Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť NN

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáků ?
Zdroj: NN Ročník........: 0005/047 Str.: 000 < BR>Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

6. ČÁST

Marta KADLEČÍKOVÁ, nar. 5. 8. 1935, agent StB, ev. č. 13408, 340888, krycí jmé no SIMONA, spisovatelka - scenáristka. Nyní - svobodné povolání. 1968-1990 gen erální sekratářka českého Penkl ubu.

Jiří KAFTAN, nar. 22. 5. 1935, agent StB, ev. č . 6976, 11811, krycí jméno HARL EKÝN - mim. Nyní - mim sólista - Divadlo Na zábradlí, učitel pantomimy - Konze rvatoř J. Ježka, dramat. odd. Stát. konzervatoř e. Procestoval 52 zemí - Evropa , Sev. i Již. Amerika, Sev. Afrika, Čína, Viet nam, Izrael, Pakistán, Indie atd . VŽDY BEZPARTIJNÍ.

Prof. Antonín KACHLÍK, nar. 26. 2. 1923, agent S tB, ev. č. 4701, 470188, krycí jméno PRINCIP - filmový režisér a scená rista. Nyní - na volné noze. Prof. Jan KALIŠ, nar. 7. 7. 1930, agent StB, ev. č. 1 9144, 914488, krycí jméno PROFESOR, důvěrník StB, ev. č. 19144, 19249, kr ycí jména PROFESOR, KAMERAMAN - kameraman. Nyní - kameraman, prof. AMU. Pobyty v cizině v souvislosti s natá čením filmů pro zahraničního partnera, n apř. SRN, Rakousko, Itálie, Francie, A nglie, SSSR, Bulharsko, Maďarsko, Indie, Indoné sie, Mexiko.

Prof. RNDr. PhMr. Robert KALVODA, DrSc., nar. 28. 3. 1926, důvěrník StB, ev. č . 15272, bez krycího jména - vědecký pracovník-chemik. Nyní - ved. věd. pracov ník Ústavu fyzikální chemie a elektrochemi e J. Heyrovského AV ČR. Zahr. cesty - USA, Japonsko, Indie, Čína, Chile, Uruguay, Bra zílie.

Alois KÁNSKÝ, nar. 20. 10. 1954, agent StB, ev. č. 14394, 439488, krycí jméno PETR, DPB, ev. č. 18950, krycí jméno HROU DA - katolický kněz. Nyní - administr átor řím.-katol. farních úřadů v Roztokách u Prahy, na Levém Hradci, v Libčicí ch a Úněticích. Učitel na Seifert ově gymnáziu v Praze 9 - filozofie a etika. 1 990-šéfredaktor Katolického týdeníku.< /P>

Jan KAŠPAR, vl. jm. HAVEL, nar. 9. 5. 1950, agent StB, ev. č. 22448, 244888, k rycí jmén KLAUN - novinář. Nyní - editor tý d. Mladý svět, člen Obce spisovatel ů. 1976, 1977, 1979 - pobyty Španělsko, 1980, 198 1, 1984 - pobyty Nikaragua. Prof. PhDr. František KAVKA, CSc., nar. 21. 11. 192 0, agent StB, ev. č. 11226, krycí jméno HAVRAN - historik. Nyní - profes or starších českých dějin, red. č as. Historia Universitatis Pragensis.

Doc. PhDr. Zdeněk KLANICA, DrSc., nar. 28. 11. 193 8, agent StB, ev. č. 17572, krycí jméno ZDENĚK, důvěrník StB, ev. č. 31576, krycí jméno ČERNÝ - archeolog, historik, politik. Nyní - věd. pracovník AV ČR, vy sokoškolský učitel FF MU Br no, místopředseda ÚV KSČM. 1992-poslanec FS, člen zahr. výboru. 1974-75 pobyt Moskva, 1983-84 pobyt Mainz.

Lutz KLEINER, nar. 2. 12. 1944, důvěrník StB, ev. č. 22398, 14460, krycí jméno PRCEK a LABORANT - soukromný podnikatel. Nyní - ředitel-jednatel s. r. o. IMM C Hradec Králové.

Prof. Dr. Jiří KLESTIL, nar. 5. 12. 1929, agent StB, ev. č. 18243, 824306, kry cí jméno JIŘÍ - vysokoškolský učitel. Nyní - doc. kat. národ. hospodářství PF MU Brno - proděkan.

Doc. RNDr. Bohuslav KLÍMA, DrSc., nar. 26. 3. 1925 , agent StB, ev. č. 18900, 8 90006, krycí jméno PAVEL - archeolog. Nyní - dů chodce, ved. věd. pracovník, Ar cheologický ústav AV ČR. 1964-65 host. prof. na u niversitě v Erlangen (SRN), ú čast na více mezinárodních kongresech a sym poziích.

Prof. Ing. Emil KLIMO, DrSc., nar. 23. 12. 1930, dů věrník StB, ev. č. 17824, k rycí jméno JAVOR - vysokoškolský profesor. Ny ní - profesor lesnické fakulty VŠ Z Brno, vedoucí ústavu ekologie lesa. Zahr. pobyty: 1983-Švédsko, 1984-SRN, kr átkodobě v SSSR, Juhoslávii, Franc ii, USA, Bulharsku.

PhDr. Miroslav KLIVAR, CSc., nar. 14. 1. 1932, agent StB, ev. č. 3510, 351088, krycí jméno MIROSLAV - teoretik a historik umě ní, výtvarník, spisovatel. Nyní - učitel umění, prezident Masarykovy akademie umění. Stud. pobyty - Francie, Švédsko, Dánsko, Itálie, Kanada, SSSR. Člen Amer. estet. spol., Mezin. org. vý tv. kritiků AICA.

Václav KNOP, nar. 6. 10. 1949, agent StB, ev. č. 22579, 257904, krycí jméno PA VEL - herec. Nyní - herec. 1983-84 šéf Činoh er. studia Ústí nad Labem. Alex KOENIGSMARK, nar. 27. 5. 1944, agent StB, ev. č. 29286, 9 28601, krycí jmé no ALEX - spisovatel, scenárista.

Prof. Dr. Jaroslav KOHOUT, DrSc., nar. 19. 5. 1927, agent StB, ev. č. 828, kry cí jméno SLAVOJ - sociolog. Nyní - profesor kom orní hry na hudební fakultě AMU v Praze.

Doc. RNDr. Jiří KOMÁREK, DrSc., nar. 28. 5. 19 31, agent StB, ev. č. 9559, 9559 02, krycí jméno RADŮZ - biolog, botanika-algo logie. Nyní - docent biologické f akulty Jihočeské univerzity. Vedení meziná r. věd. kursů: Mondsee, Rakousko, 19 86, Delta Marsh, Kanada, 1989. Host. prof. na zah r. universitách: Japonsko, st ip. JSPS, Sapporo, Tsukuba, Kyoto, Hiroshi ma, 1989, Kanada: Winnipeg, Waterloo , Windsor, St. Catharines, 1989, Mexico: Mex ico City, UNAM 1992-93. Ing. Ivan KORDAČ, nar. 17. 3. 1936, důvěrník StB, ev. č. 24390, krycí jméno IV AN - ředitel. Nyní - generální ředitel Tes ly Holešovice, a. s., člen představe nstva Elektrotechnické asociace Svazu průmyslu. 1966-zahraniční stáž v Izraeli . POLITICKY ČINNÝ V ODS.

Vladimír KÖRNER, nar. 12. 10. 1939, agent StB, e v. č. 12369, krycí jméno VANIC KÝ - scenárista, spisovatel. Nyní - spisova tel a scenárista.

František Oldřich KORTE, nar. 26. 4. 1926, dův ěrník StB, ev. č. 13553, krycí j méno FRANTA - hudební skladatel, publicista.

PhDr. Jiří KOŘALKA, DrSc., nar. 7. 2. 1931, ag ent StB, ev. č. 6799, krycí jmén o TAJEMNÍK - historik. Nyní - v důchodu. 194 8-49 stipend. na Mercersburg Acade my, USA, 1965-66 stipend. na univerzitě v Kolíne n. R. v SRN, host. prof. na u niv. v Anglii 1969, v Německu 1987-88 a 1993.

Prof. MUDr. Vladimír KOŘÍSTEK, DrSc., nar. 14. 5. 1927, důvěrník StB, ev. č. 2 3987, krycí jméno VLADO - chirurg, v ysokoškolský učitel. Nyní - profesor na LF MU v Brně. Stud. pobyt v Houstonu, Mnichove a td. Vždy bezpartijní. RNDr. Arnošt KOTYK, DrSc., nar. 11. 7. 1930, agent StB , ev. č. 5409, 17038, 38 156, 540988, 815688, krycí jména KIROS a KRUS - bio chemik, vysokoškolský učite l. Nyní - ved. odd. Fyziolog. ústavu AV Č R, člen Rady pro zahr. styky AV ČR, e xekutivy International Union of Biochemistry a h lavního výboru International C ouncil of Scientific Unions. 1947-50 stipendij . pobyt v USA, 1962-prac. pobyt Irsko, 1963-Švýcarsko, host. prof. na univ. v USA, SRN a jin. VŽDY BEZPARTIJNÍ .

Prof. Ing. Karel KOUBA, DrSc., nar. 26. 3. 1927, dů věrník StB, ev. č. 27298, k rycí jméno DEMOKRAT - ekonom. Nyní - prof. UK P raha a Středoevrop. univ. Doc. PhDr. Ferdinand KOUDELKA, CSc., nar. 12. 11. 1927, agent StB, ev. č. 3747 1, 747106, krycí jméno BOČEK - pedagog, sociol og. Nyní - docent na katedre soc iologie a andragogiky FF UP Olomouc, podnikatel, poraden ská organizace ANALÝZA .

Prof. MUDr. Pavel KOZÁK, DrSc., nar. 8. 9. 1922, a gent StB, ev. č. 22973, 2973 01, krycí jméno AKCE - lékař, kardiolog. Nyní - Železniční nemocnice Praha. Prof. Ing. Jiří KRACÍK, DrSc., nar. 14. 4. 1929, agent StB, ev. č. 3104, krycí jméno DOLEŽAL - fyzik. Nyní - vysokoškolský profesor fyziky na ČVUT. pokračování příště

Vladimír PAVLÍK