hlavna stranka

Ponuka bezplatnej reklamy za poskytnutie dvoch percent z vašej zaplatenej dane na opravu „Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968“ v Poprade na Námestí sv. Egídia

Zdieľaj  | 
You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
                            

Ponuka bezplatnej reklamy  za poskytnutie  dvoch percent z vašej zaplatenej dane na opravu  „Pamätníka obetiam okupácie 21. augusta 1968“ v Poprade na Námestí sv. Egídia

Vážené vedenie spoločnosti, Vážení darcovia,  pre nezáujem štátu hrozí poškodenie jediného pamätníka na Slovensku s uvedením štatistiky obetí okupácie 21. augusta 1968.  Obraciame sa preto  na Vás s prosbou o poskytnutie časti z 2% Vami zaplatenej dane za rok 2022. Na samostatnej tabuli budú uvedené mená darcov, tak ako na  Pamätníku  obetiam okupácie  a pamätnej tabuli  budove Okresného úradu v Poprade.  Pamätník obetiam okupácie sa nachádza na frekventovanom mieste v centre námestia Popradu, ktoré je často navštevované  turistami. Každoročne sa pri ňom konajú pietne akcie za účasti televízie a médií.
Bližšie informácie o pamätníkoch aj s ich fotografiami sú uverejnené na wikipédii.sk.
https://sk.wikipedia.org

Postup pre právnické osoby, zamestnancov a fyzické osoby , aj s potrebnými dokumentmi pre daňové úrady,  je uverejnený na našej webovej stránke. http://www.szcpv.org/23/podpora23.html

                                                                          ***


Pamätník v Poprade, odhalený 21. augusta 2002, plní úlohu centrálneho pamätníka s popisom historickej udalosti a uvedením štatistiky obetí v rámci celého Československa a návštevníkom Popradu pripomína tragické augustové udalosti.

Múr na ktorom  boli na námestí sv. Egídia v Poprade v roku 2002 inštalované dve žulové dosky  praská a rozpadáva sa. Je len otázkou času kedy spadne celá  jeho predná časť, čo možno očakávať v zimnom období, kedy sa do medzery vo vrchnej časti múru dostane voda a zamrzne. Hrozí, že jediný dôstojný pamätník venovaný obetiam okupácie na Slovensku v dôsledku  nevyhovujúceho stavu nosného môže byť zničený.  

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu pamätníka  podané Ministerstvu vnútra, Ministerstvu obrany, Ministerstvu kultúry a Prezidentke Zuzane Čaputovej boli zamietnuté  ako potvrdzujeme na našej webovej stránke.
http://www.szcpv.org/22/zbierka.html  Z dôvodu  diskriminačného zníženia dotácie poskytovanej  MV SR na činnosť občianskych združení v zmysle zákona č. 526/2010 po voľbách v roku 2020 nie je v možnostiach nášho združenia riešiť havarijný stav pamätníka  a ako potvrdzuje odpoveď zo 16. júna 2022 na opravu pamätníka nesmieme použiť prostriedky z dotácie.
Keďže údaje o počte obetí uvedené na pamätníku boli čerpané z v tom čase dostupných  zdrojov, pri oprave nosného múru by sme chceli tieto údaje aktualizovať s počtom obetí uvádzaných v súčasnosti.
Predpokladané náklady na sanáciu nosného múru a reštauráciu pamätníka s aktualizáciou údajov predstavujú cca 2 000 eur.
Obraciame sa preto na každého komu nie je ľahostajný osud tohto pamätníka s prosbou o poskytnutie daru z časti vami zaplatenej dane za  na  jeho záchranu.  Meno každého darcu, ktorý s tým vysloví súhlas,  bude uverejnené aj s poďakovaním na  samostatnej tabuľke na pamätníku a na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/22/zbierka.htmlVeríme, že sa s Vašou pomocou  aj v súčasnej ťažkej ekonomickej situácii  podarí zachrániť pamätník v Poprade pod Tatrami.

S úctou
Svetové združenie bývalých politických väzňov

František Bednár
predseda SZBPV


Vážení členovia a sympatizanti Svetového združenia bývalých politických väzňov, žiaľ aj  po vyše 30 rokoch od pádu komunizmu je podpora občianskych združení zastupujúcich politických väzňov, násilne odvlečených do bývalého ZSSR, príslušníkov VTNP PTP a obete komunizmu zo strany štátu len predstieraná. Tak ako aj za bývalého režimu súčasťou vládnej politiky sa stal len Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) a politickí väzni sú postupne odsúvaní do úzadia. Potvrdzuje to výška dotácie, ktorá je pre tri združenia politických väzňov 2x nižšia. Naše združenie je žiaľ tak ako v roku 1968  pre svoje kritické postoje k smerovaniu Slovenska a vplyvu ľudí prepojených s bývalým komunistickým režimom opäť hrozbou aj pre súčasných politikov. Potvrdzuje to  likvidačné zníženie dotácie MV SR vo výške 4 000 eur na roky 2021-2022. Pre porovnanie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB)  dostal 250 000 eur, Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) 80 000 eur, Zväz protikomunistického odboja (ZPKO) 40 000 eur.
Po zrušení bezplatného cestovného v MHD v Prešove  pravicovou primátorkou nominovanou KDH  a jeho obmedzení už len na občanov s trvalým pobytom v Bratislave a Košiciach sa naše príjmy z výberu členského značne znížili čím je ohrozené  5% povinné spolufinancovanie plánu činnosti, čo je podmienkou poskytnutia dotácie MV SR. Z tohto dôvodu chceme zabezpečiť spolufinancovanie našej činnosti a vydávanie časopisu Svedomie z finančných prostriedkov získaných od príbuzných našich členov, ktorí sú v pracovnom pomere - z poukázania 2% zaplatenej dane.

Obraciame sa preto na Vás, aby ste nám pomohli udržať pri živote naše združenie a oslovili Vašich rodinných príslušníkov, deti a vnúčatá, ktoré sú v zamestnancami alebo podnikajú, aby poskytli 2% zo zaplatenej dane Svetovému združeniu bývalých politických väzňov za čo Vám v mene obetí stalinizmu a komunizmu vyslovujeme úprimné poďakovanie.

Svetové združenie bývalých politických väzňov


TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2% Z DANE

Postup pre ZAMESTNANCOV

Postup pre FYZICKÉ OSOBY

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY


Postup pre ZAMESTNANCOV


1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete tu

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené  v pdf, zároveň ich uvádzame aj tu:
IČO: 37796542
Právna forma: občianske združenie
Názov: Svetové združenie bývalých politických väzňov
Ulica: Námestie sv. Egídia
Číslo: 102/10058
PSČ: 058 01
Obec: Poprad
Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2022

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU

Tlačivá na stiahnutie:
Žiadosť pre zamestnávateľa
Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie

Doplňujúce info: 
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Svetového združenia bývalých politických väzňov. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. 

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2023 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Zdroj: www.rozhodni.sk


Postup pre FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2023

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať Svetovému združeniu bývalých politických väzňov 

IČO: 37796542
Právna forma: občianske združenie
Názov: Svetové združenie bývalých politických väzňov
Ulica: Námestie sv. Egídia
Číslo: 102/10058
PSČ: 058 01
Obec: Poprad
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 
FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2023 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Zdroj: www.rozhodni.sk


Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2023

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. 

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 
PRÁVNICKA OSOBAdaňové priznanie právnických osôb
3. Pozor: 
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
IČO: 37796542
Právna forma: občianske združenie
Názov: Svetové združenie bývalých politických väzňov
Ulica: Námestie sv. Egídia
Číslo: 102/10058
PSČ: 058 01
Obec: Poprad
5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
Poznámky:
– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.
– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Zdroj: www.rozhodni.sk


hlavna stranka