Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáků
Zdroj: NN Ročník........: 0005/049 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

8. ČÁST

Prof. Ing. Josef MÁCHA, DrSc., nar. 4. 2. 1927, ag ent StB, ev. č. 12048, krycí jméno MOTOTECHNA - genetik, šlechtitel. Nyní - profesor obecné zootechniky a genetiky, ved. ústavu obecné zootechniky a genetiky. Stud. pobyt na Královské VŠZ v Kodani, pobyty USA, SSSR, SRN, Anglie, Rakousk o, Francie aj. Otmar MÁCHA, nar. 2. 10. 1922, agent StB, ev. č. 8590, krycí jmé no OTMAR - hud ební skladatel. Nyní - důchodce.

Prof. Ing. Ivan MACHAČ, CSc., nar. 17. 7. 1937, dů věrník StB, ev. č. 21689, kr ycí jméno MUŇO - vysokoškolský učitel, c hemik. Nyní - prof. kat. chemického in ženýrství VŠCHT Pardubice, člen Čes. s pol. chemické. 1989-90 rektor VŠCHT Pard ubice.

Ing. Pavel MAJOR, nar. 13. 3. 1942, agent StB, ev. č . 18509, 46996, 699601, kr ycí jméno VOJÁČEK - obchodník. Nyní - GEN ERÁLNÍ ŘEDITEL a. s. PRAGOEXPORT. 198 1-89 zaměstnán u zastupitel. firmy Pragoexportu v SRN. VŽDY BEZPARTIJNÍ!! RNDr. Ivan MAKÁSEK, nar. 3. 5. 1944, důvěrník S tB, ev. č. 34913, krycí jméno L ADA - biolog. Nyní - šéfredaktor čas. pro och ranu přírody a živ. prostředí. Ing. Michael MÁLEK, nar. 18. 4. 1951, důvěrník S tB, ev. č. 27631, krycí jméno FILM - obchodník. Nyní - ředitel společnosti GU ILD, filmová distribuce Praha. PhDr. Karel MALINA, nar. 21. 2. 1931, agent StB, ev. č. 7400, 740088, krycí jm éno REPORTÉR - sportovní redaktor. Nyní - sp ortovní reportér Českého rozhlasu Praha, místopředseda Klubu fair play.

Zdeněk MARAT, nar. 15. 2. 1931, agent StB, ev. č . 15063, 506388, krycí jméno T EXTAŘ - skladatel populární hudby. Nyní - hudební skladatel

Prof. RNDr. Ivo MAREK, DrSc., nar. 24. 1. 1933, dů věrník StB, ev. č. 23513, kr ycí jméno AKCE IVAN - vědecký pracovník. N yní - univerzitní profesor. Host. pr ofesor: 1968-70 Case Western Reserve University Clev eland, Ohio, USA, 1970-Mat h. Research Center of the University of Wisconsin, USA, 1971-Novosibirská stát . univerzita, Novosibirsk, SSSR. Přednáš kové pobyty: University of California at Berclay, California, Stanford University, P alo Alto, California, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico, Universi ty of Texas, Austin, Texas, T emple University, Philadelphia, Pennsylvania, P urdue University, West Lafayett e, Indiana, Universidad Politecnica de Madrid , Španělsko, Katholieke Universit eit, Nijmegen, Nizozemí, Chalmers Institute of Technology, Göteborg, Švédsko, Universita Karlsruhe, SRN, Univers ita Konstanz SRN. NEBYL NIKDY POLITICKY ORGA NIZOVÁN!!

Milan MARYŠKA, nar. 23. 3. 1943, agent StB, ev. č . 33670, 367088, krycí jméno KUČERA - režisér dokument. filmů, výt varník. Nyní - Krátky fil, a. s., Praha, režisér. Člen Unie čes. vytv. umělců.

Prof. Dr. Zdeněk MASAŘÍK, DrSc., nar. 23. 3. 1 928, důvěrník StB, ev. č. 39073, krycí jméno RUDOLF - jazykovědec, spec. ně mecký jazyk v synchronii a diachron ii. Nyní - emer. prof. filozofické fakulty, d o r. 1992 ved. katedry germanisti ky a nordistiky. 1972-92 ved. katedry germanist iky a nordistiky na FF MU v Brn ě. Předn. pobyty v Německu, Rakousku, A nglii aj.

JUDr. PhDr. Zdeněk MASOPUST, DrSc., nar. 26. 2. 19 38, agent StB, ev. č. 5400, 19068, 906801, krycí jméno PRÁVNÍK - věde cký pracovník. Nyní - pracovník Ústav u státu a práva AV ČR. Stud. pobyt na Yale Un iv. USA 1969-70. Prof. ThDr. Jan MATĚJKA, nar. 12. 5. 1932, agent StB, ev. č. 3294, krycí jméno MATĚJ - profesor liturgiky. Nyní - profesor liturgiky, ředitel Li turgického i nstitutu, prelát arcijáhen metropolitní kapituly.

JUDr. Zdeněk MATĚJKA, nar. 19. 9. 1935, agent St B, ev. č. 6054, krycí jméno PA VEL, důvěrnik StB, ev. č. 49804, krycí jmé no TENOR - diplomat. Nyní - velvysla nec, vedoucí české na jednáních KBSE ve Ví dni. Od r. 1961 ministerstvo zahr. v ěcí. 1963-65 člen Čs. delegace v Dozorčí komisi neutrál. států v Panmundjomu, Korea, 1968-71 3. tajemník čs. velvyslanec tví ve Washingtonu, 1982-87 I. tajem ník čs. velvysl. v Dilií, od 11. 12 . 1989 ředitel sekretariátu ministra zahr. věcí, 3/1990-12/1991 náměstek min istra zahr. věcí, 6/1990-7/1991 poslední gen. tajemník polit. porad. výboru Varša vské smlouvy, 1992-poradce ministra zahr. věcí ČSFR.

Prof. MUDr. Zdeněk MATĚJOVSKÝ, DrSc., nar. 30. 4. 1930, důvěrník StB, ev. č. 8 475, krycí jméno ANDREJ - lékař. Nyní - přednosta ortoped. klin. ILF Fak. nem. Bulovka.

Prof. PhDr. Pavel MATERNA, CSc., nar. 21. 4. 1930, a gent StB, ev. č. 16736, 19 414, 941406, krycí jméno PETR - logik. Nyní - od roku 1990 ved. věd. pracovník Filozof. ústavu AV ČR, ext. učitel FF MU Brno, člen Národ. komitétu pro logik u, metodologii a filozofii vědy. Orientace ODS/O DA.

Milan MAUR, nar. 8. 12. 1950, agent StB, ev. č. 26 831, 683103, krycí jméno KAM IL - výtvarník. Nyní - registrován v Unii v ytv. umělců jako malíř. Studijní za hraniční pobyty - Egypt, SRN, Švýcarsk o, Itálie, Polsko, Rakousko, Maďarsko, B ulharsko. VŽDY BEZPARTIJNÍ!!

Jiří MEDEK, nar. 18. 10. 1950, agent StB, ev. č . 20502, 35750, 050288, 575088, krycí jména MRAK - spisovatel. Nyní - redaktor č asopisu Podvobraz. 1971-76 Ru dé právo.

Doc. Ing. RNDr. Václav MEJSTŘÍK, DrSc., nar. 7 . 9. 1928, důvěrník StB, ev. č. 17129, krycí jméno VAŠEK - ekolog. N yní - ved. věd. pracovník, řed. Ústavu kra jinné ekologie AV ČR. 1967-68 Univ . v Canterbury, New Zealand, 1968-69 cesta l odí kolem světa, návštěva 25 zemí, 1969-70 Univ. of New Brunswick, Kanada, 15x pobyt v zahraničí 1-3 měs., 6 měs. pobyt v Indii. Člen KSČ 1947-48. PO ÚNORU 1948 Z KSČ VYSTOUPIL!!

Mgr. Jiří MELÍŠEK, nar. 16. 6. 1932, agent S tB, ev. č. 2451, 245188, krycí jmé no HENRY - spisovatel, scenárista. Nyní - č len Obce spisovatelů. Doc. RNDr. Milan MELOUN, DrSc., nar. 3. 2. 1943, agent S tB, ev. č. 10728, 0728 05, krycí jméno ADAM - chemik, vysokoškolský učit el. Nyní - docent na katedre analyt. chemie VŠCHT Pardubice, od r. 1988 externí profe sor na kat. anorg. che mie, Royal Inst. Technology ve Stockholmu. 1979-81 Univ. of Bahgdad, Irák. VŽD Y BEZPARTIJNÍ!! JAKO NESTRANÍK MUSEL 12 LET ČEKAT N A POVOL. DOCENT. HABILITACE .

Doc. JUDr. Vladimír MIKULE, nar. 12. 4. 1937, agen t StB, ev. č. 11233, krycí j méno ŠIMON - právnik. Nyní - vedoucí legisla t. úseku Ústavy st. správy od 1. 1 . 1990, člen FS od 1. 7. 1990.

Doc. MUDr. Pavel MIROVSKÝ, CSc., nar. 9. 3. 1951, agent StB, ev. č. 26994, kry cí jméno PAVLA - lékař. Nyní - country ma nager farmaceut. koncernu Rhone-Poule nc Rorer pro Českou a Slovenskou republiku. 1980 -83 odb. asistent Univerzity v Oranu, Alžírsko, 1986-87 stip. Svět. zdrav. organizace Univerzity Edinburgh a Kenya Medical Research Institut Nairobi, 1988-89 stipendium franc. vlády Piti é-Salpétriere, Paříž, 1991-92 Harvard Medical School, Boston. KONZERVATIVEC BE Z POLITICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI.

Prof. Ing. Dr. Josef MLEZIVA, DrSc., nar. 20. 11. 19 23, agent StB, ev. č. 6465 , krycí jméno BEDŘICH - makromolekulární c hemik. Nyní - profesor chemie a tech nologie makromol. látek na VŠCHT Pardubice. Vždy bezpartijní. Antonín MOSKALYK, nar. 11. 11. 1930, důvěrník St B, ev. č. 19985, krycí jméno S KALÁK - režisér a scenárista. Nyní - reži sér a scenárista, aktivista Asociace českých audioviz režisérů.

(POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)

Vladimír PAVLÍK