Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť
Prevzate zo stránky: http://www.cibulka.com/cgi-bin/det_ft.exe?id=WN5353$Vanek

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáků
Zdroj: NN Ročník........: 0006/004 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1996
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉTNÍCH ESTÉBÁKŮ?

15. ČÁST

Prof. RNDr. Ivan ÚLEHLA, DrSc., nar. 17. 10. 1921, agent StB, ev. č. 3191, kry cí jméno URBÁNEK, důvěrník StB, ev. č. 28495, krycí jméno PROFESOR - teoretick ý fyzik. Nyní - profesor MFF UK Praha. 1975-85 ředitel Nukleárního centra UK P raha. 1962-člen rady guvernérů MAAE v e Vídni. 1963-67 vicedirektor Spojeného ú stavu jad. výzkumů v Dubně, SSSR. 19 70-71 věd. pracovník Rutherfordovy labor., V. Brit. 1975-76 věd. pracovník C . E. N. Francie.

Ing. Petr ULRYCH, nar. 21. 2. 1944, agent StB, ev. č . 20211, 021106, krycí jmé no SAMOROST - zpěvák, kytarista, skladatel, t extař. Nyní - svob. povol. MUDr. Richard UMLAUF, CSc., nar. 6. 1. 1930, důvěrní k StB, ev. č. 37480, krycí jméno PÁV - lékař. Nyní - primář odb. ambu lance pro akupunkturu a přidružené techniky v Brně a ředitel Čs. lékařské aka demie pro akupunkturu a komplementár ní medicinu. 1986-88 prezident ICMART. Od r. 1965 prac ovní pobyty v mnoha evro pských a asijských zemích.

Prof. Ing. Luděk URBAN, CSc., nar. 19. 1. 1927, ag ent StB, ev. č. 13063, 30638 8, krycí jméno OLDŘICH - ekonom. Nyní - fakul ta sociálních věd UK Praha, exter ní pedagog VŠE Praha. 1951-55 aspirantura v Moskvě , 1967-68 přednáškový pobyt na Pennsylván. univ., Filadelfie, USA. 1962 -70 představitel Čs. mírového hnutí .

Prof. PhDr. Otto URBAN, CSc., nar. 9. 12. 1938, agen t StB, ev. č. 22656, 26568 8, krycí jméno SVOBODA - historik. Nyní - profe sor československých dějin na F F UK, člen Rady vlády pro vědu a technologii. 1969-70 studium na un. v Heidelb ergu.

Doc. PhDr. Eduard URBÁNEK, CSc., nar. 16. 8. 1931, agent StB, ev. č. 7875, kry cí jméno EDA - vysokoškolský učitel, filoz of. Nyní - ved. kat. sociologie FF U K. Od r. 1990 člen Masarykovy sociolog. spol. Kratš í stud. pobyty v zahraničí, např. Rakousko, Anglie, SRN, USA atd., po r. 1989 opět obnoveny styky se zahr aničím - USA, SRN, Anglie.

Doc. Ing. Jiří URBÁNEK, CSc., nar. 29. 3. 1949 , agent StB, ev. č. 35366, krycí jméno EXPERT - vysokoškolský učitel. Nyní - docent v oboru strojír. technolog ie.

Prof. JUDr. Valentin URFUS, CSc., nar. 22. 11. 1928, důvěrník StB, ev. č. 2192 5, bez krycího jména - právní historik. Nyní - ved. katedry právních dějin PF UK, děkan PF UK (do 1/94).

JUDr. Vlastimil UZEL, nar. 30. 6. 1935, důvěrní k StB, ev. č. 35464, krycí jmén o VLASTA. Nyní - generální ředitel Česk é pojišťovny a. s., člen jednoho z řídí cích výborů Mezinárodní unie lete ckých pojistitelů, prezident České asociace p ojišťoven, rozhodce Rozhodčího s oudu České obchodní a průmyslové komory. 1980- 90 člen výboru pro svobodu pojišťo vání Mezinárodní unie námořných pojistitelů. PhDr. Vladimír VACLÍK, nar. 10. 1. 1 925, agent StB, ev. č. 9985, 998505, krycí jméno LUDVÍK - etnograf, publicista. Nyn í - zakl. a předseda Čes. združ. přát el betlémů, ved. redaktor čas opisu Betlémy a betlémáři. 1944-45 koncentrační t ábor Terezín. V období Pražského jara člen ÚV Svazu čs. novinářů. Jan VALA, nar. 14. 9. 1943, důvěrník StB, ev. č. 20635, krycí jméno YPSILON - televizní moderátor, herec. Nyní - mode rátor ČT, starosta Malostranské besedy. Jiří VALA, nar. 27. 11. 1926, důvěrník StB, ev. č. 22024, bez kricího jména - herec. Nyní - herec Národního divadla Pra ha. Člen KSČ 1945-69, 1976-89. Prof. PhDr. Jaroslav VALENTA, DrSc., nar. 27. 10. 193 0, agent StB, ev. č. 2070 8, 070888, krycí jméno JAROSLAV - historik. Nyní - ved. věd. pracovník Histori ckého ústavu AV ČR Praha, člen Historické ho klubu, Masarykovy spol., Spol. E. Beneše aj. 1966-67 stud. pobyt v SRN.

Ing. Václav VALEŠ, nar. 7. 4. 1922, agent StB, e v. č. 3305, krycí jméno VÁLEK - ekonom. 1955-65 ředitel hlavní správy a 1. nám. ministra chem. průmyslu, 196 5-67 ministr chem. průmyslu, 1968-ministr zahr. obchodu, 1969-místopředseda fe d. vlády a předseda Hosp. rady, poté zb aven všech funkcí. 1990-91 místopředsed a vlády ČSFR. 1941-zatčen, 2 roky vězn ěn v koncentračním táboře Tetrezín, 1980 -znovu na 3 roky uvězněn po zinscenovan ém procesu.

RNDr. Boris VALNÍČEK, DrSc., nar. 11. 4. 1927, a gent StB, ev. č. 3501, krycí j mnéno SLUNCE, důvěrník StB, ev. č. 5118, 27776, krycí jména ASTRONOM, LOVEC - astronom. Nyní - v důchodu, majitel firmy Optix - optická a měřicí technika. Prom. fil. Jiří VALOCH, nar. 6. 9. 1946, age nt StB, ev. č. 24114, 35507, krycí jméno VÁCLAV - umělec a teoretik výtvarné ho umění. Nyní - teoretik umění v Do mě umění města Brna. Od r. 1968 soukrom ní studijní cesty do zahraničí. Ing. Jaroslav VALOUŠEK, nar. 15. 9. 1940, důvěrní k StB, ev. č. 10988, krycí jm éno JAKL - manažer. Nyní - ředitel s. p. VCHZ Synthe sia, předseda představenst va Ostacolor, a. s. Člen představenstva Svazu chem. průmyslu, člen správní rad y CEMC. Nestraník, orientace mírně pravicová.

Ing. Vojtěch VANĚČEK, CSc., nar. 4. 1. 1931, a gent StB, ev. č. 8671, 867104, k rycí jméno LANDA - vědecký pracovník. Nyní - poradce v obl. chemie a život. pr ostředí, člen České spol. chemické. 19 68-roční stáž na Univ. of Toronto.
PhDr. Ludmila VAŇKOVÁ, nar. 9. 5. 1927, agent StB, ev. č. 80 1, krycí jméno LUDMILA - spisovatelka. Nyní - důchod. 1990-zvolena za OF do měs t. zast. v Řevnicích.
(Poznámka SZCPV: Po prevzatí príspevku z archívu Necenzurované noviny - on line http://www.cibulka.com/
sme boli upozornení, právným zástupcom pána Jiřího Vaňeka, že k uvedeniu mena Jiří VANĚK, nar. 4. 4. 1948, důvěrník StB, ev. č. 15595, krycí jméno VÁŇA - vý tvarník. Nyní - sochař, restaurátor, člen ARS, Sdružení sochařů ČMS a UVU v časti tohto príspevku došlo omylom, pretože existuje osoba rovnakého mena a dátumu narodenia).

Prof. RNDr. Vladimír VANÝSEK, DrSc., nar. 8. 8. 1926, agent StB, ev. č. 14842, 484201, krycí jméno BÍLÝ - astrofyzik. Nyn í - profesor astrofyziky, MFF UK PR AHA. 60. léta astronom. ústavy: SRN, USA, 19 87-90 profesor na univ. v Erlangen , SRN. 1967-73 viceprezident, prezident 15 . komise Mezinár. astronom. unie. Doc. Vladimír VAŠUT, nar. 26. 3. 1931, a gent StB, ev. č. 5781, krycí jméno VOL OĎA - taneční teoretik. Nyní - d ramaturg Pražského komorního baletu. Doc. MUDr. Bohuslav VAVREJN, CSc., nar. 6. 1. 1925, agent StB, ev. č. 19547, k rycí jméno PURKYNĚ - lékař. Nyní - ved. v ěd. prac. IKEM, ved. subkatedry nukle ár. medicíny Institutu pro další vzděl. lé kařů a farmaceutů v Praze. 1980-84 o dborní pracovník odd. výzkumu Mezin. agentury pr o atomovou energii OSN ve Vídn i. 1969-70 visiting professor nukl. medic., Bandu ng, 1966, 1973 Havana, dále n apř. USA, Chile, Parag., Urug., Panama aj. vě tš. jako visiting. professor. Prof. PhDr. Radoslav VEČERKA, DrSc., nar. 18. 4. 1928, důvěrník StB, ev. č. 18 335, krycí jméno RADEK - filolog. N yní - profesor slovanské jazykovědy a liter ár. vědy na filozof. fak. MU v Brn ě, člen Čs. komitétu slavistů, člen Komise p ro církevněslov. slovník p ři Mezin. komitétu slavistů. 1968-69 stipendium Humb oldtovy nadace na univ. Erlangen, S RN, 1985-86 host. prof. na univ. Erlangen. Jiří VEJVODA, nar. 27. 3. 1951, dů věrník StB, ev. č. 45348, krycí jméno VODNÁŘ - novinář, překladatel. Ny ní - novinář a překladatel ve svobod. povolání. Doc. Ing. Vratislav VELICH, CSc. , nar. 3. 4. 1933, agent StB, ev. č. 9789, 978 905, krycí jméno DOCENT - fyzik ální chemik. Nyní - docent fyz. chemie na VŠCHT Pardubice. 1969-docentské stip . nadace Alex. von. Humboldta, SRN - Technic. u niv. v Mnichově a na Univ. J. W. Goe tha ve Frankfurtu nad Mohanem po dobu 2 le t. Bezpartijní, politická orien tace pravicová.

Jiří VĚRČÁK, nar. 27. 9. 1947, agent StB, ev. č. 18183, 23279, 327988, krycí j méno GEORG - režisér. Nyní - BETONfilm Praha a FAMU Praha. 1992-BETONfilm, maj itel.

(pokračování příště)

Vladimír PAVLÍK