Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáků ?
Zdroj: NN Ročník........: 0006/005 Str.: 000 < BR>Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1996
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

16. ČÁST

Doc. PhDr. Viktor VIKTORA, CSc., nar. 20. 1. 1942, d ůvěrník StB, ev. č. 17271, bez krycího jména - literární historik. Ny ní - docent pedagogické fakulty v P lzni.

Doc. MUDr. Oldřich VINAŘ, DrSc., nar. 9. 12. 192 5, agent StB, ev. č. 25608, 56 0801, krycí jméno PSYCHOLOG - psychiatr, věd. pracovník. Nyní - lékař-psychiat r, místopředseda Svazu českých lékařů, člen řady výběrových mezinár. vědeckých společností a členem redakčních rad zahraničních vědeckých časopisů. 1969-prá ce v Biometrické laboratoři univ. ve Washi ngtonu, expert Světové zdravot. orga nizace pro lékovou závislost, řada př ednášek a studijních pobytů na mnoha univ . v USA, Kanadě a Mexiku, organizoval řadu k ongresů, přednášek. Prof. RNDr. Milan VLACH, DrSc., nar. 29. 10. 1936, age nt StB, ev. č. 31284, 12 8488, krycí jméno MANAGER - matematik. Nyní - profesor na kat. kybernetiky a i nformatiky MFF UK Praha, člen několika národníc h a mezinárodních odborných spo lečností. Hostování na univ. v zahr.: 1969-Univ ersity of Utrecht, 1970-Delft. Univ. of Technology, 1979-Twente Univ. of Technology, 1980- Univ. of Stuttgart, 1983-Univ. of Bonn, 1984-Graz Univ. of Technology, 1990-Univ . of Wisconsin, 1 990-Univ. of Tokyo. Bezpartijní.

Prof. PhDr. Václav VLASÁK, CSc., nar. 29. 4. 193 1, důvěrník StB, ev. č. 11426, 16900, krycí jméno VENCA - vysokoškolský u čitel. Nyní - profesor francouzštin y na katedře románských jazyků fakulty mezinár. vztahů VŠE v Praze, zástupce ř editele Franc.-čes. institutu řízení. 1 966-70 ved. lektorátu češtiny na paříž. Sorbonně.

Zdenka VLAŠIMSKÁ, nar. 18. 9. 1922, důvěrní k StB, ev. č. 43937, krycí jméno VL ADĚNA - hudební publicistka, scenáristka. Nyní - v důchodu. 1969-vyžádána Úřad em předsednictva čs. vlády jako spec ialistka pro otázky tisku, rozhlasu a tele vize, kde působila s přestávkou 2 let prá ce ve Vlastě do r. 1984. PhDr. Štěpán VLAŠÍN, DrSc., nar. 23. 12. 1923, dův ěrník StB, ev. č. 22485, kry cí jméno PROSAZOVATEL - literární historik a kritik. Nyní - v důchodu. Prof. JUDr. Eduard VLČEK, CSc., nar. 26. 2. 1940, důvě rník StB, ev. č. 28906, krycí jméno WOLF - právník. Nyní - profesor dějin st átu a práva PF MU Brno. 19 86-90 děkan PF MU, poslanec FS, čl. předsednictva SN FS. Pracovní pobyty v zah raničí: Moskva, Oxford, Haag, Bonn aj., v rámci parl ament. styků Kuba, Velká B ritánie, Nizozemí, SRN aj.

Prof. Ing. Dr. Jaroslav VLČEK, DrSc., nar. 25. 1. 1928, agent StB, ev. č. 2742 , krycí jméno VLASÁK - vysokoškolský profe sor. Nyní - ved. kat. inženýrské inf ormatiky ČVUT.

Josef VLČEK, nar. 8. 1. 1951, agent StB, ev. č. 31897, krycí jméno TESÁK - hud ební publicista. Nyní - redaktor hudeb. čas . Rock + Pop.

JUDr. Vladimír VODIČKA, nar. 1. 5. 1925, důvě rník StB, ev. č. 4224, krycí jmén o HYNEK - ředitel divadla. Nyní - v důchodu, spolupráce s divadly v SRN. Doc. PhDr. Jaromír VOCHALA, CSc., nar. 24. 9. 1927, ag ent StB, ev. č. 25987, 5 98788, krycí jméno FILOLÓG, důvěrník StB, ev. č. 25987, krycí jméno CHÁN - sin olog, překladatel. Nyní - důchodce. 1952-58 čs. stipendista v ČLR, 1964-stáž n a Pekingské univerzitě, 1985-86 stáž na Pekingském institutu cizích jazyků. MUDr. Alois VOLKMAN, nar. 18. 9. 1937, agent StB, ev . č. 30706, krycí jméno DO KTOR - lékař, básnik. Nyní - praktický lé kař. Bezpartijní, místopředseda ÚR cí rkve Čs. husitské.

ThMgr. Vladislav VOLNÝ, nar. 4. 3. 1949, agent StB , ev. č. 25897, krycí jméno RUDOLF - evangelický pastor. Nyní - biskup S lezské církve evangelické a. v., p ředseda Ekumenické rady církví v ČR.

Doc. PhDr. Jaroslav VORÁČEK, CSc., nar. 28. 7. 1 934, agent StB, ev. č. 23368, 336888, krycí jméno KODEŠ, důvěrník StB, ev . č. 542, krycí jméno ŠIMŮNEK - fil olog-anglista. Nyní - generální sekretář na dace ve svazku s The Prince of Wale s Business Leaders Forum. 1968-st. pobyt USA, Univ. Texa s u prof. A. A. Hilla, 1969-70 host. lektor univ. v Birminghamu, 1980-lektor šk oly Slovan. studií un iv. v Londýně, 1983-lektor na univ. v Uppsale, 1987-vý zk. stip. Brit. rady v L ondýně, 1991, 92, 93 - přednášky v Oxfordu. VŽDY B EZPARTIJNÍ! Doc. Václav VORLÍČEK, nar. 3. 6. 1930, agent StB, ev. č. 25555, 5555 88, krycí jméno JAN - filmový a televiz. režisér, scenárista a pedagog. Nyní - film. a t eleviz. režisér, svobod. povolání. Pracovní pobyty v zahraničí: U SA, Kanada, K uba, SSSR, většina evrop. zemí, Alžír, Egypt, Indie, Korea a pod. Doc. RNDr. Petr VOSTRÝ, CSc., nar. 13. 7. 1943, agent StB, ev. č. 19920, 99200 1, k rycí jméno PAVEL - fyzik. Nyní - docent experiment. fyziky MFF UK. 1971, 7 5 stu d. pobyt Francie, 1989, 90, 91 SRN.

Prof. Mgr. Jan VRABEC, CSc., nar. 30. 7. 1933, agent StB, ev. č. 18146, 814688 , krycí jméno HONZA, důvěrník StB, ev. č . 2014, krycí jméno JAN - vysokoškolsk ý učitel. Nyní - pedagog film. a tel. fak. AMU P raha.

Ing. Rudolf VRABEC, nar. 13. 8. 1943, důvěrník StB, ev. č. 12343, krycí jméno RUDOLF - elektroinženýr. Nyní - předseda správní rady představenstva a. s. Kab elovna Děčín-Podmokly, předseda sprá vní rady představenstva a. s. Codis Praha, předseda Asociace českých kab eloven, člen správní rady Českomoravské elektrot echnické asociace.

Ing. Ivan VRBACKÝ, nar. 24. 11. 1941, agent StB, e v. č. 16540, 654005, krycí j méno IVAN - technik. Nyní - ředitel firmy VÚE K. Vždy bezpartijní. PhDr. Ivan VYSKOČIL, nar. 27. 4. 1929, agent StB, ev. č. 39406, krycí jméno IV O - divadelník, psycholog, spisovatel. Nyní - do cent herectví DAMU. Vždy bezpa rtijní.

Doc. Ing. Karel Vytřas, CSc., nar. 14. 7. 1944, dů věrník StB, ev. č. 16659, kr ycí jméno VÁGNER - chemik. Nyní - prorektor VŠCHT Pardubice. Vždy bezpartijní. Prof. MUDr. Augustin WOLF, DrSc., nar. 28. 5. 192 1, agent StB, ev. č. 504, kry cí jméno VOLNÝ - lékař, hygienik výživy . Nyní - profesor v důchodu, soudní zna lec. 1970-88 expert Světové zdravot. organi zace, 1956-86 expert mezinár. organ izace Codex Alimentarius. Stud. a prac. pobyty v zahraničí: Francie, Nizozemí, Itálie, Anglie, Švýcarsko aj. VŽDY BEZPARTIJNÍ!

Ing. Jaromír ZAHRADNÍK, nar. 3. 5. 1931, DPB, ev . č. 7044, krycí jméno TREZOR - ekonom. Nyní - poradce ABN AMRO Bank N. V., pobočka Praha. Před r. 1992 pora dce místopředseda SBČS pověř. řízení m devizového úseku, viceguvernér Světové b anky za ČSFR. 1963-64 expert Kubánské nár. banky, 1966-67 pobočka Živnostenské banky v Londýně.

Doc. Ing. Dr. Vladimír ZACHA, CSc., nar. 7. 5. 192 5, důvěrník StB, ev. č. 1153 3, krycí jméno KROPÁČEK - biolog. Nyní - d ůchodce.

Valérie ZAWADSKÁ, nar. 19. 9. 1958, agent StB, e v. č. 26538, 44226, 653803, kr ycí jméno EVA - herečka. Nyní - herečka Mě stských divadel pražských. RNDr. Miloš ZELINKA, CSc., nar. 15. 5. 1925, agent StB , ev. č. 12359, krycí jm éno RYBA - hydrobiolog. Nyní - důchodce.

Josef ZÍMA, nar. 11. 5. 1932, agent StB, ev. č. 11808, krycí jméno TULIPÁN - h erec, zpěvák. Nyní - v důchodu.

ThDr. Vlastimil ZÍTEK, nar. 26. 12. 1920, agent St B, ev. č. 10126, 31904, 0126 04, 190407, krycí jména ODRAZIL, DR. ODRAZIL - t eolog, duchovní, cirkevní novi nář, spisovatel, biskup. Nyní - olomo ucký biskup církve čs. husitské. JUDr. František ZOULÍK, CSc., nar. 25. 5. 1933, a gent StB, ev. č. 21086, krycí jméno FRANTA - právník. Nyní - advokát a uči tel na PF UK Praha, PORADCE MINIS TRA SPRAVEDLNOSTI ČR, člen řady legislativních ko misí. 1969-70 řed. Právnickéh o ústavu ministerstva spravedlnosti, 1990-91 NÁ MĚSTEK MINISTRA SPRAVEDLNOSTI!! PhDr. Josef ZUMR, CSc., nar. 19. 3. 1928, agent StB, ev . č. 8251, krycí jméno JARDA - historik filozofie. Nyní - předseda K uratoria Ústavu T. G. Masaryka. Prof. RNDr. PhMr. Jaroslav ZÝKA, DrSc., nar. 9. 2. 19 22, agent StB, ev. č. 259 5, 10831, 16940, 35186, 259588, 18601, krycí jmén a MAJER - vysokoškolský učite l, chemik. Nyní - prof. analytic. chemie př írodověd. fak. UK Praha. 1968-70 ex pert UNESCO ve funkci ředitele Bangkok - Thajsko.

Prof. MUDR. Karel Žák, CSc., nar. 20. 5. 1924, d ůvěrník StB, ev. č. 13419, 157 19, krycí jména TONDA, MUSIL - gynekolog.

Otto ŽUREK, nar. 20. 9. 1931, agent StB, ev. č. 15392, krycí jméno WEBER - fyz ik. Nyní - starosta Žďáru nad Sázavou.

(pokračování příště)

Vladimír PAVLÍK