hlavna stranka

DOZVIEME SA KOĽKO NAŠICH OBČANOV BOLO ODVLEČENÝCH NKVD A KOĽKO Z NICH TAM ZAHYNULO?

V roku 2010 Svetové združenie bývalých Československých politických väzňov, ktoré zastupuje najviac členov z radov násilne odvlečených do sovietskych pracovných táborov a ich príbuzných na Slovensku,   zaslalo výzvu Ústavu Pamäti národa, Slovenskému historickému ústavu SAV a Slovenskému historickému ústavu Matice slovenskej, aby si plnili svoju povinnosť a venovali sa výskumu deportácii našich občanov do pracovných táborov v bývalom Sovietskom zväze rovnako dôsledne ako SNP a deportáciám židovského obyvateľstva zo Slovenska v období II. sv. vojny. Výzva bola uverejnená na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/10/gulag.html pod názvom  Koľko našich občanov bolo násilne odvlečených NKVD?
(Výzva pre Ústav pamäti národa, Slovenský historický ústav SAV a Slovenský historický ústav Matice slovenskej)


Zdieľať  | 

Ako informovali viaceré média ako aj Ústav pamäti národa, 26. apríla 2017 sa v priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnila prezentácia  dosiahnutých výsledkov osemročného výskumu o Slovákoch v zajateckých táboroch NKVD v rokoch 1939-1956, ktorý ukončilo Múzeum SNP a rovnako bol ukončený projekt OZ Krásny Spiš s názvom „Lepšie neskoro ako nikdy", ktorý prebiehal od roku 2015 súbežne s archívnym výskumom.

Naše združenie a jeho členovia privítali, že naša výzva nebola zbytočná a rovnako sme privítali ústretový prístup Ruskej federácie, ktorá umožnila sprístupnenie archívov a ich prevoz na Slovensko.

S poľutovaním sme však prijali  spôsob akým bol výskum tohto temného obdobia našej histórie a zločinov Stalinizmu prezentovaný  verejnosti.  Verejnosť sa dozvedela len to, že v priebehu tohto výskumu sa ukázalo, že sa v Ruskom štátnom vojenskom archíve (archív RGVA) nachádza niekoľko tisíc záznamov obyvateľov bývalého Československa, ktorí prešli systémom GUPVI (Hlavná správa vojenských zajatcov a internovaných). Systém fungoval nezávisle na u nás známom systéme GULAG.  O niekoľkých tisícov verejnosť a príbuzní násilne odvlečených vedeli ešte pred začatím tohto výskumu. Odbor rehabilitácii  vydal  6973 rozhodnutí podľa zákona o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií zo dňa 11. júla 1991 č. 319/1991 Zb., ktorým priznal odškodnenie oprávneným osobám, teda civilom, ktorí neboli vojakmi Slovenskej a Maďarskej armády.

V našej výzve sme uvádzali, že M.S. Ďurica vo svojej knihe Dejiny Slovenska a Slovákov sa odvoláva na fakty a údaje priamo z obdobia rokov 1944-1945, konkrétne aj na výpoveď Dr. Jozefa Mikulu pred kongresovým výborom USA v ktorej sa uvádza, že iba v prvom mesiaci po obsadení Sovieti odvliekli 38 000 Slovákov. NKVD spolu so sov. vojskom na našom území robili "očisťovacie" akcie: Od októbra 1944 do júna 1945 takto deportovali do ZSSR 40 000 až 60 000 slovenských občanov . 
JUDr. Dárius Rusnák ktorý túto otázku študoval v Moskve zistil, že v archívoch NKVD je evidovaných 69 000 občanov zo Slovenska zajatých na Slovensku a odvlečených do ZSSR /1944-1945/
Vladimír Bystrov vo svoje publikácii -Únosy československých občanů do Sovětského svazu http://www.szcpv.org/10/unosy.pdf  hovorí o 60 až 120 000 občanoch odvezených zo Slovenska.

Pýtame sa preto, kto má záujem, aby sa slovenská verejnosť a príbuzní odvlečených do pracovných táborov nedozvedeli koľko našich občanov skončilo v stalinských koncentračných táboroch a koľkí tam našli svoju smrť a koľko to je niekoľkotisíc záznamov?
O zistených počtoch sa totiž mohol dozvedieť len ten,  kto sa zúčastnil 26. apríla na prezentácii výskumov alebo od zamestnancov ÚPN. Na webovej stránke Múzea http://www.muzeumsnp.sk/kalendar-podujati/ však o tom nenájdete ani  zmienku. Márne by ste hľadali aj video z prezentácie. 

Skutočne sa potvrdilo, že údaje o počte deportovaných sa zhodujú s údajmi JUDr. Dariusa Rusnáka. Ruská federácia sprístupnila 38 000 záznamov a ďalších 40 000 sa pripravuje.  Teda sa jedná o vyše 70 000 občanov z ktorých sa  tisíce domov už nevrátili a ich príbuzní ani nevedia kde sú ich telesné pozostatky.

Svetové združenie bývalých politických väzňov, zastupujúce v prevažnej miere obete stalinských represií, v mene týchto obetí vyslovuje nesúhlas zo spôsobom akým sa verejnosti prezentujú údaje o temnom období stalinizmu, ktorému sa neprikladá náležitý význam, čoho dôsledkom je  absencia tohto obdobia na školách v učebných osnovách a v konečnom dôsledku aj nárast extrémizmu a nostalgie za totalitnými režimami, či už fašizmu alebo komunizmu, medzi ktorými bola vždy tenká čiara.   

Naša organizácia v súčasnosti pripravuje žiadosť adresovanú prezidentovi Ruskej federácie Vladimírovi Putinovi s požiadavkou poskytnutia finančného odškodnenia priamym príbuzným násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom Sovietskom zväze, ako prejavu dobrej vôle a hrubou čiarou za týmito zločinmi, keďže zákon prijatý v Ruskej federácii sa vzťahoval len na občanov Ruskej federácie.

Svetové združenie bývalých politických väzňov


http://www.upn.gov.sk/sk/muzeum-snp-a-oz-krasny-spis-ukoncili-osemrocny-vyskum-o-slovakoch-v-zajateckych-taboroch-nkvd-v-rokoch-1939---1956/

Múzeum SNP a OZ Krásny Spiš ukončili osemročný výskum o Slovákoch v zajateckých táboroch NKVD v rokoch 1939 - 1956

Múzeum Slovenského národného povstania po ôsmich rokoch intenzívneho výskumu zavŕšilo projekt s názvom "Slováci v zajateckých táboroch NKVD v rokoch 1939 – 1956". Rovnako bol ukončený projekt Občianskeho združenia Krásny Spiš "Lepšie neskoro ako nikdy", ktorý prebiehal od roku 2015 súbežne s archívnym výskumom.
V priebehu tohto výskumu sa ukázalo, že sa v Ruskom štátnom vojenskom archíve (archív RGVA) nachádza niekoľko tisíc záznamov obyvateľov bývalého Československa, ktorí prešli systémom GUPVI (Hlavná správa vojenských zajatcov a internovaných). Systém fungoval nezávisle na u nás známom systéme GULAG.
Po dlhoročnom úsilí a v spolupráci s Občianskym združením Krásny Spiš, Ústavom pamäti národa a Ústavom pro studium totalitních režimů sa Múzeu SNP podarilo tieto záznamy získať a priviezť na Slovensko. K ich získaniu pomohla finančná pomoc Nadácie EPH a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z dotačnej schémy Ľudské práva, ale aj ostatných súkromných osôb.
Pozývame všetkých, ktorí sa o túto etapu dejín zaujímajú na prezentáciu dosiahnutých výsledkov, ktorá sa uskutoční 26. apríla 2017 o 17:00 v priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea Slovenského národného povstania, Tulská 39, Banská Bystrica.
http://bystrica.dnes24.sk/muzeum-snp-zverejni-unikatny-vyskum-tisice-zaznamov-o-slovakoch-v-zajateckych-taboroch-268589

https://www.bystricoviny.sk/titulka/muzeum-snp-oz-krasny-spis-ukoncilo-osemrocny-vyskum-slovakoch-zajateckych-taboroch-nkvd-1939-1956/

Múzeum SNP a OZ Krásny Spiš ukončilo osemročný výskum o Slovákoch v zajateckých táboroch NKVD 1939 – 1956

SPRÁVY 322 0 /25. apríla 2017

Múzeum Slovenského národného povstania po ôsmich rokoch intenzívneho výskumu zavŕšilo projekt s názvom Slováci v zajateckých táboroch NKVD v rokoch 1939 – 1956.“ Rovnako bol ukončený projekt Občianskeho združenia Krásny Spiš „Lepšie neskoro ako nikdy“, ktorý prebiehal od roku 2015 súbežne s archívnym výskumom.
Múzeum SNP pozýva všetkých, ktorí sa o túto etapu našich dejín zaujímajú na prezentáciu dosiahnutých výsledkov, ktorá sa uskutoční v stredu 26. apríla 2017 o 17:00 hod v priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea Slovenského národného povstania, Tulská 39, Banská Bystrica.
nkvd9V priebehu tohto výskumu sa ukázalo, že sa v Ruskom štátnom vojenskom archíve (archív RGVA) nachádza niekoľko tisíc záznamov obyvateľov bývalého Československa, ktorí prešli systémom GUPVI (Hlavná správa vojenských zajatcov a internovaných). Systém fungoval nezávisle na u nás známom systéme GULAG.
Po dlhoročnom úsilí a v spolupráci s Občianskym združením Krásny Spiš, Ústavom pamäti národa a Ústavom pro studium totalitních režimů sa nám podarilo tieto záznamy získať a priviezť na Slovensko. K ich získaniu nám pomohla finančná pomoc Nadácie EPH a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z dotačnej schémy Ľudské práva, ale aj ostatných súkromných osôb.

hlavna stranka