Návrh na doplnenie návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA, Jána SLOTU a Rudolfa PUČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom ČPT 624 zo dňa 25.4.2008


Späť na stránku Právo a zákony

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, s uspokojením prijalo podanie návrhu na novelizáciu zákona č. 274/2007/Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňov a v zmysle definície politického väzňa podľa § 6 zákona č. 219/2006Z.z. o protikomunistickom odboji rozšírením okruhu oprávnených osôb aj o občanov násilne odvlečených do sovietskych gulagov, ktorých zastrešujeme v  Sekcii násilne odvlečených.

Je na škodu, že zákon nebol prijatý v tejto podobe už v roku 2007 ako sme navrhovali. Vzhľadom na účinnosť od 1.januára 2009 sa mnohí prestárli už príplatku k dôchodku nedožijú.

V mene spravodlivého riešenia nárokov našich členov –násilne odvlečených do sovietskych gulagov a ich príbuzných sme si dovolili požiadať o doplnenie § 2 ods. 1 okruhu oprávnených osôb tak ako je to v prípade popravených a politických väzňov, ktorí boli usmrtení počas výkonu trestu v rokoch 1948-1989 aj o usmrtených počas transportu alebo krátko po transporte v gulagu v období pred rokom 1948.  Títo občania zahynuli v dôsledku neľudských podmienok a neprežili v gulagu 3 mesiace, teda nespĺňajú podmienku pre priznanie nároku pre pozostalých uvedené v § 2 ods. 1 písm c. Predmetný návrh z uvedeného dôvodu preto nerieši prípady úmrtia násilne odvlečených.

Návrh nemyslí ani na individuálne prípady kedy sa matkám v gulagu narodilo dieťa ako v konkrétnom prípade pána Antala z Kežmarku, ktorý sa narodil v gulagu kde prežil 5 rokov. Jeho brat –dvojča pri pôrode zomrel a matka mu umrela na následky väznenia v gulagu. Je poľutovaniahodné, že takýto prípad neriešil ani zákon č. 319/91 Z.z., pretože dnes už dôchodcovi  p. Antalovi, nebolo priznané odškodnenie nakoľko podľa uvedeného zákona nebol násilne odvlečený z územia Slovenskej republiky, hoci jeho matka bola tehotná už pred jej násilným odvlečením.

Veríme, že naše pripomienky budú poslancami NR SR zohľadnené a prispejú k prijatiu spravodlivého zákona, ktorý bude aspoň čiastočným zadosťučinením za príkoria a ľudské tragédie  spôsobené obetiam  stalinistických zločinov.   
                                                  
Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

Poprad 5.5.2008   

N Á R O D N Á   R A D A   S L O V E N S K E J   R E P U B L I K Y

IV. volebné obdobie

Návrh

Zákon
z .......................2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V §1 sa za slová „politickým väzňom“ vkladajú slová „a osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác, osobám pozostalým po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi a osobám, ktoré boli odvlečené do sovietskych gulagov“ 1)

2. V §2 odsek 1 znie:
„ (1) Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorá bola
a/ najmenej tri mesiace väznená alebo najmenej tri mesiace vo výkone trestu odňatia slobody,  bola rehabilitovaná podľa osobitných predpisov 2) , vypláca sa jej starobný dôchodok, invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu 3), výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu 4) a ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo
b/ najmenej tri mesiace zaradená do vojenských táborov nútených prác 2a), bol jej priznaný  jednorazový peňažný príspevok podľa osobitného predpisu, 2b)  vypláca sa jej starobný dôchodok, invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu 3), výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu 4) a ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky,
c/ najmenej tri mesiace odvlečená do sovietskych gulagov,
d/ pozostalá vdova alebo sirota po popravenom občanovi z politických dôvodov, alebo po usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu jeho trestu.“

3. odkazy pod čiarou 2 a 3 sa prečíslujú na 3  a  4

4. V §2 sa doplní nový odsek 3: „(3) „Oprávnenou osobou podľa 1 d) sa rozumie osoba pozostalá po popravenom alebo násilne usmrtenom politickom väzňovi v čase neslobody (1948 - 1989) počas výkonu jeho trestu, ktorá v čase jeho popravy alebo smrti bola s ním v manželskom zväzku alebo jeho dieťa, ktoré osirelo a v čase popravy alebo jeho smrti a nedosiahlo vek 18 rokov a v čase žiadosti o príplatok sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a poberajú starobný alebo invalidný dôchodok.

5. V §2 sa doplní nový odsek 4: „(4) „Oprávnená osoba podľa 1d) spĺňa podmienky na príplatok ako ostatné oprávnené osoby; dieťa po popravenom väzňovi spĺňa podmienky v čase odchodu tejto osoby na starobný dôchodok.

 

6. V §3 v odseku 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo za mesiac zaradenia do vojenských táborov nútených prác alebo za mesiac násilnej internácie v gulagoch“.

7. V §3 v odseku 1 druhá a tretia veta znie:
„Mesiac väzby, mesiac výkonu trestu odňatia slobody a mesiac zaradenie do vojenských táborov nútených prác alebo odvlečenia je 30 dní. Ak väzba, výkon trestu odňatia slobody alebo zaradenie do táborov nútených prác alebo odvlečenie trvali len časť mesiaca, výška príplatku sa upraví pomerne.“

8. V §3 sa za odsek 3 doplní nový odsek 4: „(4) „Oprávneným osobám podľa §2, 1d) patrí príplatok k dôchodku vo výške 40% z vypočítavanej sumy, ktorá sa stanovuje pre potreby výpočtu, akoby popravený politický väzeň bol odsúdený na 10 rokov väzenia.“

9. v §3 sa odseky 4 a 5 prečíslujú na „5 a 6“

10. v §4 sa za odsek 4 doplní nový odsek 5: „(5) „Príplatok pre oprávnené osoby podľa §2, odseku 2 nemožno výpočtovo zlúčiť s vdovským príplatkom a znížiť tak jeho výšku uvedenú v §3, odseku 2.“

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1 zákon č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji, §6

Poznámky pod čiarou k odkazu 2a a 2b znejú:
„2a) zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č.267/1992
Zb.
2b) zákon č.726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového príspevku osobám zaradeným do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení neskorších predpisov.“

 

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť od 1. januára 2009.

 

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Zákon rozširuje oprávnené osoby a to pôsobnosťou aj na osoby, ktoré boli totalitným režimom v rokoch 1948 -1989 rovnako poškodené ako politickí väzni a ich rodinní príslušníci, a to osoby zaradené do vojenských táborov nútených prác v období rokov 1948 až 1954. Ďalej sa dopĺňa o manželky a siroty po popravenom politickom väzňovi, keďže táto kategória poškodených nebola doteraz zaradená do systému odškodnenia za znevýhodnenie v rámci príplatku k dôchodku. Ďalej sa kategória rozširuje aj o osoby násilne odvlečené do bývalých sovietskych gulagov v rokoch 1944 až 1946 v zmysle definície politického väzňa podľa § 6 zákona č. 219/2006 o protikomunistickom odboji. Predmet návrhu zákona sa nerozširuje a ide o rovnaký príplatok k dôchodku a sociálnej dávke ako u politických väzňov. Doterajšími právnymi úpravami bol obídený zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č.267/1992 Zb. a súčasne aj ostatná kategorizácia „politický väzeň“ podľa zákona č. 219/2006 Z.z., čo sa touto úpravou odstraňuje a súčasne sa zrovnoprávňujú všetky oprávnené okruhy osôb na príplatok. Za oprávnenú osobu sa zaraďuje aj osoba po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi, resp. osbe, ktorú súd odsúdil na hrdelný trest z politických dôvodov či ako nepriateľa štátu alebo režimu.

K bodu 2
Precizujú sa jednotlivé kategórie oprávnených osôb.

K bodu 3

Technická prečíslovania odkazov pod čiarou

K bodu 4

 Tomto bode sa presne vymedzuje oprávnená osoba, ktorá doteraz nebola definovaná, a to vdova alebo sirota po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi. Vo väzenskej praxi sa vyskytli prípady násilnej alebo nevyjasnenej smrti, umučenia alebo zabitia politického väzňa.

K bodu 5

Upravujú sa podmienky oprávnených osôb.

K bodu 6  a 7

Upravujú sa podmienky o rozšírené kategórie oprávnených osôb.

 

K bodu 8
Ustanovujú sa podmienky pre kategóriu siroty po popravenom politickom väzňovi. Vzhľadom na absolútnu kategóriu trestu sa pre účely tohto zákona stanovuje prepočítavací koeficient pre dĺžku pobytu vo väzení akoby bol väzeň odsúdený na 10 rokov väzenia.

K bodu 9

Technické prečíslovanie odsekov, ktoré sa posúvajú.

K bodu 10

V prípade nejasností alebo z dôvodu možnej nejednoznačnosti výpočtu príplatku Sociálnou poisťovňou alebo príslušným orgánom sa precizuje, že v prípade vdovy po bývalom politickom väzňovi je vypočítavaná a aj priznaná dávka v celej výške 60%, tzn., že tento príplatok nemožno zlúčiť s upraveným vdovským dôchodkom, tzn., že suma sa nemôže v nijakom prípade znížiť pod priznanú úroveň prípatku vo výške 60% z vypočítavanej sumy. 

K Čl. II

Navrhuje sa, aby novela zákona nadobudla účinnosť 1. januára 2009.

 

D ô v o d o v á    s p r á v a

Všeobecná časť.

Zákon 125/1996 Z.z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému v paragrafe 6 určuje, že sa prijme osobitný zákon, resp. zákony určené na zmiernenie niektorých krívd spáchaných nielen na odporcoch režimu, ale aj  na osobách postihnutých jeho perzekúciami.

Aplikačná prax od doby schválenia osobitného zákona 274/2007 ukázala, že sa sú ďalšie špecifické skupiny poškodených občanov z pôsobenia totalitného režimu, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia oprávnená osoba podľa tohto zákona.

Účelom predkladaného návrhu zákona je preto vytvoriť rovnaké podmienky pre osoby, ktoré boli postihnuté vo svojich základných ľudských právach a poškodené bývalým režimom osobnostne, profesijne, stratou rodiča, či inak spoločensky znevýhodnené, teda nielen politickým väzňom podľa zákona č.119/1990 o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov,  ale aj osobám zaradeným do vojenských táborov nútených prác (podľa zákona č. 154/1993 Z.b. a  726/2004 Zb.), ďalej osôb násilne odvlečených do sovietskych gulagov v rokoch 1944-46 (podľa zákona 319/1991 Zb. a 219/2006 Z.z.) a príbuzenských osôb – manželky/vdovy a sirôt po popravenom ale násilne usmrtenom politickom väzňovi, resp. osobe, ktorú súd v režime v rokoch 1948-1989 odsúdil na trest smrti z politických dôvodov, pretože tieto osoby v priamom príbuzenskom vzťahu v dobe neslobody trpeli a boli diskriminované rovnako, ale doterajšie formy zmiernenia krívd ich odškodnili iba jednorázovým odškodným za usmrteného príbuzného, čo nezohľadňuje oprávnený rozsah zmierňovania krívd.

Tieto osoby boli poškodené dvojnásobne – stratou živiteľa a najbližšieho – manžela alebo otca – matky a súčasne po celý život niesli hendikep biľagu nepriateľskej osoby a spoločenského znevýhodnenia. Ide teda o celostnejšie zmiernenie krívd, ktoré na týchto zostávajúcich skupinách vykonal bývalý režim.

Počnúc zákonmi o odškodnení v morálnej, spoločenskej aj finančnej oblasti stále slovenské zákonodarstvo hovorí len o „zmiernení“ a nie o celom rozsahu, ale len o „niektorých krivdách“, z čoho je zrejmé, že štát si na jednej strane uvedomuje morálnu aj právnu zodpovednosť, ale súčasne spoločnosť nenašla odvahu hovoriť o úplnom odškodnení. Návrh novely zákona 274/2007 pokračuje v tejto filozofii zmierňovania krívd, pretože obdobných práv sa dožaduje aj skupina detí po bývalom politickom väzňovi, ktoré sú t.č. už na starobnom dôchodku a ich dôchodok preukázateľne je na nižšej úrovni, než je výška priemerného dôchodku nie z ich viny, ale z nemožnosti zastávať v minulosti primerané zamestnanie kvôli postihnutiu za rodičov.

Cieľom návrhu je zlepšiť sociálnu situáciu osôb, ktoré boli priamo zasiahnuté ako aj ich najbližších rodinných príslušníkov, politické delikty a perzekúcie v dobe neslobody postihovali nielen odsúdených, deportovaných, usmrtených politických väzňov, ale aj ich najbližších rodinných príslušníkov.

 

Prostriedkom na zmiernenie krívd je príplatok k dôchodku ako kompenzácia za obdobné znevýhodnenie spoločenského uplatnenia v dobe neslobody oproti oprávneným osobám určeným v zákone 274/2007. Týmto osobám bol doposiaľ poskytnutý jednorazový príspevok v zmysle zákona 726/2004 Z.z. a jeho neskorších predpisov, ale doterajšia úprava nepokrývala ich znevýhodnenú finančnú situáciu z dôvodu prekážok v dosiahnutom vzdelaní či horšieho uplatnenia sa na trhu práce a tým aj objektívneho poškodenia porovnateľne nižšími dôchodkami.

Sociálny rozmer tejto úpravy čiastočne napráva krivdy aspoň v čase demokracie v dobe ich starobného dôchodku a v spoločenskom prostredí zohľadňujúcom spravodlivosť a sociálny rozmer vyrovnávania sociálnych a dôchodkových hendikepov zavinených režimom pri poškodzovaní základných ľudských práv a slobôd.

Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou SR a platnými právnym poriadkom Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Novela zákona bude mať dopad na štátny rozpočet, preto sa účinnosť zavádza dňom 1. januára 2009. Finančný dopad sa zohľadní v zostavení štátneho rozpočtu na rok 2009, a to v kapitolách ministerstva obrany (kategória PTP), ministerstva spravodlivosti (kategória násilne odvlečení a kategória detí alebo partnera po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi).

Návrh nemá dopad na rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov, zamestnanosť, ani na podnikateľské prostredie. 

 

 

Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európske únie
 

1. predkladateľ právneho predpisu: poslanci NR SR

2. Názov právneho predpisu:  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom

3. Problematika právneho predpisu:  nie je upravená právom Európskych spoločenstiev a nie upravená v práve Európskej únie

4. Návrh zákona svojou problematikou: nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva

5. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie: Vzhľadom na vnútroštátny charakter upravenej problematiky je vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti s právom ES a EÚ bezpredmetné.

 

Doložka finančných, ekonomických, enviromentálnych vplyvov, vplyvov na
zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Dopad na štátny rozpočet:

V rokoch 2009 až 2010 odhadované výdavky spojené s priznaním príplatku aj osobám zaradeným do vojenských táborov nútených prác, násilne odvlečených do gulagov a detí po popravenom politickom väzňovi sa odhadujú ročne na úrovni cca 25 mil. Sk.

Dopad na Sociálnu poisťovňu:
Návrh nemá vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne.

Dopad na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Návrh má pozitívny dopad na životnú úroveň časti populácie.                                                                                                                     

Hore