hlavna stranka

Výzva občianskym združeniam zastupujúcich bývalých politických väzňov, príslušníkov VTNP-PTP a násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR.


Zdieľaj  | 





Dňa 24. septembra 2014 sa v Bratislave v sídle Ústavu pamäti národa uskutočnilo stretnutie, na ktoré boli pozvaní poverení zástupcovia  občianskych združení Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO), Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS), Slovenský zväz  vojenských táborov nútených prác-pomocných technických práporov (SZ VTNP-PTP) a Svetové združenie bývalých československých politických väzňov (SZČPV). Cieľom stretnutia, pod garantom  Ústavu pamäti národa, bolo prijatie spoločného textu návrhu Memoranda o vzniku platformy prenasledovaných komunistickým režimom v Československu, ktorý uverejňujeme v plnom znení. Nasledujúce stretnutie sa uskutoční dňa 29. októbra 2014 o 11. 00 hod. v sídle ÚPN. Veríme, že  poverení zástupcovia občianskych združení schvália uvedené Memorandum, aby následne mohlo byť slávnostne podpísané štatutármi  týchto združení  pri príležitosti 25. výročia  Dňa boja za slobodu a demokraciu a rovnako veríme, že pietna spomienková akcia na Ružinovskom cintoríne v Bratislave pri Pamätníku obetiam komunizmu sa uskutoční za účasti zástupcov všetkých združení.

                                   Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

Odoslané:
ÚPN
PV ZPKO
KPVS
SZ VTNP-PTP

Na vedomie:
TASR
SITA
Zastupiteľské úrady na Slovensku, EÚ, USA a ďalšie



NÁVRH MEMORANDA O VZNIKU PLATFORMY PRENASLEDOVANÝCH KOMUNISTICKÝM REŽIMOM V ČESKOSLOVENSKU

logo

 

 

 

Memorandum
o VZNIKU PLATFORMY
PRENASLEDOVANÝCH KOMUNISTICKÝM REŽIMOM
V ČESKOSLOVENSKU 
uzatvorené medzi

Názov:                         Ústav pamäti národa
Sídlo:                           Námestie slobody 6, 817 83 Bratislava 15
V zastúpení:                 Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady
(ďalej len „ÚPN“)

a

Názov:                       Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj   
Sídlo: Obchodná 52, 811 06 Bratislava
V zastúpení:                 Arpád Tarnóczy, predseda
(ďalej len „PV ZPKO“)

Názov:                         Konfederácia politických väzňov Slovenska
Sídlo: Košická 56, 821 08 Bratislava
V zastúpení:                 Anton Srholec, predseda
(ďalej len „KPVS“)

Názov:                         Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác –
                            pomocných technických práporov
Sídlo: Horný Val 67/24, 010 01 Žilina
V zastúpení:                 Ferdinand Varga, predseda

(ďalej len „SZ VTNP – PTP“)

Názov:                         Svetové združenie bývalých československých
                            politických väzňov so sídlom v Slovenskej Republike
Sídlo: Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
V zastúpení:                 František Bednár, predseda

(ďalej len „SZČPV“)


ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia

 • ÚPN je verejnoprávnou ustanovizňou zriadenou zákonom č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1945 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa). Na základe úloh zverených mu zákonom okrem iného vykonáva úplné a nestranné hodnotenie doby neslobody, sprístupňuje prenasledovaným osobám dokumenty o ich prenasledovaní a zverejňuje údaje o vykonávateľoch tohto prenasledovania. Spolupracuje s obdobnými inštitúciami v Slovenskej republike aj mimo nej, hlavne s archívmi, múzeami, knižnicami. Poskytuje verejnosti výsledky svojej činnosti, vydáva a šíri publikácie, organizuje výstavy, semináre, odborné konferencie a diskusné fóra. Propaguje myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu.
 • PV ZPKO III. odboj je právnym subjektom, združujúcim politických väzňov, veteránov protikomunistického odboja v súlade zo zákonom č. 219/2006 Zb., postihnutých akciou "B“, a inak prenasledovaných, vrátane ich rodinných príslušníkov, podľa zákona 119/1990 Zb. je dobrovoľným združením politických väzňov komunistického režimu bývalého Česko – Slovenska a zákona 125/96 Zb. Jeho poslaním je boj proti akýmkoľvek pokusom o obnovenie, udržovanie a rozširovanie komunistickej alebo podobnej totalitnej ideológie a proti pokusom o návrat komunistického alebo podobného totalitného režimu. Vyhľadáva, zhromažďuje a zverejňuje fakty, dokumenty a svedectvá o zločinoch Komunistickej strany Česko - Slovenska a organizovanom zločine komunistickej strany. Háji občianske, politické a sociálne práva a ostatné oprávnené záujmy politických väzňov. Presadzuje v právnej a sociálnej oblasti morálnu satisfakciu a komplexnú rehabilitáciu politických väzňov a svojich členov. Stará sa o pamätné tabule, pamätníky, hroby obetí protikomunistického odboja na Slovensku. Vydáva časopis – mesačník Svedectvo. Publikuje autorov politických väzňov a historikov politických väzňov.
 • KPVS je nadstraníckym občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. Združuje občanov, ktorých práva boli porušené totalitným režimom za vlády komunizmu tak, že bola ohrozená ich občianska existencia a ich rodín, bol im znemožnený osobnostný rast, boli pre svoje presvedčenie i názory i za to, že sa postavili proti komunistickému režimu, prenasledovaní, protiprávne väznení a odsúdení. Jeho poslaním je okrem iného usilovať o nápravu krívd spôsobených za vlády komunizmu svojim členom a ich rodinám na základe platnej legislatívy a iniciovaním zákonov a normatívnych úprav v ich záujme, ďalej odhaľovanie a pranierovanie zločinov komunizmu, zbieranie dôkazov a staranie sa o zachovanie pamiatky nevinne odsúdených, umučených a popravených obetí, zabezpečovať inštalovanie pamätných tabúľ, organizovať výstavbu pamätníkov obetiam komunistickej perzekúcie, viesť a vychovávať členov v duchu humanitných ideálov ľudskosti, slobody, tolerancie a solidarity.
 • SZ VTNP – PTP je dobrovoľné združenie príslušníkov bývalých vojenských táborov nútených prác a pomocných technických práporov, ktorého poslaním je pomoc pri riešení ich záujmov pri presadzovaní morálnej a politickej rehabilitácie, dôchodkového a zdravotného zabezpečenia a ďalších oprávnených nárokov, vyplývajúcich pre nich a ich rodinných príslušníkov z ich zaradenia do vojenských táborov nútených prác v dôsledku politických perzekúcií v rokoch 1948 až 1954.
 • SZČPV je občianske združenie na Slovensku so sídlom v Poprade, ktorého oblasťou záujmu sú ľudské práva, vrátenie spoločenskej autority politickým väzňom, hájenie oprávnených požiadaviek obetí komunizmu a pripomínanie si zločinov totalitných režimov organizovaním pietnych akcií a vydávaním publikácii. Väčšinu členskej základne tvorí Sekcia násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR. Okrem bývalých politických väzňov  je súčasťou organizácie aj Sekcia bývalých príslušníkov Francúzskej cudzineckej légie v rokoch 1948 -1954.
 • Signatári memoranda vyhlasujú, že sú si vedomí okolností vedúcich k zjednocujúcej iniciatíve ÚPN, vychádzajúcej zo stavu v jednotlivých organizáciách, a z toho plynúcej potreby vzniku jednotnej a silnej organizácie zastupujúcej záujmy všetkých obetí komunizmu, ktorá bude mať vytvorené dostatočné podmienky zo strany štátu na svoju činnosť a ďalšiu existenciu v záujme zachovania pamäti národa pre budúce generácie.
 • Signatári memoranda navzájom uznávajú zásluhy, úlohu a význam každej z organizácií zastupujúcich záujmy obetí komunizmu a vyjadrujú si navzájom rešpekt, úctu, uznanie a ochotu k vzájomnej spolupráci, ako aj podporu a porozumenie na ceste vedúcej ku vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej záujmy obetí komunizmu.
 • Signatári memoranda uznávajú postavenie a význam ÚPN, ako nezávislej celonárodnej inštitúcie, ktorej ciele a úlohy sú stanovené zákonom o pamäti národa a súhlasia s jeho postavením ako koordinátora platformy protikomunistického odboja a garanta procesu vedúceho ku vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej záujmy obetí komunizmu.
 • Signatári memoranda vyhlasujú, že v rámci svojich organizácií nebudú konať v rozpore so záujmami a cieľmi platformy, ale budú sa navzájom chrániť a všemožne podporovať úsilie vedúce ku vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej záujmy obetí komunizmu.   

ČLÁNOK II
Predmet dohody

 • Predmetom Memoranda o vzniku platformy prenasledovaných komunistickým režimom v Československu (ďalej len „memorandum“) je vytvorenie Platformy prenasledovaných komunistickým režimom v Československu (ďalej len „platforma“), ako spoločnej iniciatívy stojacej na rovnakých názorových a záujmových princípoch a cieľoch, ako majú jednotliví signatári memoranda, ktorá bude hájiť záujmy jednotlivých signatárov memoranda vo vzťahoch so štátom a jeho orgánmi a inštitúciami.          
 • Cieľom platformy je príprava a postupné vytvorenie jednotnej organizácie združujúcej a zastupujúcej účastníkov protikomunistického odboja, politických väzňov, príslušníkov bývalých VTNP – PTP, násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných (ďalej len „obete komunizmu“).
 • Úlohami platformy sú koordinácia prípravného procesu vedúcemu ku vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej záujmy obetí komunizmu, ako aj boj proti prejavom a schvaľovaniu intolerancie, násilia, extrémizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, nacizmu, či komunizmu.
 • Platforma bude presadzovať zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany Slovenskej republiky na údržbu pamätných tabúľ, pamätníkov a hrobov obetí protikomunistického odboja.
 • Platforma bude zabezpečovať raz ročne účasť delegácií na pietnych aktoch a spomienkových stretnutiach pri pamätníkoch a pamätných tabuliach v Ružinove, na Devíne, v Leopoldove, v Ilave, v Želiezovciach, v Jáchymove a v Žiline. 

ČLÁNOK III
Platforma protikomunistického odboja

 • Platforma je iniciatívou, združujúcou organizácie zastupujúce záujmy obetí komunizmu.
 • Sídlom platformy je ÚPN.
 • Riadiacim orgánom platformy je predsedníctvo.
 • Riadiacim koordinátorom platformy je rada výborov účastníkov platformy, ktorej predsedá predseda Správnej rady ÚPN.

(ÚPN a PTP navrhujú: Platforme predsedá predseda Správnej rady ÚPN)

 • Predsedníctvo platformy je tvorené predsedom Správnej rady ÚPN a 2–mi členmi delegovanými každým signatárom memoranda.  
 • Členovia predsedníctva prijímajú závery a rozhodnutia hlasovaním.
 • Signatári memoranda sa zaväzujú, že zo svojich organizácií delegujú do predsedníctva platformy po 2 zástupcoch oprávnených ich zastupovaním v rámci platformy.
 • Signatári memoranda sa zaväzujú, že vo svojich organizáciách vytvoria pracovné skupiny, ktorých úlohou bude pripravovať podklady, návrhy a stanoviská pre rokovanie predsedníctva platformy.                 
 • ÚPN sa zaväzuje poskytnúť platforme odbornú, materiálnu, legislatívnu a personálnu pomoc, vrátane priestorového zázemia na jej činnosť.
 • Signatári memoranda vyjadrujú porozumenie s tým, že cestovné náklady spojené s účasťou svojich delegátov na prácach v predsedníctve platformy budú znášať na úkor svojich organizácií.
 • Činnosť platformy bude ukončená dňom vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej obete komunizmu.
 • Poradným orgánom platformy je Kolégium predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa pre otázky protikomunistického odboja.
 • Signatári memoranda vyslovujú súhlas s tým, že platforma zvolá ustanovujúci snem jednotnej organizácie zastupujúcej obete komunizmu a vypracuje a predloží na sneme  na schválenie jej stanovy.  

 

ČLÁNOK IV
Záverečné ustanovenia

 • Vzťahy neupravené memorandom sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných príslušných právnych predpisov, ako aj stanovami jednotlivých organizácií v platforme.
 • Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú.
 • Memorandum možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode strán formou osobitných písomných dodatkov. Jednotlivé organizácie majú právo ukončiť účasť v platforme.
 • Memorandum je vyhotovené v piatich rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú stranu.
 • Strany vyhlasujú, že si toto memorandum prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
 • Memorandum nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov).

Bratislava dňa ............ 2014

 

 

 

...........................................................                            ........................................................
PV – ZPKO                                                                       KPVS
Arpád Tarnóczy                                                            Anton Srholec 

 

 

 

...........................................................                            ........................................................
SZČPV                                                                     SZ VTNP – PTP
František Bednár                                                         Ferdinand Varga                         

 

 

 

........................................................
ÚPN
Ondrej Krajňák


Návrh na vytvorenie spoločnej organizácie – zjednotenie občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov, násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR, príslušníkov VTNP PTP, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných


SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
So sídlom v Slovenskej Republike

Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad ČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                          
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org

Konfederácia politických väzňov Slovenska
Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja
Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác-pomocných technických práporov

           
Naša zn. SZ-18/14                                                                                                                    Poprad 5. 5. 2014

Vec:    Návrh na vytvorenie spoločnej organizácie – zjednotenie občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov, násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR, príslušníkov VTNP PTP, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných

Vážení bratia a sestry, v mene Svetového združenia bývalých československých politických  väzňov Vám predkladám návrh na vytvorenie spoločnej organizácie – zjednotenie občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov, násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR, príslušníkov VTNP PTP, prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných, ktorých v súčasnosti v Slovenskej republike zastupujú štyri  registrované občianske združenia:

 1. Konfederácia politických väzňov Slovenska ďalej len (KPVS)
 2. Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja ďalej len (PV ZPKO)
 3. Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác-pomocných technických práporov ďalej len (SZ VTNP PTP)
 4. Svetové združenie bývalých československých politických väzňov ďalej len (SZČPV)

Ako potvrdzujem v prílohe, návrhom nebohého brata Mariána Dudinského na vytvorenie prvej koordinačnej porady za účelom založenia spoločnej organizácie, o zjednotenie sa naše združenie usiluje už od roku 2005. Bohužiaľ zo strany oslovených združení o zastrešenie pod spoločnú organizáciu nebol záujem ani v rokoch 2006-2008, kedy sme to opakovane navrhovali a schválili na našich snemoch.
Ako dôvod zjednotenia, okrem straty historickej pamäte a zachovania odkazu mladej generácii, čo hrozí  generačným zánikom  občianskych združení, o čom sa už otvorene hovorí, uvádzam aj ekonomickú diskrimináciu našich združení.  Tieto  majú zo zákona nárok na dotáciu poskytovanú MV SR. Suma  poskytnutá trom občianskym združeniam, PV ZPKO, KPVS a SZČPV, v úhrne nedosahovala ani  polovicu sumy, ktorú v roku 2013 dostal Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ďalej len (SZPB). Dodávam, že  SZPB dostal v roku  2013 dotáciu vo výške 300 000 eur, čím sa zjavne porušila rovnováha  vo financovaní medzi SZPB ako právnym nástupcom organizácie, ktorá bola privilegovaná v čase totalitného režimu, kedy bola príveskom Komunistickej strany a občianskymi združeniami zastupujúcimi bývalých politických väzňov a obete komunizmu.  Táto nerovnováha bola najviac viditeľná na začiatku 90-rokov, kedy SZPB dostával ročne niekoľkokrát vyššie sumy ako KPVS, ktorá vznikla v marci  1990.  K odstráneniu tejto diskriminácie obetí komunizmu  a prisluhovačov komunizmu z radov SZPB dochádzalo postupne až do roku 2000, kedy bola výška  dotácie poskytnutá SZPB a  KPVS ( po rozdelení aj PV ZPKO) približne na jednej úrovni. Od roku 2006 MV SR zaradilo medzi taxatívne vymedzené občianske združenia, ktoré majú nárok na dotáciu aj SZČPV. Ako  som spomínal, rovnováha bola narušená opäť v roku 2013, čo považujem v prvom rade za zlyhanie združení zastupujúcich politických väzňov a obete komunizmu, pretože neschopnosťou zjednotiť sa sme dali vláde signál, že sme rozdrobení a neschopní vzájomnej komunikácie. Nevraživosť, nedostatok pokory  a neschopnosť prekročiť vlastný tieň, sú príčinou toho ako sa k nám postavila vláda a jej ministerstvá. Považujú nás za združenia zjavne určené k vymretiu a postupnej likvidácii.
SZPB si získal prominentné postavenie a stal sa neoficiálne súčasťou vládnej politiky v boji proti prejavom neonacizmu a extrémizmu. Touto stratégiou  SZPB rozšíril rady vymierajúcich členov o ich rodinných príslušníkov a sympatizantov. Členom  SZPB môže byť každý kto dovŕši vek 18 rokov a cíti sa antifašistom.  Pre porovnanie dodávam, že naše združenia uskutočňujú oveľa viac pietnych a spomienkových akcii ako SZPB, ktorý sa zameriava prevažne len na 8. máj - deň víťazstva nad fašizmom a oslavy SNP.

 Pokiaľ PV ZPKO, KPVS, SZ VTNP PTP a SZČPV, nebudú schopné spoločne prijať podobnú stratégiu, je len otázku času kedy organizácie zaniknú, ako dokonca navrhovali na sneme PV ZPKO podľa vzoru z Českej republiky.  Návrh podpredsedu PV ZPKO, prijímať za členov len politických väzňov a nezameriavať sa na ich deti a sympatizantov je zjavne kontraproduktívny a likvidačný.  Takýto prístup by bol neodpustiteľnou chybou, našim morálnym zlyhaním a  zradou obetí komunizmu.
Navrhujem preto  stretnutie iniciované predsedom Správnej rady ÚPN a vytvorenie koordinačnej rady za účelom vytvorenia spoločnej organizácie, ktorá by bola po schválení jednotlivými združeniami zaregistrovaná v roku 2014, s tým, že od roku 2015 by zastrešovala všetky štyri združenia a ako jediná  oprávnená by podávala návrh na poskytnutie dotácie MV SR v rovnakej výške ako dostáva SZPB.  Dotácia by bola prerozdelená podľa kľúča,  projekt plánovaných akcii  a počet členov.  Pokiaľ by došlo k pokračujúcej ekonomickej diskriminácii našich združení poskytnutím dotácie v sumu nižšej než bola poskytnutá SZPB,  výbor novozaloženej spoločnej  organizácie by podal sťažnosť Európskej komisii a požiadal poslancov NR SR o podanie sťažnosti pre diskrimináciu obetí komunizmu Ústavnému súdu Slovenskej republiky.
Podľa vzoru SZPB a jeho stratégie, navrhujem ako prioritu novej spoločnej organizácie okrem boja proti prejavom, neonacizmu a rasovej neznášanlivosti, rozšírenie o boj proti akejkoľvek forme totalitarizmu a komunizmu, vrátane rozšírenie o dodržiavanie všeobecnej deklarácie ľudských práv  OSN a Európskej sociálnej charty, ktorá ako je známe sa na Slovensku nedodržiava. 

Ako názov spoločnej organizácie navrhujem „Slovenský zväz odboja proti totalite“, keďže zdôrazňovanie slova „protikomunistický odboj“ už na Slovensku stratilo opodstatnenie. Nielen Slovensko dnes čelí skrytým hrozbám návratu totality v iných podobách.

Bohužiaľ musím konštatovať, že  proklamácie o protikomunistickom odboji ostali len v rovine prázdnych fráz, ako som sa o tom sám presvedčil, keď som v mene SZČPV vyzval bývalého člena Komunistickej strany - Popradského primátora Antona Danka, aby odstúpil z funkcie pre uvedenie jeho mena v kauze SIS „Gorila“. SZČPV nepodporilo ani jedno z Občianskych združení  a dokonca PV ZPKO vydalo v mene popradského predsedu Mgr. Zoltána Kukulu vyhlásenie, že sa dištancuje od iniciatívy SZČPV a vyhlásilo, že nemám právo zastupovať politických väzňov.  Jediný člen PV ZPKO, ktorý sa ma zastal bol brat Kazimír Krivoš, bývalý predseda pobočky PV ZPKO v Liptovskom Mikuláši, ktorý bol nakoniec z PV ZPKO vylúčený, okrem vyjadrenia názoru na vedenie PV ZPKO po  jeho opätovnom zvolení, aj pre duplicitné členstvo v PV ZPKO a KPVS.  Je poľutovaniahodné, že bývalí politickí väzni nedokážu nájsť spoločnú reč, preto teraz máme poslednú šancu dokázať, že sme hodní obetí ktoré priniesli naši bratia a sestry v časoch stalinizmu a komunizmu.
Apelujem na Vás nie kvôli svojim  osobným záujmom ale výlučne z dôvodu zachovania historickej pamäte a zachovania odkazu protikomunistického odboja, ktorý sa nám žiaľ podarilo sprofanovať rovnako ako občianske združenia, ktoré roky  proklamovali apolitickosť, ale nechali sa vtiahnuť do politických šarvátok medzi HZDS, SNS a KDH.
Neviem či ešte budem na území SR v čase prípadného vzniku spoločnej organizácie, pri pokračovaní perzekúcie a ekonomickej likvidácie mojej rodiny zvažujem, v prípade neudržateľnosti a nutnosti, podanie žiadosti o politický azyl, zrejme  to nebude krajina, ktorá Slovensko považuje za údajne  demokratický štát.
Pri kreovaní novej spoločnej organizácie som vychádzal z návrhu z roku 2005, ktorý som  upravil a zmenil  názov organizácie a zloženie výboru, tak aby v ňom malo zastúpenie každé občianske združenie.  

Predkladám mnou upravený základný text na zverejnenie pre médiá:
Prvá koordinačná porada za účelom založenia novej organizácie:
Za ÚPN  Predseda Správnej rady Ondrej Krajňák, zástupcovia KPVS, PV ZPKO, VTNP PTP a  SZČPV

V Bratislave sa v uplynulých dňoch zišli štyri organizácii, KPVS, PV ZPKO, VTNP PTP, a SZČPV,  ktoré sa rozhodli založiť novú spoločnú platformu  s názvom
„Slovenský zväz odboja proti totalite
Prioritou nového  právneho subjektu je boj proti prejavom, neonacizmu a rasovej neznášanlivosti a  proti akejkoľvek forme totalitarizmu a komunizmu. Cieľom je  dosiahnutie jednoty  pri praktickom uplatňovaní  Všeobecnej deklarácie ľudských práv  a Európskej sociálnej charty ako aj pri presadzovaní primeraného spoločenského postavenia príslušníkov tretieho odboja ako je to bežné u veteránov protifašistického odboja zakladajúcich štátov Európskej únie.
Organizácia je apolitická, nadstranícka a jej hlavným poslaním je dokumentácia zločinov komunizmu
V spolupráci s Ústavom  pamäti národa, presadzovanie kresťanskej morálky a humanitárnej pomoci.
Predsedom koordinačného výboru bude predložený na diskusiu a schválenie spoločne prijatý text.

„Slovenský zväz odboja proti totalite
Tretí odboj ako koalícia antikomunistických  a protitotalitných  síl Slovenskej republiky .

Charta prenasledovaných komunizmom.

Preambula

Signatári tejto charty, ktorí sú reprezentantmi KPVS, PV ZPKO,  VTNP PTP a SZČPV,  majúc na zreteli, že zásadným cieľom tejto koalície tretieho odboja je dosiahnutie jednoty  pri praktickom uplatňovaní všeobecnej deklarácie ľudských práv  OSN a Európskej sociálnej charty zdieľajúc spoločné presvedčenie, že z pamäte národa nemožno vymazať kruté prenasledovanie státisícov slovenských, resp. československých občanov z ideologických dôvodov v období komunizmu, presadzujúc spoločné úsilie o dosiahnutie primeraného spoločenského postavenia veteránov odboja ako je to samozrejme v zakladajúcich štátoch európskej únie a vediac, že len dôsledná morálne zodpovedná a efektívna spolupráca zabezpečí zmysluplný výkon týchto práv  a udržanie demokracie, uzavreli túto dohodu. 

  I.. časť.

Zmluvné strany prijímajú zásadu apolitickosti, absolútneho konsenzu pri formovaní a praktickej realizácii spoločnej platformy  na zabezpečenie vyššie uvedených cieľov.

článok 1
Z tohto dôvodu má každý  právo na slobodné vyjadrenie názoru a hlasovanie .

článok 2
Má právo byť volený do zodpovedných funkcií  a právo navrhovať kompetentných kandidátov.

článok 3
Právo na prospech zo spoločných sociálnych služieb

                                                               

  II. časť.

Zmluvné strany konštatujú, že  pod pojmom tretí odboj sa rozumie individuálny odpor proti totalitnej komunistickej moci v zmysle Všeobecnej deklarácie OSN a príslušných zákonov Národnej rady Slovenskej republiky

článok 1
Tretí odboj je súhrne pomenovanie pre väznených, prenasledovaných, nasadených na nútenú prácu v rámci VTNP a PTP, odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR.

článok 2
Tretím odbojom sa vymedzuje viacgeneračné komunistické prenasledovanie občanov ČSR, ČSSR a SR.

článok 3
Protikomunistický a protitotalitný odboj má rovnaké filozofické a právne postavenie ako protifašistický odboj, pričom kopíruje relevantné tradície Európskej únie.

článok 4
Odboj symbolizuje jednotu kresťanských spolupatričnosti, morálnej zásadovosti a humanitárnej veľkorysosti .

článok5
Odboj je výlučne apolitická, nezisková dobrovoľná organizácia rovnocenných samostatných právnych subjektov poskytujúcich všeobecné prospešné služby.

                                  
Boh Vám žehnaj!

                                                                                  František Bednár predseda SZČPV

Prílohy:

Na vedomie:  ÚPN, KPVS, PV ZPKO, VTNP PTP

hlavna stranka