Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| Nezverejnení a doplnení agenti ŠtB| 17.November 1989-Zamatový podvod!| Pamätník usmrtených na hraniciach| Nepotrestané zločiny| Rozhovory-udalosti-názory| Od našich autorov| Pripravujeme| Nezabúdame na okupáciu v roku 1968| US POWs - Pamäť a svedomie| Reagujeme | Svedectvá| Doporučujeme| Nebojte sa!| Právo a zákony | Literárna rubrika| Emil Švec: Nezákonnosť na pokračovanie| Vladimír Hučín-politický väzeň Zamatu| Stanovy a informácie o organizácii| Hlavná stránka

Späť NN

------------------------------------------------------- -------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfa kce u konkrétních estébáků ?
Zdroj: NN Ročník........: 0005/043 Str.: 000 < BR>Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
------------------------------------------------------------------- -------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉ TNÍCH ESTÉBÁKŮ?

2. ČÁST

Jeden z našich pravidelných čtenářů a př íznivců za necelé tři roky prostudoval několik desítek encyklopedií, jak předlistopad ových, tak i polistopadových. V ýsledkem jeho práce je, že naši čtenář i se dozví některé zajímavé pasáže ze ži vota evidovaných spolupracovníků StB žijícich v ČR a SR.

V prvních částích budeme předkládat jmé na z publikace KDO JE KDO - 1994/95, kd e datumy jejich narození jsou zhodné s datami nar ození v seznamech spolupracov níků StB, které vydali Necenzurované novi ny, na základě databází StB. Z moráln ího a lidského hlediska nezveřejňu jeme jména těch, kteří jsou v publikaci ozna čeni jako mrtví, nebo o kterých si myslím e, že již nežiji, vzhledem k jejich d atům narození, kde se jedná o ročníky 190 0 - 1915.

Jsme zvědavi, kolik z nich bude žalovat bývalé důstojníky StB, pokud mají poci t, že jsou zaevidovaní protiprávně a že jso u nevinní. ANEBO - KOLIK Z NICH SE DOKÁŽE POSTAVIT PROTI ŠPINAVÉ HRADNÍ HAVLOVSK É STOCE?

Údaje o jednotlivých osobách jsou čerpány z uvedené publikace KDO JE KDO - 199 4/95.

MUDr. Jan CIMICKÝ, nar. 23. 2. 1948, důvěrní k StB, ev. č. 46485, krycí jméno P INEL - básník, prozaik, překladatel, lé kař - psychiatr. Nyní - primář rehab.-r esocializač. odd. Psychiatrické léč ebny Bohunice, prezident České sekce Meziná rodní frankofonní psych. asociec e, v r. 1977 stáž v Paříži, m.j. člen Francouz ské psychiatr. spol., člen Obce spis., Obce překladat., Syndikátu novinářů. Petr CINCIBUCH, nar. 28. 6. 1 943, důvěrník StB, ev. č. 24075, krycí jméno PETR ÁŠ - básník. Nyní - podn ikatel. Návštěva cca 20 zemí světa.

Ing. Martin COUFAL, nar. 4. 2. 1956, důvěrník StB, ev. č. 24378, krycí jméno M ARTIN - ekonom. Nyní - ředitel hotelu Pala ce Praha, prezident projektové a kon zultační společnosti COOTEL. Do r. 1 989 zást. ředitele hot. Alcron Praha. Ing. Atanas CUREV, DrSc., nar. 14. 7. 192 8, důvěrník StB, ev. č. 24397, krycí jméno ATANAS - vědecký pracovník. V r. 1955 získal čs. st. občanství, služ. a stud. pobyty v mnoha zemích Evropy, SSSR , Francie, Anglie, Švédsko atd., také USA, Kanada, atd., přednášel na celé řadě iniv., akadem. ústavech. V r. 1976-9 0 poslanec NVP.

Doc. PhDr. Otto ČAČKA, nar. 13. 1. 1943, agent S tB, ev. č. 28918, 891806, kryc í jméno ALEXANDR - psycholog, fotograf. Nyní - docent pro obor vývojové psycho logie, psych. kultury a etnopsychologie PedF M U Brno.

ThMgr. Dušan ČAPEK, nar. 24. 1. 1926, agent StB, ev. č. 673, krycí jméno KAISE R - teolog. Nyní - šéfredaktor evang. týd eníku Kostnické jiskry, jednatel ústř . výboru Kostnické jednoty - ústř. č s. evangelíků.

RNDr. Dana ČECHOVÁ, DrSc., nar. 15. 6. 1936, age nt StB, ev. č. 4742, 474288, k rycí jméno DOKTORKA - biochemička - bioložka. N yní - ved. věd. pracovnice. V r . 1973-74 a 1988-89 rční věd. stáže v SRN (Hu mboldtova nadace), přednášky na p ozvání řady předních univerzit a věd. ústavů: 1974 USA (Buffalo, Brookhaven, A thens, Wisconsin), 1984 - Francie (Štrasburk, Paříž ), 1984-91 - Německo (Mnich ov, Bielefeld, Göttingen) aj.

Vladislav ČEJCHAN, nar. 10. 6. 1927, agent StB, ev . č. 22312, 22898, 231201 kr ycí jméno DRAMATIK - dipl. dramaturg - scenárist a, dramaturg, překladatel, rež isér. Nyní - scenárista, překladatel, rež isér. V r. 1966, 1968-69 stáž v TV SR G, ARD, BBC.

Prof. JUDr. Čestmír ČEPELKA, DrSc., nar. 28. 3 . 1927, agent StB, ev. č. 3584, 358488, krycí jméno VĚDEC, důvěrník StB , ev. č. 4717, 16240, 25362, krcí jména ASISTENT, PRÁVNIK - vysokoškolský učitel. Nyní - profesor mezinárodního práva , katedra mezinárodního práva PF UK Pra ha, člen Stálého rozhodčího soudu v Haa gu (!!!) V r. 1965-66 věd. stáž na Uni versité Libre de Bruxelles (Belgie), 196 8-69 věd. stáž na McGill University (Mont real, Kanada), 1991-92 hostujíci prof . na Université Panthéon-Assas, Institut d es Hautes Etudes Internationales, Pa říž.

František ČERNÍK, nar. 3. 6. 1953, důvěrní k StB, ev. č. 25327, krycí jméno ČER T - hokejista. Nyní - manažér ledního hok eje. Zahr. pobyty - 1984-85 USA, 1985 -86 SRN, 1986-88 Rakousko.

PhDr. Bohumil ČERNÝ, nar. 1. 6. 1922, agent StB, ev. č. 117, 2228, 31330, 1330 88, 222888, krycí jména TRÉNER, RYBÁŘ - his torik. Nyní - důchodce, věd. pracov ník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR .

Jim ČERT, vl. jm. František HORÁČEK, nar. 25 . 2. 1956, agent StB, ev. č. 17821 , krycí jméno AKORD - zpěvák, akordeonista.

Josef ČERVEŇÁK, nar. 14. 12. 1949, důvěrní k StB, ev. č. 37695, krycí jméno MAR TIN - kazatel (farář) Evangelické církve me todistické. Nyní - kazatel sboru a superintendent Evangel. cirkve metodistické, člen E xekutivy Centrál. konferenc e Evangel. církve metodistické. V r. 1986-89 č s. zástupce v Radě evropské meto distické mládeže.

Ing. Zdeněk ČERVENÝ, CSc., nar. 5. 2. 1931, ag ent StB, ev. č. 5630, 563088, kr ycí jméno MOCNÝ, důvěrník StB, ev. č. 24 029, 26741, krycí jména MODRÝ, FOX - z ahraniční obchodník (zaměření-propagace, m arketing, poradenství). Nyní - majit el a ředitel agentury pro tržní informace CONSULTO , s.r.o., a ředitel Spojovac í kanceláře Svobodného státu Sasko pro Č eskou republiku. V r. 1966-89 referent tisk. a propag. útvaru FMZO, 1990-91 NÁM. MIN. ZAH R. OBCHODU(!!!), ABSOLVOVAL 170 CEST DO TÉMĚŘ 100 ZEMÍ. VŽDY BEZ PARTIJNÍ(!!) Od roku 1990 spolupracovník University St. Gallen, Švýcarsko.

JUDr. Oldřich ČERVINKA, nar. 29. 8. 1925, agent StB, ev. č. 9843, krycí jméno ZELINKA - novinář, scenárista, překladate l. Nyní - v důchodu, nezávislý public ista a překladatel.

Doc. Ing. Alexandr ČESTNĚJŠÍ, CSc., nar. 10. 7. 1931, důvěrník StB, ev. č. 175 60, krycí jméno LEXA - ekonom. Nyní - ved. vě d. pracovník, majitel a ředitel f irmy, ekonomicko-organizační poradenství a pořádání manažer. kursů. Ing. Roman ČÍŽEK, DrSc., nar. 13. 6. 1933, agent StB, ev . č. 16808, 23764, kry cí jméno ZDENEK, důvěrník StB, ev. č. 4786, 3744 2, 42205, krycí jména ZDENĚK - vědecký pracovník. V r. 1963 expert Polytechny v Irá ku, člen KSČ v r. 1954-90 . Nyní bezpartijní.

Prof. RNDr. Vladimír DADÁK, DrSc., nar. 9. 11. 1 931, agent StB, ev. č. 963806, krycí jméno VLADIMÍR - vysokoškolský pedagog , biochemik. Nyní - vedoucí věd. pracovník.

Zdeněk DÍTĚ, 19. 11. 1920, agent StB, ev. č. 14382, 438201, krycí jméno MARCÍP ÁNEK - herec. Nyní - důchodce-herec.

akad. malíř Bedřich DLOUHÝ, nar. 2. 8. 1932, agent StB, ev. č. 5361, krycí jmé no BEĎA - malíř. Nyní - profesor na AVU v P raze - obor malba. Doc. dr. Ing. Ivan DOLEJŠÍ, CSc., nar. 6. 12. 1933, agent StB, ev. č. 9761, 97 6105 - vědecký pracovník. Nyní - v důchodu, biochemik. Zakl. člen Strany zelen ých.

PhDr. Lubomír DORŮŽKA, nar. 18. 3. 1924, agent StB, ev. č. 16868, 686888, kryc í jméno PIXA - hud. publicista, spisovatel. Nyn í - místopředseda České jazzové společnosti. Od r. 1947 časté pobyty v Anglii. V r. 1968 spoluzakladatel Evro pské (později Mezinár.) jazz. federace, 1980-81 její prez., v r. 1986 a 1988 n a pozvání zprostředk. J. Škvoreckým na dvou predn. turné po amer. a kanad. uni verzitách. Byl vždy bezpartijní.

Ing. Jan DOSTÁL, nar. 28. 12. 1950, důvěrník StB, ev. č. 47156, krycí jméno HE RNA - podnikatel, manažér. Nyní - akcionář a předseda představenstva akciové s pol. VIB Club Casino, spolumajitel a řed itel hotelu Belvedere Praha, spolumaji tel cest. kanceláře H+H a cest. kancelá ře H+Hotels. V r. 1977-89 Čedok Praha, správa zahraničního cestovního ruchu (1984-89 ved. oddělení západní Evropa, as istent generálního ředitele Č edoku), 1989-92 ředitel Casinos Czechoslovakia a. s. V r. 1981 ředitel reprezentace Čedoku v Říme.

pokračování příště Vladimír PAVLÍK