NENALEŤTE PODVODNÍKOVI - Hyenizmus falošného "generála" Juraja Fedora

Doklad Vojenského archívu v Trnave č.p.:VA-8001-31-126/2001-Hid zo dňa 9.11.2001 Doklad štátneho ústredného archívu v Prahe č.4457/04-02 zo dňa 21.11.02

Potvrdenie archívu Zboru väzenskej a justičnej stráže SR č. AZVJS-AE-300/02 zo dňa 13.3.02

 

Oznámenie Národnej demokratickej strany o udelení vyznameniania J. Fedorovi .

Vystúpenie "generála v.v." Juraja Fedora na sv. Hostýne v ČR. Svědomí č. 9/2000

Falošné zoznamy amerických zajatcov za 5 miliónovFalošný generál - Juraj Fedor

Novembrový prevrat v roku 1989 vyplavil na povrch množstvo špiny a popri skutočných obetiach komunizmu sa našlo aj dosť takých, ktorí napriek tomu, že parazitovali na reálnom socializme či s ním priamo kolaborovali, zacítili príležitosť ako vyťažiť z novej spoločenskej situácie a priživovať sa na ľudských tragédiách.

Za hyenizmus v tom najhoršom slova zmysle možno označiť zneužívanie situácie v akej sa nachádzajú rodiny násilne odvlečených či nezvestných z čias studenej vojny, vrátane cieleného klamstva, podvodov a uvádzania nepravdivých lživých informácii za účelom vylákania finančných prostriedkov a o obohatenia sa na ľudskom nešťastí.

Po Márii Knižkovej, bývalej sekretárke Okresného tajomníka Komunistickej strany a osobe trestne stíhanej za defraudáciu ešte za socializmu, ktorá sa napriek svoje súčasnej čiastočnej demencii a zdravotnému stavu ešte stále priživuje na tzv. Slovenskej asociácii násilne odvlečených - SANO, (podrobnosti na stránke: http://www.szcpv.szm.sk/05/sano.html) je bez akýchkoľvek pochybností rovnakou hyenou v ľudskej koži aj Juraj Fedor narodený v roku 1923 vo Fulianke neďaleko Prešova.

            Juraj Fedor ako potvrdzuje doklad Vojenského archívu v Trnave č.p.: VA-8001-31-126/2001-Hid zo dňa 9.11.2001 bol prepustený z armády do zálohy 28.2. 1954 v dosiahnutej hodnosti nadporučíka.  Viacero svedeckých výpovedí potvrdzuje, že príčinou prepustenia boli rôzne delikty vrátane problémov s alkoholom.

Hore

            Z potvrdenia archívu Zboru väzenskej a justičnej stráže SR  č. AZVJS-AE-300/02 zo dňa 13.3.02 je preukázateľné, že Juraj Fedor bol odsúdený Krajským súdom v Košiciach 6. októbra 1970 za podvracanie republiky podľa §98 ods. 1 k trestu 2,5 roka nepodmienečne. Na výkon trestu nastúpil do I. nápravnovýchovnej skupiny v Želiezovciach odkiaľ bol podmienečne prepustený dňa  16.5.1971.  Rovnako aj z dokladu Štátneho ústredného archívu v Prahe je zrejme, že Juraj Fedor nebol nikdy väznený v 50. tých rokoch.
Doklad štátneho ústredného archívu v Prahe č.4457/04-02 zo dňa 21.11.02

            Je potrebné poznamenať, že hoci bol odsúdený za trestný čin podľa I. hlavy,  do výkonu trestu bol zaradený do väznice pre odsúdených za prevažne neúmyselné trestné činy ako dopravné nehody, s miernym režimom, ktorú ostatní väzni považovali za „pioniersky tábor“, v porovnaní s väznicou  v Ilave či Leopoldove kde boli oddelia Hlava I. pre odsúdených za protištátne trestné činy.

            Po prevrate v roku 1989 sa z Juraja Fedora stal „väzeň 50. tých rokov „ a  sám sa pasoval do hodnosti generála.  Okrem iného stihol byť aj príslušníkom RAF vo Veľkej Británii, veliteľom divízie, napísať list  hlavám armád Varšavského paktu po vpáde do Československa v auguste 1968, začo mal odsedieť 16 rokov  a ako predseda Okresného výboru Konfederácie prenasledovaných komunizmom v Prešove sa mal objaviť na filmovom plátne vo filme „Tankami proti totalite“ ako priamy účastník protikomunistického odboja v 50. tých rokoch.

            Po tom, čo boli jeho podvodnícke  aktivity v Prešove odhalené Štefanom Pazderom sa jeho priestor v SR zúžil, preto presunul svoje hlavné „aktivity“ do Českej republiky. Pretože tam nikto nepreveroval jeho minulosť, bol považovaný za politického väzňa a dokonca mu Národná demokratická strana udelila vyznamenanie ako potvrdzuje oznámenie NDS z roku 2001.

Oznámenie Národnej demokratickej strany o udelení vyznameniania J. Fedorovi.
Vystúpenie "generála v.v." Juraja Fedora na sv. Hostýne v ČR.Svědomí č.9/2000

            Juraj Fedor svojím arogantným a bezohľadným cynickým konaním diskredituje ideu protikomunistického odboja a hanobí česť skutočných politických väzňov. Napriek tomu, že v býv. ZSSR nikdy nebol v miestach kde sa nachádzali bývalé koncentračné tábory Gulag,  sústavne podvodne láka finančné prostriedky od rôznych inštitúcii lživým tvrdením, že má k dispozícii zoznam amerických zajatcov, ktorí sa ešte nachádzajú na území býv. ZSSR. Ako verejne pred svedkami uviedol, tento zoznam odovzdá len v prípade ak mu Veľvyslanectvo USA vyplatí sumu 5 mil . Sk.

Přepis části z pořízeného záznamu rozhovoru s Jurajem FEDOREM

            Podľa posledných informácii z ČR si tento podvodník „adoptoval“ ministra národnej obrany SR za SDKÚ Martina Fedora o ktorom prehlasuje, že je jeho vnukom.

            Svetové združenie bývalých československých politických väzňov považuje za nutné informovať a varovať širokú verejnosť ako aj inštitúcie v SR a ČR o nebezpečnosti zavádzajúcich a nepravdivých tvrdení Juraja Fedora, v snahe predísť možnému vzniku finančnej ujmy, ktorá by mohla vzniknúť jeho nezákonnou činnosťou.

            Z internétových vyhľadávačov je zistiteľné, že Juraj Fedor je aktívny aj ako „dopisovateľ“ pre slovenské média či už printové alebo internetové , vrátane Katolíckych novín,  kde sa prezentuje ako predseda Konfederácie prenasledovaných komunizmom - Dokumentačné stredisko zločinov komunizmu v Prešove, hoci občianske združenie s týmto názvom po tom, čo zomrel jeho predseda Emil Slosiarik,  nemá v skutočnosti žiadnu reálne preukázanú členskú základňu a nevyvíja žiadnu činnosť. Z tohto dôvodu Svetové združenie bývalých čsl. Politických väzňov podá návrh MV SR na zrušenie tejto organizácie z dôvodu podozrenia z trestnej činnosti a porušovania zákona č. 83/90 Z.Z o občianskych združeniach.

 

                        Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

Hore