Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť NN

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáku ?
Zdroj: NN Ročník........: 0005/052 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

11. ČÁST

JUDr. Petr PROUZA, nar. 15. 7. 1944, agent StB, ev. č. 23198, 319801, krycí jm éno BRŇÁK - spisovatel. Nyní - jednatel če sko-německo-rakouské Nadace Bernarda Bolzana. 1971-73 redaktor MS, 1989-90 tajemník Sdruž ení čes. spisovatelů, bez partijní, člen Penklubu, Klubu čes. spisovatel ů, odmítá jakékoliv černobílé vi dění.

Ing. Rudolf PŘEVRÁTIL, CSc., nar. 23. 10. 1936, agent StB, ev. č. 25925, 59258 8, krycí jméno EXPERT - novinář, politolog. N yní - ředitel INRES - Nezávislého výzkumného servisu, překladatel. 1969-76 politi cký pracovník Mezinár. svazu s tudentstva, ÚV SSM, 1976-80 novinář, Čs. roz hlas Praha, 1976-79 stálý zpravoda j v Paříži, odvolán, 1980-90 zást. šéf redak., poté šéfredaktor mezinárodní red akce MON, 1990-92 ved. věd. taj. Mezinárod. nov inářského ústavu Praha, 1991 za ložil INRES. Do r. 1990 KSČ, 1989 spoluzakl. Klubu B . Šmerala, spoluzakl. a ti sk. mluvčí Čs. demokratického fóra.

JUDr. Ivan PŘIKRYL, nar. 31. 1. 1949, důvěrní k StB, ev. č. 22724, krycí jméno PRÁVNÍK - právník. Nyní - předseda S vazu českých a moravských bytových družste v, zástupce bytového družstevnictví v CECO DHAS - V KOMISI EHS PRO SOCIÁLNÍ BYD LENÍ. Bezpartijní.

ThDr. Radim PULEC, mnišské cirkevní jméno Kr yštof, nar. 29. 6. 1953, agent StB , ev. č. 7674, krycí jméno DALIMIL, důvěrní k StB, ev. č. 7674, krycí jméno RAD IM - duchovní pravoslavné církve. Nyní - BI SKUP OLOMOUCKO-BRNĚNSKÝ, kancléř úř adu Metropolitní rady v Pr aze, VŠ učitel, Pravosl. teolog. fak. Univ. Pavla J. Šafárika Košice. 1987-Athé nská univ.,-fak. teologie. 1986-promován jako první doktor z ČSFR na Athénské univ. 1990-založil pravoslavný monastýr Ochrana pře svaté Bohorodičce v Olomouci , 1990-otevřel bohosl. učiliště při eparchiální řa de v Olomouci, 1991-z aložil stavbu ekumenického duchovního centra sv. mučedník a Gorazda a otevř el svatováclavskou hud. školu v Brně.

Doc. Václav RABAS, nar. 14. 8. 1933, agent StB, ev . č. 5495, krycí jméno KÁJA - varhanní virtuos. Nyní - profesor konzerva toře v Pardubicích. 1972-78 ředite l LŠU Pardubice, 1978-90 ředitel konzervatoře Pa rdubice. 1989-nár. umělec. PhDr. Ladislav RABUŠIC, CSc., nar. 8. 3. 1954, důvěrník StB, ev. č. 40001, kry cí jméno ČAPEK - sociolog, vysokoškolský učitel. Nyní - odb. asist. na kated. sociologie a soc. práce FF MU Brno. 1985-87 Pekingsk á univerzita zahr. studií, ČLR, 1989-6 měs. Univers. of North Carol ina, USA.

PhDr. Jiří RAK, nar. 7. 2. 1947, agent StB, ev. č. 21562, krycí jméno ASISTENT - historik. Nyní - katedra politologie Fakulty sociá lních věd UK. Bezpartijní , politická orientace - pravicový liberalismus.

Ing. Vlastimil RASOCHA, CSc., nar. 24. 6. 1937, agen t StB, ev. č. 14351, krycí jméno ROBERT - fytopatolog. Nyní - ved. výzk. týmu ochrany rostlin, člen před sed. ČAZV. 1964-70 člen KSČ, vyloučen, o dvolán ze všech funkcí. 1982-Cena FMTI R, 1986-Cena předs. St. komise pro VTIR, 198 7-Bronz. plaketa ČSAZ. Prof. Ing. Pavel RAUCH, DrSc., nar. 28. 1. 1941, důvě rník StB, ev. č. 34884, k rycí jméno KYSELA - vysokoškolský učitel, bioch emik. Nyní - výuka na VŠCHT Pra ha.

Doc. Ludvík RÁŽA, nar. 3. 9. 1929, agent StB, ev. č. 9237, krycí jméno LUDVÍK - televizní a filmový režisér. Nyní - svobodné povolání. 1964-89 ved. uměl. re aliz. vysílání pre děti a mládež.

Ing. Josef REGNER, nar. 19. 7. 1944, agent StB, ev. č. 34574, 457401, krycí jm éno BOHOUŠ - obchodní manažer. Nyní - př edseda představenstva a generální ředi tel a. s. Strojexport Praha, předs. dozorčí rady a. s. Subterra Praha, člen př edstav. ČKD Dukla Praha a. s., předseda Společ nosti česko-arabské Praha. 1967- stáž Univers. of Liverpool, V. Británie, 1973-79 obc h. zást. fy Strojexport v Teheránu.

Prof. MUDr. Václav REJHOLEC, CSc., nar. 12. 10. 19 20, agent StB, ev. č. 96, 22 60, 226088, krycí jména ASISTENT, KAFKA - vyso koškolský učitel, lékař. Nyní - přednosta inter. odd. fakult. poliklini ky. 1977-83 gen. sekretář Evrop. ligy. Studijní pobyty - USA, Francie, Anglie. Ote c byl náčelníkem voj. kanceláře pre zidenta Masaryka, později dip lomatem, bratr v r. 1948 emigroval do USA, proto byl v r. 1951 nucen opustit II. inter. kli niku a v r. 1959 výzk. ústav. Vždy b ezpartijní.

Akad. malíř Stanislav REMEŠ, nar. 17. 1. 1924, DPB, ev. č. 34367, krycí jméno VÝTVARNÍK - výtvarník a režisér. Nyn í - důchodce.

JUDr. Leon RICHTER, nar. 2. 5. 1930, agent StB, ev. č. 4346, krycí jméno NOVOT NÝ JIŘÍ - právnik. 1961-69 referent, pozd ěji řed. odboru civilní legislativy m in. spravedlnosti Praha. 15. 2. - 28. 6. 1990 n ám. min. spravedlnosti ČR, od 2 9. 6. 1990 MINISTER SPRAVEDLNOSTI ČR, 1991-9 2 PŘEDSEDA LEGISLATIVNÍ RADY VLÁDY ČR. Bezpartijní.

Doc. Ing. Pavel ROHON, CSc., nar. 8. 2. 1937, důvě rník StB, ev. č. 7288, bez k rycího jména - vysokoškolský učitel. Nyní - docent na staveb. fak. ČVUT, člen por. sboru min. ŽP pro genofond. 1989-90 člen o kresní rady OF, mluvčí OF a jed en ze zakladat. v místě bydliště.

Ivan RÖSSLER, nar. 21. 12. 1945, důverník StB, ev. č. 31969, krycí jméno EVŽEN - novinář, textař. Nyní - šéfredakt or zábavy TV Nova - České nezávislé televi zní společnosti. 1990-92 ved. red. redakce zá bavy ČsR, 1990-92 šéfdramaturg Po rty a předseda rady Sdružení Porta, 1992-93 š éfredaktor stanice Praha Českého rozhlasu, člen Syndikátu novinářů.

Pavel ROUČKA, nar. 20. 6. 1942, agent StB, ev. č . 12790, 279088, krycí jméno P AVEL - grafik, malíř, ilustrátor.

Doc. Ing. Adolf RYBKA, CSc., nar. 6. 7. 1944, důvě rník StB, ev. č. 26351, kryc í jméno ADOLF - vysokoškolský učitel. Nyní - ved. katedry zeměd. strojů, prodě kan TF VŠZ v Praze.

Ing. Vratislav ŘEDINA, nar. 4. 9. 1951, agent StB, ev. č. 16042, 604202, krycí jméno VÁVRA - manažer. Nyní - ředitel a. s. Akra, předseda Čes. zemského svaz u průmyslu ČR, člen představenstva ČOP K.

Doc. RNDr. Jan ŘEHÁK, CSc., nar. 12. 9. 1939, ag ent StB, ev. č. 13711, krycí j méno GABRIELA - matematický statistik, sociolog. N yní - věd. prac. Sociologick ého ústavu AV ČR.

Eva SADKOVÁ, nar. 16. 7. 1931, agent StB, ev. č. 8266, krycí jméno MARTA - rež isérka. Nyní - režisérka dramatického v ysílání České televize Praha. Vždy bezp artijní.

Prof. PhDr. Petr SGALL, DrSc., nar. 27. 5. 1926, age nt StB, ev. č. 23899, 3899 01, krycí jméno OSKAR - lingvista. Nyní - emerit . profesor FF UK Praha. 1968-6 9 host. profesor univ. v Grenoblu, 1983 v Hamburku, 1989- zakl. člen Kruhu nezá v. inteligence.

PhDr. Vladimír SCHEUFLER, CSc., nar. 17. 4. 1922, agent StB, ev. č. 4640, 4640 88, krycí jméno DR. KOVÁŘ - etnolog a hud. skladatel. Nyní - důchodce, soudce z lidu, předseda red. rady Českého lidu.

Prof. Miloš SCHMIEDBERGER, nar. 29. 10. 1923, agen t StB, ev. č. 11103, krycí j méno VLTAVSKÝ - vedoucí výroby filmů. Nyní - profesor na kat. film. a TV produ kce na FAMU. 1956-70 nám. řed. Film. studia Barran dov.

ThDr. Vilém SCHNEEBERGER, nar. 28. 5. 1928, agent StB, ev. č. 1873, 187388, kr ycí jméno JEČNÝ - duchovní. Nyní - farář Evangelické církve metodistické. 1969 -71 předseda Ekumenické rady církví v Če skoslovensku.

Milan SCHULZ, nar. 6. 4. 1930, důvěrník StB, e v. č. 14544, bez krycího jména - novinář. Nyní - rozhlasový komentátor.

(POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)

Vladimír PAVLÍK