Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť NN

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáků ?
Zdroj: NN Ročník........: 0005/050 Str.: 000 < BR>Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

9. ČÁST

MVDr. Jan MOTLÍK, DrSc., nar. 16. 11. 1946, důvě rník StB, ev. č. 44732, krycí jméno TOM - vědecký pracovník. Nyní - ř editel Ústavu živočišné fyziologie a ge netiky AV ČR.

Dr. Jiří NAVRÁTIL, nar. 10. 9. 1923, agent StB , ev. č. 8079, krycí jméno JUNÁK - publicista, novinář, překladatel. Nyní - šéfredaktor hosp. nakladatelství, od roku 1992 starosta Junáka. 1989-90 šéfredakt or Lidové demokracie. Za války zatčen gestapem. V roce 1949 odsouzen ke 20 le tům těžkého žaláře pro velezradu (Jáchymov, Mírov, Ilava, Leopoldov), pro puštěn po 11 letech v rámci amnestie. Václav NECKÁŘ, nar. 23. 10. 1943, důvěrní k StB, ev. č. 29313, krycí jméno BACI L - herec, zpěvák. Nyní - zpěvák skupiny Bacily.

Ing. Jaroslav NĚMEC, DrSc., nar. 18. 9. 1931, dů věrník StB, ev. č. 13335, kryc í jméno JAROSLAV - vědecký pracovník. Nyní - ved. vědecký pracovník, místopřed seda věd. kolegia montánních věd a e nergetiky AV ČR, předseda Hornické spol. Č R, věd. tajemník Hornické spol. Č VTS. Zahr. cesty Japonsko, Čína, SRN, Jugosl. , Bulharsko, Rumunsko, Rakousko aj.

Doc. MUDr. Karel NĚMEČEK, CSc., nar. 28. 3. 1953 , důvěrník StB, ev. č. 39651, krycí jméno NĚMEC - lékař, vysokoškolský učitel. Nyní - docent vnitř. lékařstv í UK Praha.

Prof. MUDr. Stanislav NĚMEČEK, DrSc., nar. 4. 11 . 1931, agent StB, ev. č. 9951 , 10192, 019205, 19464, krycí jméno DÁDA - lé kař, neurohistolog. Nyní - ved. k at. histologie a embryologie LF UK Hrade c Králové. 1968-69 stud. pobyt Záp. Be rlín, 1981-stud. pobyt v USA. Vždy be z politické příslušnosti. Doc. PhDr. Radoslav NENADÁL, CSc., nar. 30. 10. 1 929, agent StB, ev. č. 11080, krycí jméno RADEK - spisovatel, překladatel. Nyní - důchodce. 1966, 1981-82 s tud. pobyty v USA.

Miloš NESVADBA, nar. 17. 4. 1925, agent StB, ev. č . 17593, 759388, 9594, krycí kména PAN MALÍŘ, KOMIK - herec, malíř. Nyní - herec Národního divadla (v důch odu), karikaturista.

Věroslav NEUMAN, nar. 27. 5. 1931, agent StB, ev. č. 5992, 599288, krycí jméno SLÁVEK - hudební skladatel. Nyní - ředi tel Pražské konzervatoře, společník ve vydavatelství a nakladatelství EDI T, s.r.o., Praha.

Prof. MUDr. Jan NEUWIRT, DrSc., nar. 26. 11. 1927, a gent StB, ev. č. 20913, 09 1301, krycí jméno DOCENT - lékař, vědecký pracovník. Nyní - ředitel Ústavu hem atologie a krevní transfúze Praha, člen Vě d. rady min. zdravotnictví. Prof. Ing. Lubomír NEUŽIL, CSc., nar. 16. 2. 1930, agent StB, ev. č. 11703, 17 0388, krycí jméno LUMÍR - chemik. Nyní - profeso r, člen výboru Čes. spol. chem ického inženýrství, věd. sekretář sekce Fluidi zation mezinárod. kongresů CHISA . Krátkodob. zahr. odborné pobyty Anglie, Kuba, Po lsko, USA, SSSR aj. Ing. Miroslav NEVOSAD, nar. 19. 7. 1936, důvěrník StB, ev. č . 29190, krycí jmé no LEO - chemik. Nyní - ředitel a.s. Kaučuk.

JUDr. Oldřich NEVRKLA, nar. 10. 7. 1922 agent StB, ev. č. 11870, 187088, krycí jméno TOMÁŠ - administrátor řádu A. M. O. R. C. pro ČR. Nyní - znovuzakladate l a organizátor bratrstva Starý mystický řád Růže a kříže A. M. O. R. C. po té měř 400 letech jeho absence v ČR, podle sv ět. evidence nejstarší člen tohoto ř ádu v ČR. 1969-71 ředitel dovozu automobilů, 1972-79 řed. OY Motozetor AB Hels inky.

Jaromír NOHAVICA, nar. 7. 6. 1953, agent StB, ev. č. 29320, 932007, krycí jmén o MIREK - textař, skladatel, kytarista, zpěv ák. Nyní - umělec ve svob. povolán í.

Prof. Ladislav NOVÁK, nar. 4. 8. 1925, agent StB, ev. č. 14610, krycí jméno SL ÁVEK - básník a výtvarník. Nyní - důch odce.

Ing. Vladislav NOVÁK, nar. 4. 2. 1945, agent StB, ev. č. 14115, krycí jméno MA ŠEK - marketing manager. Nyní - ředitel poboč ky a marketing manager němec. obc h. fy Deutsche Aerosol G.m.b.H. 1975-79 Rapid - pr opag. čs. strojírenství v za hr. 1989-92 Koh-i-noor Praha, podnikový ředi tel.

Jiří Datel NOVOTNÝ, nar. 8. 4. 1944, agent StB , ev. č. 28574, krycí jméno HOLL AR - herec a publicista. Nyní - šéfred. mě síčníku Semafórum. ZAKLADATEL A ORGA NIZÁTOR OF.

Antonín NOVÝ, nar. 28. 7. 1944, agent StB, ev. č . 5725, krycí jméno FOTOGRAF - fotograf, výtvarník a publicista. Nyní - fotož urnalista a výtvarník, spoluprá ce s The Prague Post, Berlingske titende, Tim e aj.

Karel NOWAK, nar. 10. 12. 1950, agent StB, ev. č. 19939, krycí jméno REDAKTOR - duchovní (kazatel). Nyní - předseda Ústřed ní rady církve adventistů sedmého dne od r. 1989. 1971-72 pobyt na teolog. fak. v Collonges sous Saleve, Francie . 1980-stáž na Newbold College, V. Brit.

Ing. Jaroslav NÝVLT, DrSc., nar. 20. 3. 1932, dů věrník StB, ev. č. 15329, kryc í jméno KRYSTAL - chemik. Nyní - věd. pracovní k Ústavu anorg. chemie AV ČR. Doc. RNDr. Jaroslav OBDRŽÁLEK, CSc., nar. 27. 6. 19 42, agent StB, ev. č. 15974 , 597488, krycí jméno FYZIK - vysokoškolský uč itel. Nyní - pedagog na kat. teo retic. fyziky MFF UK. 1990-92 tiskový mluvčí minister . školství, mládeže a těl ovýchovy ČR. SPOLUZAKL. OF, TAJEMNÍK POLIT. K OMISE KC OF. NYNÍ SYMPATIZUJE S O DA A S ODS!!!

Doc. Ing. Karel OBROUČKA, CSc., nar. 12. 3. 1936, agent StB, ev. č. 20304, 030 407, krycí jméno STIBUBER - vysokoškolský p edagog, vědecký pracovník. Nyní - d ocent na VŠB Ostrava.

PhDr. Ludvík PACOVSKÝ, nar. 20. 11. 1930, důvě rník StB, ev. č. 22389, krycí jm éno DIALOG - novinář. Nyní - v důchodu, č len Výboru na ochranu nespravedlivě s tíhaných, SIGNATÁŘ CHARTY 77, ČLEN VONS.

Prof. MUDr. Vladimír PACOVSKÝ, nar. 22. 7. 1928, agent StB, ev. č. 1977, 19778 8, krycí jméno ŠTOK - lékař-internista, vyso koškolský profesor. Nyní - prof. v nitř. lékařství na 1. LF UK Praha.

Luděk PACHMAN, nar. 11. 5. 1924, důvěrník St B, ev. č. 22632, krycí jméno PRAVD A - mezinárodní velmistr šachu. Nyní - š éfredaktor odbor. čas. Das Schach-Arch iv, stály spolupracovník deníku Die Welt.

Ing. Vladimír PÁRAL, nar. 10. 8. 1932, agent StB , ev. č. 12187, 218704, 12187, 218704, krycí jména MIREK, SLÁVEK - spisovatel. Ny ní - svob. povolání. Cesty do Indie, Nepálu, Číny, Střední Asie, USA , Kanady.

Doc. Mgr. Arnošt PARSCH, nar. 12. 2. 1936, důvě rník StB, ev. č. 28960, krycí j méno TAJEMNÍK - hudební skladatel. 1971-77 tajem ník Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, od 1977 tajemník Mezinár. hudebního festivalu Brno. Vždy bezpartijní.

RNDr. Radim PAŘÍZEK, nar. 1. 11. 1953, agent StB , ev. č. 28978, 897807, krycí jméno PAŘEZ - hudebník, skladatel, textař. Nyní - hudebník, skladatel, textař, producent.

Ing. Miroslav PAVEL, nar. 6. 9. 1941, agent StB, ev. č. 5500, 30264, 026488, 5 50088, krycí jména MLÁDEŽNÍK, EKONOM - novin ář. Nyní - ředitel a. s. Economia (vydavatel Hospod. novin). 1988-89 řed. tisk. odboru Ú řadu předsedníctva vlády ČSSR, mluvčí federální vlády, 27. 11. 1989-10. 1. 1990 řed. ČST, 1990-řed. a. s. Economia.

Ing. Jaroslav PAVLÍČEK, nar. 12. 2. 1933, důvě rník StB, ev. č. 3904, krycí jmé no PAVLÍČEK - manažer. Nyní - ředitel spo lečnosti Recoop Tour, česko-rakouská akciová společnost, výstavba, financování a provoz hotelů. 1970-81 viceředitel finanční společnosti FINCOM, a.s., - výst avba prům. závodů formou joint ventu re v Indii, Ghaně, Argentíně a na Maltě. Dlo uhodobé pobyty - Rakousko, Itálie. Bezpartijní.

pokračování příště

Vladimír PAVLÍK