Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť NN

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkétních estébáků
Zdroj: NN Ročník........: 0005/044 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

3. ČÁST

Jiří DOUBRAVA, nar. 28. 12. 1948, agent StB, ev. č. 17340, 18934, krycí jména BOR, PATRIK - novinář. Nyní - redaktor-kom entátor MF Dnes (zahraniční odd.). V r. 1968-69 stud. pobyt v Kanadě (Université de Montréal).

PhDr. Antonín DUFEK, nar. 30. 11. 1943, důvěrn ík StB, ev. č. 23866, krycí jmén o ROBERT - historik výtvar. umění a fotogra fie. Nyní - kurátor fotografie Mora vské galerie Brno, autor publikací, výstav, člá nků v odb. tisku. Václav DUŠEK, nar. 2. 9. 1944, agent StB, ev. č. 11772, 177204, k rycí jméno DA NA - spisovatel. Nyní - čl. Obce spis., Penklubu.

prof. Antonín DVOŘÁK, nar. 12. 9. 1920, agent StB, ev. č. 2728, krycí jméno DO BEŠ, důvěrník StB, ev. č. 4440, krycí jm éno DIVADELNÍK - prof. - režisér. Nyní - důchodce, uměl. ved. Klubu umění třetí ho věku Praha. V r. 1970-80 ČST, šéfr ed. Hl. red. dramat. vysílání.

Josef DVOŘÁK, nar. 25. 4. 1942, důvěrník S tB, ev. č. 31014, krycí jméno KOMIK - herec. Nyní - řed. a hlavní protagonista Divadel. společnosti Josefa Dvořáka .

Ing. Rudolf DVOŘÁK, DrSc., nar. 8. 3. 1932, agen t StB, ev. č. 14975, krycí jmé no DIVIŠ - vědecký pracovník. Nyní - pra covník Ústavu termomechaniky AV ČR, př edseda nár. komitétu IUTAM.

Prof. Ing. Václav DVOŘÁK, DrSc., nar. 8. 10. 1 941, důvěrník StB, ev. č. 35757, krycí jméno PATRIK - vědec a pedagog. Nyní - ved. ústavu informatiky a výpoče t. techniky FEI VUT. Zahr. pobyty - 1968-71 Po st Doctoral Fellow a Assistent P rof., Dept. of Electrical Engineering, Univ. Alber ta, Kanada. 1978-81 Associat e Prof. a ved. Dept. of Computers a Dept. of A utomatic Control (Malta a Lybie) . 1986-přednášel na Sch. of Computer Sci. , Carleton Univ., Canada. 1988-90 Ass ociate Prof. Jodrey Sch. Computer Sci., Acad ia Univ. Wolfvile, Kanada, BEZPART IJNÍ.

Doc. MUDr. Zdeněk DYTRYCH, CSc., nar. 18. 12. 1930 , agent StB, ev. č. 1451, 14 5188, krycí jméno PETR - vědecký pracovník, psychiatr. Nyní - náměstek ředitel e Psychiatrického centra Praha, ved. laboratoř e pro výzkum rodiny. V r. 1969 s tudijní pobyt v USA.

Prof. Petr EBEN, nar. 22. 1. 1929, agent StB, ev. č . 6076, krycí jméno PETŘÍK - hudební skladatel a klavírista. Nyní - prof. skladby na AMU Praha. Vratislav EBR, nar. 20. 10. 1942, agent StB, ev. č. 589801, kr ycí jméno ERB - knihkupec. Nyní - ved. Arbesova knihkupectví v Praze.

Doc. PhDr. Zdeněk EIS, CSc., nar. 21. 6. 1930, age nt StB, ev. č. 43233, 323301 , krycí jméno KOSMA - věd. pracovník, psycho terapeut. Nyní - věd. pracovník ps ychoterapeut.

Prof. MUDr. Jiří ELIS, DrSc., nar. 29. 3. 1930, agent StB, ev. č. 24347, 43470 1, krycí jméno MEDIK - farmakolog. Nyní - věd . prac., předs. České farmakol. s pol., člen Mezinár. výboru Internat. Union of Pharmacology, spoluorg. mezin. s etkání Spolupráce Východ-Západ ve farm. pr ůmyslu a oboru. Dlouhodobé pobyty v zahraničí - Univ. College Hosp. Medical Schoo l Londýn, dále Indie, Nad. Cancer Inst. v USA, krátkodobé pobyty v dalších v e vrop. zemích i v Americe. RNDr. Václav EXNER, CSc., nar. 20. 9. 1942, důvěrník S tB, ev. č. 35151, 37278, krycí jména VRBA, IZÁK - fyzik, politik. Nyní - poslaně c Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, místopředseda ústředního výboru Komunistické strany Čech a Mora vy.

MUDr. Evžen FABIAN, nar. 13. 9. 1933, důvěrní k StB, ev. č. 45044, krycí jméno KLÁŠTER - lékař. Nyní - přednosta I. inter. odd. nem. U alžbětinek, Praha 2. 1 969-stud. pobyt Kodaň.

PhDr. Jindřich FELD, nar. 19. 2. 1925, agent StB, ev. č. 952, 11309, 95288, 13 0988, krycí jméno FELAH - hudební skladatel, ped agog. Nyní - šéfredaktor Hlav. redakce hud. vysílání Čes. rozhlasu, Prah a. 1968-69 profesor kompozice na Uni v. of Adelaide (Austrálie), řada pracovních cest do ciziny - 1981-84 USA. NIKD Y NEBYL ČLENEM ŽÁDNÉ STRANY.

Ing. arch. Karel FIRBAS, CSc., nar. 22. 10. 1931, dů věrník StB, ev. č. 10893, krycí jméno JONÁŠ - architekt. Nyní - hlavní architekt SÚRPMO, a.s. Praha. 195 4-zahr. pobyt Itálie, studij. cesty: Norsko, Švéd sko, Itálie, Řecko, Litva, SS SR, NDR.

PhDr. Jan FISCHER, nar. 15. 9. 1921, agent StB, ev. č. 9321, krycí jméno JAN - skladatel. Nyní - svobodné povolání-sklad atel, t. č. důchodce. Nebyl organizo ván v žádné politické strane.

Luboš FIŠER, nar. 30. 9. 1935, agent StB, ev. č . 28903, 890388, krycí jméno SE DLÁČEK, důvěrník StB, ev. č. 35777, kryc í jméno LUB - hudební skladatel. Nyní - svobod. povolání.

PhDr. Zbyněk FIŠER, CSc., (pseud. Egon BONDY), n ar. 20. 1. 1930, agent StB, ev . č. 9326, krycí jméno KLÍMA - filozof, bá sník, prozaik. Nyní - básník, prozai k, filozof - v důchodu.

František FOLTÝN, nar. 8. 10. 1937, agent StB, e v. č. 6581, krycí jméno KVĚTA - výtvarník, malíř. Nyní - svob. povo lání.

Josef FRAIS, nar. 24. 1. 1946, DPB, ev. č. 31411, krycí jméno KLUBOVNA - drama tik, prozaik.

RNDr. Zdeněk FRAIT, DrSc., nar. 25. 4. 1930, agent StB, ev. č. 10127, krycí jm éno FYSIK - fyzik. Nyní - ved. věd. prac. Fyzik álního ústavu AV ČR. 1963-65 ho stujíci věd. prac. Univerzita Sev. Karolina, USA, další četné pobyty a přednáš ky v zahr. (USA, SRN, Japonsko), člen řady m ezinár. komitétů, 1990-92 předseda věd. kolegia fyziky ČSAV.

RNDr. Jan FROLÍK, CSc., nar. 28. 12. 1938, důvě rník StB, ev. č. 15924, bez kri cího jména - matematik, systémový analytik. Nyní - ředitel čes. pobočky Anders en Consulting. 1968-91 Ignora Praha (informační sy stémy pro řízení podniků). Otakar FUKA, nar. 28. 12. 1936, agent StB, ev. č. 10400, 040088, krycí jméno K AREL - film. režisér, scenárista. Nyní - odb. asistent FAMU, režisér reklam. v ideoprogramů.

Prof. RNDr. Václav GARDAVSKÝ, DrSc., nar. 14. 9. 1932, agent StB, ev. č. 35187 , 518701, krycí jméno PAVEL - geograf. Nyní - profesor na přírodověd. fak. UK Praha. Stud. pobyty - Francie, Itálie, Pols ko.

Doc. RNDr. Ivan GELBIČ, CSc., nar. 18. 1. 1946, ag ent StB, ev. č. 14497, 44970 2, krycí jméno BROUČEK - biolog. Nyní - věd ecký pracovník, Etnomologický ústav AV ČR.

PhDr. Jiří GIBIÁN, nar. 10. 1. 1948, důvěr ník StB, ev. č. 8636, krycí jméno JI RKA - TV redaktor, komentátor, dramaturg, konferen ciér. Nyní - podnikatel, sce nárista, spolupracovník ČT, člen Syndikátů novinářu ČR, ARTESu. Arnošt GOLDFLAM, nar. 22. 9. 1946, agent StB, ev. č. 238406, krycí jméno EISEN BERG - dramatik, režisér, herec. Nyní - nezávislý režisér .

Doc. Ing. Jan GOLIÁŠ, CSc., nar. 21. 5. 1939, dů věrník StB, ev. č. 19186, kryc í jméno LIMON - vysokoškolský učitel. Nyní - docent pro obor skladování a zpra cování ovoce a zeleniny, vedoucí katedry a proděkan pro výzkum, zahradnická fa kulta.

Josef HAJNÝ, nar. 4. 7. 1941, agent StB, ev. č. 4089, krycí jméno MORÁVEK - př ekladatel, novinář. Nyní - publicista.

pokračování příště Vladimír PAVLÍK