Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfakce u konkrétních estébáků ?
Zdroj: NN Ročník........: 0005/042 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉTNÍCH ESTÉBÁKŮ?

22. ČÁST

PhDr. Jaromír ADAMEC, nar. 15. 9. 1940, agent StB, ev. č. 22641, krycí jméno M IREK - historik umění a výtvarný pedagog, publicista. Nyní - odborný asistent PedF UK - katedra výtvarné výchovy, publikační a přednášková činnost. Dosavadn í zaměstnání: 1965-1976 odb. asistent na PedF UK, v 70. letech zákaz pedagogic ké činnosti. 1976-1987 svobodné povolání, poradce švýc. nakladatelství ABS, pr áce v red. radě časopisu Panorama, 1987-1990 redaktor časopisu Ateliér, po reh abilitaci v r. 1990 návrat na PedF UK. Díky jazykovým znalostem 11 let cestova l jako průvodce.

Jiří ADAMEC, nar. 9. 3. 1948, důvěrník StB, ev. č. 21704, 24669, krycí jméno A DAM, herec, režisér. Nyní - režisér. Dříve člen KSČ, nyní bezpartijní, člen SČ DU, od posledního sjezdu předseda televízní sekce a z této funkce místopředsed a SČDU.

doc. Ing. Jan BAIER, DrSc., nar. 17. 4. 1926, agent StB, ev. č. 2427, krycí jm éno JAN, vědecký pracovník. Nyní - ved. věd. pracovník, Výzkumný ústav rostlin né výroby Praha, člen ČAZ, člen korespondent VDLUFA v SRN, člen stálého Komité tu I.A.O.P.N. ve Francii, čestný člen VFD v SRN, člen společnosti Justuse von Liebiga v SRN. Vždy bez politické přislušnosti.

Ing. Ivo BAJER, nar. 31. 5. 1932, agent StB, ev. č. 32746, krycí jméno TOMÁŠ, stavební inženýr. Nyní - ředitel projekt. ústavu Brnoprojekt, předseda Českého svazu staveb. inženýrů, člen věd. rady VUT Brno. Politická orientace pravicov á, člen KAN, Konfederace pol. vězňů, člen sněmu OF, kand. OF ve volbách. Předs eda přípr. výboru Konfederace inžen. svazu ČSFR.

Ing. Jozef BAKŠAY, nar. 23. 2. 1951, důvěrník StB, ev. č. 13195, krycí jméno P ROFESOR, ekonom, politik, podnikatel. Nyní - spolumajitel společnosti CTL Cons ulting a SIMONE STYLE. Jeho krédo - lidskost, humanita a demokracie. 1976-1988 středoškolský profesor, od r. 1988 podnikatel - majitel reklamní agentury. Do 19. 11. 1989 bezpartijní, od 19. 11. 1989 čelný představitel hnutí VPN v Koši cích. 1991-1992 ministr zahraničního obchodu ČSFR.

prof. PhDr. Mgr. Ludvík BARAN, DrSc., nar. 23. 8. 1920, agent StB, ev. č. 9321 , krycí jméno LUDVÍK, etnograf, fotograf, kameraman. Nyní - vysokoškolský peda gog, FAMU Praha, umělecký fotograf, teoretik fotografie a filmu, publicista, č len sekce pro věd. kinematografii AV ČR, NSČ, AFUVU, FITES. 1967-1980 proděkan FAMU Praha. V r. 1958, 1968 a 1978 stud. pobyt v Belgii, 1968-1970 přednášel na Kunstgewerbeschule Curych, 1977-stud. pobyt Finsko. Pův. soc. demokrat, 195 9-1989 KSČ.

PhDr. Antonín BARTONĚK, CSc., nar. 29. 10. 1926, důvěrník StB, ev. č. 18475, k rycí jméno LÍVIUS, jazykovědec (řečtina, latina). Nyní - univerzitní profesor (Masarykova univerzita Brno).

prof. Ing. Vlastimil BARUŠ, DrSc., nar. 11. 10. 1935, důvěrník StB, ev. č. 369 36, krycí jméno VLASTA, biolog, parazitolog. Nyní - ved. věd. pracovník Ústavu ekologie krajiny AV ČR v Brně.

Ing. Rudolf BAŤA, nar. 4. 9. 1927, agent StB, ev. č. 16845, 684588, krycí jmén o SEKRETÁŘ, sportovec, rozhodčí. Nyní - gen. sekretář Českomoravského fotbal s vazu. Vždy bezpartijní.

MUDr. Pavel BAUDIŠ, CSc., nar. 2. 10. 1930, důvěrník StB, ev. č. 15701, krycí jméno PAVEL, psychiatr. Nyní - věd. pracovník psychiatrického centra Praha, př edseda Psychiatr. spol. České lék. společnosti.

doc. PhDr. Jiří BEDNÁŘ, CSc., nar. 30. 8. 1926, důvěrník StB, ev. č. 14671, kr ycí jméno LUBOŠ, psycholog. Nyní - docent PedF České Budějovice. Ing. Pavel BERGMANN, CSC., nar. 23. 6. 1938, důvěrník StB, ev. č. 13930, krycí jméno DAVID, manažer. Nyní - předseda představenstva a ředitel akciové společ nosti HYTOS Vrchlabí.

doc. JUDr. Josef BLAHOŽ, DrSc., nar. 26. 12. 1932, důvěrník StB, ev. č. 18617, krycí jméno PEPÍK, právní vědec. Nyní - ved. věd. pracovník Ústavu státu a pr áva AV ČR.

Mgr. Bohuslav BLAŽEK, nar. 18. 10. 1942, důvěrník StB, ev. č. 13729, sociální ekolog, publicista a režisér. Nyní - ředitel nadace Eco Terra, místopředseda S polku pro obnovu venkova.

MUDr. Karel BLAŽEK, nar. 6. 4. 1941, agent StB, bez ev. č. krycí jméno MILAN, lékař. Nyní - dětský lékař, člen předsednictva ČÚV ČČK Praha. PhDr. Karel BLAŽEK, nar. 26. 7. 1948, agent StB, ev. č. 238006, krycí jméno KA REL, spisovatel. Nyní - svob. povolání.

Ing. Milan BLÍŽKOVSKÝ, DrSc., nar. 11. 6. 1934, důvěrník StB, ev. č. 27745, kr ycí jméno MODRÝ, ředitel podniku, geofyzik. Nyní - gen. ředitel a. s. Geofyzik a, člen Evropské asociace průzkumných geofyziků, člen České manažerske asociac e. 1963-1964 Afghánistan, 1969-1971 expert Polytechny v Iráku, 1978-Řecko. Jan BONAVENTURA, nar. 21. 3. 1943, agent StB, ev. č. 14928, 492888, krycí jmén o BONET, televizní režisér. Nyní - televizní režisér.

Rudolf BORSKI, nar. 2. 7. 1927, agent StB, ev. č. 20643, 064304, krycí jméno B OR, duchovní. Nyní - kazatel Jednoty bratrské. 1989-1992 předseda Jednoty brat rské.

Josef BOUČEK, nar. 22. 10. 1932, agent StB, ev. č. 10417, krycí jméno MILAN, d ramatik a spisovatel. Nyní - svob. povolání. Zahr. pobyty - Francie, SRN, Fins ko, Norsko, SSSR, Španělsko, Řecko, Rakousko aj.

PhDr. Zdeněk BOUČEK, nar. 31. 12. 1941, důvěrník StB, ev. č. 24340, krycí jmén o IGOR, pracovník rozhlasu. Nyní - redaktor, tvůrce rozhlas. pořadů. Po r. 198 9 krátce ved. redakce zábavy.

dr.Toman BROD, nar. 18. 1. 1929, agent StB, ev. č. 10844, krycí jméno MEFISTO, historik. Nyní - v důchodu.

MUDr. Zdeněk BROUKAL, CSc., nar. 30. 3. 1943, agent StB, ev. č. 10773, 077388, krycí jméno TÁBORSKÝ, lékař, vědecký pracovník. Nyní - ředitel VÚ stomatolog. Praha. Stud. pobyty - Skandinávie, Švýcarsko, Holandsko.

PhDr. Luděk BUKAČ, nar. 4. 8. 1935, důvěrník StB, ev. č. 21091, 27533, krycí j méno LUDVÍK, tréner ledního hokeje. Nyní - tréner ledního hokeje. Karel BURDA, nar. 25. 6. 1922, agent StB, ev. č. 1448, 144888, krycí jméno KAR EL, pedagog. Nyní - důchodce. Prezident I. Lions - Clubu Praha, spolupracovník s Výborem dobré vůle.

PdDr. Jarmil BURGHAUSER, nar. 21. 10. 1921, agent StB, ev. č. 941, 94188, kryc í jméno MOKRÝ, hudební skladatel a muzikolog. Nyní - předseda Společnosti A. D vořáka, místopředseda Dvořák Society of Great Britain. 1990-92 předseda Společ nosti skladatelů, 1990-93 starosta Českého Junáka.

prof. Ing. Milan BURŠA, DrSc., nar. 4. 7. 1929, agent StB, ev. č. 1166, 116688 , krycí jméno MILAN, astronom. Nyní - ved. věd. pracoviska Astronomický ústav AV ČR Praha.

pokračování příště Vladimír PAVLÍK