hlavna stranka

Späť na stránku Nebojte sa

OTEVŘENY DOPIS  


                               Otevřený dopis Václavu Havlovi

Pane Havel,
Chci se Vás zeptat, zda-li jste si vědom dosahu svého pohrdavého jednání s námi) Moravany a Slezany, když jste si dovolil prohlásit v Hovorech z Lán, že Morava a Slezsko nejsou tak vyspělé, aby měly zemské zřízení. Jste si vědom toho, že jste ponížil a urazil důstojnost a hrdost národa, který má svou historii, národa, který dal křesťanství, lásku a vzepřel se germanizaci, národa, který byl před českým knížectvím, národa, jehož synové v bitvě na Bíle hoře statečně stáli a bojovali do posledního muže, kdežto Češi zbaběle zdrhli Nebyli to Moravané, kteří se podřídili Němcům, ale sv.Václav, který se zbaběle vzdal, přestože mohl zvítězit, a ještě za to platil. Tehdy mohl postavit náš stát na vysokou úroveň Evropy, a zatím nás na celé staletí vhodil do područí Němcům, a také jsme to jako národ Čechů, Moravanů a Slezanů v minulosti pořádně pocítili.

Nejsem šovinista ani nacionalista. Snahy některých stran, které zacházely do extrémů, jsem odsuzoval a nesouhlasím s nimi Neumím si představit, že bych mohl žít ve státě, kde by nebylo Slovensko nebo jiný náš národ. Chci spolkový stát, založený na rozumu, svědomí a svobodné vůli každého občana našeho státu. Jsem Čechoslovák tělem i duší, Moravák do posledního dechu a Kroměřížan do poslední kapky krve. Omlouvám se všem spoluobčanům v Čechách, nechci žádné rozbroje a nesváry, chci naše státoprávní uspořádání brát rozumně, založené na rovnoprávném vztahu všech občanů našeho státu, ale prohlášení "hlavy státu" mne donutilo psát tyto řádky.

Dále se Vás musím zeptat:
Kdo Vám dal právo prohlásit při návštěvě prezidenta Spolkové republiky Německo, že odsun Němců byla msta. Nemohu pochopit Vaše jednání, které je v příkrém rozporu s mezinárodními smlouvami, uzavřenými vítěznými mocnostmi nad německým nacismem.
Moje vlast, Československá republika, byla první obětí nacismu. Jste si vědom toho, že to byli sudetští Němci, kteří vyháněli a vraždili České občany ze svých domovů a oloupili Je o veškerý jejich majetek? Jste si vědom toho, že to byli Němci, kteří nás okupovali a celé naše národní hospodářství podřídili své válečné mašinérii, odvlékali naše lidi na nucené práce do Rajchu á že mučili a vraždili v mučírnách a koncentračních táborech naše občany? Kolík škod způsobili své vlasti, jste si toho vůbec vědom?

Musím se Vás dále zeptat:
Co dělal Váš otec, když mé rodiče a mne (bylo mi 11 roků) mučilo gestapo? Pokud jsem správně Informován, ve Vaší Lucerno bylo sídlo gestapa. Co jste dělal Vy, pane Havel, když mne bývalá ředitelka Školy, Jelena Racková (komunistka a za protektorátu oddaná Říši) vodila po Kroměříži s cedulí na krku "Nepřítel Říše" jen proto, že jsem odmítl zpívat německou hymnu, protože mi gestapo zatklo tátu?
27. prosince 1989 jsme spolu seděli ve Špalíčku a já se Vás ptal, proč se chcete omlouvat Němcům? Varoval jsem Vás a žádal, abyste zvážil každé slovo. Upozornil Jsem Vás, že národ Němcům neublížil. Byli to Rusové, komunisté a chátra, která si stavěla svou politickou kariéru na bezbranných ženách a dětech.

Můj národ, můj lid, pane Havel, by nikdy neklesl na úroveň komunistické zločinecké chátry. Té chátry, která v r,1948 protistátním zločineckým pučem převzala moc a páchala zločiny proti lidskosti na mé vlasti a lidu, té zločinecké chátry, která v r.1968 požádala o potupnou okupaci naší vlasti, kterou Váš velký přítel Alexandr Dubček dokázal šikovně připravit.
Tyto zločince jste vzal pod svou ochranu a stal se jejím spasitelem, když jste 3.ledna 1990 nechal komunistickým parlamentem, který Vás dosadil do funkce, odhlasovat zákon č. 15I1990 o politických stranách, čímž jste legalizoval KSČ jako zločineckou a fašistickou organizaci.
Tímto svým jednáním jste zneuctil a zhanobil památku umučených a popravených vězňů, všech, kteří byli pronásledování, pravdu a spravedlnost Tito zločinci, kteří stavěli komunistický řád a svoji kariéru, Jsou dnes v nejvyšších funkcích a chtějí nám jak politickým vězňům, tak poctivým lidem dávat lekce o demokracii a učit nás, co je to Dubčekův socialismus s lidskou tváří.

V letošním roce byl zveřejněn můj distanc od Charty 77. Mám k tomu politický, společenský a morální důvod. V r. 1978 jsem jednal z pověření politických vězňů s prof. Jiřím Hájkem. Byl jsem pověřen, abych ho požádal o sestavení vlády. Byl obeznámen s tím, že připravujeme státní převratná rok 1985.O tomto Jsem také jednal na velvyslanectví USA, o čemž jmenovaný věděl Zdůrazňuji, že odposlech nebyl možný, protože Jsme jednali na volném prostranství. Zanedlouho jsem byl zatčen a byly ml kladeny otázky, o kterých věděl jen prof. Hájek. Proto mohu s určitostí tvrdit, že Charta 77 spolupracovala s StB. Jen prof. Hájek věděl, jak bude státní převrat připravován a věděl, že chci kandidovat na funkci prezidenta republiky, na dobu nanejvýš nutnou. Proto bylo nutné mne likvidovat Byl jsem přísně hlídán a vykázán z Prahy. Samozřejmě jsem se nemohl již s nikým stýkat.
Za celou dobu vlády komunistu jsem neustoupil a neodvolal, že jsou zločineckou organizací, ani za cenu persekuce a věznění. Neodvolal jsem můj podpis Charty 77, který po mne požadovali, ani za cenu odsouzení v r.1978 pro sdružování proti republice, k 13ti měsícům nepodmíněně.

Vy, pane Havel, Jste odvolal.
Svobodné slovo ze dne 21.5.1977 uvádí:
Obviněný V.Havel ve svém vlastnoručním dopisu Generální prokuratuře ČSSR ze dne 6.4.77 mimo jiné oznámil, že z principiálních důvodů, vyplývajících ze základních úvah o Jeho osobním postavení ve společnosti jako občana a spisovatele, po zvážení činnosti, na níž měl zejména koncem roku 1976 a začátkem roku 1977 v souvislostí s Chartou 77 účast, dospěl k jednoznačnému závěru, že jeho jednání nebylo vždy správné. Prohlásil dále, že se vyvaruje veškeré činnosti, která by mohla být kvalifikována Jako trestné. Uvědomil si, že čs. zákony dávají dostatek možností k vyjádření názorů a že existují konstruktivnější způsoby, Jak je uplatnit V jiné souvislosti obviněný V.Havel prohlásil, že nadále nechce svými činy umožňovat, případně podněcovat protičeskoslovenské a protisocialistické politické akce doma i v zahraničí, a proto se vzdal úlohy mluvčího Charty 77 a neúčastní se akcí, které by mohly být zneužity ke kampani proti ČSSR.

Tento dopis Vás plně charakterizuje, a to je také důvod, proč jsem se distancoval od Charty 77. Nemohu klesnout na úroveň Šabaty, Uhla, Lise, Jičínského a ostatních, ale také na úroveň Vaši, pane Havel Musím znovu opakovat, že revoluce 17. listopadu nebyla ukradená, ale prodána za prezidentskou funkci, ministerské funkce, poslanecké funkce, za beztrestnost komunistických zločinců.

Na závěr Vám musím sdělit, že v této zemi není člověk, který by měl právo mne soudit. Já to právo mám nejen svým postojem a terorem, kterým jsem prošel, ale i právem daným ml těmi, kteří šlí na popravu a byli umučeni. Jménem jejich a všech poctivých lidí naší země Vás žaluji
za nepoctivou hru, kterou s touto zemí, Vy a Vaši společníci, hrajete.
V Brně Jste prohlásil, že Morava bude mít tolik práv, kolik si jich vybojuje. Beru Vás za slovo. Učiním vše, co je v mých sílách, aby Morava a Slezsko si svoje práva vybojovaly.

Zdeněk Spálovský Kroměříž  1991

hlavna stranka