hlavna stranka

Zákon o solidarite a odstránení diskriminácie väčšiny slovenských občanov

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov podporuje návrh Zákona o solidarite poslanca Petra Gaburu. Návrh  zákona, v čase hospodárskej krízy, by bol gestom a signálom voči verejnosti, ktorý by dokázal, že politici skutočne slúžia občanom Slovenskej republiky a nie svojím osobným záujmom V mene tisícov obetí komunizmu, v záujme historickej pravdy, by však mal byť doplnený o časť týkajúcu sa zrušenia výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB:
Podobná zákonná úprava bola prijatá v Poľsku.

Navrhujeme doplnenie  zákona :Kto bol príslušníkom  ŠtB  od roku 1948 do roku 1989 a teda podieľal sa na udržiavaní protiprávneho a nemorálneho totalitného štátu a  bojoval proti demokracii a porušoval ľudské práva,  za toto obdobie mu   neprináleží    výsluhový dôchodok. Zákon nadobudne účinnosť od 1.1.2010 od tohto termínu sa ukončí vyplácanie všetkých výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB a finančná čiastka takto získaná sa bude prerozdeľovať obetiam ŠtB, túto úlohu prevezme  ÚPN, pri ktorom bude zriadená špeciálna komisia pre tento účel.


Poslanecké iniciatívy k septembrovej schôdzi parlamentu poslanca KDH v NRSR Petra Gaburu
 ing. Peter Gabura
Kresťanskodemokratické hnutie, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Návrh zákona posilňuje solidaritu medzi ľuďmi, ktorí vykonávajú niektoré verejné funkcie a majú štátom garantované sociálne istoty, v prospech tých, ktorí tieto istoty nemajú a potrebujú čerpať prostriedky z verejných zdrojov. Navrhovaná úprava má za to, že vymedzené okruhy štátnych funkcionárov a zamestnancov sú dostatočne zabezpečené svojim základným platom, vyplývajúcim z ich pracovného zaradenia alebo verejnej funkcie. Nepotrebujú preto odčerpávať iné príjmy z verejných zdrojov, ktoré podľa súčasného právneho stavu skracujú celkový objem týchto zdrojov i na úkor tých ľudí, ktorí sú na ne plne odkázaní. V tom spočíva princíp solidarity navrhovaného zákona.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona ušetrí zdroje vo verejných rozpočtoch v celkovom rozsahu, ktorý odhadujem na 20 miliónov EUR, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na životné prostredie.

II. Osobitná časť
K § 1:
Ustanovenie navrhuje skoncovať s praxou, podľa ktorej štátni zamestnanci v činnej službe po tom, ako im podľa osobitných predpisov vznikne nárok na starobný dôchodok, alebo predčasný starobný dôchodok, poberajú naďalej svoj plat, vyplývajúci zo služobného pomeru, a zároveň začnú poberať aj dôchodok. Keďže dôchodkové zabezpečenie nie je čisto poistný systém, z ktorého sa začne čerpať po naplnení poistných podmienok, ale je to aj solidárny systém, navrhované ustanovenie posilňuje práve tento solidárny prvok dôchodkového zabezpečenia. Štátni zamestnanci si po tom, ako im vznikne nárok na starobný dôchodok, alebo predčasný starobný dôchodok, budú môcť vybrať. Buď zostanú v činnej službe, ich životná úroveň sa nezmení, a zdroje z dôchodkového zabezpečenia prenechajú zatiaľ tým, ktorí sú na ne odkázaní, alebo odídu z činnej služby a začnú poberať príslušný dôchodok.

K § 2:
Ústavní činitelia sú v súčasnosti zabezpečení príjmami, ktoré im garantuje osobitný zákon o platových pomeroch č. 120/1993 Z.z. Na to, aby si udržali svoju životnú úroveň nepotrebujú, aby poberali aj ďalšie príjmy z verejných funkcií, ak ich začnú súbežne vykonávať viacero. Navrhované ustanovenie má za to, že plat za jednu z týchto funkcií je postačujúcim príjmom. Toto ustanovenie nijako nebráni, aby verejní funkcionári poberali príjmy z iných zdrojov, pokiaľ to nie je rozpor medzi verejným a osobným záujmom podľa osobitného predpisu. Je to tiež nástroj na vytváranie mechanizmu, ktorý bude pôsobiť na verejných činiteľov, aby sa čo najviac sústredili na výkon svojej verejnej funkcie a nepriberali kvôli tomu, aby zvýšili svoj príjem, ďalšie verejné funkcie, často na úkor kvality výkonu týchto funkcií. I toto navrhované opatrenie má solidárny charakter, pretože na základe neho sa verejní funkcionári, vykonávajúci súbežne viacero verejných funkcií, budú vzdávať časti prostriedkov, ktoré v súčasnosti z verejných zdrojov čerpajú, v prospech tých, ktorí sú na čerpanie prostriedkov z verejných zdrojov plne odkázaní.

K § 3:
Ide o ustanovenie o účinnosti. Navrhuje sa účinnosť od 1.1.2010.

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť
Návrh zákona odstraňuje diskrimináciu vodičov – seniorov, ktorí sú v súčasnosti povinní na vlastné náklady absolvovať zdravotnú prehliadku, od dovŕšenia 65. roku veku pravidelne, každé dva roky.
Je nepochybne správne, aby ľudia, aj v staršom veku, ak sú vodičmi motorových vozidiel, boli v zdravotnom stave, ktorý im umožňuje spoľahlivo a bezpečne viesť motorové vozidlo. Navrhovaná novela zákona nijako nespochybňuje užitočnosť povinnosti podrobovať sa od nadobudnutia 65. roku veku pravidelnej zdravotnej prehliadke. Aj dvojročnú frekvenciu týchto povinných zdravotných prehliadok navrhovaná novela ponecháva v pôvodnom znení.

Táto zdravotná prehliadka však nie je rozmarom tých, čo o ňu požiadajú, ani nie je dôsledkom ich protiprávneho konania, ale je zákonnou povinnosťou, vyplývajúcou z nadobudnutia veku. Keďže ide o ľudí, ktorí po celý život odvádzali poplatky do systému zdravotného poistenia, nie je spravodlivé, aby sa od nich, na základe novej zákonnej povinnosti a na základe dovŕšenia určitého veku, požadovalo hradiť si tieto zdravotnícke výkony z vlastných zdrojov. Ide spravidla o dôchodcov, takže pre nich sa takáto povinnosť často rovná praktickému zákazu viesť motorové vozidlo, i ak sú ešte na jeho vedenie fyzicky i psychicky spôsobilí.
Pravidelná zdravotná prehliadka, ktorá pre týchto ľudí vyplýva zo zákona nie je úkonom zdravotnej starostlivosti, ale je svojou povahou preventívnou prehliadkou. Navrhovaná úprava preto kvalifikuje túto prehliadku ako preventívnu zdravotnú prehliadku a navrhuje, aby sa hradila z prostriedkov zdravotného poistenia.

Navrhovaná úprava je spravodlivá nielen preto, lebo ide o ľudí, čo do systému zdravotného poistenia po celý svoj aktívny život prispievali. I v porovnaní s inými kategóriami ľudí, sú dnes seniori-vodiči nad 65 rokov, v tejto veci diskriminovaní. Pravidelné zdravotné prehliadky musia totiž absolvovať aj niektorí vodiči z povolania (napríklad vodiči záchrannej služby). Ani oni si túto povinnosť nespôsobili sami, a preto celkom logicky náklady na tieto prehliadky nemusia znášať osobne. Zo zdravotného poistenia sa uhrádzajú dokonca i ročné preventívne zdravotné prehliadky poistencov aktívnych v organizovanom športe do 18 rokov. Preto by bolo necitlivé, nezdvorilé a nespravodlivé, aby sme od ľudí, čo si už svoje zaplatili, požadovali úhradu týchto zdravotných prehliadok tak, ako je to v súčasnom zákone.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona bude mať priamy dopad na rozpočty zdravotných poisťovní, v celkovom odhadovanom rozsahu 500 000 EUR ročne, nebude mať dopad na štátny rozpočet a ani ďalšie verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na životné prostredie.

II. Osobitná časť
K čl. I:
Článok obsahuje úpravu pravidelných zdravotných prehliadok v kategórii tzv. ostatných vodičov v zákone č. 8/2009 o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. Prehliadku kvalifikuje ako preventívnu zdravotnú prehliadku a ustanovuje, že náklady na ňu sa hradia na základe verejného zdravotného poistenia.
K čl. II
V článku sa premieta navrhovaná zmena do zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov. Výpočet preventívnych prehliadok hradených plne na základe verejného zdravotného poistenia sa rozširuje o kategóriu iných vodičov podľa zákona o cestnej premávke.
K čl. III
Ide o ustanovenie o účinnosti. Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1.10.2009, kedy je deň seniorov.

návrh

ZÁKON
z ..................2009,
o solidarite

Národná rada Slovenskej republiky
-    vychádzajúc z cyrilo-metodského duchovného dedičstva a z ústavného práva každého na zachovanie ľudskej dôstojnosti,
-    usilujúc sa o priaznivé prostredie, v ktorom si ľudia v tiesni a biede budú navzájom pomáhať,
sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
    Štátni zamestnanci 1) v činnej službe nepoberajú predčasný starobný dôchodok, ani starobný dôchodok, aj ak im podľa osobitných predpisov na ne vznikne nárok 2).
_____________________________________________
1)    Zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
2)    Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
§ 2
    Ústavným činiteľom podľa osobitného zákona 3) prináleží za výkon verejných funkcií len jeden plat, a to aj vtedy, ak vykonávajú súbežne viac verejných funkcií.
______________________________________________
3)    Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

NÁVRH
           
ZÁKON
z ..................2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
    Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z. a zákona č. 199/2009 Z.z.  sa mení a dopĺňa takto:
V § 87 odsek 4 znie:
    „(4) Ostatní vodiči sú povinní podrobiť sa pravidelnej preventívnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každé dva roky. Náklady na preventívnu zdravotnú prehliadku sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia. Ustanovenia § 86 ods. 5 sa v tomto prípade nepoužijú.“

Čl. II
    Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z.z., zákona č. 347/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., 660/2005 Z.z., 342/2006 Z.z., 522/2006 Z.z., 661/2007 Z.z. a 81/2009 Z.z sa mení a dopĺňa takto:
    V § 1 ods. 1 sa za vetou v písmene n mení bodka na čiarku a dopĺňa sa nové písmeno o) v znení:
„o) pravidelné preventívne lekárske prehliadky ostatných vodičov podľa osobitného zákona. 7a)“
___________
7a) § 87 ods.4 zákona č. 8/2009  Z.z. v znení neskorších predpisov
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.
13:10, kultur , Peter Gabura


hlavna stranka