hlavna stranka
Späť na stránku - Sekcia príbuzných a účastníkov FCL v r. 1946-1954EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

JUDr. Ivan Justin SKRABALA Honá 54,
SK - 974 01 BANSKÁ  BYSTRICA Slovenská  republika
CEDH-LF 11.00 Lettre décisionR (CD 10)       Štrasburg dňa 16. mája 2012
PDJ/CBR/afy

Sťažnosť č.11342/12 Kakošová a ďalší c.France

Vážený pane,
Informujem Vás, že dňa 9. Mája 2012 Európsky súd pre pre ľudské práva v konaní pred samosudcom (L. Lôpez za asistencie spravodajcu v súlade s článkom 24 ods. 2 Dohovoru) rozhodol vyhlásiť sťažnosť predloženú dňa 23 decembra 2011 za neprijateľnú. Po zohľadnené všetkých dokumentov a informácii, ktoré mal súd k dispozícii, súd dospel k záveru, že podmienky prijateľnosti stanovené v článkoch 34 a 35 Dohovoru neboli splnené.

Uvedené rozhodnutie je konečné. Nie je voči nemu prípustný žiadny opravný prostriedok, či už pred Veľkou komorou alebo akýmkoľvek iným orgánom.Kancelária súdu nemá možnosť Vám poskytnúť  žiadne ďalšie podrobnosti týkajúce sa posúdenia sťažnosti samosudcom. V dôsledku toho už zo strany Súdu nedostanete v súvislosti  s týmto prípadom žiadnu ďalšiu korešpondenciu. V súlade s pokynmi Súdu bude príslušný spis skartovaný po uplynutí jedného roku od dátumu rozhodnutia samosudca.

Toto vyrozumenie bolo vypracované v zmysle článku  52A pravidiel súdu.

S úctou


za Súd

Pascal Dourneau-Josette Vedúci oddelenia


ESĽP používa rovnaký text pre odmietanie neprijateľných sťažností bez uvedenia konkrétnych dôvodou ako dokazuje odmietnutie v inej veci


Hore
hlavna stranka