hlavna stranka

Žiadosť o posúdenie návrhu na symbolické jednorazové odškodnenie občanov Slovenskej republiky, ktorí boli násilne odvlečení NKVD do pracovných táborov v rokoch 1944-1945

Zdieľaj  | 

 

 SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH   POLITICKÝCH VÄZŇOV
IČO: 37796542   DIČ:  2021593816                                                                                                                
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 910 399 685
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org          

President of Russia.
Vladimir Putin
23, Ilyinka Street,
Moscow, 103132, Russia

  Poprad  31. 07. 2017

Vec:          Žiadosť o posúdenie návrhu na symbolické jednorazové odškodnenie občanov Slovenskej republiky, ktorí boli násilne odvlečení NKVD do pracovných táborov v rokoch 1944-1945.
          
Vaša Excelencia, prezident Ruskej federácie, dovolili sme si Vás osloviť v mene členov Svetového združenia bývalých politických väzňov  s posúdením návrhu na symbolické jednorazové odškodnenie občanov Slovenskej republiky, ktorí boli násilne odvlečení NKVD do pracovných táborov v rokoch 1944-1945.
História našich bratských slovanských národov bola často bolestná a tragická. Bola poznačená  prvou a druhou svetovo vojnou, ktoré zmenili geopolitické usporiadanie sveta. Obdobie stalinizmu  postihlo mnoho občanov Ruska a v čase oslobodenia bývalého Československa Červenou armádou aj našich občanov, ktorých po dohode vtedajšieho prezidenta Beneša so Stalinom, NKVD násilne odvliekla do sovietskych pracovných táborov pod správou GULAG a GUPVI.  Medzi vojnovými zajatcami bolo aj približne 7000 civilov, ktorí boli  čiastočne odškodnení prijatím zákona č. 319/91 Zb., ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky v roku 1991. Odškodnenie vo výške približne 80 eur za mesiac pobytu v pracovnom tábore, dostali žijúce oprávnené civilné osoby, ktoré neboli vojakmi Slovenskej alebo Maďarskej armády. Ak už nežili, odškodnenie dostali vdovy alebo  deti v priamom pokolení. Naša organizácie eviduje vyše 600 osôb, ktoré sa z pracovných táborov nevrátili a ostali po nich vdovy a siroty.  V súčasnosti evidujeme  do 1000 našich členov- v prevažne už len priamych príbuzných násilne odvlečených, nakoľko väčšina z nich už zomrela.
Tak ako sme nazývali veci pravým menom počas bývalého režimu, za čo nás väznili, rovnako nazývame veci pravým menom aj dnes. Súčasné Rusko nepovažujeme za bývalý ZSSR z čias Brežneva a sme  presvedčení, že boľševický experiment v roku 1917 bol rovnako ako dnešný „Majdan“ na Ukrajine  financovaný tými istými silami, ktoré sú zodpovedné za permanentný svetový chaos a novú hrozbu svetového vojnového konfliktu.  Nezdieľame názor, že Ruská federácia je hrozbou pre Európu a súčasnú mediálnu protiruskú hystériu  považujeme za kontraproduktívnu a poškodzujúcu ekonomické záujmy EÚ a Slovenska. 
Keďže Nemecká spolková republika  schválila v roku 2016 zákon podľa ktorého má byť poskytnutý jednorazový finančný príspevok  občanom nemeckej národnosti násilne odvlečeným a nasadeným na nútené práce, ktorý sa vzťahoval aj na  občanov nemeckej národnosti žijúcich  na Slovensku a ich priamych príbuzných.  (Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke  organizácie Bund der Vertriebenen(BDV). http://www.bund-der-vertriebenen.de/) V tejto súvislosti  sme si dovolili predložiť návrh na symbolické gesto zo strany Ruskej federácie, ktorým by bolo podobné jednorazové odškodnenie  zhruba 1000 oprávnených osôb z radov priamych príbuzných občanov, ktorí boli odvlečení do pracovných táboroch na území v rokoch 1944-1945. 
Doposiaľ boli zo strany Ruskej federácie odškodnení len občania žujúci na území Ruskej federácie, symbolické odškodnenie občanov Slovenskej republiky by bolo vysoko ľudským  rozhodnutím s politickým aspektom v napätej súčasnej  medzi Západom a Ruskou federáciou, ktoré by nikto zo strany Ruskej federácie neočakával.
Vaša Excelencia, prezident Ruskej federácie, v prípade záujmu o poskytnutie bližších   informácii, Vám ich naše združenie ochotne poskytne.

S úctou

František Bednár
zastupujúci  predseda  SZBPV


 

                              
СЕМИРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БЫВШИХ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ
ОГРН: 37796542   ИНН:  2021593816                                                                                                              
Площадь Св. Эгидия, 102/10, 058 01 Попрад
Тел.:++421 52 7722626, ++421 910 399 685
email: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org          

 

Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину

ул. Ильинка, д. 23,
103132, Москва, Россия

 

г. Попрад,  31.07. 2017 г.

Касается: Просьба о рассмотрении предложения по выплате символической одноразовой компенсации для граждан Словацкой Республики, которые были насильственно угнаны НКВД в лагеря принудительных работ в 1944-1945 г.
          

Ваше Превосходительство, г-н Президент Российской Федерации!

Позвольте мне обратиться к Вам от имени членов Всемирного объединения бывших политзаключенных с просьбой рассмотреть предложение по выплате символической одноразовой компенсации    гражданам Словацкой Республики, которые были насильственно угнаны НКВД в лагеря принудительных работ в 1944-1945 годах.
История наших братских славянских народов зачастую была болезненной и трагической. Она была отмечена первой и второй мировыми войнами, которые изменили геополитическое устройство мира. В период сталинизма  пострадало много граждан России, а во время освобождения Красной армией бывшей Чехословакии и много наших граждан, которых на основании соглашения тогдашнего президента Бенеша со Сталином были насильственно угнаны НКВД в советские лагеря принудительных работ под управлением ГУЛАГ и ГУПВИ. Среди военнопленных было приблизительно и 7000 гражданских лиц, которые получили частичную компенсация на основании закона № 319/91 Св. зак., принятого Национальным советом Словацкой Республики в 1991 году. Компенсацию в размере около 80 евро за каждый месяц, проведенный в лагере принудительных работ, получили ныне живущие правомочные гражданские лица, которые не были солдатами словацкой или венгерской армий. Если их уже не было в живых, то компенсацию получили вдовы или дети – родственники по прямой линии. В нашей организации учитывается свыше  600 лиц, которые не вернулись из лагерей принудительных работ, после которых остались вдовы и сироты. В настоящее время мы регистрируем до 1000 наших членов – это преимущественно родственники по прямой линии насильственно угнанных, поскольку большинство узников уже умерло.   


Мы как называли вещи своими именами во время бывшего режима, за что нас держали в заключении, так мы называем вещи своими настоящими именами и сегодня. Современную Россию мы не считаем бывшим Советским Союзом времен Брежнева и мы убеждены, что большевицкий эксперимент в 1917 году, так же как и сегодняшний „Майдан“ на Украине, финансированы теми же самыми силами, которые несут ответственность за перманентный мировой хаос и новую угрозу мирового военного конфликта. Мы не разделяем мнение, что Российская Федерация является угрозой для Европы,  а антироссийскую истерию в СМИ мы считаем контрапродуктивной и наносящей ущерб экономическим интересам ЕС и Словакии. 

В Федеративной Республике Германии  в 2016 году был принят закон, по которому будет выплачена одноразовая финансовая сумма гражданам немецкой национальности, насильно направленным на принудительные работы, и который также распространяется на граждан немецкой национальности, проживающих в Словакии, и на их родственников по прямой линии. (Подробная информация на сайте организации Bund der Vertriebenen (BDV) http://www.bund-der-vertriebenen.de/). В этой связи мы направляем Вам предложение по символическому жесту со стороны Российской Федерации,  которым бы стала подобная одноразовая выплата компенсации примерно 1000 правомочных лиц из рядов родственников по прямой линии граждан, угнанных в лагеря принудительных работ на территории Советского Союза в 1944-1945 годах.
   
До сих пор компенсацию со стороны Российской Федерации получили только граждане, проживающие на территории Российской Федерации. Символическая компенсация гражданам Словацкой Республики  была бы высокочеловечным решением с политическим аспектом в современной напряженной ситуации между Западом и Российской Федерацией, которое никто бы от Российской Федерации не ожидал.

Ваше Превосходительство, г-н Президент Российской Федерации, в случае заинтересованности в предоставлении более подробной информации, наше объединение Вам ее охотно предоставит.

С уважением

Франтишек  Беднар
и.о. председателя ВОБП

hlavna stranka