hlavna stranka

Podporte činnosť Svetového združenie bývalých politických väzňov v roku 2017 percentami z Vašej zaplatenej dane

Zdieľaj  | 

Podporte nás dvoma percentami z Vašej dane

Podľa Zákona o dani z príjmov (§ 50) môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zo zaplatenej dane za predchádzajúci rok organizácii, ktorá je zaregistrovaná v zozname prijímateľov.
Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu daňoví poplatníci (FO aj PO) rozhodnúť o účele použitia časti svojich daní priamo na činnosť nejakej organizácie.
SZBPV je jednou z organizácií, ktorá sa v tomto roku uchádza o 2 % z podielu Vašej zaplatenej dane na podporu našej činnosti.
Za Vaše % z dane Vám veľmi pekne ďakujeme!
Svetové združenie bývalých politických väzňov

Tlačivá si môžete stiahnuť tu:

2-perc-vyhlasenie-2016  
Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov  

Podrobnejšie informácie o fungovaní mechanizmu poukázania % z podielu Vašej zaplatenej dane nájdete napríklad na www.rozhodni.sk, kde sú k stiahnutiu aj tlačiva pre  fyzické osoby, ktoré si podávajú sami daňové priznania a tiež aj právnické osoby http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/


Vážení členovia a sympatizanti  Svetového združenia bývalých politických väzňov, prajeme Vám v Novom roku veľa zdravia, síl a božieho požehnania.  V roku 2016 sa nám napriek zložitej situácii s poskytovaním dotácii, kedy výška poskytnutej dotácie v porovnaní s inými združeniami bola niekoľkonásobne nižšia, podarilo získať dotáciu vo výške 8000 eur, čo síce bolo viac ako v roku 2015, no nestačilo to na uskutočnenie všetkých našich plánovaných cieľov v roku 2016. Situácia si vyžiadala uprednostnenie inštalácie pamätnej tabule účastníkovi boja za národné oslobodenie a úspešnému hokejistovi Antonovi Babonymu, na budove Zimného štadióna v Poprade, kvôli čomu sme museli presunúť na neskôr vydanie  publikácii, vrátane zbierky básni kniežaťa Anoškina. Veríme, že tieto publikácie aj s Vašou pomocou vydáme v roku 2017.

Naša členská základňa sa rozšírila o členov Slovenského zväzu Vojenských táborov nútených prác, ktorí sa rozhodli stať naším členmi po ukončení činnosti Slovenského zväzu  Vojenských táborov nútených prác-PTP.
Organizovali sme niekoľko pietnych  spomienkových akcii a v októbri sme v Poprade, na budove Zimného štadióna, odhalili pamätnú tabuľu účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu, čo nás aj  so slávnostnou recepciou stálo  3000 eur.  Podrobnosti sú uvedené na našej internetovej stránke http://www.szcpv.org/16/odhalenie.html

            Nadviazali sme konštruktívnu spoluprácu  so zastupiteľskými úradmi  na Slovensku, ktoré
združeniu poskytli ceny do súťaže, ktorá bude pod našou hlavičkou prebiehať na školách pod
názvom, „ V akej krajine chceš žiť keď budeš mať 25 rokov?“  
V súvislosti  s odhalením pamätnej tabule A. Babonymu sme boli pozvaní Veľvyslanectvom Ruskej federácie na rokovanie o možnej spolupráci v rámci, ktorej chceme otvoriť otázku podania návrhu odškodnenia obetí násilne odvlečených zo Slovenska Ruskou federáciu, ako nástupnickým  štátom bývalého  ZSSR.


Aj v roku 2017 opakovane predložíme vláde SR a poslancom NR SR našu žiadosť o odstránenie diskriminácie slovenských politických väzňov, ktorú sme v roku 2016 odoslali kancelárii predsedu vlády SR a ktorá je uverejnená na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/15/novela2.html.  V našom stanovisku k odmietnutiu odškodnenia obetí komunistického režimu sme uviedli, že návrh poslancov OĽ a NO o  zdanení výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB o 50%,  čím malo byť pokryté vyplácanie finančného príspevku  1000 eur obetiam komunizmu,  je nepriechodný kvôli prvkom retroaktivity. Prvý návrh na novelu zákona  bol podaný 5. 11. 2014 a podporilo ho 58 poslancov NR SR z radov opozície a nezávislých.   Opakované podanie zo dňa   23. 10. 2015 podporilo už len 53 poslancov NR SR . Rovnako neprešiel ani tretí návrh v roku 2016.

Upozorňovali sme na to, že tento návrh je nepriechodný a namiesto neho jej potrebné podať návrh na odstránenie diskriminácie slovenských občanov, z dôvodu prijatia zákona č. 262/2011 Sb. O účastnícich odboje proti komunizmu v Českej republike, ktorý je v zjavnom nesúlade so Zákonom o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. prijatým v Slovenskej republike.   Ani v Českej republike, na rozdiel od Maďarska a Poľska, kde je diametrálne odlišná situácia z hľadiska vysporiadania sa s komunistickou minulosťou, neriešili dorovnanie dôchodkov účastníkom protikomunistického odboja a vyplatenie finančného príspevku zdaňovaním výsluhových dôchodkov príslušníkom represívnych zložiek.
Dňa 15. 4. 2015  sme  podali  Kancelárii predsedu vlády SR a poslaneckým klubom NR SR  žiadosť o podanie návrhu  na novelizáciu zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. a  odstránenie diskriminácie účastníkov a veteránov protikomunistického odboja - občanov Slovenskej republiky ktorá je uverejnená na webovej stránke  http://szcpv.org/15/novela.html. O podporu novelizácie zákona č. 219/2006 Z.z sme požiadali Vládu SR, Ústav Pamäti národa,  poslancov NR SR a občianske združenia zastupujúce politických väzňov, Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO) a Konfederáciu politických väzňov Slovenska (KPVS).
S poľutovaním konštatujeme, že  nikto z uvedených inštitúcii náš návrh neakceptoval a nemal záujem ho podporiť.  Jediné potvrdenie sme obdŕžali  len z Kancelárie Úradu vlády SR, ktorá  formálne potvrdila prijatie žiadosti a jej  formálne   odstúpenie príslušnému ministerstvu, ktoré však k dnešnému dňu nepodniklo žiadne kroky vo veci novelizácie zákona č. 219/2006 Z.z. a odstránení diskriminácie slovenských občanov, ktorí boli ako politickí väzni súdení súdmi bývalej Československej socialistickej republiky.

Táto diskriminácia naďalej pretrváva, jednak v spôsobe odškodňovania a riešenia sociálnej situácie bývalých politických väzňov, keďže  Českej republike je to v kompetencii vlády a nie parlamentu ako v Slovenskej republike, a taktiež aj v zjavnom nesúlade Zákona č. 262/2011 Sb. o účastnícich odporu proti komunizmu so Zákonom  č. 219/2006 Zz. o protikomunistickom odboji. 
Česká republika v roku 2011 prijala Zákon č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky   o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ktorý okrem dorovnania dôchodku, priznáva účastníkovi odporu proti komunizmu finančnú čiastku 100 000 ČK a podľa ktorého oprávnenými osobami pre podanie žiadosti s výnimkou priznania finančného príspevku a dorovnanie dôchodku sú aj slovenskí občania, ktorí mali k 17. novembru 1989 štátne občianstvo bývalej Československej socialistickej republiky. Zatiaľ čo na Slovensku prijatý zákon, je len morálnym zadosťučinením pre účastníkov protikomunistického odboja, zákon prijatý v Českej republike, okrem priznania jednorazovej finančnej náhrady a úpravy dôchodkov,  v zmysle ustanovenia § 11 tohto zákona umožňuje na základe návrhu podaného súdu, odstrániť právne deformácie a nespravodlivé tzv. zostatkové tresty za trestné činy súvisiace s protikomunistickým odbojom  na ktoré sa nevzťahoval zákon o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb., ktorý bol prijatý v čase, kedy o jeho prijatí rozhodovali aj ľudia spojení s bývalým nedemokratickým režimom, čím prakticky  pokračovala kontinuita právneho systému, ktorý naďalej kriminalizoval odporcov komunistického režimu.
Z týchto dôvodov budeme opakovane žiadať  Vládu SR, poslancov NR SR ako aj Ústav pamäti národa, aby sa zasadili o odstránenie diskriminácie slovenských občanov- účastníkov protikomunistického odboja, aby títo neboli nútení obracať sa so sťažnosťou na Ústavný súd SR a Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

            Mestské zastupiteľstvo v Bratislave, aj na základe nášho listu, prehodnotilo zrušenie bezplatného cestovného v MHD pre našich členov o čom sme informovali na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/16/mhd.html  Žiaľ neuspeli sme u pani primátorky Prešova, kde našu žiadosť o obnovenie bezplatného cestovného neakceptovali.
Po zrušení bezplatného cestovného v MHD v Prešove a iných mestách  sa naše príjmy z výberu členského značne znížili a nepokryjú už ani 5% povinného spolufinancovania plánu činnosti, čo je podmienkou  poskytnutia dotácie MV SR. Z tohto dôvodu chceme od roku 2017 zabezpečiť spolufinancovanie našej činnosti z finančných prostriedkov získaných od príbuzných našich členov, ktorí sú v pracovnom pomere- z poukázania sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona o dani  z príjmov.
Obraciame sa preto na Vás, aby ste nám pomohli a oslovili Vašich rodinných príslušníkov, deti a vnúčatá, ktoré sú v zamestnancami alebo podnikajú,  aby poskytli 2% zo zaplatenej dane Svetovému združeniu bývalých politických väzňov.
V prílohe Vám zasielame:

  1. Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane
  2. a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Oprávneným osobám zašleme v januári 2017 aj členské známky do preukazov na rok 2017. Známky sa lepia na miesta starých známok. Nové preukazy by sme mali vydávať v priebehu roka 2017. Výška členského ostáva nezmenená.

Boh Vám žehnaj!
.                                                                                                                                                                                                         
S úctou

Ing. Imrich Body                                                         František Bendár
predseda SZBPV                                                       podpredseda SZBPV

hlavna stranka