú neschopnosť firmy Protrend z dôvodu neuhrádzania faktúr svojimi odberateľmi, čím získal čas na postupné odčerpanie získaných finančných prostriedkov od odberateľov formou hotovostných výberov z účtu firmy. Takto získané finančné prostriedky použil pre vlastnú potrebu a dňa 1. 12. 1993 notárskou zápisnicou vykonal bezplatný prevod firmy Protrend aj so záväzkami na nového majiteľa Tibora Lišku, ktorého pobyt nie je známy. Uvedeným konaním a. s. Technopol Bratislava spôsobil škodu v sume 126 048 523 Sk." Záver - "aby sa nepokračovalo a bolo zastavené".

Podpísaný Michal Kováč, prezident Slovenskej republiky.


S poľutovaním musíme konštatovať, že uväznenie Rudolfa Vaského, ktorý bol nútený emigrovať po okupácii Československa v roku  1968 do USA  zaradzuje Slovenskú republiku medzi krajiny, ktoré obmedzujú slobodu slova a prejavu a jeho  väznenie by bolo sotva predstaviteľné v čase tzv. Pražskej jari a Socializmu s ľudskou tvárou Alexandra Dubčeka, kedy by sa bezpečnostné zložky štátu  určené na odhaľovanie závažnej trestnej činnosti niečim podobným sotva zaoberali a vec by odstúpili ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Svetové združenie bývalých politických väzňov

Vaša Excelencia
Prezidentka Slovenskej republiky
Mgr. Zuzana Čaputová
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
P.O. Box 128

810 00 Bratislava 1
informacie@prezident.gov.sk
media@prezident.gov.sk

Poprad 16. 5. 2020

Žiadosť o udelenie milosti Rudolfovi Vaskemu
               
Vaša Excelencia, obraciame sa na Vás so žiadosťou o udelenie milosti zo zdravotných dôvodov obvinenému americkému Slovákovi Rudolfovi Vaskemu, ktorý sa ako 69 ročný  nachádza v zlom  psychickom a zdravotnom stave vo  vyšetrovacej väzbe.

 Ako občianske združenie zastupujúce bývalých politických väzňov a obete fašizmu a komunizmu sme so znepokojením prijali  informáciu uverejnenú dňa 10. 5. 2020 na portáli Youtube vo videu s názvom „Najnovšia správa Rudolf Vaský v ohrození života! Je terorizovaný vo väzení!“ uverejnenom na https://www.youtube.com/watch?v=HWC4gESnk54
Z vyjadrenia Rudolfa Vaskeho vyplýva, že sa nachádza v zlom psychickom stave a bol ubytovaný so spoluväzňom, ktorý ho obmedzoval a urážal kvôli tomu, že má problémy s chrbticou a nemôže dlho ležať v jednej polohe, preto sa musí na posteli v noci obracať. Spoluväzeň mal výhrady aj voči tomu, že musel chodiť častejšie na toaletu.

            Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dôvodom väzby  Rudolfa Vaského, ktorého obvinili a umiestnili do vyšetrovacej väzby v čase vlády koalície vedenej Smerom –SD, je uverejňovanie kritických video-komentárov k politickej a spoločenskej situácii v Slovenskej republike.  Hoci sa s  obsahom jeho viacerých video-komentárov nestotožňujeme, obvinenie z výtržníctva  za uverejňovanie  niekoľko rokov starých videí a  umiestnenie do vyšetrovacej väzby je  podľa nášho názoru  až príliš tvrdým opatrením za verbálny prejav, ktorý je v demokratických štátoch chránený Všeobecnou deklaráciou základných ľudských  práv a slobôd OSN z roku 1948,  Medzinárodným dohovorom a Základnou listinou ľudských práv a slobôd.

Hoci sa jedná o kriminálny trestný čin výtržníctva,  niet pochýb, že konanie Rudolfa Vaskeho je politicky motivovane a nejedná sa o konanie pod vplyvom alkoholu, drog alebo afektu. V kontexte s posudzovaním politickej motivácie konania  prejavov odporu proti štátnemu zriadeniu, či už je to v krajinách,  ktoré sú označované ako  porušujúce ľudské práva,  či už je to Čína a Bielorusko, alebo aj v tzv. demokraciách, možno označiť Rudolfa Vaskeho ako politického väzňa.

Neospravedlňujeme formu akou vyjadroval svoj protest aj keď sa odvoláva na čl. 32 Ústavy SR, ale vzhľadom na praktiky bývalého komunistického režimu spred roka 1989, ktorý neprimerane tvrdo a represívne trestal každý verbálny prejav kritiky, máme za to, že väznenie za verbálne trestné činy je v členskom štáte EÚ, ktorá sa hlási k demokratickým hodnotám kontraproduktívne a poškodzuje meno Slovenska v zahraničí. Jednak preto, že sa jedná o občana, ktorý po okupácii Československa v roku 1968 emigroval z politických dôvodov do USA ale aj preto, že sa Rudolf Vasky vo svojich video-komentároch vyjadroval k témam sociálnych samovrážd v dôsledku  toho, že štát stratil v divokej privatizácii kontrolu nad bývalými štátnymi podnikmi, ktorých zamestnanci ostali na ulici, čo v konečnom dôsledku mnohí neuniesli a nedokázali sa prispôsobiť   často až príliš rýchlej zmene spoločenského zriadenia.
V tomto kontexte možno posudzovať video - komentáre Rudolfa Vaskeho ako prejav zúfalstva ovplyvneného často aj zlyhaním štátnych inštitúcii, čoho dôkazom je množstvo ekonomických káuz, ktorých odhaľovanie stálo život novinára Jána Kuciaka.

Jedným z poslaní a morálnou povinnosťou nášho združenia voči obetiam totalitných režimov je ochrana a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd zaručovaných  všeobecnou deklaráciou OSN z roku 1948  a medzinárodným dohovorom, ktoré ratifikovala aj Slovenská republika.

Od 17. novembra sa žiaľ začína Slovensko čoraz viac vzďaľovať od dodržiavania týchto dokumentov. Zatiaľ čo sa ekonomické zločiny, v mnohých prípadoch pre nedotknuteľnosť páchateľov, nesmú  vyšetrovať a dostať pre súd,  paradoxne často sú stíhaní ľudia, ktorí mali odvahu na tieto zločiny upozorniť. K tomu sa začal  zneužívať trestný  čin tzv. ohovárania a justícia, ktorá ekonomicky likviduje  nežiaducich kritikov účelovými žalobami v tzv. sporoch na ochranu osobnosti.

Čoraz viac sa špeciálne zložky polície a prokuratúry stávajú nástrojom politickej objednávky a opäť, tak ako za bývalého režimu pred rokom 1989, sú ľudia trestne stíhaní za  verbálne prejavy, alebo inak tzv. slovné trestné činy.   Prijímajú sa nové zákony a deje sa tak zjavne v rozpore s deklaráciou OSN a dohovorom, ktoré zaručujú slobodu prejavu aj v prípade názorov, ktoré sú politicky nekorektné alebo šokujúce. Jediným ministrom spravodlivosti, ktorý sa neúspešne pokúsil o zrušenie trestného postihu tzv. verbálnych trestných činov bol JUDr. Daniel Lišic.

            Obraciame sa na Vás ako hlavu štátu, ktorá si na rozdiel od niektorých Vašich predchodcov ctí základné princípy demokracie,  so žiadosťou o ľudské posúdenie prípadu Rudolfa Vaského a jeho omilostenie, s tým, že mu bude poskytnutá odborná lekárska pomoc ambulantnou formou psychológom namiesto neprimeranej represie a ohrozenia jeho života vo väzení.

S poľutovaním sledujeme viaceré negatívne komentáre na sociálnych sieťach na Vás a predsedu vlády, hraničiace s urážkami a stupiditou, ktoré Facebook necenzuruje na rozdiel od statusu o ohrození života Rudolfa Vaského, ktorý bol okamžite vymazaný. Veríme, že štátnickým gestom vo forme udelenia milosti Rudolfovi Vaskemu vyšlete signál aj Vašim kritikom a oponentom, ktorí budú musieť akceptovať, že ste prezidentkou všetkých občanov Slovenskej republiky a Slovenská republika nebude nasledovať osud upadajúceho Ríma v duchu cicerovho citátu „Nech nás nenávidia, hlavne, že sa nás boja“ a slovenské súdy nebudú vynášať rozsudky v rámci generálnej prevencie v duchu praktík Stalinovho prokurátora Višinského.

S úctou
Svetové združenie bývalých politických väzňov
                         

František Bednár
predseda SZBPVhlavna stranka