Hlavná stránka

Učme sa milovať homosexuálov a Holokaust

Učme sa milovať homosexuálov a Holokaust Viliam Kovalčík Nový zločin Týždeň 6/2006

Bude za nás myslet Velký bratr? Jiří Karas poslanec PČR

Homosexualita z náboženského hľadiska Jozef vaškovič

Učme sa milovať homosexuálov a Holokaust

Učme sa milovať homosexuálov a Holokaust!

 

            Pred šestnástimi rokmi sme prestali povinne milovať Sovietsky zväz a socialistické zriadenie. Ako sa ukázalo  láska, ktorá mala vydržať na večné veky bola rovnako falošná a pochybná ako samotný totalitný režim, ktorý si ju vynucoval od svojich občanov hrozbou nezmyselných zákonov, akými boli hanobenie štátneho zriadenia či jej predstaviteľov.


          Zdá sa, že po „úspešnej“ transformácii socializmu na  kapitalizmus, ktorá sa stala najlepším obchodom aký komunisti urobili od víťazného februára v roku 1948 sa poučení historickými skúsenosťami, opäť vraciame k starej dobrej represii ako spôsobu ako najlepšie držať občana po krkom a formovať jeho konzumno-kapitalistické myslenie správnym smerom. Európa, ktorá sa po Sovietskom zväze stala naším veľkým vzorom a nádejou našich nových svetlých zajtrajškov, nám priniesla nové druhy zločinov.


   V roku 2004 nadobudol v niektorých štátoch EÚ zákon o verbálnych  „zločinoch proti homosexuálom“. Vo Francúzsku  už má aj svojho prvého odsúdeného. Poslanec Národného zhromaždenia za vládnucu UMV Christian Vanneste bol odsúdený za to, že pri prerokovaní zákona povedal, že “ homosexuálne správanie nie je rovnako hodnotené pre spoločnosť ako heterosexuálne , pretože nezabezpečuje prežitie ľudstva“. Týmito výrokmi podľa súdu porušil ľudské práva gayov a lesbičiek.  Demograficky vymierajúca Európa, konfrontovaná  hrozbou prisťahovalcov z islamských krajín si zrejme vzala ako historický vzor morálnu zvrátenosť rozpadnutého  Rímskeho impéria a vo svojej dekadencii  tancujúc nad vlastným hrobom, zašla ešte ďalej keď 18.1.2006 Európsky parlament (EP) schválil rezolúciu požadujúcu zrovnoprávnenie homosexuálnych párov s manželskými. Zmyslom tejto rezolúcie je pripraviť trestné stíhanie osôb, ktoré odmietnu uznávať rovnoprávnosť homosexuálnych zväzkov s manželstvom, pre trestný čin homofóbie. Ako prehlásil minister spravodlivosti Francúzska Franco Frattini, „homofóbia je porušením ľudských práv“ a tie členské štáty, ktoré neumožnia „sobáše“ alebo iné zväzky osôb rovnakého pohlavia, budú vystavené postihom a dokonca im hrozí vylúčenie z EÚ. Prezident vnútorného odboru EP, ktorý je súčasne viceprezidentom organizácie Gay  &  Lesbian Humanists, Michael Cashman vyhlásil, že  tí poslanci EP, ktorí nič neurobia proti štátom odmietajúcim uzákoniť „homosexuálny sobáš“ (Litva, Lotyšsko, Estónsko, Poľsko) sa stávajú „účastníkmi násilných trestných činov“.


 Keďže Slovensko malo vždy šťastie na „politikov“, v duchu horší poturčenec od Turka, môžeme v krátkej budúcnosti očakávať obdobné iniciatívy v tomto smere, zvlášť preto,  lebo k homosexualite mali prisluhovači z radov ŠtB a KSČ špecifický vzťah. Bývalí politickí väzni Československa majú v živej pamäti ako sa im eštébáci vyhrážali, „ z Vás urobíme homosexuálov, z Vašich žien urobíme kurvy a Vaše deti dáme do domovov!“.  Žiaľ Bohu, doba sa mení, to čo bola voľakedy zvrátenosť a amorálnosť proti prírode je dnes cnosť povýšená na životný štýl, ktorý si navyše vyžaduje výnimočnú právnu ochranu. Všeobecne v čase komunistického teroru platilo pravidlo, že ak má byť ideový nepriateľ prinútený ku kolaborácii,  najprv sa musí zlomiť jeho osobnosť. Vo väzniciach vždy platilo, že prvým krokom k udavačstvu bola homosexualita. Najprv sa zradí ľudské ego a potom sa zrádzajú iní. Homosexualita vždy bola, je a bude,  ale ak sa z nej stane životný štýl z pohodlnosti mužov prestať sa cítiť sa mužmi, uchádzať sa o ženu a mať deti, tak je to hrozba ešte väčšie morálneho úpadku mládeže a spoločnosti. Nikto by nemal byť obmedzovaný za to, že považuje análny otvor za „stred vesmíru“  ale domnievať sa, že homosexuálny pár ktorému bude povolená adopcia detí, z nich vychová plnohodnotných členov spoločnosti schopných zabezpečenia prežitia ľudstva, je naivita a utópia. Navyše je to jednoznačne  v rozpore s platnými zákonmi, obzvlášť s trestným činom ohrozovania mravnej výchovy mládeže a trestným činom pedofílie. Zveriť neplnoleté dieťa do takejto výchovy sa rovná maximálnemu ohrozeniu, že bude sexuálne zneužité ako potvrdzujú desivé štatistiky správania sa dospelých k maloletým v USA a Európe.


 Ak už po nás nechcú aby sme milovali aj holokaust, čo by bolo úplnou zvrátenosťou k úcte k nezmyselným obetiam nacistickej totality, je prinajmenšom neúprimné a sebecké  k holokaustom spáchaných na iných národoch, zvlášť ak sa ignoruje ešte väčší žido-boľševický holokaust , že za akékoľvek vyjadrenie pochybností hrozí väzenie a represia.  Nedávne odsúdenie britského historika k 3 rokom väzenia na pôde iného štátu, je spochybnením skutočnej slobody slova v systéme, ktorý sa označuje ako demokratický. Bez ohľadu na hodnovernosť a pravdivosť jeho tvrdení, v každom prípade je spochybnený základný princíp demokracie  - princíp slobody slova a s slobody jednotlivca. Tento imperatív by mal byť v skutočnej demokracii nespochybniteľný, v opačnom prípade sa jedná len o pseudodemokraciu podľa Orwellovho „Ministerstva pravdy“. Servilní slovenskí politici, ktorí by v prípade potreby konvertovali aj na Islám,  v roku 2001 prijali zákon o trestnosti popierania Holokaustu, čím jasne určili odkiaľ momentálne fúka vietor. Obete zločinov komunizmu mali tú smolu, že sa nedočkali ani len formálneho odsúdenia komunizmu na medzinárodnej úrovni, nehovoriac už o nejakom stíhaní konkrétnych páchateľov. Zásadný problém je totiž v tom, že ak by sa tak mal byť komunizmus medzinárodne odsúdení, musel by byť odsúdený aj žido-boľševizmus – ktorý stvoril ruskú revolúcie a vyvolal peklo komunizmu s miliónmi obetí.


  Nanajvýš pokrytecky vyznieva hystéria o útokoch moslimov na slobodu slova ktorá sa rozpútala vo svete v súvislosti so zverejnením karikatúr proroka Mohameda. Ako uvádza bývalý poradca troch amerických prezidentov Patrick Buchanan vo svoje knihe Smrť Západu, „...So vznikom novej „ateistickej civilizácie“ v Európe, začali národy, ktoré ju podporujú vymierať. So železnou zákonitosťou vychádza najavo: Zabi v národe vieru, a jeho ľud sa prestane reprodukovať. Potom vstúpia cudzie armády, alebo prisťahovalci a vyplnia prázdny priestor.“... V súvislosti so zhubným vplyvom kultúrnej revolúcie a odkresťanstením  Buchanan poukazuje na úmyselné urážky mravného kódexu kresťanstva a znesväcovanie kresťanských predstáv a v knihe sa ďalej uvádza:  Piss Christ (šti na Krista) fotografia Andreasa Serrana  zobrazuje veľký krucifix  ponorený do jeho moču. Róbert Mapplethorpe  oltárnu podoby Panny Márie pri umučenom Kristovi na kríži  zobrazil ako vlastnú predstavu na fotografii s bičom vyčnievajúcim z konečníku. V Queer City(Prapodivné mesto) zobrazil „básnik“  Ježiša pri perverznom akte so šesťročným chlapcom.  V umeleckom katalógu NEA nazval jeden aktivista hnutia AIDS zosnulého kardinála Johna O’Connora  “tučným kanibalom z  domu s vyvesenými svastikami na Piatej Avenue.“ Tým domom bola katedrála sv. Patrika znesväcovaná homosexuálmi, ktorí na nedeľnej omši  vypľuli  konsekrované hostie. Oltárnym obrazom na výstave „Sensations“(senzácia) v roku 1999 v Brooklynskom múzeu umenia bola The Holy Virgin Mary (Svätá panna Mária)- maľba  tváre matky božej postriekanej sloními výkalmi a svätožiarou zo ženských genitálií. V susednej miestnosti bolo šesť figurín dievčatiek  v životnej veľkosti s penismi, ktoré im trčali z tiel. Ak v USA a Európe táto pakultúra už nevyvoláva medzi kresťanmi adekvátnu reakciu, reakcia v moslimskom svete nenechala na seba dlho čakať a EU  iniciovala konferenciu o ohrození slobody slova.


 Paradoxne za ohrozovanie slobody slova sa nepovažuje väznenie  občanov, ktorí si dovolili vyjadriť verejne svoj názor na ohrozovanie existencie obyvateľstva propagovaním homosexuality ako životného štýlu alebo vyjadrili svoj názor k otázke neustálej dominancie holokaustu len jedného národa diskriminujúc obete iných národov. Ak akýkoľvek režim klesne tak hlboko, že začne po hrozbou represie obmedzovať slobodné myslenie a vlastné názory svojich občanov, a ak presadzuje dekadenciu ako životný princíp tak, potom je to tá najlepšia cesta do pekla a najvyšší čas k tomu aby sa ľudia prebudili a zakričali, že kráľ je nahý.

 

                                                                                                                                 Viliam Kovalčík

 

 

 

Bude za nás myslet Velký bratr

Bude za nás myslet Velký bratr?


Znepokojivý signál - v duchu Orwellova "MINISTERSTVA PRAVDY" - vyslal W.ledna Evropský parlament, když schválil rezoluci požadující zrovnoprávnění homose­xuálních párů s manželskými. Smy­slem rezoluce je připravit stíhání o-sob, které odmítnou uznávat rov­nost homosexuálních svazků s manželstvím, pro tzv. trestný čin homofobie. Jak totiž v EP prohlásil ministr spravedlnosti pro EU Fra-co Frattini, "homofobie je porušním lidských práv", a ty členské státy, které neumožní "sňatky" ne­bo "jiné svazky" osob stejného po­hlaví, budou vystaveny postihům a dokonce jim hrozí vyloučení z E-vropské unie.

 

Zdá se, že evropští poslanci propadli hře na "VELKÉHO BRAT­RA" a osobují si právo, které jim nebylo svěřeno a jež nikomu ne­náleží, protože náležet nemůže. A sice právo na rozhodování o tom, co si svobodný občan smí nebo nesmí myslet, co smí nebo nesmí říkat, jak smí nebo nesmí vychová­vat své děti. Ale nejen to, chtějí nás dokonce trestat za projev jiného názoru než oni sami určí! Výsmě­chem lidským právům přitom je, že svobodné vyjádření názoru, tedy základní lidské právo každého člo­věka, se má stát "porušením lids­kých práv".

 

Této zvláštní logice možná lé­pe porozumíme, když se podíváme, kdo ji inspiruje. Prezidentem vnitř­ního výboru EP "za práva lesbiček a homosexuálů" je viceprezident organizace Gay & Lesbian Humanists Michael Cashman. Ten tvrdí, že poslanci EP, kteří nic neudělají proti státům, odmítajícím uzákonit "homosexuální sňatek" (Litva, Lo­tyšsko, Estonsko, Polsko), se stá­vají "účastníky násilných trestných činů".

 

Z českých europoslanců je­denáct se touto hysterií zastrašit nedalo: Březina, Buzek, Cabmoch, Duchoň, Fajmon, Hybášková, Klas, Ouzký, Roithová, Strejček a Zahr­adil. Zachovali si vlastní názor, ne­zalekli se výhrůžek a pro rezoluci nehlasovali. Díky jim za to. Protože 468 europoslanců, kteří rezoluci podpořili, se sklonilo před agresiv­ním diktátem útočícím na jejich svě­domí a znásilňujícím právo všech lidí na svobodu názoru.

 

                                                    Jiří Karas poslanec PČR

NOVÝ ZLOČIN

Na konci roku 2004 nadobudol vo Francúzsku účinnosť zákon o verbálnych “zločinoch proti homosexuálom" a už je tu prvý odsúdený. Poslanec Národného zhromaždenia za vládnucu UMP Christian Vanneste bol odsúdený za to, že pri prerokúvaní zmieneného zákona povedal, že “homosexuálne správanie nie je rovnako hodnotné pre spoločnosť ako heterosexuálne, pretože nezabezpečuje prežitie ľudstva". Tieto výroky potom ešte zopakoval v novinách, čím podľa francúzskych zákonov porušil ľudské práva gayov a lesbičiek. Súd mu minulý týždeň vymeral pokutu vo výške 3000 eur a vyzval ho zaplatiť ďalších 6000 eur, ktoré majú byť rozdelené medzi homosexuálne organizácie, ktoré ho žalovali. Podľa jednej z nich je Vanneste “typický predstaviteľ Sarkozyho krajnej pravice" a podľa ďalšej ho má francúzsky minister vnútra vyhodiť z UMP. Vanneste sa proti rozsudku odvolal.

lk

Týždeň 6. februára 2006

Hore

Homosexualita z náboženského hľadiska

Jozef Vaškovič

 

Ak chceme preskúmať históriu vzniku homosexuality, musíme sa obrátiť k najstaršej knihe sveta, najstaršieho mravného kódexu a zbierky mravných zákonov – Biblie. V tejto knihe sú napísané postupy a riešenia na každú životnú situáciu. Jej rady sú tak časové ako boli za dní, keď bola písaná. Táto kniha zákonov a poučení - vzhľadom k tomu, že neexistuje žiadna staršia učebnica je stabilným skalným základom vo veciach zdravia, blahobytu, rodinného života a osobného správania. Je možno v nej nájsť všetky riešenia na súčastné problémy. Vzhľadom k tomu, že jej inšpirátorom je mimopozemská bytosť, ktorá stvorila človeka, nikto nepozná lepšie a viac o našich schopnostiach, o tajomstvách našej mysle, citoch, telesných i duchovných potrebách ako práve tento náš vesmírny Stvoriteľ – Žalm 139:15. Preto je nanajvýš dôležité preskúmať niektoré veci z tejto knihy, aby sme zistili čo je pre nás dobré, užitočné, škodlivé či zavrhnutiahodné . Medzi tieto veci patrí i problém homosexuality.

Prvou inštitúciou ktorá na zemi existovala bola podľa Biblie rodina. Muž a žena . Prirodzeným pohlavným spojením muža a ženy vznikli deti. Táto prvá rodina vytvorila s deťmi spoločnosť. Táto spoločnosť sa mala rozrásť po celej zemi a zaľudniť zem. Aby sa toto uskutočnilo, bol vydaný mravný zákon, podľa ktorého sa rodiny mali riadiť. Žiaľ tento zákon prestali ľudia rešpektovať.

Ak sledujeme historické záznamy v tejto najstaršej knihe zistíme, že mnohí sa odklonili od mravného zákona a zvolili si inú cestu. Tak napríklad je v Biblii záznam, že pred 4.000 rokmi boli mestá Sodoma a Gomora preslávené svojou skazenosťou. Medzi mnohými neresťami, ktoré boli v Sodome a Gomore rozšírené patrila homosexualita. Prvá kniha Mojžišova 19 : 14 popisuje dav Sodomitov posadnutých sexom - od chlapcov po starcov, keď chceli znásilniť dvoch Lotových hosťov. Prečo i obyčajní chlapci boli posadnutí myšlienkou znásilniť mužov? Pretože už i oni mali skúsenosti s homosexuálnymi zvrátenosťami. Problémom v tomto prípade bolo, že Lótovi hostia neboli pozemšťania. Boli to vesmírne bytosti, ktoré vzali na seba ľudskú podobu. Takže Sodomiti chceli znásilniť a mať kolektívny sex s mimozemskými bytosťami / anjelmi /. Aby Lót predišiel zhanobeniu vesmírnych bytostí, ponúkol k Sodomitom k pohlavnému zneužitiu svoje dve dcéry – panny. Ale o nich Sodomiti nemali záujem. Chceli súložiť s mužmi s bytosťami z vesmíru, Božími anjelmi. Keď sodomskí homosexuáli zaútočili na dvere domu Lóta a chceli ich vylomiť, aby sa zmocnili mimozemšťanov a previedli s nimi kolektívny sex, ranili vesmírni Lótoví hostia Sodomitov slepotou, ako sa o tom píše v 19 kapitole, prvej knihe Mojžišovej od 11 verša. Keďže sa v Sodome nenašlo ani desať heterosexuálov, bola Sodoma a Gomora po vyvedení Lóta a jeho rodiny zničená ohňom a sírou.

O stáročia pozdnejšie prišiel židovský národ do oblasti Kanaánu. Kanaánejská zem bola v tej dobe do takej miery naplnená krvismilstvom, pohlavnými zvrátenosťami, sodomiou, prostitúciou a dokonca rituálnym obetovaním malých detí, že všetky tieto odporné skutky museli byť Mojžišovým zákonom výslovne zakázané / 3. Mojžišova 18 : 16, 21 – 23, 19 : 29, Jeremiáš 32 : 35. Napriek tomu Židia včítane niektorých ich panovníkov, prijali tieto ohavné zvyky. – Žalm 106 : 35 - 38.

V starovekom Izraeli boli Židia neustále varovaní, aké by to pre nich malo otrasné následky, keby prijali nemravný spôsob života, alebo prejavili neúctu k svätým veciam. O  veciach homosexuality im nebolo zakázané hovoriť. Práve naopak. Na štúdiách Písiem sa zúčastňovali i malé deti.  Mojžišov zákon sa nevyhýbal týmto pálčivým témam, ktoré sa týkali sexuálneho charakteru vrátane menštruácie, výronu semena, smilstva, cudzoložstva, homosexuality a sexuálneho styku so zvieratami . / 5. Mojž. 31:10, Jozua 8:35, 3. Mojž. 15 : 16,19, 18 : 6, 22, 23, 5. Mojž. 22 : 22/ Rodičia mali stanoviť hranice a obmedzenia a rozpoznávať čo je pre deti škodlivé a čo nie.

Omnoho horšie než Izrael bolo v tomto ohľade staroveké Grécko a Rím. Zabíjanie novonarodených detí bolo v oboch národoch bežné. V Grécku bolo niečo celkom normálneho. ak starší muži mali pohlavný styk s mladými chlapcami. V každom starovekom gréckom meste kvitli verejné domy s detskými prostitutmi. V rímskej ríši bola detská prostitúcia a homosexualita tak rozšírená, že v arénach boli dievčatá znásilňované a nútené k pohlavnému styku so zvieratami. Podobné hrôzy boli rozšírené v mnohých iných starovekých národoch.

Biblická Encyklopédia Gemini l. diel na strane 190 píše, že v starom Oriente boli homosexuálne praktiky značne rozšírené a často mali posvätný význam v kultoch. V kanaánských kultoch existovali mužskí prostituti v chrámovej prostitúcii – l. Kráľovská 14:24

V protiklade k tomu Starý zákon /Hebrejské sväté písma/ homosexualitu tvrdo odmieta. 1. Mojž. 19 : 4, 3. Mojž. 20 :13, 5. Mojž. 22 : 5. Homosexualita sa považovala za typické pohanské chovanie, pretože odporovala starozákonnému poňatiu podľa ktorého sexualita má slúžiť výlučne k plodeniu detí. Nový zákon tak isto odmieta homosexualitu v naprostej zhode so starozákonnou židovskou tradíciou a tým je v uvedomelom protiklade k vysokému hodnoteniu homosexuality v helénskej kultúre – 1. Kráľov 6 : 9, 1. Tim. 1 : 10.

A čo dnes, v modernej dobe ? Je ľudstvo do tej miery civilizované, že takéto hnusné sexuálny zvyky dnes neexistujú ? Ľudia, ktorí poznajú Bibliu vedia, že žijeme v kritických časoch, s ktorými je ťažko sa vyrovnávať, že ničomníci a podvodníci postupujú od zlého k horšiemu - 2. Timotejovi 3 : 1-5, 13. Situácia sa teda bude rapídne zhoršovať. Pri jednom z výskumov v Thajsku 75 % mužov pripustilo, že mali pohlavný styk s prostitujucimi deťmi. V Nemecku sa odhaduje, že je každý rok pohlavne zneužito 300.000 detí.

V rôznych zemiach vyšli najavo znepokojujúce správy o rôznych náboženských kultoch, kde sú deti mučené a zneužívané pri sadistických sexuálnych obradoch. Necudné obťažovanie detí teda nie je ani ničím novým, ani ničím neobvyklým. Je to odveký problém, ktorý sa ale dnes stal rozšírenou epidémiou. A dopad bude ničivý. Medzi dlhodobé následky tohto javu patrí nespôsobilosť k rodičovstvu, frigidita, nedôvera k mužom, lesbická láska, prostitúcia.......

Za túto rozšírenú problematiku dnes nesú zodpovednosť masovokomunikačné prostriedky predovšetkým televízia. Tá z homosexuálov vyrába hrdinov a kladné postavy. Homosexuáli sú významní kultúrni, politickí, ale i náboženskí predstavitelia. Ukazujú ich vo svetle najsvetlejšom, kým heterosexuáli sú vykresľovaní ako hlupáci a najneschopnejší ľudia ktorí existujú. Namiesto toho, aby televízia ako masovovýchovný komunikačný prostriedok prikazovala potlačovať prirodzené túžby, učí ich, že prirodzené túžby ako - honba za hmotným majetkom, túžba po pomste a sexuálna túžba sa majú plne prejaviť. Ľudia sa tak stávajú ľahkými obeťami a z ich mozgov je vymývané zdravé myslenie a nahradené myšlienkou na perverzitu a násilie Títo ľudia žijú pre dnešok a nemajú žiadnu budúcnosť.

Ak činia zlé veci, činí ich to šťastnými a prináša im telesné i duševné uspokojenie Mladí ľudia sa prispôsobujú davu a mysleniu väčšiny,

Jednu z hlavných príčin zodpovednosti nesie tiež cirkev. Je to jej nejednota, ale i to, že nečiní to, čo je v súlade s Božou vôľou. Na jeden a ten istý priestupok často používajú dvojaké merítka. Aby zmiernili dopad svojich zlých skutkov, zapadajú stále hlbšie a hlbšie do bahna nemravnosti. Sobášia homosexuálov a prevádzajú cirkevné sobáše lesbických žien. Pri takýchto metódach sa cirkev nemôže udržať pri živote a nad vodou. Stáva sa nemocnou, je napadnutá vírom nečistoty všetkého druhu a zákonite musí odumierať. Naviac vyučujú svojich farníkov nie to, čo je napísané v Biblii, ale pohanské filozofie. Zosmiešňujú verných mužov dávnoveku i súčasnosti, ktorí boli a sú piliermi mravného života, bezúhonnosti a čistoty. Činia to predovšetkým kňazi, ktorí sami padli do osídla homosexuality. Stalo sa tak preto, že z očí stratili jasný cieľ služby Bohu a odpadli od Boha. Mnohí z nich založili napodobeniny kresťanských cirkví – falzifikáty pravého kresťanstva.

/ 2. Kor. 11 : 3, 13 – 15, Kološ. 2 : 8 / Dnes je už veľmi ťažko rozoznať pravých kresťanov od nepravých a falošných. Homosexualita totiž dostala novú podobu, je príznakom novej duchovnej obrody a nikto si neuvedomuje, že to vedie k duchovnej anarchii. Mnohí dnešní moderní filozofi tvrdia, že Biblia bola napísaná pre inú dobu. Svet vraj v dnešnej dobe potrebuje iné riešenia a nie biblické. Nie je to pravda ! Tí, ktorí poznajú Bibliu, vedia že na každý súčastný problém sa v nej nájde riešenie. Lenže mnohí tieto riešenia nechcú vidieť.

Z akej príčiny vlastne homosexualita vznikla ? Odpoveď je jednoduchá - z rozkoše ! Ak ľudia majú všetkého dostatok, ak žijú v pohodlí, dostatku a radovánkach, ak majú nadbytok stravy, oblečenia a všetkého čo potrebujú k životu, začnú si vymýšľať ! Ako prvú vec - zavrhnú Boha a jeho zákony ! Nepotrebujú ich, sú im na prekážku a záťaž. Potom si vymyslia zákony svoje vlastné. Tie ich nakoniec privedú do nešťastia a záhuby. A pretože všetko majú a nevedia od rozkoše, čo by mali robiť, prepuknú v homosexualitu, lesbičnosť a všetky nečistoty tela. Naviac ich v tom podporuje ich falošné náboženstvo, ktoré si sami vymysleli a ich život sa zvrhne tak, ako sa zvrhol v doslovnej Sodome a Gomore.

Homosexualita a lesbičnosť sú v Božích očiach veci odporné. Vedú k zániku a smrti. č ak by sa táto situácia zmenila na celosvetovú ? Prestali by sa rodiť deti. Alebo poznáte spôsob, že by pri súložení dvoch mužov alebo dvoch žien sa narodil potomok ? A čo keby to zachvátilo celú zem, včítane ríše zvierat, vtákov a rýb. Viete si predstaviť dvoch králičích samcov ako medzi sebou súložia, alebo ako dvaja kanci skočia jeden na druhého v náruživom sexuálnom opojení ? Po uliciach by bežali súložiace psy a súložiace fenky by si medzi sebou prejavovali lesbickú lásku ? Počas jesennej ruje by parohaté jelene súložili s jeleňmi a samice lesbicky so samicami ! Nezdá sa Vám to absurdné ? Určite áno. Prečo sa Vám teda nemá zdať absurdné, ak súložia dva muži, alebo dve ženy, ktoré majú byť korunou a vrcholom všetkého tvorstva na zemi ? Či skutočne ľudské tvorstvo kleslo pod úroveň zvierat ? Prečo sa takým ľuďom ešte majú dať do výchovy detí na mravnú výchovu ?

Dokiaľ sa toto zlo definitívne neodstráni zo zemi, do tej doby nebude na zemi pokoj . Žijeme v násilníckej negatívnej spoločnosti. Mladým ľuďom sa to javí ako celkom normálny spôsob života a v dôsledku toho sú zatiahnutí do zlého - módneho poblúznenia. Žijú pre dnešok. Pre nich neexistuje žiadna budúcnosť. Preto tieto problémy s homosexualitou budú rásť až zachvátia celé ľudstvo a - privedú ho k zániku .

Aby sa tomu predišlo je jediné riešenie, ktoré ale ani politici ani  tí, ktorí vedú ľudstvo nikdy nepripustia . Je napísané v Biblii v 3 knihe Mojžišovej 20 kapitola, 13 verš :

“ A človek, ktorý by ležal s mužským pohlavím, tak ako sa líha so ženou, ohavnosť spáchali obidvaja, istotne zomrú, ich krv bude na nich”.

Biblia jasne prikazuje odstrániť akýchto mužov i ženy. Odstrániť ich a vykoreniť toto zlo zo zeme. Jedine odstránením je možné vykoreniť túto ohavnosť zo zeme. Kto pozná Bibliu, vie, že skôr, či neskôr k takému radikálnemu riešeniu príde a homosexualita bude navždy vykorenená zo zeme.

Žijeme v novodobom Babylone v novodobej Sodome a Gomore. A tak ako bol Lót vyvedený zo Sodomy pred jej definitívnym zničením, tak budú vyvedení i všetci tí úprimní ľudia z dnešného Babylonu, ktorý stonajú nad neprávosťami, ktoré vidia okolo seba. Pre tých sú útechou slova vesmírneho Stvoriteľa, zaznamenané v 2 epištole Petra, 3 kapitola, od 10 verša, citujem :

“A príde deň Pánov, ako zlodej v noci v ktorý pominú nebesia praskotom a rachotom a živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela , ktoré sú na nej zhoria. A pretože sa to všetko tak rozplynie, akí musíte vy každý byť vo svojom svätom obcovaní a v pobožnosti, ktorí očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozpustia sa a živly rozpálené ohňom potečú....”

Hore