Vzory preukazov
Zoznam členov SZČPV-SNO -držiteľov preukazov na prepravu, ktorým boli vydané nové preukazy

Hľadať na tejto stránke Hľadať na webe

powered by FreeFind

Informácia a pokyny pre členov sekcie násilne odvlečených SZČPV-SNO na rok 2008

Dňa 15.03.2007 sa na MDPT SR uskutočnilo rokovanie zástupcov našej organizácie, predsedu zástupcami rezortu na čele so štátnym tajomníkom ministerstva p. Ing. Milanom Mojšom. Predmetom rokovania boli otázky súvisiace s možnosťou obnovenia zliav na železnici SR pre našich členov a oprávnených osôb v zmysle zák. SNR 119/90 a 319/91 Zb.
V súčasnosti je už vybavené: DP Košice vydal novu tarifu od 1.7.07 pre používanie nových preukazov na prepravu SZČPV-SNO a ukončenia platnosti preukazov SANO od 1.1.08. DP Prešov a Bratislava rovnako akceptuje preukazy SZČPV už v roku 2007. Nové tarify budú vydané na rok 2008. Následne sa bude vybavovať platnosť preukazov aj na regionálnej úrovni.
Na vydanie nového členského preukazu a preukazu na prepravu sú potrebné:

  1. 2ks. Fotografie (rozmer ako na OP)
  2. kópia rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti SR o priznaní odškodnenia podľa z. 319/91 Z.z.. Číslo tohto rozhodnutia bude uvedené na preukaze pre potreby revízorov DP a nahradí rodné číslo, ktorého uvádzanie je v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov. Je možné ako náhradu uviesť aj č. osvedčenia ZSSR (tzv. “Spravka“ vrátane slovenského prekladu). resp. osvedčenia KPVS alebo SANO. V tom prípade je ale potrebné ho mať pri kontrole preukazu pri sebe. Pokiaľ sa rozhodnutie stratilo a iné dôvody  je potrebné požiadať o číslo rozhodnutia Ministerstvo Spravodlivosti SR Odbor rehabilitácii a odškodňovania (uvádzajte meno odvlečeného a dátum narodenia), Župné nám. 13, 813 11 Bratislava. Z dôvodu skartácie Vám MS SR už nevydá kópiu rozhodnutia. Kópiu listu MS SR s uvedením pošlite alebo odovzdajte našej kancelárii.
  3.  Uvedenie presného čísla Občianskeho preukazu a dátumu narodenia

Fotografie a kópie rozhodnutia alebo osvedčenia môžete poslať na adresu SZČPV, NSE 102/14,  058 01 Poprad,  alebo odovzdať regionálnym zástupcom:
Košice: MVDr. Mária Bačová, Uherová 12, 040 01 Košice, č.t. 055/6421821.
Prešov: Ferencová Helena, Hlavná 431/91, Fintice, č.t.: 051/7766340
Stará Ľubovňa: Mgr. Mária Recktenwald , Chmeľnica 91, č.t. 052/4366142
Poprad -Tatry a región Spiš: Kancelária SZČPV, Administratívna budova Obchodného domu Prior, Nám. Sv. Egídia 124,(oproti múzeu). Každý piatok od 9.30 hod. –11.30hod.
Po vyhotovení budú preukazy poslané regionálnym zástupcom kde si ich môžete vyzdvihnúť alebo v prípade potreby zaslané poštou  priamo na Vašu adresu. Pre rok 2007 budú preukazy vydávané bezplatne pre všetkých ktorí majú vyrovnané členské.

Do preukazov na rok 2008 sa už vydáva nová známka, ktorej vzor je uverejnený na našej internetovej stránke www.szcpv.org v rubrike sekcia násilne odvlečených.
Známky vydávajú regionálni zástupcovia a kancelária SZČPV -osobne alebo poštou na adresu žiadateľa

Cena známky 200,-Sk
Dôchodcovia nad 70 rokov 100,-Sk
Členské pre rodinných príslušníkov, ktorí nemajú nárok na preukaz na prepravu je dobrovoľné.
V roku 2008 chceme odhaliť Centrálny pamätník obetiam okupácie 21. 8. 1968 v Košiciach. Dobrovoľne môžete v prípade záujmu prispieť symbolickou sumou aspoň 20 alebo 50Sk. Účet je vedený  v ČSOB pobočka Poprad,Názov účtu Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov č. účtu 213068033 kód banky 7500. Ako Správu pre príjemcu prosíme uviesť –„ Pamätník Košice“. Mená darcov,  pokiaľ nevyjadria nesúhlas, budú  uverejnené na internetovej stránke http://www.szcpv.org/obj/zbierka.html, ktorá bude pravidelne aktualizovaná. Za každý dar bez ohľadu na výšku sumy vyslovujeme úprimné poďakovanie.Občanov násilne odvlečených a ich príbuzných informujeme, že v súvislosti s prijatím zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom podľa zákona č. 274/2007 Z.z. sme požiadali podpredsedu vlády SR a poslancov NR SR o iniciovanie novely zákona a rozšírenie aj na okruh oprávnených osôb z radov násilne odvlečených. Podrobnosti sú uvedené na našej internetovej stránke www.szcpv.org                       

Hore