hlavna stranka

Späť na stránku Nebojte sa

Ohio, dne 25.srpna 1996

OTEVŘENY DOPIS  CTIRADA  MAŠINA  "dávnému spolužáku" V. HAVLOVI k 50. výročí založení koleje Jiřího z Poděbrad v které byli oba žáky na jejím buržoasním začátku. (Dopis Václava Havla připojen.)

Motto:
Mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se i dřív. Kdo mysli, že přišla jeho chví­le, myslel vždy jen na sebe. Kdo mění viru, nemel žádnou. Kdo nenáviděl, měl v sobě tu nenávist vždycky. Kdo chtěl dobře, bude chtít zase dobře. /Slova klasika české literatury Karla Čapka./

VÁCLAVE HAVLE:

Jako dávný spolužák vyzývám Vás jménem všech čestných lidí naší vlasti, pro kterou tolik lidí položilo životy: VZDEJTE SE ÚŘADU! Vyčerpal jste dávno veškerý morální kapitál, který jste zdánlivě měl.

Jste zdrojem desinformací, demagogie a morálního zmatku pro národ v kri­tické době. Šest drahocenných let bylo promrháno!
Blíží se naneštěstí doba, kdy Čechoslováci v exilu budou moci plně sou­hlasit alespoň s jednou z Vašich pochybných rad a sice: "Vy jste tady, a my jsme tam a nechme to tak", a dodávají k tomu: "Zaplať Pán Bůh!"

Odjeďte a zalezte do své vily ve Švýcarsku. Nebudete ve Švýcarsku osa­mocen. Bude Vás následovat celá řada Vašich soudruhů. Mnozí dobrovolně. Jejich konta se rychle plní. Někteří nedobrovolně poté, až se národ vzpamatuje a odhodí chomout, který mu Vám podobní nasadili a pod kterým jej  pomáháte mistrně držet.
Komunismus je na smetišti dějin. Mnoho smetí však po něm zůstalo a brání poctivým lidem v odvrženi jeho dědictví.
Z Vašich oblíbených hesel: "Nejsme jako oni!", nebo: "Všichni jsou obět­mi komunismu", které je jedním z vrcholných produktů morálního relativis­mu a zcela na dně morální žumpy všech věku.
Toto demagogické heslo je Vámi uplatňováno se zpětnou platnosti. Omlouvá­te se sudetským Němcům. Podařilo se Vám urazit; plivnout do tváře a pošpinit památku obou mojich rodičů a památku statisíců čestných a stateč­ných Čechoslováků, kteří trčeli a padali v boji proti krvavým diktaturám Nacismu a Komunismu.

Stavíte na stejnou úroveň mého otce, generála J.V.Mašina popraveného nacisty v Kobylisích s vrahy K.H.Frankem a Heydrichem. Stavíte na stejnou úroveň moji matku, umučenou, zavražděnou komunisty a odpočívající v hro­madném hrobě opravdových obětí komunismu na Ďáblickém hřbitove, s vrahy Reicinem, Slánským a Pich-Tůmou a dalšími pochopy režimu jako byl Honzátko,  Rošický a j.

Dalším důkazem Vašeho pojetí spravedlnosti je Vaše zneužití úřadu presi­denta republiky pardonováním zločinců jako Chadimová a cyklista, který zabil několik lidí svoji neopatrností - což je zvikláváním, zpochybňová­ním důvěry občanu v existující právní systém, který se snaží o kontrolu nad nejhoršími výstřelky kriminálního živlu.
Zajímavou shodou okolností z Vaší "lidumilnosti" mají největší užitek zločinci komunističtí i obecní.

Václave Havle, nejste hoden úřadu který zastáváte! Vaše éra je zhoubnější pro duši národa než řádění Stalinova kata K.Gottwalda. Tehdy národ věděl alespoň kdo je jeho nepřítel.
Gottwald měl odvahu postavit se za svůj "poblouzněný ideál" veřejně, bezkouřově clony.

Vaše "duchovní vedeni" prodlužuje a prohlubuje ideologický zmatek zasetý Komunisty.

Vykládám-li si Vaše výroky o obětech komunismu špatně, nic se nezmění na mé výzvě!

Člověk ve Vašem postavení má znát význam slov a myšlenek. Nezná-li, ne­patří do úřadu který zastáváte.
Václave Havle, jako dávný "spolužák" podle Vás a Vašeho dopisu z 16.12.1987 (dopis připojen, mám právo na důvěrnější osloveni), ale vzdám vám se této výsady. Nechci se ocitnout na stejné úrovni s Vámi. Jsou věci v životě, kterých se člověk nechce dotknout ani deseti stopo­vým bidlem - jak říkají Američani.
Podle Vás - spolužák je každý kdo chodil do školy v té samé zemi, v tom­též století?

Podle Vás - oběti komunismu jsme všichni: Milada Horáková, Reicin, Zdena Mašinová', Slánský, farář Toufar, Pich-Tůma, Gottwald, generál Pika a j.? Měl jste tato jména a jejich význam znát dřív než jste začal razit Vaše relativistické a morálně pomatené heslo jímž jste položil rovnítko mezi zločince a lidi statečné a ušlechtilé. Toto heslo nejlépe vystihuj e Vaši duševní a morální devastaci.

Podle Vás - láska k bližnímu soudruhu překoná všechno. Podle Bible: Zlu je nutno se bránit!

Svoboda je statek, který se vykupuje krví Václave Havle.

Podle Vás - demokracie a právní stát je když komunističtí zločinci mohou veřejně před celým národem na TV a dalších sdělovacích prostředcích po­žadovat aby byli před soud postaveni lidé, kteří proti nim v minulosti bojovali.

Podle Vás - taková drzost je důkazem demokracie. Ale běda novinářům, hla­satelům a komukoliv jinému kdo se odváží kritizovat Vás a Vaše kumpány na poli demagogie a ekonomie.

Podle Vás - pravdu lze ohýbat jako mokrou nudli, kdy se to hodí

Podle Vás - není nutno odpovídat na dopisy a žádosti bývalých politických vězňů.

Podle Vás - není nutné obeznámit se se základními fakty a historií národa.

Podle Vás - americké cigarety jsou lepší než výrobky čsl. tabákového prů­myslu. /Viz Vaše "Dopisy Olze"/

Podle Vás - Mercedes je lepší než český výrobek.

Podle Vás - český výrobek si nezasluhuje prestiže a pozornosti presidenta České republiky.

Podle Vás - vila ve Švýcarsku je honosnější a hlavně bezpečnější: velmi prozíravé"... - souhlasím, než vila v České republice.
Podle komunistů a hlupáků jste jediný který může zastávat Váš úřad za da­ných okolností,   což je pravda. Jste perfektní jako zadní voj a jejich (dočasném ), nynějším částečném ústupu.

Promiňte vážený a doufám, ze mi rozumíte co chci říct,   přesto že moje čeština není součastná- up to date- stalo se tak zásluhou vašich kteří "devastovali" nejen moji otčinu, ale i česky jazyk. Což se nezdá, že by vám vadilo.

Podle nás - máte místo v historií národa zajištěno.  A to jako černá skvrna na počátku období, které každý Čechoslovák uvítal jako nový úsvit na obloze.

Podle Vás - několik set tisíc občanu ČSR, kteří byli  donuceni  poměry /museli/ opustit svoji vlast,mají zůstat kde jsou a neplést se Vám a těm které chráníte a omlouváte plundrovaní toho co zbylo po 40. letech totality.

Podle Vás - je zapotřebí brát ohledy, mít slitováni pro kolaboranty a komunistické zločince, kteří vykořisťovali a utlačovali vlastni národ přes 40 let.

Podle Vás - KSČ si nezasloužila zrušení, protože neprovedli nic podobné-ho puči proti Gorbačevovi.

Podle Vás - byla Říše Zla /"The Evil Empire" - R.Reagana/ hodná pomoci Spojených Států Amerických když jste v řeči před senátem USA žádal pod­poru pro SSSR.

Podle vás - je těch více než 50 tisíc "zbytkových" trestů vyměřených bý­valým politickým vězňům zcela v pořádku a nestojí za zmínku, že např. Václav Švéda popravený Vašimi soudruhy byl odsouzen na 15 let "in memo­riam". Styďte se! Styďte se všichni kdo tomu dali kdy průchod... !!

Podle Vás - zmatky na Balkáne zasluhují Vaší pozornost více než zmatky v zákonech a ekonomii v České republice.

Podle Vás -"devastace" českého jazyka komunistickými nedouky a pseudo-intelektuály není hodna povšimnutí a je přijatým faktem; stala se znám­kou pokroku a je nutno v prznění a ničeni dále pokračovat chce-li člověk aby mu česká "elita" rozuměla.

Jedinou službu národu kterou můžete Vy dnes prokázat - že byste po tom toužil však pochybuji - je odstoupit a uvolnit místo člověku s čistýma rukama, rovnou páteří, nezakaleným mozkem a citlivým srdcem! JSOU TAKOVÍ !
Jak je vidět z Vašeho dopisu, nebyl jste nikdy pro "hrubé" zacházení s komunistickými zločinci jakéhokoliv kalibru - což přijímám! Věcné vylíčení doby a popsaní situace nazývat "holedbáním" nepřijímám.
Rovněž tak nelze přijmout Vaše tvrzení, že jsme byli spolužáky. Vaše tvr­zení se nezakládá na pravdě!
Tenkrát, v roce 1987, jsem to omluvil. Bylo jasné, že Vaše korespondence do ciziny byla určitě kontrolována - nebo snad i diktována StB. Vaše po­zdější chovaní od té doby vsak potvrdilo moje podezřeni nad veškeré po­chyby.

Podle vás - je O.K. /v naprostém pořádku/, když Vaše rodina dostane ukra­dený majetek nazpět a na druhé straně např. František Otta (Mýdlo Rakov­ník) zůstane okraden. Takto dopadlo mnoho jiných občanu kterýchžto majetek byl příliš "velký" nato aby byl vrácen...
Otřesné je s jakou tvrdošíjností odmítáte vrátit ukradené  majetky v pl­ném rozsahu církvím. Církve potřebují svůj majetek k dobročinným, chari­tativním účelům ve prospěch všech občanů republiky. /Odpadne Vám tak žebráni po zdejších krajanech na zajištění ošetření těžce nemocných dětí a j. /
Viditelně nedovedete docenit přínos křesťanství k formovaní civilizace! ! A znovu zdůrazňuji: Cirkve potřebují nazpět svoji nezávislost aby mohly sloužit společnosti - t.z. i Vám!

Vašimi "Hovory z Lán" Bibli nenahradíte Václave Havle!
I když se o to pokoušíte ...
Bibli nenahradíte ani Vy, ani nikdo jiný.

 podpis

 

Ctirad Mašín
7589 Race Rd.,
N.Ridgeville,
Ohio 44039 U.S.A.
Tel.: (216) 353-0650
Fax : (216) 327-1047

hlavna stranka