Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť NN

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáků
Zdroj: NN Ročník........: 0005/046 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

5. ČÁST

Ing. Adolf HUJER, nar. 1. 1. 1950, agent StB, ev. č . 24792, 479204, krycí jmén o VLASTIMIL - ekonom. Nyní - ředitel a. s. S ilka-výroba kovové bižuterie. 1975 -87 ekonom závodu 04 Smržovka Jablonecké sklárny, vyšší funkci nezastával vzhl edem k tehdejší politické nespolehlivost i - sestra emigrantka. V době studií p racoval jako úředník u firmy Unil e-verhouse, Londýn.

Ing. Miloš HUSNÍK, nar. 2. 11. 1931, agent StB, ev. č. 25211, 521101, krycí jm éno HOŘEJŠ - výzkumně vývojový pracovn ík. Nyní - vedoucí vývoje televizních vy sílačů Tesla Hloubětín.

Petr HUŤKA, nar. 5. 12. 1947, důvěrník StB, ev. č. 25334, krycí jméno RAKETA - tréner tenisu.

Václav HYBŠ, nar. 3. 6. 1935, DPB, ev. č. 2066 8, kycí jméno KAPELA - dirigent, aranžér, producent.

PhDr. Otakar CHALOUPKA, DrSc., nar. 14. 2. 1935, dů věrník StB, ev. č. 12799, k rycí jméno KARO - spisovatel, věd. pracovník. Nyní - věd. pracovník. Prof. Ing. Oldřich CHLOUPEK, nar. 11. 4. 1943, důvěr ník StB, ev. č. 37379, kry cí jméno OLDA - vysokoškolský učitel. Nyní - vys okoškolský učitel, člen Společ nosti pro vědy rostlinné a Společnosti pro šlec htění rostlin (SRN). Humboldtův stipendista - působil několik sem. na univ. v Bonnu, M nichově a Giessenu. Vlasta CHRAMOSTOVÁ, nar. 17. 11. 1926, agent StB, ev. č. 11837, krycí jméno KL ÁRA - herečka. Nyní - členka činohry Národního divadla. SIGNATÁŘKA CHARTY 77. Doc. Ing. Petr CHVOJKA, CSc., nar. 28. 5. 1937, agent StB, e v. č. 14374, 43740 1, krycí jméno FRANTA, důvěrník StB, ev. č. 14 374, krycí jméno PETR - teoret. ekonom a publicista, básnik. Nyní - ved. věd. prac. Eko nomického ústavu AV ČR, nakladatelský pracovník, zaměstnanec banky. 196 5-66 dvousemestrový pobyt na u niv. v Kolíně n. R. Vždy bezpartijní.

PhDr. Miroslav IVANOV, nar. 10. 4. 1929, důvěrní k StB, ev. č. 15065, krycí jmé no ADNE - spisovatel. Nyní - spisovatel, člen vedení Klubu 89 (spisovatelů-nek omunistů), předseda Klubu autorů literatury fa ktu.

Prof. Ing. Václav JAKUBEC, DrSc., nar. 25. 4. 1930 , agent StB, ev. č. 499788, krycí jméno ZOOTECHNIK - genetik a šlechtitel ž ivočichů. Nyní - profesor kated ry genetiky a obec. zootechniky, VŠZ, fak. agronomická Praha, člen předs. Evro pského združ. pro živočiš. produkci. Stu dijní pobyty na Univ. Stuttgart, Hohen heim, SRN 1969, 1985. Vždy bezpartijní.

Prof. Ing. Pavel JANDERA, DrSc., nar. 1. 4. 1944, ag ent StB, ev. č. 22073, 207 305, krycí jméno STRÝČEK - chemik, vysokoš kolský učitel. Nyní - profesor kated ry analytické chemie VŠCHT Pardubice. Stud. a prac ovní pobyty v zah.: 1980-Fra ncie, 1990-91 USA. Vždy bezpartijní.

Zora JANDOVÁ, nar. 6. 9. 1958, důvěrník StB, ev. č. 43368, krycí jméno ALENA - herečka, zpěvačka. Nyní - zaměření na muzikál a šanson, textařka. 1985-moderá torka čs. pavilónu na EXPO 86 ve Vancouve ru. Zásadně bezpartijní. Ing. Ivo JANOUŠEK, CSc., nar. 8. 7. 1938, agent StB, e v. č. 22129, 212907, kry cí jméno KUNST - vědecký pracovník, kritik a publ icista (výtvarné umění). Nyní - ředitel Národního technického muzea Praha (od r. 90), člen nár. komitétu IC OHTECH, člen exekutivy CIMUSET, viceprezident MUT (Unie středoevropských techn ických muzeí.

Jiří JANOUŠEK, nar. 4. 11. 1943, agent StB, ev . č. sv. A 2336/303/S-14607, kry cí jméno SORRÉ (čerpáno-Antikomunistick á aliance, NN č. 4/1992, str. 34) - pub licista. Nyní - ředitel zastoupení franc. koncernu reklamních agentur EURO RSC G. 1984-1991 řed. Čs. filmexportu. 19 68-69 stud. pobyt Paříž. Dalibor JEDLIČKA, nar. 23. 5. 1929, důvěrník StB, ev. č. 36260, krycí jméno MO DÍN - operní zpěvák. Nyní - sólista oper y ND.

Doc. MUDr. Jiří JELÍNEK, CSc., nar. 8. 12. 194 1, důvěrník StB, ev. č. 35016, k rycí jméno OREL - lékař-gynekolog. Nyní - d ocent, zást. přednosty II. porodnic ko-gynekol. kliniky v Brně.

Doc. RNSr. Otakar JELÍNEK, CSc., nar. 16. 2. 1941, důvěrník StB, ev. č. 31658, krycí jméno OTA - fyzik. Nyní - zástupce ř editele Fyzikálního ústavu UK při M FF UK Praha.

Jaromíra JEŽKOVÁ, nar. 12. 9. 1964, agent StB, ev. č. 25393, 539388, krycí jmé no PETRA - kytaristka. Nyní - koncertní kytar istka, pedagožka v oboru kytara n a pražské konzervatoři. 1984-89 studium v Berlí ně, studijní pobyt v Anglii u J . W. Duarta. Evidov. v Centrále StB. Bezpartijní .

Prof. PhDr. Jaroslav JIRÁNEK, DrSc., nar. 21. 8. 1 922, agent StB, ev. č. 18966 , 24499, 47203, 449988, 540888, 720301, 896601, kry cí jména JIRAVA, 2x evidová n Centrála StB, 2x StB Praha - estetik a muzikol og. Nyní - emerit. prof. estet iky a teorie hudby, člen spol. Gesellschaft f. Musikvorschung, spolupracovník Internat. Semiotics Institute.

Prof. MUDr. Adam JIRÁSEK, DrSc., nar. 7. 11. 1933, agent StB, ev. č. 43119, 31 1901, krycí jméno ADAM - vysokoškolský pedag og. Nyní - univ. prof., předs. Spo l. patalogů. Zahr. pobyty - Rakousko, SRN, USA.

Ing. Jiří JIŘÍK, nar. 16. 2. 1955, agent StB , ev. č. 37930, 793001, krycí jmén o LOPEZ - podnikatel. Nyní - majitel Realitní kanceláře. SIGNATÁŘ CHARTY 77. 1 989-řed. projekčného závodu, 1989- in iciátor založení společného čs.-maďarsko- italského projekčně stavebního podniku. 1990-iniciátor a spoluzakladatel AG-in vest, a. s. Praha, 1990-předseda představen stva a ředitel a. s. AG-invest, 199 1-spoluzakladatel, spolumajitel a člen představenstva a. s. Thermorama, výroba dvojskel a plastových oke n, spoluzakladatel a spolumajitel a. s. AG-project, projekční činnos t, zakladatel vlastní realitní kanceláře, předseda dozorčí rad y a. s. AG-project.

Doc. PhDr. Dušan JOSEF, CSc., 19. 6. 1927, agent S tB, ev. č. 115506, krycí jmé no TLUMOČNÍK - vysokoškolský učitel. Ny ní - nakladatel a vydavatel Brnokonsult u. Studium na Lyceu Carnot v Dijonu, Burgundsko, dále na Selwyn College v Camb ridgi a na Technical College v Exeteru. Soukr. st udij. pobyty v Torinu, Milánu , Monze, Wiesbadenu a Bibbieně.

Doc. PhDr. Josef JÜNGER, CSc., nar. 5. 5. 1938, ag ent StB, ev. č. 19669, 96690 7, krycí jméno RICHARD - vysokoškolský učit el. Nyní - ředitel Institutu rozvoj e podnikání, s.r.o., Ostrava. 1973-92 vysokoškol . uč. (doc., děkan) ekonom. fa k. VŠB Ostrava. Odb. stáže SSSR, Polsko, Angl ie, Švédsko, Finsko, SRN. Tomáš JUNGWIRTH, nar. 24. 11. 1942, důvěrník StB , ev. č. 15067, krycí jméno AT LET - sportovní komentátor. Nyní - do konce r. 1993 sport. koment. ČT. Ing. Josef KABELKA, DrSc., nar. 19. 4. 1929, důvěrní k StB, ev. č. 4906, krycí jméno KARAS - věd. pracovník. Nyní - v důchodu. 1981-82 a 1985 hostujíci profe sor na Univers. Gesamthochschule Kassel.

Doc. PhDr. Helena KADEČKOVÁ, CSc., nar. 14. 8. 1 932, důvěrník StB, ev. č. 2524 3, krycí jméno LÍBA - liter. historička, př ekladatelka, vysokoškolská učitelka . Nyní - docentka FF UK. 1965-dokonč. studium islandštiny na univerz. v Reykja víku, stáže a přednášky tamtéž a n a univerzitách v Norsku a jin. (POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)

Vladimír PAVLÍK