Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáků
Zdroj: NN Ročník........: 0006/002 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1996
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

13. ČÁST

JUDr. Ing. Bohumil J. STUDÝNKA, CSc., nar. 19. 10. 1948, agent StB, ev. č. 336 26, 362688, krycí jméno KAMIL - ekonom, bankéř , průmyslník. Nyní - výkonný řed itel firmy General Electric Company, USA pro ČR a SR. 1978-89 Státní banka čs. , ústředí, postupně jako ekonom-metodik měn. a deviz. vývoje, poradce předsedy banky, ved. odboru mezin. vztahů západ. státy, 1980-82 šéfekonom londýn. pobo čky Živnostenské banky (v rámci SB ČS), 1990-nám. gen. ředitele VU vnějších eko nom. vztahů Praha, březen-listopad 1990 náměstek ministra a gen. sekretář hosp odář. rady vlády ČR a SR, od pros. 1990 výkonný ředitel firmy General Electric Company USA pro ČR a SR. Oficiál. stáže v Münchener Rückversicherung Mnichov- 1976, Živnobanka London-1980- 82, Mezinár. letní bankovní škola Skotsko-1982. Č len Rotary Klubu Praha, be zpartijní.

Leoš SUCHAŘÍPA, nar. 15. 2. 1932, agent StB, e v. č. 4968, krycí jméno SOKOL - herec, dramaturg a překladatel. Nyní - herec. 1957- divadelní věda na Vysoké di vadelní škole, Moskva. Redaktor, později šéfre daktor Divadelních novin, odborn í asistent na FF UK Praha, šéfredaktor časopisu D ivadlo.

Jiří SUCHÝ, nar. 1. 10. 1931, důvěrník S tB, ev. č. 35235, krycí jméno FAUST - textař, zpěvák, skladatel, autor, herec, výtvar ník. Nyní - ředitel divadla Sem afor.

Prof. akad. arch., dr. h. c., RDI h. c. Josef SVOBOD A, nar. 10. 5. 1920, agent StB, ev. č. 280, krycí jméno OLIVER - architekt a divadelní výtvarník. Nyní - hlavní výtvarník ND Praha, umělecký š éf Laterny magiky. 1975-80 technický por adce Velkého divadla v Ženevě.

Doc. Zdeněk SÝKORA, nar. 3. 2. 1920, důvěrní k StB, ev. č. 4348, krycí jméno DO CENT - malíř. Nyní - člen Unie výtvar. umě lců, Umělecké besedy a Nové skupiny, mezinárodní výstavní činnost.

Doc. Ing. Ivan SZENDIUCH, CSc., nar. 30. 8. 1944, ag ent StB, ev. č. 38971, 897 106, krycí jméno IVAN - vysokoškolský uči tel-mikroelektronik. Nyní - docent VU T Brno, tréner a rozhodčí ledního hokeje.

Jaroslav ŠERÝCH, nar. 27. 2. 1928, důvěrní k StB, ev. č. 3254, krycí jméno JARO SLAV - akademický malíř a grafik. Vždy bez partijní.

RNDr. Vladimír ŠIBRAVA, DrSc., nar. 19. 8. 1930, agent StB, ev. č. 17033, 7033 88, krycí jméno ŠÍBR - geolog. Nyní - věde cký pracovník, konzultant Ekonomické a sociální komise pro Asii a Pacifik (ESCAP ) v Bangkoku. 1969-77 předseda Str atigrafické komise Mezinár. unie pro výzku m kvartéru, 1981-90 ředitel odboru v ěd o Zemi UNESCO Paříž, cesty do stá tů Ameriky, Asie, Evropy, Austrálie, Afrik y, 1981-90 trvalý pobyt v Paříži. Be zpartijní.

Ing. Jiří ŠÍMA, CSc., nar. 22. 4. 1936, dů věrník StB, ev. č. 3970, krycí jméno JIŘÍ - geodet. Nyní - předseda Českéh o úřadu zeměměřičského a katastrálního, člen Výboru předs. zeměměř. služ. čl . zemí Rady Evropy (CERCO). Vždy bezpartij ní.

Doc. Ing. Bohumil ŠIMON, CSc., nar. 2. 10. 1920, a gent StB, ev. č. 29931, kryc í jméno BOHOUŠ - politik, ekonom, urbanista hist . sídel. Nyní - regenerace nár od. kult.-historického dědicství, vědecký pr acovník Specializovaného ústavu pr o rekonstr. památk. míst a objektů , a. s. Praha. 1951-68 pracovník ÚV KSČ na e konom. úseku, 1963-tajemník eko nomické kom. ÚV KSČ, 1968-69 ved. tajemník MV K SČ Praha. 21. 8. 1968 zatčen so v. vojsky, internován, poté účastník jednání o moskev. protokolu.

Ing. Josef ŠIMON, nar. 8. 9. 1948, důvěrník StB, ev. č. 37790, krycí jméno ODE ON - básník, nakladatel. Nyní - sokr. naklada tel, spisovatel. Do r. 1984 ved. klub. ed. Kamarád, do r. 1989 šéfredaktor Odeonu, 19 90-1. náměstek min. kultur y ve vládě nár. porozumění, poté poradce.

Prof. PhDr. Dušan ŠINDELÁŘ, DrSc., nar. 23. 3. 1927, agent StB, ev. č. 157, kr ycí jméno DUŠAN - pedadog a věd. pracovník. V 50. letech byl šéfredaktorem Výt varného umění, v 60. letech šéfredakt orem Estetiky. V r. 1989 vystoupil z KSČ. Nyní bez polit. a veřejné činnosti.

Prof. Ing. Jan ŠKODA, DrSc., nar. 10. 12. 1925, ag ent StB, ev. č. 11981, krycí jméno JINDRA - biochemik. Nyní - viceprezident Pražského ústavu pro pokročilá studia.

PaedDr. Štěpán ŠKORPIL, nar. 13. 4. 1945, dů věrník StB, ev. č. 20765, krycí jm éno ŠTĚPÁN - sportovní redaktor. Nyní - s portovní redaktor Radia VOX, externí spolupracovník s Premiérou TV, Kabelem plus a Týde níkem televize - Teletipem. Jaromír ŠLÁPOTA, nar. 29. 10. 1939, důvěrník StB , ev. č. 28920, krycí jméno JA ROMÍR - veřejný činitel. Nyní - předseda ČSÚ Z, člen ÚV KDU-ČSL, místopředseda MO KDU-ČSL Znojmo, člen správní rady Consus f ondu Praha, soukr. podnikatel (fa Bohemia Consult), předseda nadace ČSÚZ.

Prof. Pavel ŠMOK, nar. 22. 10. 1927, agent StB, ev . č. 36775, 677501, krycí jm éno TANEC - choreograf, režisér. Nyní - umě lecký šéf Pražského komorního balet u. 1970-73 uměl. ved. baletu divadla Basilej.

Doc. Adolf ŠPAČEK, CSc., nar. 19. 9. 1920, dův ěrník StB, ev. č. 3505, krycí jm éno BRABEC - hudební pedagog. Nyní - docent kat. hudební výchovy na pedag. fak . v Českých Budějovicích.

Ladislav ŠTAJDL, nar. 10. 3. 1945, důvěrník StB, ev č. 36382, krycí jméno MIST R - hudební skladatel, producent. Nyní - spolu maj. a řed. americké a. s. PRAGO -TEXT Art. production. Vždy bezpartijní.

František ŠŤASTNÝ, nar. 12. 11. 1927, agent StB, ev. č. 2681, krycí jméno CÍSA Ř - cyklistický a motocyklový závodník . Nyní - invalidní důchodce. Ludvík ŠTĚPÁN, nar. 2. 2. 1943, agent StB, ev. č. 23978, krycí jméno LIBOR - s pisovatel. Nyní - spisovatel, překladatel, publicista.

ThMgr. Vratislav ŠTĚPÁNEK, nar. 18. 6. 1930, a gent StB, ev. č. 7353, 735388, k rycí jméno IDEOLOG - duchovní církve čs. husi tské. Nyní - biskup a patriarcha brněnské diecéze církve čs. husitské. Jako del egát círk. gremií zastupoval cír kev na různých konferencích v SRN, Francii, Hola ndsku, Polsku aj. 1986-90 posl anec ČNR za ČSČK.

Věra ŠTINGLOVÁ, roz. Arsteinová, nar. 26. 8. 1928, agent StB, ev. č. 20851, 08 5188, krycí jméno MARIE - kameramanka. Nyní - hl. kameramanka Čes. televize. Prof. Ladislav Štros, nar. 22. 8. 1926, agent StB, e v. č. 3011, krycí jméno RE ŽISÉR - operní režisér. Nyní - hlavní režisér opery Národního divadla v Praze. Přes 30 let zahraniční činnosti v SRN, Rakousk u, Anglii, Itálii, Belgii, Fran cii, Holandsku, Polsku, SSSR atd.

ThDr. Jaroslav ŠUVARSKÝ, nar. 25. 5. 1941, agent StB, ev. č. 2019, 201988, kry cí jméno ASPIRANT - český pravoslavný teolo g. Nyní - ředitel pražské diecéze p ravoslavné církve v Čechách, představ ený a duchovní správce pravoslavného kate drálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Pr aze, památníku nár. odboje a obětí h eydrichiády. 1968-Pravoslavná duchovní akade mie v Lenigradě. 1973-Pápežský ori entální institut v Římě. 1974-75 př edstavený pravosl. chrámu a ředitel muzea v Lipsku, 1977-jmenován mimořád. docentem na Prav osl. bohosl. fak. v Prešově, 1 980-90 kancelář pravosl. církve v Českoslovens ku. Stud. pobyty: 1966-68 SSSR, 1968-69 Švýcarsko, Anglie, 1970-73 Itálie, Vatiká n, 1990 USA, 1991-Austrálie. Člen Ústředního výboru Světové rady cí rkví v Ženevě.

Ing. arch. Pavel ŠVANCER, 9. 6. 1934, důvěrní k StB, ev. č. 14719, krycí jméno KRESLIČ - architekt. Nyní - společník ar ch. kanceláře UNION-ARCH. 1969-70 prác e v projekční kanceláři Les Architec tes Associé v La Rochelle ve Francii. Bezp artijní.

(pokračování příště)

Vladimír PAVLÍK