Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satiosf akce u konkrétních estébáků
Zdroj: NN Ročník........: 0006/0 06 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1996
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

17. ČÁST

Kategorie: Držitelé propůjčeného bytu:

Jan HADAČ, nar. 30. 4. 1934, DPB, ev. č. 31353, krycí jméno HNÍZDO, důvěrník S tB, ev. č. 30818, krycí jméno HADÁD. Od r. 1978 generální ředitel průmyslu, pa píru a celulózy. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985. Miroslav HAVEL, nar. 17. 7. 1939, DPB, ev. č. 21613, krycí jm éno SYNAGOGA, dův ěrník StB, ev. č. 36971, krycí jméno PLOD. Chemik, od r . 1978-85 ředitel Úřadu prezídia ČSAV, od r. 1985 ved. odboru přír. a techn. věd. odd. školství a věd y ÚV KSČ. Malá československá encyklopedie.

Miroslav KHOL, nar. 2. 6. 1936, DPB, ev. č. 16876, krycí jméno KOLAFA. Encyklo pedie českých a slovenských fotografů, 1993.

Jaroslav MAJER, nar. 30. 1. 1926, DPB, ev. č. 8264 , krycí jméno DOCENT, člen k orespondent ČSAV, chemik, profesor na univer. v Brat islavě. Malá československ á encyklopedie M-P, 1986.

František MANDLÍK, nar. 16. 5. 1942, DPB, ev. č . 16971, krycí jméno CHALUPÁŘ, důvěrník StB, ev. č. 16971, krycí jmé no CHALUPÁŘ, atlet-překážkář. Malá encykl opedie atletiky, 1990.

Jaroslav MEŠKO, nar. 21. 3. 1927, DPB, ev. č. 10 29, krycí jméno JARDA, novinář . Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Alexandr NOVÁK, nar. 29. 12. 1929, DPB, ev. č. 2 6461, krycí jméno PALETA, arch itekt. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Jan OBRDA, nar. 4. 6. 1941, DPB, ev. č. 25550, kry cí jméno DOKTOR, agent StB, ev. č. 10294, 21088, 029488, 108801, krycí jmé na DOKTOR, MARTA, důvěrník StB, ev. č. 10294, 25550, krycí jména DOKTO R, LETNÁ, herec. Encyklopedie jazzu a mo derní populární hudby, 1990.

Zdeněk PFEILER, nar. 23. 6. 1931, DPB, ev. č. 20 449, krycí jméno VĚŽ, kandidát KSČM ve Vsetíně ve volbách 1994. Li stina kandidátů ve volbách 1994. Ivan SCHURMANN, nar. 28. 6. 1935, DPB, ev. č. 22638, krycí jméno KOH I NOR, dů věrník StB, ev. č. 16806, krycí jméno IVAN, v ýtvarník. V 70. letech vedoucí ta jemník Zväzu slovenských výtvarných umelc ov, od roku 1981 jeho předseda. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

Erich SOJKA, nar. 11. 9. 1922, DPB, ev. č. 4411, k rycí jméno LITERA, textař. E ncyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990.

Jaroslav VÁVRA, nar. 11. 4. 1925, DPB, ev. č. 97 88, krycí jméno CARMEN, od r. 1970-82 řed. OSP v Bruntále, 1982-83 řed. odboru Mi nisterstva stavebnictví ČSR , 1983-87 nám. předsedy Čes. plán. komise, od r. 1987 ministr stavebnictví ČSR . Malá československá encyklopedie Š-Ž ( dodatky), 1987.

Dušan ZACHAR, nar. 6. 5. 1926, DPB, ev. č. 838, bez krycího jména, důvěrník St B, ev. č. 12926, krycí jméno FLAVER, č len korespondent ČSAV, profesor VŠ lesni cké a drevárské Zvolen. Malá českoslovens ká encyklopedie Š-Ž, 1987. Vendelín ZDRŮBECKÝ, nar. 21. 5. 1923, DPB, ev. č. 16976, krycí jméno SOCHAŘ, s ochař. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 19 87.

Vladimír ŽITNÝ, nar. 3. 11. 1925, DPB, ev. č . 10779, krycí jméno RUBEŠ, fotogr af. Encyklopedie českých a slovenských fo tografů, 1993.

Prof. RNDr. Ferdinand ŠAMAJ, DrSc., nar. 9. 11. 19 31, DPB, ev. 38933, krycí jm éno ÚSTAV, meteorolog. Od r. 1969 ředitel hydro met. ústavu v Bratislavě, předs eda red. rady bulletinu Čistota ovzduší, od r. 1969 člen nár. komitétu Interko smos a Amer. meteorolog. společnosti.

Pavel ŠKARKA, nar. 26. 7. 1942, DPB, ev. 38958, kr ycí jméno VĚŽ, sochař, desig ner. Salon výtvarníků jihovýchodní M oravy, 1990.

Kategorie: Tajní spolupracovníci-agenti: Richard ADAM, nar. 14. 11. 1930, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 9617, 961788, kr ycí jméno HANS, důvěrník StB, ev. č. 36155, krycí jméno SPRÉVA, zpěv á k-swing. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, 1990. Vladimír BABNIČ, nar. 14. 12. 1926, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 182 00, krycí jméno VLADÁR, spisovatel. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977. Arnošt BAK, nar. 7. 5. 1930, tajn ý spolupracovník-agent StB, ev. č. 8260, kryc í jméno DOKTOR, nov inář, od r. 1971 moskevský korespondent Pravdy. Encyklopédi a Slovenska A-D, 1977.

Zdeněk BENEŠ, nar. 14. 5. 1929, tajný spolupra covník-agent StB, bez. ev. čísla , krycí jméno MARTIN, malíř, grafik. MORAVSK OSLEZSKÝ DEN 12. 5. 1994. Peter BERČÍK, nar. 20. 8. 1940, tajný spolupracovník-agen t StB, ev. č. 4666, 4 66609, bez krycího jména, důvěrník StB, ev. č. 1322 4, krycí jméno PAĽO, atleti cký rozhodčí a funkcionář. Malá encyklopedie atletik y, 1990. Antonín BEZDÍČEK, nar. 7. 11. 1923, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 110 65, 106505, krycí jméno HORA, tréner atletiky. Malá encyklopedie at letiky, 199 0.

Jindřich BINAS, nar. 15. 7. 1932, tajný spolupra covník-agent StB, ev. č. 20307 , 030707, krycí jméno JOŽKA, šachový funk cionář ÚV ČSTV. Československý šach, 2/1982.

František BLATNÝ, nar. 2. 4. 1933, tajný spolu pracovník-agent StB, ev. č. 2115 06, krycí jméno STŘELEC, šachista. Malá en cyklopedie šachu, 1989. Marcel BLAŽEJ, nar. 14. 8. 1939, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 8446, 844688, krycí jméno MARCEL, atlet-tyčkař. Malá encyklop edie atletiky, 1990. Ing. Oleg BOGATYREV, DrSc., nar. 16. 8. 1926, tajný spolupracov ník-agent StB, ev. č. 14141, 414108, krycí jméno BOGATÝR, chemik. Encyklo pédia Slovenska A-D, 1977.

Tomáš BOREC, nar. 27. 4. 1938, tajný spoluprac ovník-agent StB, ev. č. 37591, 7 59188, krycí jméno BAŠTA, důvěrník StB, e v. č. 22991, krycí jméno NOVINÁR, pub licista. V 70. letech ved. redaktor redakce vě dy a techniky Čs. rozhlasu v Bra tislavě. Slovník slovenských spisovateěov pre deti a mládež, 1978. Emanuel BOSÁK, nar. 2. 9. 1924, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2888, 2 88888, krycí jméno PROFESOR, důvěrník StB, ev. č. 2 888, krycí jméno PROFESOR, telovýchovný pracovník, publicista a pedagog. Malá en cyklopedie atletiky, 1990 .

Eva BOSÁKOVÁ, nar. 18. 12. 1931, tajný spolupr acovník-agent StB, ev. č. 17559, 755901, krycí jméno DOKTOR, agent StB, ev. č . 4685, krycí jméno DOKTOR, gymna stka, 1960-olymp. vítězka na kladině. Sport 10. 1. 1993.

Pavel BROM, nar. 8. 5. 1938, tajný spolupracovní k-agent StB, ev. č. 38880, 888 001, krycí jméno ZOMBÁK, důvěrník StB, ev. č. 14683, krycí jméno MALÍŘ, malíř. 1991-předseda Strany obrany kultury. So učasná ilustrace dětské knihy. Martin BRUNNER, nar. 25. 9. 1953, tajný spolupracov ník-agent StB, ev. č. 21640 , 164005, krycí jméno DRAK, muzikant, skupina Znamen í dechu. Encyklopedie jazz u a moderní populární hudby, 1990.

Josef BRÁBNÍK, nar. 17. 3. 1933, tajný spolupr acovník-agent StB, ev. č. 16761, 676107, krycí jméno JOSEF, hutník, ocelář . 1991-předseda české komise odborov ého svazu Kovo. Kdo je kdo 1991-92 A-M.

Antonín BULKA, nar. 15. 10. 1944, tajný spolupra covník-agent StB, ev. č. 26078 , 607803, krycí jméno SUK, dirigent, plzeňský big band. Encyklopedie jazzu a m oderní populární hudby, 1990.

Oldřich BURSKÝ, nar. 17. 10. 1933, tajný spolu pracovník-agent StB, ev. č. 8277 06, krycí jméno RADEK, od r. 1986 poslanec ČNR , místopředseda ČNR, 1990-místop ředseda federální vlády. Lidová demokrac ie 11. 12. 1989 i jiné deníky 11. 12. 1989.

Josef BURŠÍK, nar. 10. 8. 1944, tajný spolupra covník-agent StB, ev. 28348, 834 888, krycí jméno VIKTOR, architekt. Kdo je kdo v arc hitektuře, 1993. Ján BYSTRICKÝ, nar. 13. 5. 1922, tajný spolupracovník-age nt StB, ev. č. 4630, 463009, bez krycího jména, geolog. Encyklopédia Slovenska A -D, 1977. František BÁLEK, nar. 15. 3. 1931, tajný spolupracovník-agent S tB, ev. č. 1238 , 123888, krycí jméno ALEN, důvěrník StB, ev. č. 1238, krycí jméno ALEN, spiso vatel. Malá československá encyklopedie A-Č, 1984, Slovník č eské literatury 19 70-81, 1985.

(POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ) Vladimír PAVLÍ K