Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť NN

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáků ?
Zdroj: NN Ročník........: 0005/048 Str.: 000 < BR>Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

7. ČÁST

Prof. JUDr. Milan KRÁL, CSc., nar. 28. 12. 1931, a gent StB, ev. č. 11984, kryc í jméno MÍLA - právník, ekonom. Nyní - prá vník odboru ochrany prostředí Magist rátu hl. m. Prahy.

Ing. Josef KRÁLOVEC, CSc., nar. 24. 9. 1940, agent StB, ev. č. 26644, krycí jm éno PRINC - vědecký pracovník, agronom. Nyní - věd. pracovník Lukařskopastviná řské stanice v Závišíně u Mar. Lázní .

PhDr. Zdeněk KRATOCHVÍL, nar. 30. 10. 1952, agen t StB, ev. č. 21331, krycí jmé no TOMÁŠ - filozof a teolog. Nyní - odb. asi stent katedry filosofie PřF UK, př ednášejíci též na FF UK.

Doc. JUDr. Jiří KROUPA, CSc., nar. 31. 3. 1943, agent StB, ev. č. 18884, 88840 6, krycí jméno STRÁNSKÝ - vysokoškolský u čitel. Nyní - vedoucí katedry ústavní ho práva a politologie PF MU Brno, děkan PF MU Brno.

Prof. Dr. Ivo KRSEK, DrSc., nar. 6. 6. 1922, agent S tB, ev. č. 15879, krycí jm éno IVO - historik umění. Nyní - v důchodu, externí učitel FF MU v Brně. Zahr. pobyty v SRN a Itálii. Vždy bezpartijní.

Prof. PhDr. Jan KŘEN, DrSc., nar. 22. 8. 1930, dů věrník StB, ev. č. 4111, kryc í jméno DOCENT - historik. Nyní - řed. Cent ra německých a rakouských studiíFSV UK, předseda česko-německé komise hist oriků. 1983-84 host. prof. Univerzity B remen, signatář Charty 77.

Ing. Jiří KŘENEK, nar. 2. 6. 1933, agent StB, ev. č. 20476, krycí jméno ROMAN - spisovatel a scenárista. Nyní - svob. pov.< /P>

Prof. Ing. Jaroslav KŘÍSTEK, DrSc., nar. 8. 1. 1 928, důvěrník StB, ev. č. 1787 0, krycí jméno DOCENT - vysokoškolský profes or. Nyní - profesor, ved. katedry, člen ČSAZ.

Doc. PhDr. Jaro KŘIVOHLAVÝ, CSc., nar. 19. 3. 19 25, agent StB, ev. č. 8871, kr ycí jméno ŠEDIVÝ - psycholog. Nyní - v dů chodu. 1981-docent na univ. v Innsbru cku v Inst. psychologie.

ThMgr. Jaroslav KUBOVÝ, nar. 5. 3. 1928, agent StB , ev. č. 36941, krycí jméno BRATR - duchovní. Nyní - emer. kazatel a př edseda Rady církve bratrské. 1988-9 3 předseda Rady CB - do rozdělení státu celo státního ústředí církve. Doc. Ing. Vladimír KUČERA, DrSc., nar. 27. 12. 1943, dů věrník StB, ev. č. 1220 1, krycí jméno VLÁĎA - vědecký pracovník. Nyní - ředitel Ústavu teorie informa ce a automatizace AV ČR, viceprezident Mezin. federace pro au tomatické řízení. Dlouhodobé zahr. pobyty - National Research Council, Ot tawa - 1970-71, Univ. of Florida, Gainesville-1977, École Nationale Supérieure de M écanique, Nantes 1981-82, Australian National Univ., Canberra 1984, Uppsala Univ. 1989 a 1993. Prof. ThDr. Zdeněk KUČERA, nar. 30. 3. 1930, agent StB, ev. č . 4102, krycí jmé no DOKTOR - teolog. Nyní - profesor, člen Akademického sená tu UK, profesor Hus itské teologické fakulty UK, nábožensko-filozof. a politolo g. publicista. 1966 -74 přednosta ideov. odboru Úřadu patriarchy CČSH.

Prof. Dr. Jaroslav KUDRNA, nar. 31. 10. 1926, důvě rník StB, ev. č. 19716, kryc í jméno AVON - historik. Nyní - vysokoškolský profesor. Přednáškové pobyty Itá lie, Francie, SRN, NDR.

PhDr. Jiří KUDRNÁČ, CSc., nar. 25. 10. 1953, důvěrník StB, ev. č. 39890, krycí jméno AVON - literární historik, vysokoškol ský učitel. Nyní - odb. asistent n a katedře české a slovenské literatury a literá rní vědy FF MU v Brně. 1987-89 vyučoval češtinu na School oF Slavonic and East E uropean Studies, University o f London.

Doc. PhDr. Jan KUKLÍK, CSc., nar. 23. 6. 1940, dů věrník StB, ev. č. 30906, 437 13, krycí jméno VOSA - historik. Nyní - docen t čes. dějin, řed. Ústavu bohemis tických studií FF UK Praha. Člen KSČ 19 60-69, 1987-89.

Doc. PhDr. Jan KUMPERA, CSc., nar. 2. 12. 1946, agen t StB, ev. č. 28783, 87830 3, krycí jméno HISTORIK - historik, komeniolog. N yní - docent historie na Zápa dočeské univerzitě.

RNDr. Petr KVĚTOŇ. nar. 31. 7. 1927, agent StB, ev. č. 23596, 359688, 1203 kry cí jména PRAŽÁK, PETR - ekonomický geolog. N yní - podnikatel, člen předsedníct va Silikátové společnosti. V cizině asi 6 let (Albánie 1958, 1960, Mongolsko 1 962, 1976, 1982, Zambie 1971, 1972, Argentína 1980, Čína 1983, Vietnam 1885, M ozambik 1987, Brazílie 1987, 1988. Účast na svě tových kongresech Kodaň 1960, P raha 1968, Paříž 1980, Moskva 1988.

PhDr. Ladislav LANGR, nar. 13. 5. 1959, agent StB, e v. č. 42942, 294201, krycí jméno ZPRAVODAJ - novinář. Nyní - nezá vislý publicista, konzultant, politický analytik. 1982-92 ČST, redaktor a moderátor zprav. a kult. relací ČST. Spoluz akl. Divadelního festivalu Aktualit 1987-89.

Prof. Ing. Antonín LIŠKA, CSc., nar. 30. 10. 192 8, agent StB, ev. č. 33562, 35 6201, krycí jméno DOCENT - technik, vysokoškol ský učitel. Nyní - profesor fak. stroj. inženýrství ČVUT Praha. Kratší studi jní pobyty na TU Dresden, LPI Leni ngrad, VMTU Baumana Moskva, MEI Moskva, PI Sumy, FH L übeck, TU Stockholm, TU W ein, ETH Zürich. VŽDY BEZPARTIJNÍ, ZÁKLADNÍ O RIENTACE KŘESŤANSKÁ. František LOBKOWICZ, nar. 5. 1. 1948, agent StB, ev . č. 27010, 701007, krycí j méno PLZEŇÁK - římskokatolický duchovní . Nyní - biskup církve římskokatolické, světící biskup pražský, apoštolský delegát pro Řád Křížovníků s červenou hvěz dou, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta.

Prof. Karel LÖBL, DrSc., nar. 21. 9. 1925, agent S tB, ev. č. 662, krycí jméno INŽENÝR - vědecký a politický pracovní k. Nyní - technický poradce. 1969-76 min istr výstavby a techn. ČSR, 1976-89 ministr vl ády ČSR, 1990-poradce ministra. Jiří LOUDA, nar. 3. 10. 1920, agent StB, ev. č. 25588, krycí jmeno VĚDEC - her aldik. Nyní - v důchodu.

RNDr. Vojen LOŽEK, DrSc., nar. 26. 7. 1925, agent StB, ev. č. 5619, 561988, kr ycí jméno AVRIL - kvartérní geolog a zoolog, p aleockolog. Nyní - ved. věd. pra covník Geolog. ústavu AV ČR Praha.

Prof. RNDr. Pavel LUKÁČ, nar. 22. 7. 1935, agent StB, ev. č. 5888, krycí jméno LUC - fyzik. Nyní - prof. MFF UK Praha, ved. ka tedry fyziky kovů. 1965-66 stu d. pobyt univ. Göttingen, řada krátkodobých pobytů SRN, Anglie, Belgie, Španěl sko, Maďarsko, SSSR atd.

Ing. arch. Milan LUKEŠ, nar. 30. 12. 1927, agent S tB, ev. č. 18348, 834803, kr ycí jméno LUMÍR - architekt. nyní - v důcho du.

ThDr. Jiří LUKL, nar. 19. 1. 1939, agent StB, ev . č. 16235, 24190, 28583, 3169 8, 419001, 623506, krycí jména LUKEŠ, LUKÁŠ - kazatel. Nyní - kazatel Církve b ratrské, tajemník České biblické společn osti a souč. tajemník Biblické spol. v ČR. Roční stud. pobyt na London Bible College, 1981 roční prac. stud. pobyt v Ekumenicko-misijním centru v Berlíně.

Doc. RNDr. Karel MACEK, DrSc., nar. 31. 10. 1928, dů věrník StB, ev. č. 14014, krycí jméno MRÁZ - vědecký pracovník. Nyní - šéfredaktor mezin. časopisu Journ al of Chromatography. 1968-69 host. profesor na univ. v Římě, NAVŠTÍVIL 41 ZEM Í, VŽDY BEZPARTIJNÍ.

Miloš MACOUREK, nar. 2. 12. 1926, agent StB, ev. č . 11746, 174688, krycí jméno HANÁK - scenárista. Nyní - scenáře fi lmů pro děti. 1964-Indie, 1965-Itálie, 1 967-USA, 1968-Jugosl., Španělsko, 1969 -vých. Afrika, 1973-Již. Amerika, 1976-9 3 SRN, 1988-Japonsko.

pokračování příště

Vladimír PAVLÍK