Vzory preukazov
Zoznam členov SZČPV-SNO -držiteľov preukazov na prepravu, ktorým boli vydané nové preukazy

Hľadať na tejto stránke Hľadať na webe

powered by FreeFind

Informácie a pokyny pre členov sekcie násilne odvlečených SZČPV-SNO

2008-2009

Dňa 2.7.2008 bola schválená v treťom čítaní a následne prezidentom podpísaná novela zákona č. 274/2007 Z.z o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Touto novelou sa v zmysle zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji, jednoznačne legislatívne  priznal štatút politického väzňa aj násilne odvlečeným. Na tomto základe pripravujeme návrh na prijatie zákonných noriem na priznanie jednorázového finančného príspevku aj oprávneným osobám, ktorým bolo priznané odškodnenie podľa zákona č. 319/91Zb. čo sa doposiaľ nestalo.
Novela nadobúda účinnosť 1.1.2009. Žiadosti je potrebné podávať do konca roka 2008 priamo na najbližšej pobočke sociálnej poisťovne. Formuláre žiadosti by mali byť k dispozícii pravdepodobne v mesiaci september alebo  október 2008.
Oprávnenými osobami sú: žijúci násilne odvlečení, ktorí boli v Gulagu min. 3 mesiace, vdovy alebo vdovci po násilne odvlečenej osobe a deti odvlečených, ktoré v čase úmrtia rodiča v pracovnom tábore nemali 18 rokov. Podrobnosti a celé znenie zákona a jeho úprav v zmysle novely je uverejnené na našej internetovej stránke www.szcpv.org v rubrike Sekcia násilne odvlečených.

Dňa 26.5.2008 zomrel predseda Sekcie násilne Marián Dudinský, ktorého do snemu zastupuje podpredsedníčka pani Ing. Gabriela Hlôšková. V zmysle tarify DP v Košiciach od 1.7.07 ostáva bezplatná hromadná doprava pre oprávnené osoby bezo zmien, tak isto aj v Bratislave a Prešove.  V Košiciach je zavedená povinnosť vybaviť si na základe preukazu SNO vydanie čipovej karty.  V Poprade máme prísľub priznania výhod v roku 2008. Na základe oznámenia spoločnosti T-COM, uverejneného na našej internetovej stránke, táto akceptuje osvedčenia pre priznanie zvýhodnenej telefónnej stanice pre oprávnené osoby vydané SZČPV-SNO. (Jedná sa o prípady zmeny adresy, doposiaľ neuplatené zľavy a iné dôvody)
K 10.7. 2008 bolo vydaných pre SNO 610 členských preukazov a 462 preukazov na prepravu, mená sú uverejnené na našej internetovej stránke.
(Pre tých ktorý ešte neposlali alebo nepredložili sú potrebné:)

  1. 2ks. Fotografie (rozmer ako na OP)
  2. kópia rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti SR o priznaní odškodnenia podľa z. 319/91 Z.z., resp číslo tohto rozhodnutia ktoré na preukaze nahrádza rodné číslo. Je možné ako náhradu uviesť aj č. osvedčenia ZSSR resp. osvedčenia KPVS.
  3.  Uvedenie presného čísla Občianskeho preukazu a dátumu narodenia

Uvedené môžete poslať na adresu SZČPV, NSE 102/14,  058 01 Poprad,  alebo odovzdať regionálnym zástupcom:
Košice: MVDr. Mária Bačová, Uherová 12, 040 01 Košice, č.t. 055/6421821
Prešov: Ferencová Helena, Hlavná 431/91, Fintice, č.t.: 051/7766340
Stará Ľubovňa: Mgr. Mária Recktenwald , Chmeľnica 91, č.t. 052/4366142
Poprad -Tatry a región Spiš:
Kancelária v Poprade sa dňom 30.8.2008  ruší z dôvodu predaja budovy OD Prior.
 Od 1.8.08 bude dočasne oproti OD Prior na ulici Mnoheľová 19, Dom-Nevädza,byt Františka Bednára st. na 3. poschodí. č. tel. 052 7722457 alebo 052 7722626, mobil 0903 142 771, V súčasnosti prebieha rokovanie o nájme kancelárie v budove Slovenských telekomunikácii na Nám. Sv. Egídia 101/8 v Poprade. Predpokladaný termín otvorenia kancelárie je 1. september 2008.
Po vyhotovení budú preukazy poslané regionálnym zástupcom kde si ich môžete vyzdvihnúť alebo v prípade potreby zaslané poštou  priamo na Vašu adresu.
Členské na rok 2009 ostáva nezmenené, nakoľko SZČPV získalo od MV SR dotáciu len vo výške 200 000,- Sk, k čomu musí preukázať 10% z vlastných prostriedkov.
Osoby do 70 rokov ...............................200,.Sk.
Osoby nad 70 rokov .............................100,-Sk.
Rodinní príslušníci – bez zliav .....dobrovoľné

Kancelária v Košiciach na ul. Milosrdenstva 11, rovnako ako kancelária v Bratislave  sa z dôvodu zlého hospodárenia bývalého SANO, dlhu na nájomnom, súdnych žalôb a návrhov na exekúciu musela zrušiť.

            V súčasnosti prebieha rokovanie s Magistrátom Mesta Košice o nájme kancelárie na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach  a taktiež sa zvažuje aj možnosť spoločne platiť nájom a užívať kanceláriu Zväzu protikomunistického odboja –pobočky v Košiciach.  Konečný výsledok ešte nieje známy a od 1.9.2008 sa môžete na sídlo kancelárie informovať  u pani MVDr. Márii Bačovej z Košíc na tel č. 055/6421821 alebo mobile č. 0918 093 176. Rovnako sa zvažuje aj možnosť prenesenie sídla organizácie z Popradu do Košíc.

            Zbierka na centrálny Pamätník obetiam okupácie v Košiciach predstavuje ku dňu 10.7.08 sumu 10 795.-Sk., začo vyslovujem všetkým darcom úprimné poďakovanie. Bohužiaľ tento pamätník ako nám bolo oznámené Magistrátom mesta Košice sa nebude odhaľovať v roku 2008, nakoľko vedenie magistrátu rozhodlo o založení OZ, ktoré to má mať v kompetencii namiesto Magistrátu Mesta Košice, čo je nám veľmi ľúto, ale čo Bohužiaľ nemôžeme ovplyvniť.           

SZČPV –SNO               

Hore