hlavna stranka

LIST GENERÁLNEMU RIADITEĽOVI SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
ŽIADOSŤ O NOVELU ZÁKONA Č.274/2007 Z.Z.
LIST PREDSEDOVI KPVS

               

Vážený pán

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Ing. Dušan Muňko

Ul. 29. augusta č. 8–10,
 813 63 Bratislava 1

Naša zn. SZ-45/09                                                                             Poprad 30.6.09

Vážený pán Generálny riaditeľ, obraciame sa na Vás v mene sirôt  po obetiach stalinských koncentračných, ktorým Sociálna poisťovňa nepriznáva nárok na príplatok k dôchodku v zmysle novely zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku pre politických väzňov. V poradí už tretie zdôvodnenie zamietnutia, v ktorom sa uvádza, že násilné odvlečenie nie je výkonom trestu alebo väzby, považujeme za krajne nevhodné a traumatizujúce voči týmto obetiam, ktoré sú nútené domáhať sa svojich nárokov súdnou cestou. Toto zdôvodnenie je zároveň v rozpore so zákonom č. 219/2006 Z.z o protikomunistickom odboji, ktorým je štatút násilne odvlečeného jednoznačne definovaný a rovnocenný so štatútom politického väzňa.
§ 6-politický väzeň (1)účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý bol politickým väzňom alebo bol z politických dôvodov internovaný, alebo bol v období rokov 1948-1953 zaradený do vojenských táborov nútených prác, alebo bol v rokoch 1944-1946 civilnou osobou protiprávne násilne odvlečenou do bývalého ZSSR a do táborov, ktoré mal býv. ZSSR zriadené v iných štátoch...

V zmysle uvedeného zákona násilné odvlečenie bolo výkonom väzby alebo trestu. Tvrdenie sociálnej poisťovne preto nemôže obstáť. Je všeobecne známe, že pracovné tábory v bývalom ZSSR boli pod správou Ministerstva vnútra a trestanci, ktorí v nich boli umiestňovaní boli zločincami súdenými v bývalom ZSSR za kriminálne trestné činy. Naši občania, násilne odvlečení NKVD sa nachádzali medzi týmito kriminálnikmi a zločincamipreto tvrdenie, že násilné odvlečenie nebolo výkonom väzby alebo  trestu.  je  po právnej stránke to isté ako popieranie, že plynové komory v nacistických koncentračných táboroch neexistovali a umiestnenie v koncentračnom tábore nebolo výkon trestu alebo väzby.
V archívoch bývalej Slovenskej asociácie násilne odvlečených (SANO) ako aj v súčasnom Svetovom združení bývalých čsl. politických väzňov neexistuje prípad, aby  násilne odvlečený mal rozsudok, Buďto rozsudok  nebol doručený alebo mu ho počas väznenia v koncentračnom tábore zničili. Existujú a zachovali sa len rehabilitačné rozsudky o ktoré niektorí násilne odvlečení občania požiadali po zmene politického systému Najvyšší súd  Ruskej federácie, ako potvrdzujeme na našej  internetovej stránke http://www.szcpv.org/sno06/svedectva/tekeli.html  spravkou Jozefa Tekeliho, ktorý väznenie prežil. Rovnako právne irelevantné by bolo žiadať predloženie rozsudkov od obetí holokaustu, ktoré boli odškodňované MS SR, alebo usmrtených počas výkonu väzby.  Viaceré svedectvá potvrdzujúce, že násilne odvlečenie bolo výkonom trestu, sú uverejnené na internetovej stránke Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov, www.szcpv.org v rubrike Sekcia násilne odvlečených http://szcpv.org/sno06/svedectva.html.

Právoplatný rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn. 1SP/13/2009, uverejnený na našej internetovej stránke http://www.szcpv.org/09/odvolanie/odvolanie4.html rovnako potvrdzuje uvedené  skutočnosti.

Rozhodnutím Sociálnej poisťovne sa stráca zmysel zákona, neodstraňujú sa spáchané krivdy, ale naopak spôsobujú sa krivdy ďalšie.
Novela zákona č. 274/2007 Z.z. bola prijatá najmä preto aby nárok na príplatok k dôchodku po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi mali aj tie osoby, ktoré boli doposiaľ diskriminované a nepoberali ho. Jedná sa už o tretiu novelu zákona o príplatku k dôchodku, ktorý v susednej Českej republike bol prijatý už dávno.
Naša organizácia upozorňovala na diskrimináciu občanov násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR v tlači a priamo žiadosťou odoslanou poslaneckým klubm NR SR o novelu zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom ako uvádzame na našej webovej stránke v rubrike právo a zákony http://www.szcpv.org/04/pravo.html. Žiaľ táto novela bola prijatá najmä kvôli násilne odvlečeným, na ktorých sa vzťahuje v prípade žijúcich ako aj v prípade vdov po násilne odvlečených. Siroty po obetiach gulagov preto nechápu prečo sa už nevzťahuje na nich  aj v prípade usmrtených, pričom je potrebné uviesť, že z hľadiska finančného zaťaženia pre štátny rozpočet sa jedná o zanedbateľnú sumu, nakoľko z celkového počtu 528 evidovaných usmrtených, má na príplatok nárok len niekoľko desiatok  oprávnených osôb.
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov v súčasnosti vydáva knihu M. Zseitlika „Sibírske utrpenie“ v ktorej ako prílohu publikuje aj rozhodnutie sociálnej poisťovne. Veríme, že Sociálna poisťovňa prehodnotí svoj postoj a ukončí tým zbytočné a pre obete stalinizmu traumatizujúce súdne konania, s pokračovaním na Najvyššom či Ústavnom súde  SR alebo Európskom súde pre ľudské práva.

Príloha:
Kniha Mikuláša Zseitlika-Sibirske utrpenie

S pozdravom

                                                                       František Bednár     tajomník  SZČPV


 

Poslanecký klub
SNS
Vážený pán
Predseda Klubu
JUDr. Rafael Rafaj
Bratislava                                                                                           Poprad 3.7.2009

Vec:    Žiadosť o podanie návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku pre politických väzňov č. 274/2007 Z.z.

         Vážený pán predseda poslaneckého klubu, obraciame sa na Vás v mene sirôt  po obetiach stalinských koncentračných, ktorým Sociálna poisťovňa nepriznáva nárok na príplatok k dôchodku v zmysle novely zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku pre politických väzňov.  Túto novelu podala SNS za čo vyslovujeme v mene našich členov poďakovanie. Žiaľ, súčasný postup Sociálnej poisťovne a jej výklad nezmierňuje krivdy spôsobené komunistickým režimom, ale naopak spôsobuje krivdy ďalšie. V poradí už tretie zdôvodnenie zamietnutia, v ktorom sa uvádza, že násilné odvlečenie nie je výkonom trestu alebo väzby, považujeme za krajne nevhodné a traumatizujúce voči týmto obetiam, ktoré sú nútené domáhať sa svojich nárokov súdnou cestou. Toto zdôvodnenie je zároveň v rozpore so ustanovením §-u 6, ods. 1 zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji, ktorým je štatút násilne odvlečeného jednoznačne definovaný a rovnocenný so štatútom politického väzňa.
V zmysle uvedeného zákona násilné odvlečenie bolo výkonom väzby alebo trestu. Je všeobecne známe, že pracovné tábory v bývalom ZSSR boli pod správou Ministerstva vnútra a trestanci, ktorí v nich boli umiestňovaní boli zločincami súdenými v bývalom ZSSR za kriminálne trestné činy. Tvrdenie, že násilné odvlečenie nebolo výkonom väzby alebo  trestu,  je preto  po právnej stránke to isté ako popieranie, že plynové komory v nacistických koncentračných táboroch neexistovali a umiestnenie v koncentračnom tábore nebolo výkonom  trestu alebo väzby.
Tieto fakty potvrdzuje aj právoplatný rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn. 1SP/13/2009, ktorý pripájame v prílohe a je uverejnený aj na našej internetovej stránke http://www.szcpv.org/09/odvolanie/odvolanie4.html
Žiaľ táto novela sa vzťahuje na občanov násilne odvlečených v prípade žijúcich ako aj v prípade vdov po násilne odvlečených, siroty po obetiach gulagov preto nechápu prečo sa na  nich  nevzťahuje už  v prípade usmrtených, pričom je potrebné uviesť, že z hľadiska finančného zaťaženia pre štátny rozpočet sa jedná o zanedbateľnú sumu, nakoľko z celkového počtu 528 evidovaných usmrtených, má na príplatok nárok len niekoľko desiatok  oprávnených osôb. Novela za nevzťahuje ani na občanov narodených v tábore zriadenom na území býva. ZSSR. (Jedná sa len o jeden prípad)
Z dôvodu jednoznačného výkladu novely zákona č. 274/2007 Z.z.  navrhujeme aby bola novela zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom zmenená a doplnená takto:

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom sa mení a dopĺňa takto:

V § 1 sa  veta, Tento zákon upravuje poskytovanie príplatku k dôchodku ako štátnej sociálnej dávky (ďalej len príplatok ) na zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 politickým väzňom1) a osobám pozostalým po popravenom alebo usmrtenom politickom väzňovi počas výkonu trestu doplňuje alebo  v dôsledku násilného odvlečenia do tábora v bývalom ZSSR a ich rodinným príslušníkom za znevýhodnenie na trhu práce a nižší dôchodok.

v §2 Oprávnená osoba, sa veta v ods. (1)  písm., a) ... najmenej tri mesiace väznená, tri mesiace vo výkone trestu odňatia slobody,  tri mesiace zaradená do vojenských táborov nútených prác alebo protiprávne násilne odvlečená do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch počas najmenej troch mesiacov dopĺňuje alebo sa v tomto tábore narodila. Veríme, že poslanecký klub strany SNS konštruktívne príjme náš návrhy a svojím postupom prispeje k ukončeniu diskriminácie slovenských občanov v sociálnej oblasti a následne k zmierneniu krívd spôsobených komunistickým režimom. Rovnako veríme, že tento krok bude aj pozitívnym signálom pre zahraničie nakoľko je jednoznačne v súlade s  rezolúciami Rady Európy č.1096 a  č. 10765 ako aj s Uznesením Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o svedomí Európy a totalitarizme

Prílohy:
1. rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn. 1SP/13/2009
2. odvolanie proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne
S úctou

           
Elena Bačkorová 
predsedníčka SZČPV                        Vážený pán

Anton SrholecPredseda KPVS

Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 52, 821 08 BRATISLAVA

 Naša zn. sz 48/09                                                                                                      Poprad 3.7.09

Vážený pán predseda, dovoľte nám zareagovať na angažovanosť KPVS vo veci obetí stalinských koncentračných táborov. V časopise KPVS „Naše svedectvo“ sme sa dočítali o seminári organizovanom KPVS na  tému - násilne odvlečení. Je samozrejme chvályhodné a ušľachtilé venovať priestor a čas aj týmto žiaľ často odstrkovaným a zaznávaným obetiam komunizmu. Ak máme na mysli zaznávaným tak to platí obzvlášť preto, lebo na tieto obete –prvých politických väzňov bývalého Československa (viď §6 ods. 1 Zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z) sa nekresťansky zabudlo pri schvaľovaní zákona o finančnom príspevku pre politických väzňov ako aj pri zákone o príplatku k dôchodku pre politických väzňov.
S poľutovaním musíme konštatovať, že vtedy KPVS neorganizovala semináre a ani nepísala vo svojom časopise nič o týchto tiež politických väzňov. Bohužiaľ, sme si to nepríjemné bremeno, kedy treba ísť tak trochu pod kožu naším mocipánom, od ktorých závisí výška poskytnutej dotácie, museli zobrať na plecia len my zo Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov o ktorom sa vo Vašom „Našom svedectve nikdy nepíše a to ani vtedy ak organizujeme pietnu spomienku, kedy sa občas objaví nejaká fotografia z akcie ale bez textu kto akciu pripravil. Nejde nám o svetskú slávu – zvykli sme si, že sa niekomu často nehodíme do scenára, ale podstatný je cieľ. Hovorí sa však aj niečo o elementárnych zásadách slušnosti a etiky a aspoň troške objektivity. Tým myslíme aj tú novinársku, hoci sme často novinári z donútenia. Dočítali sme sa, že obnovená KPVS je najstaršou organizáciou politických väzňov, ktorá vznikla v roku 1990, hoci sme boli na zakladacom sneme oveľa neskôr v Spišskej Novej Vsi ešte v čase keď žil Ferko Javorský.  Skromne si dovoľujem dodať, že SZČPV založili politickí väzni vo Švajčiarsku a Kanade oveľa skôr.  Troška nás mrzí, že KPVS je až príliš presvedčená o svojej dominancii, podobne ako istý vyvolený národ. Mrzí nás to obzvlášť aj preto lebo na našu výzvu na vytvorenie spoločnej platformy – Politickí väzni komunizmu, sme dostali jalovú odpoveď v duchu vyššie uvedenej nadradenosti a nenahraditeľnosti.
O viacerých našich pre nás často nepríjemných aktivitách - podaniach na Ústavný súd, či Európsky súd pre ľudské práva sa môžete dočítať na našej webovej stránke v rubrike Právo a zákony  http://www.szcpv.org/04/pravo.html

Ak má KPVS  skutočne a úprimnú snahu aspoň trocha pomôcť, keď už nie mŕtvym, tak aspoň pozostalým z radov obetí stalinistických lágrov, máme za to, že namiesto seminárov v duchu „politických školení mužstva“ (PŠM) by sa KPVS mohla angažovať aj na poli kde sa dá v dnešnej mizérii pre tieto obete vymôcť aj niečo reálne a pre nich skutočne osožné.

Prílohy:

  1. Návrh zmeny novely zákona č. 274/2007 Z.z. s prílohami

S úctou

František Bednár
tajomník SZČPVhlavna stranka