Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáků ?
Zdroj: NN Ročník........: 0006/008 Str.: 000 < BR>Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1996
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

19. ČÁST

Kategorie: Tajní spolupracovníci-agenti: Doc. In g. Richard KITTLER, DrSc., nar. 6. 12. 1930, tajný spolupracovník-agent StB, e v. č. 9367, 936708, krycí jméno RICHARD, stavební inženýr. Od r. 1954 p r acovník ústavu staveb. a architek. SAV v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska K -M, 1979.

Peter KLIMENT, nar. 29. 4. 1937, tajný spolupracov ník-agent StB, ev. č. 13957, krycí jméno PAVEL, spisovatel, textař. Encyk lopédia Slovenska N-Q, 1980, Ency klopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.

Miloš KLÍMA, nar. 19. 8. 1946, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 14369, k rycí jméno ANDREJ, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Michal KOCÁK, nar. 27. 9. 1934, tajný spolupraco vník-agent StB, ev. č. 10928, krycí jméno MIŠO, literární publicista. Encyk lopédia slovenských spisovateľov A-O, 1984.

Prof. Miloslav KODÝM, nar. 1. 8. 1930, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 9585, 47605, 760501, 958502, 18228 , 822888, krycí jména MILAN, PSYCHOLOG, VŠ u čitel-psycholog. Od r. 1972 ředitel psycholog. úst. ČSAV. Malá československá encyklopedie I-L, 1 986.

Radomír KOLÁŘ, nar. 19. 8. 1924, tajný spolu pracovník-agent StB, ev. č. 42958, krycí jméno ČERNÝ, důvěrník StB, ev. č. 35918, krycí jméno ČERNÝ, malíř, graf ik, ilustrátor. Alšova jihočeská gal erie-1956, Výstavy současného umění-1977. Dr. Ing. Karol KOMLOŠ, DrSc., nar. 18. 11. 1928, tajný spolupracovník-agent St B, ev. č. 20502, krycí jméno PAVOL, sta vební inženýr. Od r. 1954 ústav staveb. a arch. SAV v Bratislavě, Encyklopédia Slov enska K-M, 1979. Daniel KOMRSKA, nar. 23. 11. 1951, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 1495 4, krycí jméno JOZEF, kazatel církve bratrské. 1977-79 Bra tislava, od r. 1979 České Budějovice. Církev bratrská-1980.

Jiří KOPECKÝ, nar. 22. 8. 1950, tajný spolup racovník-agent StB, ev. č. 18329, krycí jméno TRAMP, důvěrník StB, ev. č. 183 29, krycí jméno TRAMP, šachista. Li stina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Jaroslav KORTUS, nar. 14. 1. 1931, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 1415 8, 415802, krycí jméno RÁDCE, šachista. List ina ELO ČR k 1. 9. 1994. Doc. Ing. Ľudovít KORČEK, CSc., nar. 12. 11. 1927, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 24702, krycí jméno HRADSKÝ, důvěrník StB, ev. č. 24702, krycí jmén o POLOKO, ekonom, VŠ pedagog. Encyklopéd ia Slovenska K-M, 1979. Pavel KOSEK, nar. 7. 2. 1944, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 19276, 31 542, 927606, krycí jména KAREL, PLACHTA, fotograf. Encykl opedie českých a slov enských fotografů-1993.

RNDr. Eduard KOSTOLANSKÝ, CSc., nar. 23. 12. 1936, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 19056, krycí jméno DAKO, matem atik, pracovník ústavu technické kyb ernetiky, od r. 1978 ústav pre informace a ř ízení kultury v Bratislavě. Ing. Ladislav KOUDELKA, CSc., nar. 8. 1. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2162, 216209, bez krycího jmén a, důvěrník StB, ev. č. 2162, bez krycíh o jména, chemik. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Doc. Ing. Milan KOVAČKA, CSc., nar. 2. 4. 1931, ta jný spolupracovník-agent StB , ev. č. 29783, krycí jméno KOVÁČ, ekonom, VŠ učitel. 1965-69 expert OSN v Gha ně, 1969-75 expert v Ugandě. Encyklopédi a Slovenska T-Ž, 1982, dodatky. PhDr. Michal KOVÁČ, CSc., nar. 24. 5. 1930, t ajný spolupracovník-agent StB, ev . č. 293, 29309, bez krycího jména , historik, kritik a teoretik loutkového div adla, dramatik. Encyklopédia drama tických umení Slovenska A-L, 1989. Ing. Július KOZUMPLÍK, CSc., nar. 20. 3. 1920, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 4745, krycí jméno JULO, elektr otechnik. Encyklopédia Slovenska K-M, 19 79.

PhDr.Miloslav KOŠŤÁL, nar. 23. 8. 1925, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 21106, krycí jméno KOPECKÝ, kazatel církve bratrské. 1970-76 Náchod, od r. 19 76 Praha. Církev bratrská-19 80.

Prof. Ing. Juraj KOŠÁBEK, nar. 15. 5. 1921, tajn ý spolupracovník-agent StB, ev . č. 2389, bez krycího jména, dů věrník StB, ev. č. 2389, bez krycího jména, st rojní inženýr, VŠ pedagog. Ency klopédia Slovenska K-M, 1979. Josef KRAJNÍK, nar. 9. 9. 1939, tajný spolupracovník-a gent StB, ev. č. 19779, krycí jméno LINKA, trumpetista, vedoucí Metropolitan jazz bandu. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Pavel KRAUS, nar. 9. 4. 1936, tajný spolupracovní k-agent StB, ev. č. 22275, 22 7504, krycí jméno DAVID, spisovatel. Slovník č eské literatury 1970-81, 1985. Ronald KRAUS, nar. 26. 10. 1927, tajný spolupracovní k-agent StB, ev. č. 8262, krycí jméno PRAGO, důvěrník StB, ev. č. 8262 , 25692, krycí jméno RONY, textař. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990 .

Vlastimil KRAUS, nar. 17. 4. 1946, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 2044 6, krycí jméno IVANA, matematik. 1991-náměst ek ministra pro hospodářskou polit iku a rozvoj ČR. Kdo je kdo 1991-92, A-M.

Zdeněk KROUPA, nar. 15. 11. 1921, tajný spolupra covník-agent StB, ev. č. 14860 , krycí jméno FIGARO, důvěrník StB, ev. č . 18131, krycí jméno FIGARO, opěrní z pěvák. Národní divadlo a jeho predchůdci -1988.

Ing. Vladimír KRČMÉRY DrSc., nar. 27. 1. 1931, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 15406, krycí jméno BIOLÓG, d ůvěrník StB, ev. č. 26236, krycí jméno BIO LÓG, mikrobiolog. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Ing. Ján KRÁĽOVIČ, DrSc., nar. 11. 3. 1930, tajný spolupracovník-agent StB, ev . č. 14890, krycí jméno VEDEC, ent omolog. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979. Vojtech KRÚTEL, nar. 30. 3. 1930, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 25333 , krycí jméno JURAJ, che mik. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982, dodatky. Jan KUDĚLA, nar. 29. 7. 1941, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 39077, 90 7701, krycí jméno PŘ IBYSLAV, fotograf. Encyklopedie českých a slovenských foto grafů-1993.

Vladimír KYZLINK, nar. 25. 12. 1927, tajný spolu pracovník-agent StB, ev. č. 30 734, 073401, krycí jméno HARPAGON, šachista. Lis tina ELO ČR k 1. 9. 1994. František KŘUPALA, nar. 19. 3. 1936, tajný spolupracovní k-agent StB, ev. č. 47 188, 571088, 15710, 718801, krycí jméno JINDRA, důvě rník StB, ev. č. 23748, kr ycí jméno JINDRA, atlet-trojskokan. Malá encyklopedie a tletiky-1990. Oldřich KŘÍŽ, nar. 27. 2. 1926, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 14503, krycí jméno KROPÁČ, režisér, od r. 1978 šéf opery Divad la J. K. Tyla v Plzni. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987, dodatky.

Miloslav LACHMAN, nar. 7. 2. 1929, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 1454 4, 46395, 454402, 639501, krycí jméno TÁBORÁ K, kazatel církve bratrské. 1965-7 0 Písek, 1970-78 Husinec, od r. 1978 Tábor. Cí rkev bratrská-1980. Zdeněk LAHODA, nar. 5. 11. 1920, tajný spolupracov ník-agent StB, ev. č. 16391, 639188, krycí jméno RICHARD, spisovatel, překlada tel. Slovník české literatur y 1970-81, 1985.

Ladislav LAJCHA, nar. 15. 8. 1932, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 3123 7, krycí jméno SCÉNOGRAF, důvěrník StB, ev. č. 24331, 31237, krycí jména LAJKO , SCÉNOGRAF, divadelní historik a kritik. Mal á československá encyklopedie I-L , 1986.

Vladimír LANDA, nar. 3. 4. 1922, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 8900, krycí jméno ŘEDITEL, spisovatel. Slovník č eské literatury 1970-81, 1985. Vladimír LANDA, nar. 25. 3. 1927, tajný spolupracovn ík-agent StB, ev. č. 11567 , 13281, 328102, krycí jméno JARDA, scénograf. Mal á československá encyklopedi e I-L, 1986.

Ladislav LANGPAUL, nar. 27. 6. 1948, tajný spolupr acovník-agent StB, ev. č. 16 172, 617288, krycí jméno AUTOR, spisovatel. Malá československá encyklopedie I -L, 1986.

František LAŠEK, nar. 19. 11. 1939, tajný spol upracovník-agent StB, ev. č. 121 82, 218204, krycí jméno JINDŘICH, šachista. L istina ELO ČR k 1. 9. 1994. (POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)

Vladimír PAVLÍK