Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáků ?
Zdroj: NN Ročník........: 0006/009 Str.: 000 < BR>Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1996
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

20. ČÁST

Kategorie: Tajní spolupracovníci-agenti: Prof. I ng. Adam LAŠČIAK, CSc., nar. 28. 3. 1929, tajný spolupracovník-agent St B, ev. č. 9494, 949408, krycí jméno ADAM, důvěrník StB, ev. č. 9494, krycí jmé no ADAM, ekonom, VŠ pedagog. V 60. letech studium v Lenigradě, Paříži, USA. Od r. 1962 vedoucí katedry ekon.-mat. metod VŠE v Bratislavě. 1967-68 expert OSN v Tun isu, 1970-host. prof. na Ottawské univerzitě v Kanadě. Encyklopédia Slov enska K-M, 1979.

Ján LENČO, nar. 23. 10. 1933, tajný spolupraco vník-agent StB, ev. č. 4076, 407 609, bez krycího jména, důvěrník StB, ev. č. 11745, krycí jméno PROKOP, spisov atel. Od r. 1976 správce žilinského kina Úsvit. Encyklopédia slovenských spiso vateľov A-O, 1984.

Miloš LEŠIKAR, nar. 3. 12. 1922, tajný spolupr acovník-agent StB, ev. č. 13388, 33046, 338205, krycí jméno DUŠEK, synodní kurátor Českobratrské církve evange lické. Kdo je kdo 1991-92, A-M, 199 1.

Jan LIGUŠ, nar. 2. 7. 1941, tajný spolupracovní k-agent StB, ev. č. 9475, 32989 , 947502, krycí jméno HONZA, kazatel církve brat rské. Církev bratrská-1980. Helena LISICKÁ, nar. 26. 11. 1930, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 1936 3, 936307, krycí jméno BOHUMIL, spisovatelka-poh ádky a pověsti. Malá českoslov enská encyklopedie I-L, 1986.

František LIVORA, nar. 2. 8. 1936, tajný spolupr acovník-agent StB, ev. č. 2199 3, krycí jméno SPEVÁK, důvěrník StB, ev. č. 21993, krycí jméno SPEVÁK, operní zpěvák, člen SND. Malá československá en cyklopedie I-L, 1986. Václav LOHNICKÝ, nar. 5. 11. 1920, tajný spolupracovník-agent S tB, ev. č. 3032 1, krycí jméno VÁCLAV, herec, režisér. Malá československ á encyklopedie I-L, 1 986.

Miroslav LUKEŠ, nar. 14. 3. 1934, tajný spolupra covník-agent StB, ev. č. 16856 , 685688, krycí jméno LIBOR, vedoucí odděle ní ČSL. Kurýr-36/1990. Jaroslav LYČKA, nar. 7. 10. 1951, tajný spolupraco vník-agent StB, ev. č. 23678 , 367807, krycí jméno JARDA, hokejista TJ Vítkovic e. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Miloš MACHEK, nar. 9. 11. 1923, tajný spolupraco vník-agent StB, ev. č. 17567, krycí jméno GERSCHWIN, dirigent, hudebník, hudebn í skladatel. Encyklopedie jaz zu a moderní populární hudby-1990.

Viktor MALCEV, nar. 3. 11. 1920, tajný spolupracov ník-agent StB, ev. č. 12308, 230888, krycí jméno TANEČNÍK, důvěrní k StB, ev. č. 22892, krycí jméno TANEČNÍ K, tanečník a pedagog HAMU. Malá če skoslovenská encyklopedie M-P, 1986. Jiří MALÝ, nar. 13. 2. 1938, tajný spolupracovník- agent StB, ev. č. 14796, 479 604, krycí jméno VÝZKUMNÍK, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994. František MAREŠ, nar. 15. 5. 1943, tajný spolupracovník-agent S tB, ev. č. 1201 3, 19909, 201305, krycí jméno SEIDL, básník a překladatel. Sl ovník české liter atury 1970-81, 1985.

Pavel MATUŠKA, nar. 14. 2. 1944, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 19955, 995505, krycí jméno OTA, karikaturista. Kniha- Veletucet, 1988. Jan MATYS, nar. 22. 6. 1938, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 28913, 891 306, krycí jméno MAREK, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 19 94. Jiří MAZÁNEK, nar. 14. 3. 1952, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 34616, 4 61601, krycí jméno BORIS, muzikant-vedoucí skupiny Relaxace. Encyklopedie jaz zu a moderní populární hudby-1990.

Igor MAČEJOVSKÝ, nar. 21. 5. 1953, tajný spolu pracovník-agent StB, ev. č. 2933 1, 933107, krycí jméno ŠACH, šachista. Listi na ELO ČR k 1. 9. 1994. Václav MAŘÍK, nar. 22. 1. 1947, tajný spolupracovník-ag ent StB, ev. č. 13499, 349902, krycí jméno VENDA, hokejista. Malá encyklopedie le dního hokeje-1986. Karel MEZERA, nar. 15. 8. 1946, tajný spolupracovník-a gent StB, ev. č. 25680, 568088, krycí jméno KUBÁT, muzikant-Classic jazz Coll egium. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Josef MICHAL, nar. 21. 2. 1920, tajný spolupracovn ík-agent StB, ev. č. 11245, 13050, 16749, 124588, 305088, krycí jméno SOUKENICK Ý, kazatel církve bratrské. Církev bratrská-1980.

Peter MICHALOVIČ, nar. 6. 6. 1953, tajný spolupr acovník-agent StB, ev. č. 3703 8, krycí jméno SLOVÁK, hudebník-folková sk upina Slnovrat. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby.

Vladimír MIKO, nar. 22. 3. 1943, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 28781, krycí jméno JIRKA, stolní tenista, tréner. Encyklopédia Slovenska K-M 1979. Jozef MISTRÍK, nar. 2. 2. 1921, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 27065, krycí jméno SASISTA, jazykovědec. Encyklopé dia Slovenska K-M, 1979. Pavel MIŠKOVSKÝ, nar. 6. 12. 1943, tajný spolupracovník-a gent StB, ev. č. 2236 0, 236004, krycí jméno ARTUR, šachista. Listina ELO ČR k 1 . 9. 1994. Alexander MLYNARČÍK, nar. 14. 10. 1934, tajný spolupracovník-ag ent StB, ev. č. 7039, 23965, 41806, 180601, 396508, krycí jména DUŠAN, MIKULÁŠ , malíř, ředite l Považské galerie-Žilina. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979. Amad eo MOLNÁR, nar. 24. 1. 1923, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 7006, 16751, krycí jméno JAN, děkan Evangelické bohoslovecké fakulty. Lidové noviny- 7. 6. 1990.

Milan MUCHNA, nar. 5. 3. 1940, tajný spolupracovní k-agent StB, ev. č. 3776, 37 7688, krycí jméno RENÉ, filmový režisér. Encyklopédia filmu-1993. Ing. arch. Josef MYSLIVEC, nar. 13. 12. 1936, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 34649, 464906, krycí jméno SÍ S, architekt. Od r. 1993 projektant Kovopr ojekta Brno. Kdo je kdo v architektuře-1993 .

Ing. Karol MEŘINSKÝ, CSc., nar. 17. 9. 1928, taj ný spolupracovník-agent StB, e v. č. 18102, krycí jméno CÍN, dů věrník StB, ev. č. 36906, krycí jméno CÍN, ele ktrotechnik. Od r. 1957 pracovník e lektrotech. ústavu SAV v Bratislavě. Encykl opédia Slovenska K-M, 1979.

František NAVRÁTIL, nar. 19. 4. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2 3867, krycí jméno PETR, soch ař. Malá československá encyklopedie M-P, 1986. Luděk NEKUDA, nar. 10. 10. 1942, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 4213, 421388, krycí jméno JAN, důvěrník StB, ev. č. 4213, krycí jméno JAN, zpěvák, h erec. Encyklopedie ja zzu a moderní populární hudby-1990.

Prof. Ing. Milan NOGA, DrSc., nar. 2. 10. 1939, tajn ý spolupracovník-agent StB , ev. č. 13680, krycí jméno FYZIK, VŠ pedagog v Bratislavě. Encyklopédia Slove nska N-Q, 1980.

Karel NOSEK, nar. 19. 1. 1935, tajný spolupracovní k-agent StB, ev. č. 12397, 2 39702, krycí jméno DAVID, operní dirigent Čes ké Budějovice. Malá československ á encyklopedie M-P, 1986.

Bohuslav NOUZA, nar. 1. 11. 1922, tajný spolupraco vník-agent StB, ev. č. 16434 , krycí jméno NOVINÁŘ, fotograf. Encykloped ie českých a slovenských fotografů- 1993.

Jozef NOVAN, nar. 9. 3. 1938, tajný spolupracovní k-agent StB, ev. č. 14413, kr ycí jméno BOBBI, hudební režisér v televiz i. Encyklopedie jazzu a moderní popu lární hudby-1990.

Ing. Petr OBRUBA, nar. 8. 1. 1934, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 2141 2, 141204, krycí jméno ROMAN, starosta města L ovosice. Kdo je kdo 1991-92, N-Ž .

Josef OCHOTSKÝ, nar. 16. 4. 1949, tajný spolupra covník-agent StB, ev. č. 31545 , krycí jméno KARAFIÁT, šachista. Listina E LO ČR k 1. 9. 1994. Ing. Milan OGOUN, nar. 28. 1. 1921, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 253 03, 530301, krycí jméno TRENER, atlet-sprinter a středotraťař . Malá encykloped ie atletiky-1990.

Ivan OKÁLI, nar. 18. 9. 1929, tajný spolupracovn ík-agent StB, ev. č. 23661, kr ycí jméno POLÁK, ekonom-ředitel ústavu v B ratislavě. Malá československá encyk lopedie M-P, 1986.

Vladimír OLERÍNY, nar. 15. 7. 1921, tajný spol upracovník-agent StB, ev. č. 171 00, krycí jméno ROMAN, důvěrník StB, ev. č . 17100, krycí jméno ROMAN, literárn í publicista a překladatel. Encyklopédia sloven ských spisovateľov A-O, 1984. (POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)

Vladimír PAVLÍK