hlavna stranka
Späť na stránku - Sekcia príbuzných a účastníkov FCL v r. 1946-1954

Slávka Kakošová,  ......, Slovenská republika

Monsieur le Président
Nicolas  Sarkozy
Présidence de la République francaise
Palais de  l’ Elysée,
F - 75000 Paris                                                                     Veľké Kapušany 10. 11. 2011   
                                          

Vážený pán Prezident,
Dňa 30. Septembra 2009 som sa na Vás obrátila s prosbou a žiadosťou o pomoc vo veci doposiaľ nevyplateného žoldu môjho otca, ktorý bol ako príslušník Francúzskej cudzineckej légie účastníkom bojov vo Vietname.  Dostal do zajatia a nakoniec bol Československým  komunistickým režimom za službu v légii odsúdený. 
Francúzska republika odmieta môjmu otcovi ako aj jeho spolubojovníkom vyplatiť žoldy s odôvodnením, že už uplynula premlčacia doba 30. Rokov. Ignoruje pritom skutočnosť, že to nebolo možné z dôvodu existencie železnej opony a dokonca za to hrozila zo strany komunistického režimu ďalšia perzekúcia.
Môj list ste odstúpili Ministerstvu obrany odkiaľ som dňa 21.12.2009 dostala formálnu negatívnu odpoveď ref: 3975 COM.LE/EM/DRHLE/ BALE/CHF.
Zavadzajúca je aj odpoveď Ministerstva obrany a bývalých bojovníkov č- DEF/CM32/INT 005644 zo dňa 5.5.2011 v ktorej sa uvádza, že v danom prípade platí štvorročný cyklus premlčania podľa zákona z 23. Januára 1831 a nariadenie štvorročného cyklu podľa zákona z 31.decembra 1968.
K obom uvedeným odpovediam predkladám toto stanovisko:
V prípade legionárov sa jednalo o vklady vo francúzskej banke, tým pádom sa malo jednať  o dedičstvo, ktoré nie je možné premlčať.

Právo na ochranu majetku zaručené Dohovorom je zároveň aj právom na dedičstvo a to je nepremlčateľné.  
Postup francúzskych úradov je v v rozpore s čl. 1 o ochrane majetku Dodatkového protokolu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Je poľutovaniahodné, že Francúzsko na rozdiel od Veľkej Británie alebo Nemecka, ktoré nezabúda na tých, ktorí obetovali svoje životy za záujmy štátu, nielenže týchto ľudí obetovalo, ale navyše ich konfiškáciou v rozpore s Dohovorom  zbavilo majetku- ťažko zarobených žoldov
Z viacerých nezávislých zdrojov priamo z Francúzska, vrátane organizácie vojnových veteránov som  zistila, že podľa občianskeho zákonníka sa tridsaťročná lehota vzťahuje len na komerčné a civilne záležitosti a je potrebné zohľadniť aj prekážky a dôvody pre ktoré nebolo možné pohľadávku uskutočniť.  Na žoldy ako aj výsluhové dôchodky vojakov sa nevzťahuje civilný zákonník a je povinnosťou štátu ich vyplatiť ak neexistuje prekážka v tom, že bol vojak odsúdený za spáchaný trestný čin, navyše v prípade niektorých legionárov, ktorí sa dostali do zajatia a neskôr boli v komunistických štátoch odsúdení sa málo jednať o politických väzňov.
Po vyčerpaní všetkých možností som sa rozhodla obrátiť so sťažnosťou na Inštitúcie EÚ.

Slávka Kakošová

Prílohy:
1. Odpoveď na list Ministerstva obrany zo dňa 21.12.09
2. Odpoveď Ministerstva obrany a bývalých bojovníkov č- DEF/CM32/INT 005644 zo dňa 5.5.2011


Slávka Kakošová
......
République slovaque

Monsieur le Président
Nicolas  Sarkozy
Présidence de la République française
Palais de  l’ Elysée,
F - 75000 Paris                                                          

                                                                                  Fait à Veľké Kapušany, le 10. 11. 2011

Monsieur le Président,

Le 30 septembre 2009 je vous avais adressé la demande et la prière de m´aider dans l´affaire de la solde encore impayée de mon père qui était en tant que le membre de la Légion étrangère française le participant des combats en Viêt-nam. Il avait été captivé et finalement avait été condamné par le régime communiste tchécoslovaque pour le service dans la légion. 
La République française refuse à mon père ainsi que à ses collegues combattants payer les soldes en justifiant que le délai de prescription est 30 ans. Cependant elle ignore le fait que ce n´était pas possible à cause de l´existence du rideau de fer et même de la menace de  persécution de la part du régime communiste.  

Vous avez cédé ma lettre au Ministère de la Défense d´où j´ai reçu le 21.12.2009 la réponse négative Réf: 3975 COM.LE/EM/DRHLE/ BALE/CHF.
En tant que confuse est la réponse du Ministère de la Défense et des anciens combattants
?  DEF/CM32/INT 005644 du  5.5.2011 dans laquelle est mentionné que en cas donné est valable le cycle de 4 ans de prescription conformément à la loi du 23 janvier 1831 et le décret du cycle de 4 ans conformément à la loi du 31 décembre 1968.

Je présente l´attitude à tous les deux réponses mentionnées:
En cas des légionnaires il s´agissait des dépôts dans une banque française, par ce fait il devrait s´agir de l´héritage où n´existe pas le délai de prescription.
Le droit de la protection de la propriété garanti par  la Convention  est simultanément le droit à l´héritage et la prescription n´est pas appliquable.  
Le procédé des autorités francaises est en contradiction avec l´article 1 de la protection du patrimoine  du protocole complémentaire de la Convention des droits de l´homme et et des libertés fondamentales.
Il est triste que la France à la différence de la Grande Bretagne ou l´Allemagne, les pays qui n´oublient pas ceux qui avaient sacrifié leurs vies pour les intérêts de l´État, non seulement ces gens sacrifiaient mais en plus litige avec la Convention confisquaient leur patrimoine – les soldes difficilement gagnées.
Des sources différentes indépendantes directement de la France, en incluant l´organisation des vétérans de guerre  j´ai constaté que selon le code civil le délai de precription de trente ans ne concerne  que les affaires de commerce et civiles et qu´ il faut prendre en considération même les obstacles et les motifs pour leasquels n´étaient pas possible réaliser les créances. Le code civil ne concerne pas les soldes et les rentes de retraite militaires et l´Etat doit les payer s´il n´existe pas une obstacle que le soldat avait été condamné pour une peine criminelle. En plus, dans le cas des certains légionnaires captivés et plus tard  condamnés dans les pays communistes il devrait s´agir des prisonniers politiques.
Toutes les possibilités exploitées j´ai décidé de m´adresser avec une plainte aux institutions de l´UE.

Slávka Kakošová

Annexes:
1. Réponse  à la lettre du Ministère de la Défense du 21.12.09
2. Réponse du Ministère de la Défense et des anciens combattans  ? DEF/CM32/INT 005644 du 5.5.2011

Hore
hlavna stranka