Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť NN

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáků ?
Zdroj: NN Ročník........: 0005/051 Str.: 000 < BR>Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

10. ČÁST

PhDr. Jiří PAVLIS, CSc., nar. 29. 6. 1931, agent StB, ev. č. 4097, 11089, kryc í jméno PETRŮ - redaktor. Nyní - v důchodu. 1968-70 šéfredaktor Svobodného slo va. 1990-šéfredaktor týdeníku Svobodný zítřek. V dubnu 1970 normalizačním vede ním ČSS zbaven funkcí. Nebyl st ranou rehabilitován.

Ing. Vojtěch PAZDERKA, DrSc., nar. 24. 10. 1933, a gent StB, ev. č. 36282, kryc í jméno HLAVSA - odborný středoškolský pro fesor. Nyní - ředitel Střední zemědě lské školy Valtice. 1981-stud. pobyt Francie , 1982-stud. cesta SSSR. Pavel PECHÁČEK, nar. 2. 7. 1940, důvěrník StB, ev. č. 15237, bez krycího jména - prom. režisér-ředitel. Nyní - ředitel českého v ysílání rádia Svobodná Evrop a, viceprezident Čes. spol. pro vědy a umění se sídlem v Americe, člen České n árodní rady americké. 1968-74 rádio Svobodná Evro pa Mnichov, 1985-1989 šéf čs. vysílání, 1989-ředitel čs. vysílání Svobo dné Evropy.

Doc. Ing. Miloš PEJCHAL, CSc., nar. 14. 12. 1949, agent StB, ev. č. 39629, kry cí jméno BENEŠ - dendrolog, zahradní a kraj inářský architekt. Nyní - docent de ndrologie na zahradnické fakultě VŠZ v Brně.

Doc. RNDr. Luděk PEKÁREK, DrSc., nar. 31. 10. 19 24, agent StB, ev. č. 5683, 56 8388, krycí jméno RIO ŠABART - fyzik. Nyní - vědecký pracovník. Od roku 1969 ú čast na mezinárodních konferencích. Podporuje Klausovu koncepci reformy. PhDr. Jaroslav PEPRNÍK, CSc., nar. 11. 2. 1927, agent ŠtB, ev. č. 19616, 96160 7, krycí jméno JERONÝM - filolog. Nyní - docent an glického jazyka na kat. angl istiky a amerikanistiky na FF Univ. Palackého v Olomouci . 1967-90 vedoucí Engl ish Language Summer School. Vždy bezpartijní.

Doc. PhDr. Stanislav PERKNER, CSc., nar. 12. 10. 194 6, agent StB, ev. č. 28659 , krycí jméno DOCENT - vysokoškolský učit el, výzkumný pracovník. Nyní - hostuj íci profesor, USA. 1974-89 ved. kat. roz hlasu a televize, 1989-90 děkan, 1990- 91 Mezinár. institut pro příprav u novinářů Praha, zást. ředitele, ředitel. 199 2-hostujíci profesor, konzultant S tockton. 1981-Indie, 1983-Finsko, 1984-Jemen , 1986 a 1991 USA atd.

PhDr. josef PETERKA, nar. 6. 3. 1944, důvěrník StB, ev. č. 10290, krycí jméno JOSEF - učitel. Nyní - ředitel střední průmyslové školy Břeclav. Ing. Václav PETŘÍČEK, CSc., nar. 13. 5. 1944, důvě rník StB, ev. č. 36601, kryc í jméno STRAKA - ekonom. Nyní - náměstek ministra a vedoucí úřadu - min. průmy slu a obchodu ČR. 1972-89 Státní plánovací komis e, 1990-92 náměstek ministra h ospodářství ČSFR, nám. ministra průmyslu ČR.

Prof. MUDr. Jan PFEIFFER, DrSc., nar. 17. 4. 1928, a gent StB, ev. č. 23546, 35 4601, 2551, krycí jména PEPŘ a PIŠTEC - neur olog. Nyní - profesor na LF, předn osta kliniky rehabilitačního lékařství , poradce ministra zdravotnictví. 1968-6 9 stip. pobyt Francie, 1980-81 stipendium Deuts ch. Akad. Austauschdienst - Hei delberg, Köln, München, Münster. Bezpartijn í, cíti se být v pravém krídle soci ální demokracie.

PhDr. Jiří PILKA, nar. 20. 2. 1930, agent StB, e v. č. 11925, 13215, 192588, 32 1505, krycí jméno DUŠEK - muzikolog, spisovatel . Nyní - v důchodu, člen Asocia ce hud. umělců a vědců. 1990-91 šé fredaktor hudeb. vysílání Čs. televize, 1991 -92 ředitel Symf. orch. FOK, 1992-93 ředitel t eleviz. festivalu Zlatá Praha. M noho soukr. i služ. zahr. pobytů. 1952-5 3 vězněn pro spiknutí proti republice, 1972-propuštěn z Čs. televize po prov ěrkách. Vždy bezpartijní. Doc. Ing. Jaroslav PILNÝ, CSc., nar. 14. 2. 1932, dů věrník StB, ev. č. 6966, b ez krycího jména - vysokoškolský učitel. Nyní - ved. odd. ekonomiky a řízení m ěst na FÚS VŠCHT. Od listopadu 1989 aktivní úč ast na akcích OF v rámci okresu a kraje.

Prof. Ing. Václav PILOUS, DrSc., nar. 1. 2. 1930, důvěrník StB, ev. č. 27028, krycí jméno SPIRIUS - vědecký pracovník. Nyní - vědecký pracovník, profesor. Doc. PhDr. Josef PÍŠA, CSc., nar. 14. 9. 1926, důvěrn ík StB, ev. č. 6514, bez krycího jména - moderní filolog. Nyní - v důchodu, ved. kat. jazyků Univerzity Pardubice. Studij. stáže: Velká Británie (Cardiff, C olchester), Moskva (Lomon osovova univ.), Leuna-Merseburg na Vys. škole tech.

Doc. Ing. Bohuslav PIVODA, CSc., nar. 1. 6. 1933, ag ent StB, ev. č. 35749, kry cí jméno SLÁVEK - stavební inženýr. Nyn í - docent stavební fakulty VUT Brno, p roděkan pro vědu a výzk., ved. kat. zdravotní ho inženýrství. 1985-89 v zahr. - ved. technického odboru čs. firmy. 1969-70 postgr aduál na Kaliforn. univerzit ě v Berkeley, USA. Od r. 1991 předseda českos l. nár. komitétu svět. organizace International Water Supply Association.

Doc. PhDr. Ivo PLAŇAVA, nar. 24. 11. 1934, agent S tB, ev. č. 9527, krycí jméno IVAN - psycholog. Nyní - vysokoškolský uč itel. Člen rady OZ MČ Brno-Židenice. Ing. Alexej PLUDEK, nar. 29. 1. 1923, agent StB, ev. č . 17521, 752101, krycí j méno ALEX - spisovatel. Nyní - v důchodu, spiso vatel. 1992-založil obč. sdruže ní Slovanská unie. 1992-poslanec KSČ M.

Ing. Petr PODANÝ, CSc., nar. 22. 2. 1939, agent St B, ev. č. 27653, krycí jméno EXPERT - vědecký pracovník. Nyní - řed itel Výzkum. ústavu krmivář. průmyslu a služeb, Pečky, ved. katedry zemědělst ví AJAK. Bezpartijní.

Doc. PhDr. Ivo POSPÍŠIL, CSc., nar. 14. 5. 1952, důvěrník StB, ev. č. 22143, k rycí jméno IVOŠ - literární vědec. Nyní - docent ruské literatury na FF Masary kovy univerzity v Brně. 1985-stáž na univ erzitě v Kodani, Dánsko. Ing. Jan POSPÍŠIL, DrSc., nar. 10. 5. 1926, agent StB, ev. č. 11837, krycí jmé no DOKTOR - chemik. Nyní - vedoucí vědecký pracovník, Ústav makromol. chemie A V ČR Praha. 1965-66 stud. pobyt Utah State Univers ., Logan, Utah, USA. Bezpart ijní.

Vlastimil POSPÍŠIL, nar. 26. 12. 1931, agent StB , ev. č. 29926, 992603, krycí jméno VLASTA - teolog. Nyní - kazatel Bratrské je dnoty baptistů a její předsed a v ČR a SR. Čestné občanství City of Temple , USA.

Ing. Jiří POTOČEK, CSc., nar. 30. 3. 1935, age nt StB, ev. č. 24257, krycí jmén o VEVERKA - stavební inženýr. Nyní - ře ditel s. p. Aquatis Brno, Český svaz st aveb. inženýrů - hosp. tajemník české ho výboru.

Zdenek POTUŽIL, nar. 25. 8. 1947, agent StB, ev. č . 12706, 270688, krycí jméno RUBÍNEC - divadelní a televizní režisé r, scenárista. Nyní - režisér činoherní ho studia Rokoko.

Doc. RNDr. PhMr. Jaroslav PROKEŠ, nar. 25. 2. 1930 , agent StB, ev. č. 24392, 4 39201, 10146 krycí jména JARDA, KAMIL - toxikolog . Nyní - ved. vědec. pracovní k Ústavu pro toxikologii a soudní chemii 1. LF UK.

Vít PROKOP, DrSc., nar. 16. 7. 1942, agent StB, ev . č. 38060, 806006, krycí jm éno VÁVRA - vědecký pracovník. Nyní - ve d. věd. pracovník VÚ výživy zvířat v P ohořelicích. Od r. 1990 předseda red. r ady věd. čas. Živočišná výroba. Josef PROTIVA, nar. 4. 2. 1937, agent StB, ev. č. 11009, kr ycí jméno PEPA - sc enárista, režisér, ved. výroby. Nyní - ved. výrob y ČT Praha.

Ing. Dr. Miroslav PROTIVA, DrSc., nar. 17. 11. 1921 agent StB, ev. č. 8758, kr ycí jméno MIROSLAV - vědecký pracovník, che mik. Nyní - věd. pracovník-důchodce , člen České spol. chemické, České b otanické spol., American Chemical Society, Royal Chemical Society, Schw. Chem. Gesellschaft, Ges . Deutscher Chemiker, čl en red. rad pěti zahr. věd. časopisů.< /P>

pokračování příště

Vladimír PAVLÍK